Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0276

Регламент (ЕС) № 276/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дихлорометан, масла за лампи и течности за запалване на барбекю и органокалаени съединения) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 86, 1.4.2010, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 223 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/276/oj

1.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 276/2010 НА КОМИСИЯТА

от 31 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дихлорометан, масла за лампи и течности за запалване на барбекю и органокалаени съединения)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (2), бяха установени ограничения за някои опасни вещества и препарати. Регламент (ЕО) № 1907/2006 отменя и заменя Директива 76/769/ЕИО, считано от 1 юни 2009 г. Приложение XVII към посочения регламент заменя приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

(2)

На 6 май 2009 г. бе прието Решение № 455/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на дихлорометан (3).

(3)

На 28 май 2009 г. бе прието Решение 2009/424/ЕО на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на масла за лампи и течности за запалване на барбекю (4).

(4)

На 28 май 2009 г. бе прието Решение 2009/425/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на органокалаени съединения с цел адаптиране на приложение I към нея към техническия прогрес (5).

(5)

Съгласно разпоредбите на преходните мерки в член 137 от REACH, целесъобразно е да се измени приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, за да се включат ограниченията, предвидени в решения 455/2009/ЕО, 2009/424/ЕО и 2009/425/ЕО.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност, за да може тези ограничения да бъдат включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 възможно най-скоро.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(3)  ОВ L 137, 3.6.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, и условията на ограничение, се изменя, както следва:

1.

Вписване 3 се заменя със следното:

„3.

Течни вещества или смеси, класифицирани като опасни според определенията в Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО.

1.

Забранява се употребата им в:

декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;

фокуси и шеги;

игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.

2.

Не се пускат на пазара изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Не се пускат на пазара, ако съдържат оцветители, освен когато се използват за фискални цели, или парфюм, или и двете, ако те:

могат да се използват като гориво в декоративни лампи, предназначени за масовия потребител, и

представляват опасност при вдишване и са етикетирани с рискова фраза R65 или H304.

4.

Не се пускат на пазара декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, освен когато отговарят на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

5.

Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Общността, отнасящи се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускане на пазара са изпълнени следните условия:

а)

маслата за лампи, етикетирани с рискова фраза R65 или H304, предназначени за масовия потребител, се обозначават със следния видим, четлив и неизличим надпис: „Лампите, пълни с тази течност, да се пазят далече от достъп на деца“; и, не по-късно от 1 декември 2010 г., „Само една глътка масло за лампи — или дори смукането на фитила на лампата — може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;

б)

течностите за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304, предназначени за масовия потребител, не по-късно т 1 декември 2010 г. се обозначават със следния четлив и неизличим надпис: „Само една глътка от течността за запалване на барбекю може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;

в)

маслата за лампи и течностите за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304, предназначени за масовия потребител, не по-късно от 1 декември 2010 г. се опаковат в черни непрозрачни контейнери с вместимост до 1 литър;

6.

В срок до 1 юни 2014 г. Комисията изисква от Европейската агенция по химикали да изготви досие в съответствие с член 69 от настоящия регламент с оглед на това да се забранят, ако е целесъобразно, течностите за запалване на барбекю и горивата за декоративни лампи, етикетирани с рискова фраза R65 или H304 и предназначени за масовия потребител.

7.

Физическите или юридическите лица, които за пръв път пускат на пазара масла за лампи или течности за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304, предоставят на компетентния орган в съответната държава-членка до 1 декември 2011 г. и всяка година след това данни за алтернативи на маслата за лампи и течностите за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304. Държавите-членки предоставят тези данни на Комисията.“

2.

Във вписване 20 към втората графа се добавят следните параграфи 4, 5 и 6:

 

„4.

Тризаместени органокалаени съединения:

а)

Тризаместените органокалаени съединения като трибутилкалаени (TBT) съединения и трифенилкалаени (ТРТ) съединения не се използват след 1 юли 2010 г. в изделия, в които концентрацията им в изделието или в част от него е по-голяма от еквивалента на 0,1 тегловни % калай.

б)

Изделия, които не отговарят на изискванията на буква а), не се пускат на пазара след 1 юли 2010 г. с изключение на изделия, които са влезли в употреба в Общността преди тази дата.

5.

Дибутилкалаени (DBT) съединения:

а)

Дибутилкалаени (DBT) съединения не се използват след 1 януари 2012 г. в смеси и изделия за предоставяне на масовия потребител, ако концентрацията им в сместа, в изделието, или в части от него е по-голяма от еквивалента на 0,1 тегловни % калай.

б)

Изделия и смеси, които не отговарят на изискванията на буква а), не се пускат на пазара след 1 януари 2012 г. с изключение на изделия, които са влезли в употреба в Общността преди тази дата.

в)

Чрез дерогация букви а) и б) не се прилагат преди 1 януари 2015 г. за следните изделия и смеси за предоставяне на масовия потребител:

еднокомпонентни и двукомпонентни уплътнителни материали за вулканизация при стайна температура (RTV-1 и RTV-2 уплътнителни материали) и лепила/адхезиви,

бои и покрития, съдържащи DBT съединения като катализатори, когато са поставени върху изделия,

профили от мек поливинил хлорид (PVC) независимо дали самостоятелно или коекструдирани с твърд PVC,

платове с PVC покритие, съдържащи DBT съставки като стабилизатори, когато са предназначени за употреба на открито,

външни улуци, водосточни тръби и техните принадлежности, както и покривни материали за покриви и фасади.

г)

Чрез дерогация букви а) и б) не се прилагат за материали и изделия, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1935/2004.

6.

Диоктилкалаени (DOT) съединения:

а)

Диоктилкалаени (DOT) съединения не се използват след 1 януари 2012 г. в следните изделия за предоставяне на масовия потребител или за употреба от него, ако концентрацията им в изделието или части от него е по-голяма от еквивалента на 0,1 тегловни % калай:

текстилни изделия, влизащи в контакт с кожата,

ръкавици,

обувки или части от обувки, влизащи в контакт с кожата,

стенни и подови покрития,

детски изделия,

дамски хигиенни продукти,

пелени,

формовъчни двукомпонентни уплътнителни китове за вулканизация при стайна температура (RTV-2 уплътнителни китове).

б)

Изделия, които не отговарят на изискванията на буква а), не се пускат на пазара след 1 януари 2012 г. с изключение на изделия, които са влезли в употреба в Общността преди тази дата.“

3.

Добавя се следното вписване 59:

„59.

Дихлорометан

CAS № 75-09-2

ЕО №: 200-838-9

1.

Препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %:

а)

не се пускат на пазара за първи път за предоставяне на масови или професионални потребители след 6 декември 2010 г.;

б)

не се пускат на пазара за предоставяне на масови или професионални потребители след 6 декември 2011 г.;

в)

не се използват от професионални потребители след 6 юни 2012 г.

За целите на настоящото вписване:

i)

„професионален потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, включително работници и самостоятелно заети работници, които извършват отстраняване на бои с препарати като част от своята професионална дейност извън промишлени инсталации;

ii)

„промишлени инсталации“ означава съоръжение, използвано за извършване на дейности по отстраняване на бои.

2.

Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да позволят на тяхна територия и за определени дейности употребата от специално обучени професионални потребители на препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан, и могат да позволят пускането на пазара на такива препарати за отстраняване на бои с цел предоставянето им на тези професионални потребители.

Държавите-членки, които използват тази дерогация, установяват подходящи разпоредби за защита на здравето и безопасността на професионалните потребители, които използват препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан, и информират Комисията за това.

Тези разпоредби включват изискване професионалният потребител да притежава удостоверение, признато в държавата-членка, в която той извършва дейност, или да предостави друг документ, който може да се използва като доказателство в тази връзка, или да бъде одобрен от държавата-членка по друг начин, така че да докаже, че е правилно обучен и компетентен да използва безопасно препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан.

Комисията изготвя списък на държавите-членки, които използват дерогацията по настоящия параграф, и го публикува в Интернет.

3.

Професионалният потребител, ползващ се от дерогацията, посочена в параграф 2, извършва дейност само в държави-членки, които са използвали дерогацията. Обучението, посочено в параграф 2, обхваща най-малко:

а)

осведомяване, оценка и управление на рисковете за здравето, включително информация относно съществуващи заместители или процеси, които в условията на тяхната употреба са по-малко опасни за здравето и безопасността на работниците,

б)

употреба на подходяща вентилация,

в)

употреба на подходящи лични предпазни средства, които съответстват на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.

За предпочитане е работодателите и самостоятелно заетите работници да заменят дихлорометана с друг химичен агент или процес, който при условията на неговата употреба не е опасен или е по-малко опасен за здравето и безопасността на работниците.

Професионалният потребител прилага на практика всички съответни мерки за безопасност, включително употребата на лични предпазни средства.

4.

Без да се засягат разпоредбите на друго общностно законодателство в областта на защитата на работниците, препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, може да се използват в промишлени инсталации само ако са изпълнени най-малко следните условия:

а)

ефективна вентилация във всички работни помещения и по-специално при мократа обработка и сушенето на обработените обекти: специална смукателна вентилация за ваните за препарати за отстраняване на бои, допълнена с подсилена вентилация в тези зони, за да се намали експозицията и, когато е технически възможно, да се осигури спазването на съответните гранични стойности на професионална експозиция;

б)

мерки за намаляване на изпарението от вани за препарати за отстраняване на бои, включващи: капаци за покриване на вани за препарати за отстраняване на бои, освен при пълнене и изпразване; подходящи способи за пълнене и изпразване на вани за препарати за отстраняване на бои и измиване на ваните с вода или солен разтвор за отстраняване на останалите разтворители след изпразването;

в)

мерки за безопасна работа с дихлорометан във вани за препарати за отстраняване на бои, включващи: помпи и тръби за пренасяне на препаратите за отстраняване на бои до и от ваните за препарати за отстраняване на бои и подходящи способи за безопасно почистване на ваните и отстраняване на утайки;

г)

лични предпазни средства, които съответстват на изискванията на Директива 89/686/ЕИО, включително: подходящи предпазни ръкавици, защитни очила и предпазно облекло; и подходящи средства за защита на дихателните органи, когато съответните гранични стойности на професионална експозиция не могат да бъдат спазени по друг начин;

д)

подходяща информация, инструкции и обучение на операторите във връзка с употребата на такива средства.

5.

Без да се засягат други разпоредби на Общността, отнасящи се до класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, не по-късно от 6 декември 2011 г. препаратите за отстраняване на бои, съдържащи дихлорометан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, се обозначават със следния видим, четлив и неизличим надпис:

„Само за промишлена употреба и само от професионални потребители, одобрени в някои държави-членки на ЕС — проверете къде е разрешена употребата.“ “


Top