Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

Регламент (ЕС) № 125/2012 на Комисията от 14 февруари 2012 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( „REACH“ ) текст от значение за ЕИП

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 125/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2012 година

за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално членове 58 и 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че на разрешаване могат да подлежат вещества, отговарящи на критериите за класифициране като канцерогенни (категория 1A или 1B), мутагенни (категория 1A или 1B) и токсични за репродукцията (категория 1A или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2), вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични, вещества, които са много устойчиви и много биоакумулиращи, и вещества, за които има научно доказателство за вероятни сериозни въздействия върху здравето на човека или околната среда, и които пораждат еквивалентна степен на безпокойство.

(2)

Веществото диизобутил фталат (DIBP) отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(3)

Веществото диарсенов триоксид отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4)

Веществото диарсенов пентаоксид отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(5)

Веществото оловен хромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и в) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(6)

Веществото оловен сулфохромат жълт (C.I. Жълт пигмент 34) отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и в) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(7)

Веществото оловен хроматмолибдатсулфат червен (C.I. Червен пигмент 104) отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и в) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(8)

Веществото трис(2-хлороетил) фосфат (TCEP) отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(9)

Веществото 2,4-динитротолуен (2,4 DNT) отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент. То беше идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(10)

Посочените по-горе вещества бяха определени за приоритетни за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 от Европейската агенция по химикали в препоръката ѝ от 17 декември 2010 г. (3) в съответствие с член 58 от посочения регламент.

(11)

За всяко включено в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 вещество, което заявителят желае да продължи да употребява или да пуска на пазара, е целесъобразно да бъде определена дата, до която заявленията трябва да бъдат получени от Европейската агенция по химикали, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от посочения регламент.

(12)

За всяко включено в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 вещество е целесъобразно да бъде определена дата, от която употребата и пускането на пазара се забраняват, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от посочения регламент.

(13)

В препоръката си от 17 декември 2010 г. Европейската агенция по химикали установява различни крайни срокове за заявленията за включените в приложението към настоящия регламент вещества. Тези крайни срокове следва да бъдат определени въз основа на очакваното време, което би било необходимо за подготовка на заявлението за разрешение, като се вземе предвид наличната информация за различните вещества и информацията, получена по време на обществената консултация, проведена в съответствие с член 58, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Следва да се вземе предвид и капацитетът на Агенцията да разгледа заявленията в сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(14)

В съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 крайният срок за получаване на заявленията трябва да бъде най-малко 18 месеца преди датата на забрана.

(15)

Веществото диизобутил фталат е вещество, представляващо алтернатива на дибутил фталат, който вече е включен в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006. За да се избегне потенциално взаимно заменяне на тези две вещества, крайният срок за получаване на заявления за диизобутил фталат следва да бъде определен възможно най-близо до крайния срок за получаване на заявления за дибутил фталат.

(16)

В член 58, параграф 1, буква д) във връзка с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда възможност за освобождаване от изискването за разрешаване на употреби или категории употреби в случаите, когато съществува специално законодателство на ЕС, с което се налагат минимални изисквания, свързани със защитата на здравето на човека или опазването на околната среда, като се осигурява подходящ контрол на рисковете. В съответствие с наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни освобождавания въз основа на тези разпоредби.

(17)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни освобождавания по отношение на научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

(18)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат определяни периоди за преразглеждане за определени употреби.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавят следните вписвания:

Вписване №

Вещество

Характерно(и) свойство(а), посочено(и) в член 57

Преходни разпоредби

Освободени (категории) употреби

Периоди за преразглеждане

Краен срок за получаване на заявления (1)

Дата на забрана (2)

„7.

Диизобутил фталат (DIBP)

ЕО №: 201-553-2

CAS №: 84-69-5

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 август 2013 г.

21 февруари 2015 г.

8.

Диарсенов триоксид

ЕО №: 215-481-4

CAS №: 1327-53-3

Канцерогенно

(категория 1A)

21 ноември 2013 г.

21 май 2015 г.

9.

Диарсенов пентаоксид

ЕО №: 215-116-9

CAS №: 1303-28-2

Канцерогенно

(категория 1A)

21 ноември 2013 г.

21 май 2015 г.

10.

Оловен хромат

ЕО №: 231-846-0

CAS №: 7758-97-6

Канцерогенно

(категория 1B)

Токсично за репродукцията

(категория 1A)

21 ноември 2013 г.

21 май 2015 г.

11.

Оловен сулфохромат жълт

(C.I. Жълт пигмент 34)

ЕО №: 215-693-7

CAS №: 1344-37-2

Канцерогенно

(категория 1B)

Токсично за репродукцията

(категория 1A)

21 ноември 2013 г.

21 май 2015 г.

—“

12.

Оловен хроматмолибдатсулфат червен

(C.I. Червен пигмент 104)

ЕО №: 235-759-9

CAS №: 12656-85-8

Канцерогенно

(категория 1B)

Токсично за репродукцията

(категория 1A)

21 ноември 2013 г.

21 май 2015 г.

 

 

13.

Трис(2-хлороетил) фосфат

(TCEP)

ЕО №: 204-118-5

CAS №: 115-96-8

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 февруари 2014 г.

21 август 2015 г.

 

 

14.

2,4-динитротолуен (2,4-DNT)

ЕО №: 204-450-0

CAS №: 121-14-2

Канцерогенно

(категория 1B)

21 февруари 2014 г.

21 август 2015 г.

 

 


(1)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(2)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.


Top