EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0064

Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн

OJ L 176, 5.7.2011, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 313 - 325

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj

5.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/24


ДИРЕКТИВА 2011/64/ЕС НА СЪВЕТА

от 21 юни 2011 година

относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн

(кодифициран текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на данъците върху цигарите (1), Директива 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари (2) и Директива 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (3) са били неколкократно и съществено изменяни (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочените директиви следва на бъдат кодифицирани чрез обединяването им в единен акт.

(2)

Данъчното законодателство на Съюза по отношение на тютюневите изделия e необходимо да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и в същото време да осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве, както се изисква от член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като се има предвид, че тютюневите изделия могат сериозно да увредят здравето, както и че Съюзът е страна по Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (FCTC). Следва да се вземе предвид преобладаващата ситуация за всеки от различните типове обработен тютюн.

(3)

Една от целите на Договора за Европейския съюз е запазване на икономически съюз, характеристиките на който съвпадат с тези на местния пазар, в рамките на който има здравословна конкуренция. Относно обработения тютюн постигането на тази цел предполага прилагането в държавите-членки на данъци, които оказват влияние върху потреблението на продукти от този сектор, да не нарушава условията на конкуренция и да не възпрепятства свободното движение в рамките на Съюза.

(4)

Следва да се определят различните типове обработен тютюн, отличаващи се по характеристиките си и по начина на използването им.

(5)

Необходимо е да се прави разлика между фино нарязания тютюн за свиване на цигари и другия тютюн за пушене.

(6)

Свитъците от тютюн, които могат да се пушат след проста ръчна манипулация, следва също да се считат за цигари за целите на унифицираното данъчно облагане на тези продукти.

(7)

Като производител е необходимо да се определи физическото или юридическото лице, което в действителност произвежда тютюневите изделия и определя максималната продажна цена на дребно за всяка държава-членка, за която разглежданите продукти следва да бъдат освободени за потребление.

(8)

В интерес на единното и справедливо данъчно облагане следва да се установи определение за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене, така че съответно цилиндричните тела тютюн, които според тяхната дължина могат да се считат за две или повече цигари, да бъдат третирани като две или повече цигари за акцизни цели; вид пура, която в много отношения е подобна на цигара, да бъде третирана като цигара за акцизни цели; тютюнът за пушене, който в много отношения е подобен на фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, да бъде третиран като фино нарязан тютюн за акцизни цели; и да се даде ясно определение за отпадъците от тютюн. Предвид икономическите трудности, които незабавното въвеждане на това ново определение би могло да породи за заинтересованите германски и унгарски оператори, на Германия и на Унгария следва да се разреши да отложат прилагането на определението за пури и пурети до 1 януари 2015 г.

(9)

Относно акцизите хармонизирането на структурите трябва да има за резултат, по-специално, конкуренцията между различните категории обработен тютюн, принадлежащи към една и съща група, която да не се нарушава от облагането с данъка и впоследствие от отварянето на националните пазари на държавите-членки.

(10)

Наложителната нужда от конкуренция предполага система от свободно формирани цени за всички групи обработен тютюн.

(11)

Структурата на акциза върху цигарите трябва да включва в допълнение към специфичния компонент, изчислен за единица продукт, пропорционален компонент, базиращ се на продажната цена на дребно, включващ всички данъци. Данъкът върху оборота за цигарите има същия ефект като ad valorem акциз и този факт би следвало да бъде взет под внимание, когато се определя съотношението между специфичния компонент на акциза и общата данъчна тежест.

(12)

Без да се засягат смесената данъчна структура и максималният процент на специфичния компонент на акциза от общата данъчна тежест, на държавите-членки следва да бъдат предоставени ефективни средства за налагане на специфични или минимални акцизи върху цигарите, за да се гарантира, че в целия Съюз се прилага поне определено минимално данъчно облагане.

(13)

За правилното функциониране на вътрешния пазар е необходимо да се установят минимални акцизи за всички категории на обработения тютюн.

(14)

По отношение на цигарите следва да се гарантират неутрални условия за конкуренция на производителите, фрагментирането на пазарите на тютюн следва да се намали и значението на целите, свързани с човешкото здраве, следва да се подчертае. Така минималните изисквания относно цената следва да се отнасят до среднопретеглената продажна цена на дребно, докато паричният минимум следва да е приложим за всички цигари. По същите причини среднопретеглената продажна цена на дребно следва също да служи за референтна стойност при измерването на значението на специфичния акциз в рамките на общата данъчна тежест.

(15)

По отношение на цените и равнищата на акцизите, по-специално за цигарите, които са най-важната категория тютюневи изделия, както и за фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, между държавите-членки все още съществуват значителни разлики, което може да наруши функционирането на вътрешния пазар. Определена степен на сближаване на прилаганите в държавите-членки равнища на данъчно облагане би спомогнала за намаляване на измамите и контрабандата в рамките на Съюза.

(16)

Такова сближаване също би спомогнало за осигуряване на висока степен на закрила на човешкото здраве. Равнището на данъчно облагане действително е основен фактор при определянето на цената на тютюневите изделия, която от своя страна влияе върху навиците на потребителите по отношение на тютюнопушенето. Измамите и контрабандата подбиват определените под влияние на данъците равнища на цените, по-специално на цигарите и фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, и по този начин излагат на риск постигането на целите за контрол на тютюна и за закрила на здравето.

(17)

По отношение на продукти, различни от цигарите, за всички продукти, които принадлежат към една и съща група обработен тютюн следва да се установи хармонизирано данъчно облагане. За функционирането на вътрешния пазар е най-подходящо да се определи пълният минимален акциз, изразен в проценти, в сума за килограм или за определен брой изделия.

(18)

По отношение на фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, минималните изисквания на Съюза относно цената следва да бъдат изразени по начин, който да доведе до резултати, подобни на тези в областта на цигарите, и следва да приемат за референтна стойност среднопретеглената продажна цена на дребно.

(19)

Необходимо е минималните равнища за фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, да се доближат до минималните равнища за цигари, така че да се отчете по-добре степента на съществуващата конкуренция между двата продукта, отразена в наблюдаваните модели на потребление, както и фактът, че тези продукти са еднакво вредни.

(20)

На Португалия следва да се даде възможност да прилага намалена данъчна ставка по отношение на цигари, произведени от малки производители и употребявани в най-отдалечените региони на Азорските острови и Мадейра.

(21)

Установяването на преходни периоди следва да позволи на държавите-членки плавно да се адаптират към равнищата на общия акциз, като по този начин се ограничат възможните странични ефекти.

(22)

За да се предотврати нарушаването на икономическото и социалното равновесие на Корсика, е важно и оправдано да се предостави дерогация до 31 декември 2015 г., по силата на която Франция може да прилага ставка на акциза, която е по-ниска от националната ставка, за цигари и други обработени тютюни, освободени за потребление в Корсика. До тази дата правилата за данъчно облагане на обработените тютюни, освободени за потребление в Корсика, следва да са напълно уеднаквени с правилата на основната територия на Франция. Въпреки това следва да се избягва твърде рязка промяна и затова следва да се извърши постепенно увеличаване на акциза за цигари и за фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, който понастоящем се налага в Корсика.

(23)

Мнозинството държави-членки предоставят освобождаване от акциз или възстановяват акциза за някои видове обработен тютюн в зависимост от това, каква е употребата му, и освобождаването или възстановяването за определени нужди следва да се определи в настоящата директива.

(24)

Следва да се предвиди процедура, която да позволява нормите или количествата, установени в настоящата директива, периодично да бъдат преразглеждани въз основа на доклад на Комисията, като се отчитат всички съответстващи фактори.

(25)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ

Член 1

Настоящата директива установява основните принципи за хармонизацията на структурата и ставките на акциза, на които държавите-членки подлагат обработения тютюн.

ГЛАВА 2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 2

1.   За целите на настоящата директива обработен тютюн означава:

а)

цигари;

б)

пури и пурети;

в)

тютюн за пушене:

i)

фино нарязан тютюн за свиване на цигари,

ii)

друг тютюн за пушене.

2.   Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, посочени в член 3 или член 5, параграф 1, се третират като цигари и тютюн за пушене.

Независимо от разпоредбите на първа алинея продуктите, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели, не се третират като обработен тютюн.

3.   Въпреки съществуващите разпоредби на Съюза, определенията, които са посочени в параграф 2 от настоящия член и членове 3, 4 и 5, не засягат избора на системата или нивото на данъчно облагане, които се прилагат към различните групи от продукти, посочени в тези членове.

Член 3

1.   За целите на настоящата директива цигари означават:

а)

цилиндрични тела, които могат да се пушат в този вид и които не са пури или пурети по смисъла на член 4, параграф 1;

б)

цилиндрични тела, които чрез проста, непромишлена обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

в)

цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста, непромишлена обработка са увити в цигарена хартия.

2.   Цилиндричните тела от тютюн, посочени в параграф 1, се считат за целите на облагането с акциз като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 cm, но не по-дълги от 11 cm, като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 cm, но не по-дълги от 14 cm, и т.н.

Член 4

1.   За целите на настоящата директива изброените по-долу се считат за пури или пурети, ако като такива са годни и, предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, са изключително предназначени за пушене:

а)

цилиндрични тела от тютюн, обвити с покриващ лист от естествен тютюн;

б)

цилиндрични тела от тютюн, които съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с горен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука в случай на пури с мундщук, когато единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 g и не повече от 10 g, а обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 mm.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следната алинея може да продължи да се прилага от Германия и Унгария до 31 декември 2014 г.

Ако като такива са годни за пушене, за пури и пурети се считат:

а)

цилиндрични тела, направени изцяло от естествен тютюн;

б)

цилиндрични тела, обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн;

в)

тютюневи ролки с бленд пълнител и с горен обвиващ тютюнев лист с естествения цвят на пура, покриващ продукта изцяло, при необходимост включително и филтъра, но не и накрайника при пурите с накрайник, и притягащ лист, и двата от реконструиран тютюн, когато единичното тегло, включващо филтър или цигаре, е най-малко 1,2 g и когато горният обвиващ тютюнев лист е навит във формата на спирала под остър ъгъл не по-малък от 30o към надлъжната ос на пурата;

г)

тютюневи ролки с бленд пълнител и с горен обвиващ тютюнев лист с естествения цвят на пура, от реконструиран тютюн, покриващ продукта изцяло, при необходимост включително и филтъра, но не и накрайника при пурите с накрайник, когато единичното тегло, без да включва филтър или цигаре, е най-малко 2,3 g и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малко от 34 mm.

3.   Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, посочени в параграф 1, се считат за пури или пурети.

Член 5

1.   За целите на настоящата директива тютюн за пушене означава:

а)

тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши в този вид, без да е необходима допълнителна индустриална обработка;

б)

отпадъци от тютюн, пригодени за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на член 3 и член 4, параграф 1. За целите на настоящия член за отпадъци от тютюн се считат остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при производството на тютюневи изделия.

2.   Тютюнът за пушене, в който повече от 25 % тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на по-малко от 1,5 милиметра, се счита за фино нарязан тютюн за свиване на цигари.

Държавите-членки могат да приемат също за фино нарязан тютюн за свиване на цигари тютюна за пушене, в който повече от 25 % тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на повече от 1,5 милиметра или повече и който е продаден или е предназначен за продажба за свиване на цигари.

Член 6

Всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което преработва тютюн в тютюневи изделия, подготвени за продажба на дребно, се счита за производител.

ГЛАВА 3

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЦИГАРИ

Член 7

1.   Цигарите, произведени в Съюза и тези, внесени от трети държави, подлежат на ad valorem акциз, начислен на основата на максималната цена на дребно, включваща митата и специфичен акциз, начислен върху единица продукт.

Независимо от разпоредбите на първа алинея всяка държава-членка може да изключи митата от основата за изчисляване на ad valorem акциза върху цигарите.

2.   Ставката на ad valorem акциза и сумата на специфичния акциз трябва да бъдат еднакви за всички цигари.

3.   На крайната фаза на хармонизацията на структурата се определя еднаква пропорция за цигарите във всички държави-членки между специфичния акциз и сумата на ad valorem акциза и данъка върху оборота по начин, по който обхватът на цената на дребно се отразява в минимална степен върху разликите в цената на доставка от производителите.

4.   Когато е необходимо, акцизът върху цигарите може да включва минимален данъчен компонент, при условие че смесената структура на данъчно облагане и интервалът на специфичния компонент на акциза в съответствие с член 8 се спазват стриктно.

Член 8

1.   Процентът на специфичния компонент на акциза в размера на общата данъчна тежест върху цигарите се определя въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно.

2.   Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на всички освободени за потребление цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободени за потребление цигари. Тя се определя ежегодно най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с всички освободени за потребление цигари през предходната календарна година.

3.   До 31 декември 2013 г. специфичният компонент на акциза не е по-малък от 5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а)

специфичния акциз;

б)

ad valorem акциза и данъка върху добавената стойност (ДДС), наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

4.   От 1 януари 2014 г. специфичният компонент на акциза върху цигарите не е по-малък от 7,5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а)

специфичния акциз;

б)

ad valorem акциза и ДДС, наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, когато в държава-членка настъпи промяна в среднопретеглената продажна цена на дребно на цигарите, в резултат на което специфичният компонент на акциза, изразен като процент от общата данъчна тежест, падне под 5 % или 7,5 %, което е приложимо, или нарасне над 76,5 % от общата данъчна тежест, съответната държава-членка може да се въздържи от коригиране на размера на специфичния акциз до 1 януари на втората година след годината на настъпване на промяната.

6.   При условията на параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член и член 7, параграф 1, втора алинея държавите-членки могат да налагат минимален акциз върху цигарите.

Член 9

1.   Държавите-членки прилагат минимален данък върху потреблението на цигарите в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

2.   Параграф 1 се прилага за данъците, с които се облагат цигарите съгласно настоящата глава и които включват:

а)

специфичен акциз за единица продукт;

б)

ad valorem акциз, изчислен на основата на максималната цена за продажба на дребно;

в)

ДДС, пропорционален на цената за продажба на дребно.

Член 10

1.   Общият акциз (специфичен акциз и ad valorem акциз с изключение на ДДС) върху цигарите представлява най-малко 57 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз е не по-нисък от 64 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

Въпреки това държавите-членки, които налагат акциз от най-малко 101 EUR за 1 000 цигари въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно, не е необходимо да се съобразяват с изискването за 57 %, посочено в първа алинея.

2.   От 1 януари 2014 г. общият акциз върху цигарите представлява най-малко 60 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не е по-нисък от 90 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

Въпреки това държавите-членки, които налагат акциз от най-малко 115 EUR за 1 000 цигари въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно, не е необходимо да се съобразяват с изискването за 60 %, посочено в първа алинея.

На България, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се разрешава да прилагат преходен период до 31 декември 2017 г., с цел да изпълнят изискванията, установени в първа и втора алинея.

3.   Държавите-членки постепенно увеличават акцизите, за да изпълнят посочените в параграф 2 изисквания на определените в същия параграф дати.

Член 11

1.   Когато в дадена държава-членка настъпи промяна в среднопретеглената продажна цена на дребно на цигарите, в резултат на което общият акциз падне под равнищата, определени съответно в член 10, параграф 1, първо изречение и параграф 2, първо изречение, съответната държава-членка може да се въздържи от коригиране на акциза до 1 януари на втората година след годината, в която е настъпила промяната.

2.   Когато дадена държава-членка увеличи ставката на ДДС за цигарите, тя може да намали общия акциз до размер, който, изразен като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, е равен на увеличението на ставката на ДДС, също изразен като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, дори ако тази корекция води до намаляване на общия акциз под равнищата, изразени като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, определени съответно в член 10, параграф 1, първо изречение и параграф 2, първо изречение.

Въпреки това тази държава-членка увеличава акциза отново, така че да достигне най-малко тези равнища до 1 януари на втората година след годината, през която е направено намалението.

Член 12

1.   Португалия може да прилага процентна ставка, до 50 % по-ниска от посочената в член 10, за цигари, употребявани в най-отдалечените райони на Азорските острови и Мадейра, произведени от малки производители, годишното производство на всеки един от които не надвишава 500 тона.

2.   Чрез дерогация от член 10 за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. Франция може да продължи да прилага намалена ставка на акциза върху цигарите, освободени за потребление в департаментите на Корсика, до размера на годишна квота от 1 200 тона. Намалената ставка е:

а)

до 31 декември 2012 г. — най-малко 44 % от цената на цигарите от ценовата категория, която е най-търсена в тези департаменти;

б)

от 1 януари 2013 г. — най-малко 50 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари; акцизът е не по-нисък от 88 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно;

в)

от 1 януари 2015 г. — най-малко 57 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари; акцизът е не по-нисък от 90 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

ГЛАВА 4

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБРАБОТЕН ТЮТЮН, РАЗЛИЧЕН ОТ ЦИГАРИ

Член 13

Следните групи обработен тютюн, произведени в Съюза и внесени от трети държави, подлежат, във всяка държава-членка, на минимален акциз, както е посочено в член 14:

а)

пури и пурети;

б)

тънконарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари;

в)

други тютюни за пушене.

Член 14

1.   Държавите-членки прилагат акциз, който може да бъде:

а)

или ad valorem акциз, изчислен на основата на максималната продажна цена на дребно на всеки продукт, свободно определена от производители, установени в Съюза, и от вносители от трети държави, в съответствие с член 15; или

б)

специфичен акциз, изразен като сума за килограм или в случай на пури и пурети — алтернативно, за определен брой единици; или

в)

комбинация от двете, като се съчетава ad valorem елемент и специфичен елемент.

В случаите, в които акцизът е или ad valorem, или смесен, държавите-членки могат да определят минимална сума акциз.

2.   Общият акциз (специфичен акциз и/или ad valorem акциз с изключение на ДДС), изразен като процент, като сума за килограм или за определен брой единици, най-малкото е равен на ставките или минималните суми, установени за:

а)   пури или пурети: 5 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци, или 12 EUR за 1 000 къса или за килограм;

б)   ситно нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиването на цигари: 40 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или 40 EUR за килограм;

в)   други тютюни за пушене: 20 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци, или 22 EUR за килограм.

От 1 януари 2013 г. общият акциз върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 43 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 47 EUR за килограм.

От 1 януари 2015 г. общият акциз върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 46 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 54 EUR за килограм.

От 1 януари 2018 г. общият акциз върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 48 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 60 EUR за килограм.

От 1 януари 2020 г. общият акциз върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 50 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 60 EUR за килограм.

Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободен за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари. Тя се определя ежегодно най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с цялото количество освободен за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, през предходната календарна година.

3.   Ставките или сумите, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат за всички продукти, които принадлежат към групата на обработения тютюн, без да се прави разлика по отношение на качеството, представянето, произхода на продуктите, използваните материали, характеристиките на предприятията или на други критерии в рамките на всяка група.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. Франция може да продължи да прилага намалена ставка на акциза за обработения тютюн, различен от цигари, който е освободен за потребление в департаментите на Корсика. Намалената ставка е:

а)   за пури и пурети: най-малко 10 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси;

б)   за фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари:

i)

до 31 декември 2012 г. — най-малко 27 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси,

ii)

от 1 януари 2013 г. — най-малко 30 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси,

iii)

от 1 януари 2015 г. — най-малко 35 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси;

в)   за други тютюни за пушене: най-малко 22 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси.

ГЛАВА 5

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ЦЕНА НА ДРЕБНО НА ОБРАБОТЕН ТЮТЮН, СЪБИРАНЕ НА АКЦИЗ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Член 15

1.   Производителите или ако е уместно, техните представители или упълномощени посредници в Съюза, и вносителите на тютюн от трети държави имат правото свободно да определят максималната цена на дребно за всеки техен продукт за всяка държава-членка, в която въпросните продукти се освобождават за потребление.

Първа алинея обаче не може да затруднява прилагането в националните системи на законодателството относно контрола върху нивата на цените или наблюдението на задължителните цени, при условие че те са съвместими със законодателството на Съюза.

2.   С оглед да се улесни налагането на акциза, държавите-членки могат да определят скала на цената на дребно за всяка група обработен тютюн, при условие че всяка скала има достатъчен обхват и многообразие, така че фактически да съответства на многообразието на продуктите с произход от Съюза.

Всяка скала е валидна за всички продукти, принадлежащи към групата на обработения тютюн, към които се отнася, без да се прави разлика на база на качеството, представителността, произхода на продуктите или използваните материали, характеристиките на предприятията или каквито и да било други критерии.

Член 16

1.   Правилата за събиране на акциза се хармонизират най-късно на последния етап от хармонизирането на акциза. По време на предшестващите етапи акцизът по принцип се събира посредством данъчни бандероли. Ако събират акциза чрез данъчни бандероли, държавите-членки са задължени да ги осигуряват на производителите и дистрибуторите в другите държави-членки. Ако събират акциза по друг начин, държавите-членки гарантират, че няма да има пречки, нито административни, нито технически, които засягат на тази база търговията между държавите-членки.

2.   Вносителите и производителите от Съюза на обработен тютюн подлежат на системата, посочена в параграф 1, по отношение на подробните правила за облагането и плащането на акциза.

Член 17

Може се освобождава от акциз или да се възстановява вече платен акциз за следното:

а)

денатуриран обработен тютюн, който се използва за промишлени или градински цели;

б)

обработен тютюн, който е унищожен под административен надзор;

в)

обработен тютюн, който е предназначен само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;

г)

обработен тютюн, който е преработен от производителя.

Държавите-членки определят условията и формалностите за прилагане на горепосочените освобождавания или възстановявания.

ГЛАВА 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

1.   Комисията публикува веднъж годишно стойността на еврото в национални валути, която се прилага към сумите на общия акциз.

Прилагат се валутните курсове, получени на първия работен ден на м. октомври и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като те се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.

2.   Държавите-членки могат да запазят стойностите на акцизите, които се прилагат по време на годишното актуализиране в съответствие с параграф 1, ако превръщането на изразените в евро стойности на акцизите в национална валута би довело до увеличение с по-малко от 5 % или 5 EUR, като се вземе по-малката от двете стойности.

Член 19

1.   На всеки четири години Комисията представя на Съвета доклад и ако е подходящо, предложение относно ставките и структурата на акцизите, установени в настоящата директива.

В доклада на Комисията се отчитат правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на равнищата на акцизите и по-всеобхватните цели на Договора.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, се основава главно на предоставената от държавите-членки информация.

3.   В съответствие с процедурата, посочена в член 43 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (5), Комисията определя списък със статистически данни, необходими за доклада, с изключение на данните, отнасящи се за отделни физически или юридически лица. Освен данните, с които държавите-членки разполагат, списъкът съдържа само данни, чието събиране и обработване не създава несъразмерна административна тежест за държавите-членки.

4.   Комисията не публикува, нито разпространява по друг начин данни, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна.

Член 20

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 21

Директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО, изменени с директивите, изброени в приложение I, част А, се отменят, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 22

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2011 г.

Член 23

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

FAZEKAS S.


(1)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40.

(4)  Вж. приложение I, част А.

(5)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Отменените директиви и списък на техните последователни изменения

(посочени в член 21)

Директива 92/79/ЕИО на Съвета

(ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8)

 

Директива 1999/81/ЕО на Съвета

(ОВ L 211, 11.8.1999 г., стр. 47)

Единствено член 1

Директива 2002/10/ЕО на Съвета

(ОВ L 46, 16.2.2002 г., стр. 26)

Единствено член 1

Директива 2003/117/ЕО на Съвета

(ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 49)

Единствено член 1

Директива 2010/12/ЕС на Съвета

(ОВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 1)

Единствено член 1

Директива 92/80/ЕИО на Съвета

(ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 10)

 

Директива 1999/81/ЕО на Съвета

(ОВ L 211, 11.8.1999 г., стр. 47)

Единствено член 2

Директива 2002/10/ЕО на Съвета

(ОВ L 46, 16.2.2002 г., стр. 26)

Единствено член 2

Директива 2003/117/ЕО на Съвета

(ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 49)

Единствено член 2

Директива 2010/12/ЕС на Съвета

(ОВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 1)

Единствено член 2

Директива 95/59/ЕО на Съвета

(ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40)

 

Директива 1999/81/ЕО на Съвета

(ОВ L 211, 11.8.1999 г., стр. 47)

Единствено член 3

Директива 2002/10/ЕО на Съвета

(ОВ L 46, 16.2.2002 г., стр. 26)

Единствено член 3

Директива 2010/12/ЕС на Съвета

(ОВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 1)

Единствено член 3

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 21)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

92/79/ЕИО

31 декември 1992 г.

92/80/ЕИО

31 декември 1992 г.

95/59/ЕО

1999/81/ЕО

1 януари 1999 г.

1 януари 1999 г.

2002/10/ЕО

1 юли 2002 г. (1)

2003/117/ЕО

1 януари 2004 г.

2010/12/ЕС

31 декември 2010 г.

1 януари 2011 г.


(1)  Чрез дерогация от датата, посочена в член 4, параграф 1 от Директива 2002/10/ЕО:

а)

на Федерална република Германия се разрешава да въведе в сила разпоредбите, необходими за съобразяване с член 3, параграф 1 от Директива 2002/10/ЕО, най-късно до 1 януари 2008 г.;

б)

на Кралство Испания и Република Гърция се разрешава да въведат в сила разпоредбите, необходими за съобразяване с член 1, параграф 1 от Директива 2002/10/ЕО (относно член 2, параграф 1, второ изречение от Директива 92/79/ЕИО), най-късно до 1 януари 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 92/79/ЕИО

Директива 92/80/ЕИО

Директива 95/59/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1, уводно изречение

Член 2, параграф 1, уводно изречение

Член 2, параграф 1, букви а) и б)

Член 2, параграф 1, букви а) и б)

Член 2, параграф 1, буква в), първо тире

Член 2, параграф 1, буква в), подточка i)

Член 2, параграф 1, буква в), второ тире

Член 2, параграф 1, буква в), подточка ii)

Член 2, параграф 1, заключителни думи

Член 2, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 5, уводно изречение

Член 5, параграф 1, уводно изречение

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 6, първа алинея

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 6, втора алинея

Член 5, параграф 2, втора алинея

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 6

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 1, първа алинея

Член 16, параграф 6

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 8, параграфи 2, 3 и 4

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 16, параграфи 1—5

Член 8, параграфи 1—5

Член 16, параграф 7

Член 8, параграф 6

Член 1

Член 9

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 10, параграф 3

Член 2а

Член 11

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 12, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 12, параграф 2

Член 1

Член 13

Член 2

Член 3, параграф 1, първа и втора алинея

Член 14, параграф 1

Член 3, параграф 1, трета алинея, уводно изречение

Член 14, параграф 2, първа алинея, уводно изречение

Член 3, параграф 1, трета алинея, първо, второ и трето тире

Член 3, параграф 1, четвърта и пета алинея

Член 3, параграф 1, шеста алинея, уводно изречение

Член 3, параграф 1, шеста алинея, букви а), б) и в)

Член 14, параграф 2, първа алинея, букви а), б) и в)

Член 3, параграф 1, седма алинея

Член 3, параграф 1, осма алинея

Член 3, параграф 1, девета алинея

Член 14, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 1, десета алинея

Член 14, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 1, единадесета алинея

Член 14, параграф 2, четвърта алинея

Член 3, параграф 1, дванадесета алинея

Член 14, параграф 2, пета алинея

Член 3, параграф 1, тринадесета алинея

Член 14, параграф 2, шеста алинея

Член 3, параграф 1, четиринадесета алинея

Член 3, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 14, параграф 4

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 15, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 1, трета алинея

Член 15, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 2, първо изречение

Член 15, параграф 2, първа алинея

Член 9, параграф 2, второ изречение

Член 15, параграф 2, втора алинея

Член 10

Член 16

Член 11

Член 17

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

Член 2, параграф 5

Член 5, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 2, параграф 6

Член 5, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 4

Член 4

Член 19

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 18

Член 20

Член 19, параграф 1

Член 21, първа алинея

Член 19, параграф 2

Член 21, втора алинея

Член 20

Член 22

Член 6

Член 7

Член 21

Член 23

Приложение I

Приложение II

Приложение I

Приложение II


Top