Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0268

Регламент (ЕС) № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия

OJ L 83, 30.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 146 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj

30.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 268/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2010 година

за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 17, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2007/2/ЕО от държавите-членки се изисква да предоставят на институциите и органите на Общността достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни в съответствие с хармонизирани условия.

(2)

За да се осигури съгласуван подход за предоставянето на достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, с настоящия регламент следва да се определи минимален набор от условия, които трябва да бъдат спазвани.

(3)

Съгласно член 17, параграф 7 от Директива 2007/2/ЕО са възможни ограничения в обмена на данни. Но дори когато държавите-членки прилагат тези ограничения, те следва да имат възможност да посочват мерки като например за сигурност, които трябва да се предприемат от институциите и органите на Общността, за да им бъде позволено въпреки това да получат достъп до тези масиви от данни и услуги за такива данни.

(4)

Във всички споразумения, включително лицензионни споразумения, договори и обмен на съобщения по електронната поща, както и във всякакви други мерки за достъп на институциите и органите на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни на държавите-членки и техните публични органи съгласно настоящия регламент, следва да се използва терминологията, определена в член 3 от Директива 2007/2/ЕО.

(5)

За да изпълняват своите публични функции и да допринасят за прилагането на европейските политики по отношение на околната среда, институциите и органите на Общността следва да са в състояние да предоставят масиви от пространствени данни и услуги за такива данни на разположение на изпълнители, работещи от тяхно име.

(6)

Като общо изискване мерките следва да са в съответствие с настоящия регламент осемнадесет месеца след неговото влизане в сила. Необходима е обаче преходна разпоредба, тъй като предприети преди това мерки може все още да са в сила. Следователно прилаганите мерки към момента на влизане в сила на настоящия регламент трябва да бъдат приведени в съответствие с настоящия регламент при подновяването или изтичането на срока на действие на тези мерки, но не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда хармонизирани условия за достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни в съответствие с член 17 от Директива 2007/2/ЕО.

Член 2

Ограничения относно достъпа

При поискване от страна на институцията или органа на Общността държавите-членки обосновават евентуално ограничение в обмена съгласно член 17, параграф 7 от Директива 2007/2/ЕО.

Държавите-членки могат да посочат при какви условия може да бъде разрешен достъпа, ограничен съгласно член 17, параграф 7.

Член 3

Мерки

1.   Мерките, отнасящи се до достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, трябва изцяло да отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.   Във всички мерки относно достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни да се използват определенията, формулирани в член 3 от Директива 2007/2/ЕО.

Член 4

Използване на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

1.   Институциите и органите на Общността могат да предоставят масиви от пространствени данни или услуги за такива данни на разположение на изпълнители, действащи от тяхно име.

2.   Когато масиви от пространствени данни и услуги за такива данни са предоставени на разположение в съответствие с параграф 1, институциите и органите на Общността полагат всички възможни усилия, за да се избегне неразрешено използване на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

3.   Когато масив от пространствени данни или услуга за такива данни е предоставен/а на разположение на страна в съответствие с параграф 1, тази страна не може да предоставя масива от пространствени данни или услугата за такива данни на разположение на друга страна без писменото съгласие на първоначалния доставчик на данните или услугата.

Член 5

Метаданни

Валидните условия за институциите и органите на Общността в съответствие с настоящия регламент могат да бъдат изразени в елемент 8.1 на метаданните, посочен в част Б от приложението към Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията (2).

Член 6

Прозрачност

1.   Когато институция или орган на Общността изиска предоставянето на достъп до масив от пространствени данни или услуга за такива данни, държавите-членки трябва да предоставят при поискване и информация, за целите на оценяването и използването, относно събирането, обработването, създаването и контрола върху качеството на масивите от пространствени данни и услугите за такива данни, както и относно получаването на достъп до тях, когато тази допълнителна информация е налична и нейното извличане и предоставяне е приемливо.

2.   При поискване, в изготвените от държави-членки оферти за предоставянето на достъп на институциите и органите на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни се посочва на каква основа се начисляват такси и какви фактори се вземат предвид.

Член 7

Време на отговор

Държавите-членки предоставят достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни без отлагане и не по-късно от 20 дни след получаване на писменото искане, освен ако не е договорено друго по взаимно съгласие между държавата-членка и институцията или органа на Общността.

Член 8

Преходни разпоредби

Държавите-членки гарантират, че предприетите мерки са в съответствие с настоящия регламент осемнадесет месеца след неговото влизане в сила.

Когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент вече се прилагат мерки за предоставяне на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, държавите-членки гарантират, че тези мерки ще бъдат приведени в съответствие с настоящия регламент при подновяването или изтичането на срока на действие на тези мерки, но не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 326, 4.12.2008 г., стр. 12.


Top