EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0081

Регламент (ЕО) № 81/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

OJ L 35, 4.2.2009, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 203 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; отменен от 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/81/oj

4.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 81/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (2) установява условията, критериите и подробните правила, на които са подчинени проверките на гранично-пропускателните пунктове и наблюдението на границите, включително проверките в Шенгенската информационна система.

(2)

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държавите-членки за визите за кратък престой (Регламент за ВИС) (3) цели подобряването на прилагането на общата визова политика. Той също така предвижда, че целите на ВИС включват както улесняването на проверките на външните гранично-пропускателни пунктове, така и борбата срещу измамите.

(3)

Регламент (ЕО) № 767/2008 установява критериите за търсене и условията за достъп на компетентните органи с цел извършване на проверки на външните гранично-пропускателни пунктове, до данни за проверка на самоличността на притежателите на визи, автентичността на визата и дали са изпълнени условията за влизане, и за идентифициране на всяко лице, което може да не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите-членки.

(4)

Тъй като единствено проверката на пръстовите отпечатъци може със сигурност да потвърди, че лице, което желае да влезе в шенгенското пространство, е същото, на което е издадена визата, следва да се предвидят разпоредби относно използването на ВИС на външните граници.

(5)

За да проверят дали условията за влизане на граждани на трети страни, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 562/2006 са изпълнени и за да изпълняват успешно задълженията си, служителите на граничната охрана следва да използват цялата налична информация, включително данни, които могат да бъдат проверени във ВИС.

(6)

За да се предотврати заобикалянето на гранично-пропускателните пунктове, където би могла да се използва ВИС, и да се гарантира нейната пълна ефективност, особено необходимо е ВИС да се използва по хармонизиран начин при извършването на проверки при влизане на външните граници.

(7)

Тъй като в случаите на няколкократни заявления за виза е подходящо повторното използване на биометричните данни и тяхното копиране от първото заявление във ВИС, използването на ВИС за извършване на проверки при влизане на външните граници следва да бъде задължително.

(8)

Използването на ВИС следва да налага систематично търсене във ВИС посредством номера на визовия стикер в комбинация с проверка на пръстовите отпечатъци. Същевременно, предвид потенциалния ефект на това търсене върху времето за чакане на гранично-пропускателните пунктове, следва да се предвиди възможност — в рамките на един преходен период, под формата на дерогация и в строго определени случаи — да се извършват справки във ВИС без системни проверки на пръстовите отпечатъци. Държавите-членки следва да гарантират, че тази дерогация се използва единствено когато посочените условия са изцяло изпълнени, както и че продължителността и честотата на прилагане на дерогацията са сведени до строго съблюдаван минимум на отделните гранично-пропускателни пунктове.

(9)

Следователно Регламент (ЕО) № 562/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Тъй като целите на предложеното действие, а именно установяването на правилата, приложими по отношение на използването на ВИС на външните граници, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(11)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, посочени в член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и отразени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(12)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение (5).

(13)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (7).

(14)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета (9).

(15)

В съответствие с член 1 и член 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген в приложение на разпоредбите на трета част, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, Дания, в съответствие с член 5 от посочения протокол, взема решение в срок от шест месеца след приемането на настоящия регламент дали да го въведе в националното си право.

(16)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (10). Следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(17)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/EО на Съвета от 28 февруари 2002 г., относно искането на Ирландия да участва в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (11). Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(18)

По отношение на Кипър разпоредбите на настоящият регламент относно използването на ВИС се основават на достиженията на правото от Шенген или са свързани по друг начин с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(19)

Разпоредбите на настоящия регламент се основават на достиженията на правото от Шенген или са свързани по друг начин с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение

Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 се изменя, както следва:

1.

Вмъкват се следните букви след буква а):

„аа)

ако гражданинът на трета страна притежава виза съгласно член 5, параграф 1, буква б), цялостната проверка при влизане включва също проверка на самоличността на притежателя на визата и на автентичността на визата, чрез справка във Визовата информационна система (ВИС) съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държавите-членки за визите за кратък престой (Регламент за ВИС) (12);

аб)

чрез дерогация, когато:

i)

възникне трафик с такъв интензитет, че времето за чакане на гранично-пропускателния пункт става прекомерно дълго;

ii)

вече са били използвани всички ресурси по отношение на персонал, съоръжения и организация; и

iii)

въз основа на преценка, че не съществува риск по отношение на вътрешната сигурност и незаконната имиграция,

във ВИС може да се направи справка, като се използва номерът на визовия стикер при всички случаи и, на произволен принцип, номерът на визовия стикер в комбинация с проверка на пръстовите отпечатъци.

Същевременно при всички случаи на възникнало съмнение по отношение на самоличността на притежателя на виза и/или на автентичността на визата, справката във ВИС се извършва чрез системно използване на номера на визовия стикер в комбинация с проверка на пръстовите отпечатъци.

Настоящата дерогация може да се прилага единствено на конкретния гранично-пропускателен пункт за времето, в което са налице гореспоменатите условия;

ав)

решението за извършване на справка във ВИС съгласно буква аб) се взема от ръководния служител на граничната охрана на гранично-пропускателния пункт, или на по-високо ниво.

Съответната държава-членка незабавно информира останалите държави-членки и Комисията за това решение;

аг)

всяка държава-членка изпраща веднъж годишно на Европейския парламент и на Комисията доклад относно прилагането на буква аб), в който се посочват броят граждани на трети страни, за които е направена справка във ВИС чрез използване единствено на номера на визовия стикер, и продължителността на времето за чакане, посочено в буква аб), подточка i);

ад)

букви аб) и ав) се прилагат за максимален срок от три години, считано от 3 години след пускането в експлоатация на ВИС. Преди края на втората година от прилагането на букви аб) и ав) Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета оценка на тяхното прилагане. Въз основа на тази оценка Европейският парламент или Съветът могат да приканят Комисията да предложи подходящи изменения на настоящия регламент.

2.

В края на буква в), подточка i) се добавя следното изречение:

„тази проверка може да включва справка във ВИС в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008;“.

3.

Добавя се следната буква г):

„г)

с цел идентифициране на лицата, които може да не отговарят или вече да не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите-членки, може да се направи справка във ВИС в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 767/2008.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от двадесетия ден след датата, посочена в член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 ноември 2008 г.

(2)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(8)  Документ на Съвета 16462/06; достъпен на http://register.consilium.europa.eu.

(9)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(11)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(12)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.“


Top