Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Регламент (ЕС) № 366/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (Акриламид) Текст от значение за ЕИП

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 366/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (Акриламид)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

Акриламидът е класифициран като канцерогенно вещество от категория 1В и като мутагенно вещество от категория 1В. Извършена бе оценка на рисковете от акриламид в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 година относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (2).

(2)

От получените по време на европейската оценка на риска резултати се стигна до заключението, че е налице необходимост от ограничаване на риска за водната среда в резултат от използването на варово-циментови строителни разтвори, съдържащи акриламид, както и на риска за други организми вследствие на косвена експозиция на замърсена вода, използвана за същите цели. Освен това бяха изразени опасения за работниците и хората, изложени на риск в заобикалящата ги среда, предвид карценогенното и мутагенното естество на акриламида и неговата невротоксичност и репродуктивна токсичност вследствие на експозиция, произтичаща от ограничено или масово приложение на варово-циментови разтвори, съдържащи акриламид.

(3)

В Препоръка 2004/394/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. за резултатите от оценката на риска и стратегиите за намаляване на риска за веществата: ацетонитрил, акриламид, акрилонитрил, акрилова киселина, бутадиен, флуороводород, водороден пероксид, метакрилова киселина, метил метакрилат, толуен, трихлорбензен (3), приета в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93, се препоръча разглеждане на възможността за въвеждане на равнище на Съюза на ограничения за пускане на пазара и употреба, в Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (4), във връзка с употребата на акриламид във варово-циментови разтвори, предназначени за ограничено и масово приложение.

(4)

Включена е граничната стойност от 0,1 % акриламид, за да се обхванат други източници на освобождаване на акриламид при получаването на варово-циментови разтвори, като напр. от N-метилолакриламид, както е посочено в Препоръка 2004/394/ЕО.

(5)

Следователно, с цел защита на човешкото здраве и околната среда, е необходимо пускането на пазара и употребата на акриламид във варово-циментови разтвори и във всички техни приложения да бъдат ограничени.

(6)

В съответствие с разпоредбите относно преходните мерки, заложени в член 137, параграф 1, буква а) от REACH, е необходимо приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 да бъде изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден в съответствие с член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 144, 30.4.2004 г., стр. 72.

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване 60:

„60.

Акриламид

CAS № 79-06-1

Не може да се пуска на пазара или употребява като вещество или съставка на смеси в концентрация, по-висока или равна на 0,1 тегл. % във варово-циментови строителни разтвори след 5 ноември 2012 г.“


Top