Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0215

Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 година относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие

OJ L 78, 19.3.2008, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 129 P. 3 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 215/2008 НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2008 година

относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1) и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2) („Споразумението АКТБ—ЕО“),

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (3), и по-специално член 23, четвърти параграф от него,

като взе предвид Решение № 1/2006 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 2 юни 2006 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. и за изменение на преразгледаното Споразумение АКТБ—ЕО (4),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощ от Общността по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението АКТБ—ЕО и относно разпределянето на финансовото съдействие за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за ЕО (5) („вътрешното споразумение“), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 617/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. относно изпълнението на 10-ия Европейски фонд за развитие съгласно Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (6),

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Сметната палата (7),

като взе предвид становището на Европейската инвестиционна банка,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се определят подробни правила за изплащането на финансовите вноски от държавите-членки за 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), създаден с вътрешното споразумение, както и правила за разпределянето на финансовото съдействие за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за ЕО (ОСТ).

(2)

Следва да се установят правила за третирането на салдата от предходни ЕФР, и по-специално подробни разпоредби за тяхното прехвърляне към 10-ия ЕФР, и правила за тяхното изпълнение или да се уредят последствията от тяхното освобождаване по отношение на финансовите вноски на държавите-членки.

(3)

Необходимо е да се установят условията, съгласно които Сметната палата трябва да упражнява своите правомощия по отношение на ЕФР.

(4)

Необходимо е да се установят условията, съгласно които Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да управлява ресурсите на ЕФР.

(5)

Разпоредбите относно контрола, упражняван от Сметната палата върху управляваните от ЕИБ ресурси, следва да бъдат съобразени с Тристранното споразумение, сключено между Сметната палата, ЕИБ и Комисията, предвидено в член 248, параграф 4 от Договора.

(6)

Уместно е да се гарантира правилно, навременно и ефективно изпълнение на програмите и проектите, финансирани по Споразумението АКТБ—ЕО, както и да се установят процедури за управление, които са прозрачни и лесно приложими, и които облекчават децентрализацията на задачите и отговорностите.

(7)

Страните по Споразумението АКТБ—ЕО отново потвърдиха своя ангажимент по отношение на клаузите със социален и етичен характер в съответните конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

(8)

Необходимо е да се създадат подробни правила, в съответствие с които първично оправомощеният разпоредител установява необходимите процедури и норми за гарантиране на доброто изпълнение на операциите в тясно сътрудничество с националния разпоредител.

(9)

Доколкото е възможно и с оглед на ефикасността и опростяването, Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8), следва, като основа на реформата във вътрешното управление на Комисията, да бъде взет под внимание в настоящия регламент. Ако е уместно, Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (9), следва да се прилага mutatis mutandis в определени случаи.

(10)

Всички промени в сравнение с Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим към 9-ия Европейски фонд за развитие (10), следва да допринасят за постигане целите на реформите на Комисията, следва да подобряват или гарантират доброто финансово управление и да засилят защитата на финансовите интереси на Общността срещу измами и други незаконни действия, като така утвърждават законността и правомерността на финансовите операции.

(11)

С оглед на практическия опит, за да се облекчи изпълнението на ЕФР и осъществяването на основополагащите политически цели и за да се адаптират някои процедурни и документни изисквания, е необходимо да се направят някои промени в сравнение с Финансовия регламент за 9-ия ЕФР. По-специално, следва да се постигне по-голяма прозрачност, като се предоставя информация за бенефициерите на средства на Общността.

(12)

Принципът на добро финансово управление следва да доведе до ефективен и ефикасен вътрешен контрол на изпълнението на ресурсите на ЕФР.

(13)

По отношение на ресурсите на ЕФР, следва да се даде възможност на държавите-членки да правят доброволни финансови вноски, които да подпомагат постигането на целите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, извън договореностите за съфинансиране, предвидени в Регламент (ЕО) № 617/2007.

(14)

Принципът на специфичност на разходите следва да се прилага към ЕФР.

(15)

Що се отнася до методите за изпълнение на ресурсите на ЕФР, предвидените във Финансовия регламент за 9-ия ЕФР разпоредби за централизирано, децентрализирано и съвместно управление следва да се преструктурират за по-голяма яснота, като същото се отнася и за някои изисквания. По-специално, за да се улесни прилагането им и да се отговори на растящите оперативни потребности, следва да се опростят изискванията за съвместно управление, условията за делегиране на задачи и критериите за използване на национални органи от публичния сектор.

(16)

Забраната за делегиране на изпълнителни задачи на структури от частния сектор следва да се адаптира съобразно централизираното управление, тъй като условията на тази забрана се оказаха ненужно строги. Следва да се даде възможност на Комисията да използва услугите на пътническа агенция или конферентен организатор, които да се заемат с възстановяване на разходите на участниците в конференции, при условие че се вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че структурата от частния сектор не упражнява правомощия за взимане на решения по собствена преценка.

(17)

По отношение на счетоводителя следва да се изясни отговорността му за заверяването на отчетите въз основа на предоставената му финансова информация от разпоредителите. За тази цел счетоводителят следва да бъде упълномощен да проверява информацията, получавана от първично оправомощения разпоредител и, ако е необходимо, да изразява резервите си.

(18)

Следва да се изяснят условията и ограниченията на финансовата отговорност на всички финансови участници и на всички други лица, участващи в изпълнението на ЕФР.

(19)

За да се защитят по-добре финансовите интереси на Общностите, следва да се уточнят и утвърдят разпоредбите за събиране на вземания. По-специално, следва да се уточнят условията, при които на ЕФР се дължи лихва за просрочено плащане.

(20)

Следва да се въведат разпоредби относно давностните срокове на исковете. За разлика от много държави-членки за Общността не важат ограниченията на давностен срок, според който финансовите искове срещу нея се погасяват след определен период от време. Също така Общността не е ограничена от давностен срок при предявяване на своите финансови искове срещу трети лица. Въвеждането на такива давностни срокове следва да отговаря на принципа на добро финансово управление.

(21)

В съответствие с Общия финансов регламент и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (11) е необходимо да се изяснят правилата за изключване от процедура за възлагане на поръчка. Следва да се направи ясно разграничение между задължително изключване и изключване въз основа на административно наказание. Освен това, за целите на правната сигурност и пропорционалност, следва да се предвиди максимален срок на изключването. Може да се предвиди изключение от правилата за изключване по отношение на особено изгодни условия за закупуването на стоки от доставчик, който прекратява стопанската си дейност, или от синдици или ликвидатори по производство за несъстоятелност, по споразумение с кредитори или съобразно сходна процедура в националното законодателство.

(22)

Уместно е да се позволи в контекста на ЕФР използването на централната база данни за кандидати и оференти, намиращи се в описаните в Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 положения, вследствие на което са отстранени от участие.

(23)

По отношение на безвъзмездните средства е необходимо да се внесат някои разяснения в член 103, най-вече относно обхвата им. За да се усъвършенства управлението на безвъзмездните средства и за да се опростят процедурите, следва да бъде възможно да се отпуснат безвъзмездни средства по решение на институциите или с писмено споразумение с бенефициерите и да се разрешат плащания под формата на обща еднократна сума и паушално плащане, паралелно с по-традиционния метод за възстановяване на действително направени разходи. И най-накрая, изискванията за проверки и гаранции следва да са по-пропорционални на финансовите рискове.

(24)

Правилото, че безвъзмездните средства следва да се отпускат въз основа на покани за предложения, е доказало преимуществата си. Опитът обаче показва, че в определени ситуации естеството на дейностите не оставя място за избор при подбора на бенефициерите. Следователно е необходимо изрично да се признае, че съществуват такива изключителни случаи.

(25)

Когато безвъзмездните средства се отпускат за текущи разходи, правилото, че необходимото споразумение не може да бъде подписано по-късно от четири месеца след началото на финансовата година на бенефициера, се оказа ненужно строго. Ето защо крайният срок следва да бъде шест месеца.

(26)

Тъй като безвъзмездните средства следва да продължат да бъдат отпускани въз основа на критерии за подбор и предоставяне, няма нужда тези критерии винаги да се оценяват от комитет. Следва да се допуснат други, по-гъвкави методи за оценка на критериите за подбор.

(27)

В името на по-голямата яснота следва да се опрости правилото относно изискванията към обществената поръчка, които да се спазват от бенефициерите на безвъзмездни средства. Нещо повече, то следва изрично да се предвиди в случаите, когато изпълнението на дейност налага отпускането на финансова подкрепа на трети страни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА —

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I —

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

ДЯЛ II —

ФИНАНСОВИ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА 1

ПРИНЦИП НА ФИНАНСОВА ТОЧНОСТ

ГЛАВА 2

ПРИНЦИП НА РАЗЧЕТНАТА ЕДИНИЦА

ГЛАВА 3

ПРИНЦИП НА СПЕЦИФИЧНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

ГЛАВА 4

ПРИНЦИП НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 5

ПРИНЦИП НА ПРОЗРАЧНОСТ

ДЯЛ III —

РЕСУРСИ И ВНОСКИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1

СЪСТАВ НА РЕСУРСИТЕ НА ЕФР

ДЯЛ IV —

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ЕФР

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 2

МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел 1

Общи разпоредби

Раздел 2

Децентрализирано управление

Раздел 3

Централизирано управление

Раздел 4

Съвместно управление с международни организации

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВИ УЧАСТНИЦИ

Раздел 1

Принцип на разделяне на функциите

Раздел 2

Разпоредител

Раздел 3

Счетоводител

Раздел 4

Агенти по плащанията

Раздел 5

Администратор на плащанията

ГЛАВА 4

ОТГОВОРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ УЧАСТНИЦИ

Раздел 1

Общи разпоредби

Раздел 2

Правила, които се прилагат към разпоредителите

Раздел 3

Правила, които се прилагат към счетоводителите и администраторите на плащанията

ГЛАВА 5

ПРИХОДНИ ОПЕРАЦИИ

Раздел 1

Набиране на ресурси за ЕФР

Раздел 2

Прогнози за вземанията

Раздел 3

Установяване на вземанията

Раздел 4

Разпореждане за събиране

Раздел 5

Събиране на вземания

ГЛАВА 6

РАЗХОДНИ ОПЕРАЦИИ

Раздел 1

Общи разпоредби

Раздел 2

Поемане на задължение за плащане

Раздел 3

Поемане на задължение за плащане при централизирано или съвместно управление

Раздел 4

Поемане на задължение за плащане при децентрализирано управление

Раздел 5

Утвърждаване на разход

Раздел 6

Разрешаване на разход

Раздел 7

Плащане на разход

Раздел 8

Срокове за разходните операции

ГЛАВА 7

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ГЛАВА 8

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

ДЯЛ V —

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Обхват и принципи на възлагане

Раздел 2

Публикуване

ГЛАВА 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

ДЯЛ VI —

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЯКА ЗАЕТОСТ И НЕПРЕКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ

ДЯЛ VII —

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 1

ОБХВАТ И ФОРМА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 2

ПРИНЦИПИ

ГЛАВА 3

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 4

ПЛАЩАНЕ И КОНТРОЛ

ГЛАВА 5

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЯЛ VIII —

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ГЛАВА 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ

ГЛАВА 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ НА ЕФР

ГЛАВА 3

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ДЯЛ IX —

ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 2

ВЪНШЕН ОДИТ

ГЛАВА 3

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ЧАСТ ВТОРА —

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РЕСУРСИТЕ НА ЕФР, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕИБ

ЧАСТ ТРЕТА —

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I —

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА САЛДА, ОСТАНАЛИ ОТ ПРЕДХОДНИ ЕФР

ГЛАВА 2

САЛДА, ОСТАНАЛИ ОТ ПРЕДХОДНИ ЕФР

ГЛАВА 3

ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДХОДНИ ЕФР

ГЛАВА 4

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД

ДЯЛ II —

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧАСТ ПЪРВА

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

Настоящият регламент установява реда и условията за набирането и финансовото изпълнение на ресурсите на 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) и за представянето и одита на отчетите.

Член 2

1.   Комисията поема отговорностите на Общността, определени в член 57 от Споразумението АКТБ—ЕО и в Решението за отвъдморско асоцииране.

За тази цел Комисията поема финансовото изпълнение на операциите, осъществявани с ресурси на ЕФР, отпускани под формата на помощ, неподлежаща на възстановяване, като се изключват лихвени субсидии, и осъществява плащания съобразно настоящия регламент.

2.   За целите на прилагането на настоящия регламент Комисията действа на своя собствена отговорност и в рамките на отпуснатите средства.

Член 3

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като действа от името на Общността, управлява инвестиционния механизъм, както и лихвените субсидии, и провежда операции във връзка с тях съгласно правилата, предвидени в част втора. В този контекст ЕИБ действа от името и поема риск за сметка на Общността.

ЕИБ поема финансовото изпълнение на операции, които се осъществяват посредством заеми от собствени ресурси и, когато е приложимо, в съчетание с лихвени субсидии, натрупани от ресурсите на ЕФР, предвидени за безвъзмездни средства.

Член 4

Разпоредбите на настоящата част и на част трета се прилагат изключително към финансовото изпълнение на управляваните от Комисията ресурси на ЕФР. Тези разпоредби не могат да се тълкуват като пораждащи някакви задължения за Комисията по отношение на финансовото изпълнение на управляваните от ЕИБ ресурси на ЕФР.

Член 5

1.   Освен ако не е посочено друго, позоваванията в настоящия регламент на държавите от АКТБ се смятат също за позовавания на органите или представителите, определени в приложение IV, членове 13 и 14 от Споразумението АКТБ—ЕО, на които държавите могат надлежно да възложат изпълнението на техните отговорности по посоченото споразумение.

2.   Финансовата година започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

ДЯЛ II

ФИНАНСОВИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Ресурсите на ЕФР се набират и изпълняват в съответствие със следните принципи, установени в настоящия регламент:

а)

финансова точност;

б)

разчетна единица;

в)

специфичност на разходите;

г)

добро финансово управление;

д)

прозрачност.

ГЛАВА 1

Принцип на финансова точност

Член 7

1.   Не се събира приход и не се извършва разход, без това да е отразено в предвидените средства на ЕФР.

2.   Не се извършват и не се разрешават разходи в преразход на предвидените средства.

3.   Приходът от лихви по собствени за ЕФР средства се вписва в приходната част на ЕФР.

Член 8

1.   Лихвата, натрупана от предварително финансиране, се ангажира за дадената програма или дейност и се приспада при изплащането на дължимата на бенефициера сума.

2.   На Общностите не се дължат лихви в следните случаи:

а)

предварително финансиране, което не представлява значителна сума;

б)

предварително финансиране, изплатено по договор за поръчка по смисъла на член 91;

в)

авансови плащания за служители на институциите и за персонал в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (Правилник за длъжностните лица);

г)

предварително финансиране, изплатено в рамките на съвместното управление, посочено в член 20, параграф 1, буква в).

3.   Членове 3, 4 и 4а от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на параграфи 1 и 2.

ГЛАВА 2

Принцип на разчетната единица

Член 9

1.   Ресурсите на ЕФР се установяват и реализират в евро и счетоводните сметки се водят в евро.

За целите на управление на касата, посочени в член 39, обаче, счетоводителят може да извършва операциите в евро или в други валути.

2.   Членове 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на параграф 1.

ГЛАВА 3

Принцип на специфичност на разходите

Член 10

Ресурсите на ЕФР се заделят за специфични цели съобразно основните инструменти на сътрудничество, както е описано във финансовия протокол към Споразумението АКТБ—ЕО и в Решението за отвъдморско асоцииране.

По отношение на държавите от АКТБ тези инструменти са установени с финансовия протокол в приложение Iб към Споразумението АКТБ—ЕО. Заделянето на ресурси се основава и на разпоредбите от вътрешното споразумение и е съобразено със средствата, предназначени за разходи в подкрепа на планирането и изпълнението по член 6 от него.

По отношение на ОСТ тези инструменти са установени в приложение IIА а към Решението за отвъдморско асоцииране. При заделянето на тези ресурси се отчита също така неразпределеният резерв, предвиден в член 3, параграф 4 от посоченото приложение, и ресурсите, предназначени за проучвания или мерки за техническа помощ по член 1, параграф 1, буква в) от него.

ГЛАВА 4

Принцип на добро финансово управление

Член 11

1.   Ресурсите на ЕФР се използват съгласно принципа на добро финансово управление, а именно в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

2.   Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани за осъществяването на дейности, да бъдат своевременно обезпечавани, в подходящо количество и качество и на най-добра цена.

Принципът на ефикасност засяга най-доброто съотношение между използвани ресурси и постигнати резултати.

Принципът на ефективност отчита постигането на поставените конкретни цели и постигането на желаните резултати.

3.   Поставят се конкретни, измерими, постижими, относими и обвързани със срокове цели. Постигането на тези цели се следи чрез показатели за постижения.

Член 12

За да се подобри процесът на вземане на решения, по-конкретно за да се обоснове и уточни определянето на вноските, които да се изплащат от държавите-членки съгласно член 57, се изискват следните оценки:

а)

използването на ресурсите на ЕФР се предшества от ex ante оценка на операцията, която следва да бъде предприета;

б)

операцията подлежи на ex post оценка, която да гарантира, че желаните резултати оправдават използваните средства.

Член 13

1.   Принципът на добро финансово управление изисква ресурсите на ЕФР да се реализират, като се прилага ефективен и ефикасен вътрешен контрол съобразно всеки режим на управление.

2.   За целите на изпълнение на ресурсите на ЕФР вътрешният контрол се определя като процес, приложим към всички нива на управление, чиято цел е да даде надеждни уверения за постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетите;

в)

опазване на активите и информацията;

г)

предотвратяване и разкриване на измами и нередности;

д)

адекватно управление на рисковете, свързани със законността и правомерността на основните операции, като се държи сметка за многогодишния характер на програмите и за естеството на съответните плащания.

ГЛАВА 5

Принцип на прозрачност

Член 14

1.   Ресурсите на ЕФР се установяват и изпълняват и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Годишните разчети на поети задължения и плащания по член 7 от вътрешното споразумение, заедно с отчетите на ЕФР, посочени в член 118 от настоящия регламент, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Комисията предоставя по подходящ начин информация на бенефициерите на управлявани от нея средства от ЕФР, когато средства от ЕФР се изпълняват централизирано и директно от отделите ѝ, а при други режими на управление Комисията предоставя информацията на бенефициерите на средства по начина, по който информацията е представена от образуванията, на които са делегирани задачи за финансово изпълнение.

Тази информация се огласява, като надлежно се спазват изискванията за поверителност и особено за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (12) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни (13), и изискванията за сигурност, като отчита особеностите на всеки от видовете режими на управление, посочени в член 20.

ДЯЛ III

РЕСУРСИ И ВНОСКИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1

Състав на ресурсите на ЕФР

Член 15

Ресурсите на ЕФР се състоят от сумите, установени в член 1 от вътрешното споразумение.

Член 16

1.   Комисията може да управлява финансовите вноски на държави-членки и на други държави донори от тяхно име, и в двата случая включително от техни публични и държавни агенции, или от международни организации за определени проекти или програми, финансирани от ЕФР, в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 617/2007.

2.   Комисията може също да управлява доброволни финансови вноски от държавите-членки в съответствие с член 9, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 617/2007 и съгласно специалните договорености, предвидени в съответните двустранни споразумения за финансово участие.

3.   Допълнителните средства, определени в параграфи 1 и 2, се управляват в съответствие със същите правила като ресурсите на ЕФР.

ДЯЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ЕФР

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 17

Комисията може, в рамките на своите собствени отдели, да делегира правомощията си за финансово изпълнение на ресурсите на ЕФР съгласно условията, установени с настоящия регламент, съобразно нейни вътрешни правила и в рамките на ограниченията, предвидени от Комисията в инструмента за делегиране на правомощия. Оправомощените лица могат да действат само в рамките на изрично делегираните им правомощия.

Член 18

1.   На всички финансови участници и на всички други лица, участващи в изпълнението, управлението, одита или контрола на ресурсите на ЕФР, се забранява да предприемат каквито и да е действия, които могат да доведат до конфликт между техните собствени интереси и тези на Общността. Ако възникне такъв конфликт на интереси, въпросното лице се въздържа от подобни действия и отнася въпроса до компетентния орган.

2.   Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на финансов участник или друго лице, посочен/о в параграф 1, е компрометирано по причини, свързани със семейството, емоционалните пристрастия, политическата или националната принадлежност, икономическите интереси или всеки друг интерес, който се споделя с бенифициера.

3.   Член 34 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis при изпълнението на параграфи 1 и 2.

Член 19

За целите на настоящия дял понятието „персонал“ се отнася до лицата, обхванати от Правилника за длъжностните лица.

ГЛАВА 2

Методи на изпълнение

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 20

1.   Комисията изпълнява ресурсите на ЕФР в съответствие с разпоредбите на членове 21—29 по който и да е от следните начини:

а)

посредством децентрализирано управление;

б)

посредством централизирано управление;

в)

посредством съвместно управление с международни организации.

2.   Глава 2 „Методи на изпълнение“ от част I, дял IV от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis при изпълнението на настоящата глава.

Раздел 2

Децентрализирано управление

Член 21

Като общо правило Комисията предприема финансовото изпълнение на ресурсите на ЕФР по един от следните начини:

а)

чрез децентрализирано управление с държавите от АКТБ в съответствие с условията, установени в Споразумението АКТБ—ЕО, и като прилага разпределението на отговорностите, предвидено в член 57 от същото споразумение и членове 34, 35 и 36 от приложение IV към него;

б)

чрез децентрализирано управление с ОСТ съгласно условията, установени в Решението за отвъдморско асоцииране и в мерките за изпълнение на това решение.

Член 22

1.   В контекста на децентрализираното управление Комисията предприема финансово изпълнение на ресурсите на ЕФР в съответствие с подробните правила, установени в параграфи 2, 3 и 4. Както е предвидено в случай на централизирано управление, Комисията може да делегира останалите задачи на органите и структурите, посочени в член 25, параграфи 2—5.

2.   Държавите бенефициери от АКТБ или ОСТ:

а)

провеждат редовни проверки, за да гарантират, че дейностите, които се финансират от ресурси на ЕФР, се изпълняват правилно;

б)

вземат подходящи мерки, за да предотвратят неправомерни действия и измами и, ако е нужно, завеждат съдебно дело за възстановяване на неправилно изплатени средства.

3.   За да гарантира, че средствата се изпълняват съгласно приложимите правила и в рамките на ограниченията в предоставените правомощия, Комисията прилага процедури за уравняване на сметки или механизми за финансови корекции в изпълнение на задълженията си по Споразумението АКТБ—ЕО, и по-специално по член 34, параграф 1 от приложение IV към него, и по Решението за отвъдморско асоцииране, и по-специално по членове 20 и 32 от него.

4.   Съгласно член 14, параграф 3 страните партньори и териториите, на които са делегирани задачи по изпълнението, осигуряват веднъж годишно надлежна последваща публикация на бенефициерите на средства от ЕФР.

Член 23

Изпълнението от държави от АКТБ и ОСТ на операции, финансирани със средства на ЕФР, подлежи на контрол от страна на Комисията.

Контролът може да се упражнява посредством предварително одобрение, чрез ex post проверки или чрез смесена процедура, съгласно разпоредбите на Споразумението АКТБ—ЕО, Решението за отвъдморско асоцииране и мерките за изпълнение на това решение.

Член 24

В зависимост от степента на децентрализация, предвидена в Споразумението АКТБ—ЕО, в Решението за отвъдморско асоцииране и в мерките за изпълнение на това решение, Комисията се стреми да насърчава държавите бенефициери от АКТБ и ОСТ да се придържат към принципа на добро финансово управление, установен в член 11, когато упражняват правомощията, предоставени им със Споразумението АКТБ—ЕО и с Решението за отвъдморско асоцииране, и по-специално постепенно да прилагат следните критерии:

а)

прозрачни процедури по възлагане на поръчки и отпускане на безвъзмездни средства, които не са дискриминационни и изключват всякакъв конфликт на интереси;

б)

ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол на управлението на операциите с ефективно разделяне на функциите на разпоредителя от тези на счетоводителя или на еквивалентните функции;

в)

счетоводна система, която дава възможност да се проверява правилното използване на средствата от ЕФР и използването на средствата да се отразява в сметките на ЕФР;

г)

независим външен одит, осъществяван от национална институция за независим външен одит;

д)

при операциите с пряка трудова заетост по член 101, параграф 1 адекватни разпоредби за управление и контрол на местните сметките за авансови средства и за определяне на отговорностите на местния администратор на авансови средства и местния счетоводител.

За целите на прилагане на първа алинея Комисията, в съгласие с държавите бенефициери от АКТБ и ОСТ, включва подходящи разпоредби в споразуменията за финансиране, посочени в член 70, параграф 3.

Раздел 3

Централизирано управление

Член 25

1.   Когато Комисията изпълнява централизирано ресурсите на ЕФР, задачите по изпълнението се осъществяват или пряко от нейните отдели, или непряко съгласно параграфи 2—4 от настоящия член и членове 26—29.

Непрякото изпълнение в съответствие с параграфи 2—4 от настоящия член и членове 27—29 се прилага и в случай на делегиране на останали задачи на органите и структурите, посочени в параграф 3 от настоящия член в случай на децентрализирано управление.

2.   Комисията не може да делегира на трети страни своите изпълнителни правомощия по Споразумението АКТБ—ЕО или Решението за отвъдморско асоцииране, когато тези правомощия са свързани в голяма степен с нейна преценка, предполагаща политически избор. Делегираните задачи по изпълнението се определят ясно и се контролират изцяло.

Делегирането на задачи по финансовото изпълнение е в съответствие с принципа на доброто финансово управление и гарантира видимост и публичност на дейността на Общността. Така делегираните задачи по изпълнението не могат да водят до конфликт на интереси.

3.   В рамките на ограниченията, предвидени в параграф 2, Комисията може да делегира задачи от компетенцията на публичен орган, и по-специално задачи по финансово изпълнение на:

а)

изпълнителни агенции, създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (14);

б)

национални публични органи или структури, регулирани от частното право, с предмет на дейност предоставяне на обществена услуга, при осигуряване на достатъчни финансови гаранции за изпълнение на възложените им задачи.

Комисията може да използва от ресурсите на ЕФР, за да плати финансова компенсация на тези органи и структури за направените административни разходи.

Комисията информира всяка година Съвета за съответните случаи, агенции и органи. Комисията предоставя адекватна обосновка за използването на национални агенции.

4.   Изпълнението на съответните средства от ЕФР от агенция, посочена в параграф 3, буква а), се извършва от директора на тази агенция.

5.   Когато агенциите, органите и структурите, посочени в параграф 3, осъществяват задачи по изпълнението, те извършват редовни проверки, за да гарантират, че финансираните със средства от ЕФР дейности са изпълнени правилно.

Тези агенции, органи и структури вземат подходящи мерки, за да предотвратят неправомерни действия и измами и, ако е нужно, започват съдебно производство за възстановяване на неправомерно изплатените или неправилно използвани средства.

Член 26

Когато Комисията изпълнява ресурси на ЕФР чрез непряко централизирано управление, тя първо получава доказателства за наличието и доброто функциониране в рамките на образуванията, на които поверява изпълнението, на следното:

а)

прозрачни процедури по възлагане на поръчки и отпускане на безвъзмездни средства, които не са дискриминационни и които изключват всякакъв конфликт на интереси и които са в съответствие с дялове V и VII;

б)

ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол на управлението на операциите с ефективно разделяне на функциите на разпоредителя от тези на счетоводителя или на еквивалентните функции;

в)

счетоводна система, която дава възможност да се проверява правилното използване на средствата от ЕФР и използването на средствата да се отразява в сметките на ЕФР;

г)

независим външен одит;

д)

публичен достъп до информация до нивото, предвидено в регламентите на Общността;

е)

адекватна годишна ex post публикация на бенефициерите на средства от ЕФР в съответствие с член 14, параграф 3.

Комисията може да приеме, че одитът, счетоводната система и системите за възлагане на поръчки и отпускане на безвъзмездни средства на агенциите, органите и структурите, посочени в член 25, параграф 3, са еквивалентни на нейните собствени и са съобразени с международно приетите счетоводни стандарти.

Член 27

1.   Комисията осигурява надзор, оценка и контрол на изпълнението на поверените задачи. При изпълнението на контролните си функции със собствени системи за контрол Комисията взима предвид съответствието между системите за контрол.

2.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разполага със същите правомощия спрямо органите и структурите, на които са делегирани задачи, с каквито разполага спрямо отделите на Комисията. Въпросните органи и структури приемат необходимите мерки, за да подпомогнат OLAF при провеждането на вътрешни разследвания. Всяко действие, предприето от такива органи или структури по изпълнение на средствата от ЕФР, и по-конкретно всяко решение или договор, сключени от тях, трябва изрично да предвижда същите мерки за контрол като предвидените в член 70, параграф 4.

Член 28

Комисията не може да възлага мерки за изпълнение на средства от ЕФР, като плащане и събиране на вземания, на външни образувания или структури от частния сектор, с изключение на посочените в член 25, параграф 3, първа алинея, буква б), или в определени случаи, когато плащанията, които следва да се извършат в полза на бенефициери, определени от Комисията, подлежат на условия и суми, фиксирани от Комисията, и не предполагат извършващото ги образувание или структура да действа по своя преценка.

Задачите, които може да се възлагат с договор на външни образувания или структури от частния сектор, различни от посочените в член 25, параграф 3, първа алинея, буква б), са задачи за техническа експертиза, административни, подготвителни или помощни задачи, които не включват нито упражняване на публична власт, нито правомощието за вземане на решения по собствена преценка.

Раздел 4

Съвместно управление с международни организации

Член 29

1.   Когато Комисията изпълнява ресурси на ЕФР чрез съвместно управление, определени задачи по изпълнението се делегират на международни организации в следните случаи:

а)

когато Комисията и международната организация са обвързани с дългосрочно рамково споразумение, което съдържа административните и финансовите договорености за тяхното сътрудничество;

б)

когато Комисията и международната организация разработват съвместен проект или програма;

в)

когато средствата на няколко донора са обединени и не са заделени за конкретни позиции или категории разходи, т.е. в случай на дейности с множество донори.

В своето счетоводство, одит, вътрешен контрол и процедури за възлагане на поръчки тези организации прилагат стандарти, които дават гаранции, равностойни на международно приетите стандарти.

2.   Изпълнението от международни организации на операции, финансирани с ресурси от ЕФР, подлежи на контрол от страна на Комисията. Подобен контрол се упражнява посредством предварително одобрение, чрез ex post проверки или чрез смесена процедура.

3.   Отделните споразумения, сключени с международни организации, за отпускането на финансиране, следва да съдържат подробни разпоредби за изпълнението на задачите, възложени на тези международни организации.

4.   Международните организации, на които са делегирани задачи по изпълнението, осигуряват в съответствие с член 14, параграф 3 адекватна годишна ex post публикация на бенефициерите на средства от ЕФР.

ГЛАВА 3

Финансови участници

Член 30

Комисията осигурява на всеки финансов участник необходимите ресурси за изпълнение на неговите задължения и устав, описващ подробно неговите задачи, права и задължения.

Раздел 1

Принцип на разделяне на функциите

Член 31

Функциите на разпоредител и на счетоводител се разграничават и са взаимно несъвместими.

Раздел 2

Разпоредител

Член 32

1.   В контекста на финансовото изпълнение на операциите, посочени в член 2, Комисията изпълнява функциите на разпоредител.

2.   Комисията определя персонала на подходящо равнище, на който да делегира функциите на разпоредител, обхвата на делегираните правомощия и възможността лицата, на които тези правомощия са първично делегирани, да ги делегират вторично.

3.   Правомощията на разпоредител се делегират първично или вторично единствено на персонала.

4.   Оправомощените първично или вторично разпоредители могат да действат единствено в рамките, установени в инструмента за първично или вторично делегиране. Отговорният първично или вторично оправомощен разпоредител може да получи на негова отговорност съдействие за изпълнението на своята задача от един или повече членове на персонала, на които е поверено изпълнението на определени операции, необходими за финансовото изпълнение на ресурси на ЕФР и за представянето на отчетите.

Член 33

Разпоредителят отговаря за:

а)

изпълнението на приходите и разходите в съответствие с принципа на добро финансово управление;

б)

гарантиране спазването на изискванията за законност и правомерност.

Член 34

1.   При изпълнение на разходите първично или вторично оправомощените разпоредители поемат финансови задължения и, когато е уместно, правни задължения, утвърждават разходи, разрешават плащания и извършват подготовка за изпълнение на ресурсите на ЕФР.

2.   Изпълнението на приходи се състои в изготвяне на прогнози за вземанията, установяване на подлежащи на събиране вземания и издаване на нареждания за тяхното събиране. Това включва отказ по целесъобразност от установени вземания.

Член 35

Освен в случаите на централизирано управление или съвместно управление с международни организации, операциите, свързани с изпълнението на програми или проекти, се извършват от националния или регионален разпоредител, както е посочено в член 35 от приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО и в мерките за изпълнение на Решението за отвъдморско асоцииране, в тясно сътрудничество с Комисията съгласно членове 34, 35 и 36 от приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО.

Член 36

1.   Когато първично оправомощеният разпоредител установи проблеми при изпълнението на процедури, свързани с управлението на ресурсите на ЕФР, той, заедно с националния или регионалния разпоредител, осъществява необходимите контакти за справяне със ситуацията и взема всякакви необходими мерки за тази цел.

В случаите, когато националният или регионалният разпоредител не изпълнява или не е в състояние да изпълнява поверените му по Споразумението АКТБ—ЕО задължения, първично оправомощеният разпоредител би могъл временно да го замести, в който случай Комисията може да получи от отделените ресурси за въпросната държава от АКТБ финансова компенсация за извършената допълнителна административна работа.

2.   Всяка мярка, предприета от първично оправомощения разпоредител по силата на параграф 1, се предприема от името на и за сметка на съответния национален или регионален разпоредител.

Член 37

1.   Като спазва минималните стандарти, приети от Комисията, и надлежно отчита рисковете, свързани с управленската среда и естеството на финансираните дейности, първично оправомощеният разпоредител създава организационна структура, вътрешно управление и процедури за контрол, съобразени с изпълнението на задълженията му, включително, когато е уместно, и подходящи ex post проверки.

2.   Преди дадена операция да бъде разрешена, оперативните и финансовите аспекти се проверяват от членове на персонала, различни от лицето, което е започнало операцията. Започването на дадена операция и нейната ex ante и ex post проверка са отделни функции.

3.   Целият персонал, отговорен за контрола върху управлението на финансови операции, следва да притежава необходимите професионални умения. Той спазва специфичен кодекс на професионални стандарти, установен от Комисията.

4.   Ако член на персонала, участващ във финансовото управление и контрола на транзакциите, счете, че ръководителят му изисква от него да приложи или да даде съгласието си за решение, което е нередно или противоречи на принципите на добро финансово управление или на задължителните професионални норми, той информира първично оправомощения разпоредител в писмена форма; в случай че последният не предприеме действия, служителят информира органа, посочен в член 54, параграф 3.

В случай на измама, корупция или каквато и да е друга незаконна дейност, която може да увреди интересите на Общността, служителят информира съответните органи и структури, предвидени в приложимото законодателство.

Член 38

Първично оправомощеният разпоредител докладва на Комисията за изпълнението на своите задължения под формата на годишен доклад за дейността, включително с финансова информация и информация за управлението, като потвърждава, че съдържащата се в доклада информация представя вярна и обективна картина, освен ако не е посочено друго в изразени резерви, свързани с определени области от приходите и разходите.

Този доклад посочва резултатите от операциите, като се позовава на поставените цели, рисковете, свързани с тези операции, изпълнението на предоставените ресурси и на ефикасността и ефективността на системата за вътрешен контрол. Вътрешният одитор взема под внимание годишния доклад за дейността и всяка друга предоставена информация. Не по-късно от 15 юни всяка година Комисията изпраща до Европейския парламент и до Съвета резюме на годишния доклад за дейността за предходната година.

Раздел 3

Счетоводител

Член 39

1.   Комисията назначава счетоводител, който отговаря за:

а)

правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и на сумите, установени като дължими;

б)

подготовката и представянето на отчетите в съответствие с дял VIII;

в)

воденето на счетоводството за:

i)

отпуснатите суми, посочени в член 15, освен тези за инвестиционния механизъм, и за лихвените субсидии;

ii)

задълженията, посочени в член 70;

iii)

плащанията, приходите и дълговете;

г)

определянето съгласно дял VIII на счетоводните правила и методи, както и на сметкоплана;

д)

установяването и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност и, когато е необходимо, на системите, въведени от разпоредителя за осигуряване или обосновка на счетоводната информация;

е)

касовото управление.

Разпоредителят е упълномощен да проверява спазването на критериите за утвърждаването, посочено в първа алинея, буква д).

2.   Счетоводителят получава от първично оправомощения разпоредител и от ЕИБ, които от своя страна гарантират нейната надеждност, цялата необходима информация за съставянето на отчетите, които дават вярна представа за финансовото изпълнение на ресурсите на ЕФР.

Член 40

1.   Преди приемането на отчетите от Комисията счетоводителят ги заверява, като така удостоверява, че има надеждно уверение за това, че сметките представят вярно и обективно финансовата ситуация на ЕФР.

За тази цел счетоводителят се уверява лично, че:

а)

отчетите са подготвени в съответствие със счетоводните норми, методи и системи за счетоводна отчетност, установени под негова отговорност, както предвижда настоящият регламент във връзка с отчетите по ЕФР;

б)

всички приходи и разходи са вписани в сметките.

Първично оправомощеният разпоредител препраща на счетоводителя цялата информация, която му е необходима, за да може последният да изпълни своите задължения.

Разпоредителят остава изцяло отговорен за правилното използване на средствата, които управлява, както и за законността и правомерността на разходите под негов контрол.

Член 41

Счетоводителят е оправомощен да проверява получената информация, както и да извършва всякакви други проверки, които смята за необходими, за заверка на отчетите. Счетоводителят изразява резерви, ако е необходимо, като обяснява точно същността и обхвата на тези резерви.

Член 42

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, само счетоводителят е оправомощен да управлява парични средства в брой и еквиваленти на парични средства в брой. Той носи отговорността за тяхното съхранение.

Член 43

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, само счетоводителят може при изпълнение на своите задължения да делегира определени задачи на подчинени служители.

Инструментът за делегиране определя задачите, които се възлагат на делегираните лица.

Раздел 4

Агенти по плащанията

Член 44

1.   За да се извършват плащанията, предвидени в приложение IV, член 37, параграфи 1 и 4 от Споразумението АКТБ—ЕО или в мерките за изпълнение на Решението за отвъдморско асоцииране, счетоводителят открива сметки, когато е уместно, във финансови институции в държавите от АКТБ и ОСТ за извършване на плащания в националните валути на държавите от АКТБ или в местните валути на тези от ОСТ, както и във финансовите институции на държавите-членки за плащания в евро и други валути.

2.   Финансовата институция, която изпълнява ролята на агент по плащанията, извършва плащанията, като следва указанията на счетоводителя.

3.   Съгласно разпоредбите на член 37, параграф 2 от приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО депозитите по сметки във финансови институции в държавите от АКТБ и ОСТ не носят лихви и последните не получават никакви възнаграждения за тяхното обслужване.

Съгласно разпоредбите на член 1, параграф 6 от вътрешното споразумение депозитите по сметки във финансови институции в държавите-членки носят лихви. Такива лихви се начисляват в една от предвидените в посочения член сметки.

Член 45

Отношенията между Комисията и агентите по плащанията, предвидени в приложение IV, член 37 от Споразумението АКТБ—ЕО или в мерките за изпълнение на Решението за отвъдморско асоцииране, са предмет на договори. След подписването им копия от тези договори се изпращат за сведение на Сметната палата.

Член 46

1.   Комисията прехвърля от специалните сметки, открити съгласно член 59, параграф 3, сумите необходими за попълване на откритите сметки на нейно име съгласно член 44. Такива трансфери се правят въз основа на нужди от касови наличности по проекти и програми.

2.   Комисията се стреми да извършва всички тегления от специалните сметки, посочени в член 59, параграф 3, първа алинея, по такъв начин, че да поддържа такова разпределение на своите активи в тези сметки, което отговаря на съотношението между финансовите вноски на различните държави-членки в ЕФР.

Член 47

Подписите на служителите на Комисията, упълномощени да извършват операции по сметките на ЕФР, се депозират в съответните банки, когато се откриват сметките, или в случай че служителите са оправомощени впоследствие, когато служителите бъдат назначени.

Раздел 5

Администратор на плащанията

Член 48

1.   За извършване на предвидените в член 44 плащания счетоводителят назначава администратор на плащанията, който извършва плащанията на място от сметката при агента по плащанията.

2.   Администраторите на плащанията се избират сред длъжностните лица или, при необходимост и само в строго обосновани случаи, сред други членове на персонала.

Член 49

1.   Назначаването на администратор на плащанията е предмет на решение на счетоводителя, взето въз основа на надлежно обосновано предложение от страна на отговорния разпоредител. Решението посочва отговорностите и задълженията на администратора на плащания и на разпоредителя.

То съдържа поне следното:

а)

честотата, с която следва да се изготвят оправдателните документи, и процедурата за изготвянето им;

б)

процедурата, която да бъде следвана за попълване на сметката при агента по плащанията;

в)

срока на валидност на оправомощаването, дадено на администратора на плащания от счетоводителя;

г)

самоличността на назначения администратор на плащания.

Внасянето на изменения в посоченото в първа алинея решение също е предмет на решение на счетоводителя, взето въз основа на надлежно обосновано предложение от страна на отговорния разпоредител.

2.   Следвайки указанията на счетоводителя, администраторът на плащания може да извърши надлежно разрешени плащания към трети страни в рамките на положителното салдо по банковата сметка при агента по плащанията.

Член 50

Захранване на местни банкови сметки

Счетоводителят захранва сметките при агента по плащанията и упражнява надзор над тези сметки както при откриването им и оправомощаването за подпис, така и при проверките на място и при централизираното счетоводство.

Сметките при агента по плащанията могат да се захранват пряко от различни местни приходи, които възникват от:

а)

различни възстановени суми;

б)

нареждания за събиране на вземания.

ГЛАВА 4

Отговорност на финансовите участници

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 51

1.   Без да се засяга правото да се предприемат дисциплинарни действия, правомощията на първично или вторично оправомощените разпоредители могат по всяко време да бъдат оттеглени временно или окончателно от органа, който е назначил тези лица.

2.   Без да се засяга правото да се предприемат дисциплинарни действия, Комисията може по всяко време да отстрани временно или окончателно счетоводителя от длъжност.

3.   Без да се засяга правото да се предприемат дисциплинарни действия, администраторът на плащания може по всяко време да бъде отстранен временно или окончателно от длъжност от органа, който го е назначил.

Член 52

1.   Разпоредбите на настоящата глава не засягат наказателната отговорност, под която могат да бъдат подведени финансовите участници, посочени в член 51, съгласно приложимото национално законодателство и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Общностите и за борба с корупцията, включваща служители или длъжностни лица на държавите-членки.

2.   Всеки разпоредител, счетоводител или администратор на плащанията носи дисциплинарна отговорност и дължи обезщетение, както е посочено в Правилника за длъжностните лица, без да се засягат членове 53—56 от настоящия регламент.

В случай на измама, корупция или друга незаконна дейност, която може да увреди интересите на Общността, въпросът се отнася до компетентните органи или структури.

Раздел 2

Правила, които се прилагат към разпоредителите

Член 53

Задължението на разпоредителя да плати обезщетение, посочено в член 52, параграф 2, се прилага, по-специално, ако:

а)

разпоредителят, умишлено или поради самонадеяност от негова страна, определи вземания, подлежащи на събиране, или издаде нареждания за събиране на вземания, поеме задължение за плащане или подпише платежно нареждане, без да спазва настоящия регламент;

б)

разпоредителят, умишлено или поради самонадеяност от негова страна, пропусне да изготви документ, установяващ вземане, пропусне или закъснее да издаде нареждане за събиране на вземане или закъснее с издаването на платежно нареждане, като вследствие на това от Комисията бъде потърсена гражданска отговорност по исков ред от трети страни.

Член 54

1.   Когато първично или вторично оправомощеният разпоредител счете, че дадено решение, за чието вземане той носи отговорност, е нередно или противоречи на принципите на добро финансово управление, той информира в писмена форма органа, който го е оправомощил. Ако оправомощаващият орган даде обоснована инструкция в писмена форма на първично или вторично оправомощения разпоредител да вземе въпросното решение, последният не носи отговорност.

2.   В случай на вторично оправомощаване в рамките на служебните задължения първично оправомощеният разпоредител продължава да носи отговорност за ефикасността и ефективността на вътрешното управление и въведените системи за контрол и за избора на вторично оправомощен разпоредител.

3.   Специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, учреден от Комисията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, е компетентен по отношение на ЕФР да определи дали е налице финансова нередност и какви, ако има такива, следва да бъдат евентуалните последствия. Що се отнася до управлението на средствата на ЕФР от Комисията, случаите се отнасят до този орган, както е предвидено в член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

Въз основа на становището на органа Комисията решава дали да заведе дело за търсене на дисциплинарна отговорност или за плащане на обезщетение. Ако специализираният орган отчете наличието на системни проблеми, той изпраща доклад с препоръки до първично оправомощения разпоредител, при условие че последният не е замесеното лице, както и до вътрешния одитор.

Раздел 3

Правила, които се прилагат към счетоводителите и администраторите на плащанията

Член 55

Всеки счетоводител носи дисциплинарна отговорност и дължи обезщетение, както е посочено в Правилника за длъжностните лица и в съответствие с предвидените там процедури. По-специално, той може да бъде подведен под отговорност за всяко от следните нарушения:

а)

загуба или повреждане на поверените му парични средства, активи и документи;

б)

неправомерна промяна на банкови сметки или сметки, открити в пощенски служби;

в)

събиране или изплащане на суми, които не отговарят на съответните нареждания за събиране или платежни нареждания;

г)

несъбиране на дължими приходи.

Член 56

Всеки администратор на плащания носи дисциплинарна отговорност и дължи обезщетение, както е предвидено в Правилника за длъжностните лица и в съответствие с предвидените там процедури. По-конкретно, той може да бъде подведен под отговорност за всяко от следните нарушения:

а)

загуба или повреждане на поверените му парични средства, активи и документи;

б)

невъзможност да предостави съответни оправдателни документи за извършените от него плащания;

в)

извършване на плащания на лица, различни от тези, които имат право на тях;

г)

несъбиране на дължими приходи.

ГЛАВА 5

ПРИХОДНИ ОПЕРАЦИИ

Раздел 1

Набиране на ресурси за ЕФР

Член 57

1.   В съответствие с член 7 от вътрешното споразумение горната граница на годишната сума на вноските за година n + 2 и годишната сума на вноската за година n + 1 се определят съгласно процедурата, установена в параграфи 2—7. Годишните вноски се плащат на три части. Те се определят съгласно процедурата, установена в параграфи 2—7.

2.   Комисията представя предложение до 15 октомври на година n, което съдържа:

горната граница на годишната сума на вноската за година n + 2;

годишната сума на вноската за година n + 1;

размера на първата част от вноската за година n + 1.

Съветът взема решение по това предложение до 15 ноември на година n.

Държавите-членки плащат първата част от вноската за година n + 1 най-късно до 21 януари на година n + 1.

3.   Комисията представя предложение до 15 юни на година n + 1, което съдържа:

размера на втората част от вноската за година n + 1;

преразгледана годишна сума на вноската за година n + 1 според действителните потребности в случаите, когато съгласно член 7, параграф 3 от вътрешното споразумение годишната сума се отклонява от действителните потребности.

Съветът взема решение по предложението най-късно 21 календарни дни след като Комисията представи предложението си.

Държавите-членки плащат втората част от вноската най-късно 21 календарни дни от датата, когато са получили нотификация за решението на Съвета.

4.   До 15 юни на година n + 1 Комисията, като вземе предвид предвижданията на ЕИБ относно управлението и функционирането на инвестиционния механизъм, в т.ч. лихвените субсидии, изготвя и изпраща на Съвета справка за поетите задължения, плащанията и годишната сума на вноските, направени за година n, както и на тези, които следва да бъдат направени за година n + 1 и n + 2. Тези суми за години n + 1 и n + 2 се основават на способността ефективно да се предоставя предложеното ниво на ресурси.

5.   Комисията представя предложение до 10 октомври на година n + 1, което съдържа:

третата част от годишната вноска за година n + 1;

преразгледана годишна сума на вноската за година n + 1 според действителните потребности в случаите, когато съгласно член 7, параграф 3 от вътрешното споразумение годишната сума се отклонява от действителните потребности.

Съветът взема решение по предложението най-късно 21 календарни дни след като Комисията представи предложението си.

Държавите-членки плащат третата част от вноската най-късно 21 календарни дни от датата, когато са получили нотификация за решението на Съвета.

6.   Сборът от частите за определена година не може да надхвърля годишната сума на вноската, определена за тази година. Годишната сума на вноската не може да надхвърля определената за тази година горна граница. Горната граница не може да се увеличава освен в съответствие с член 7, параграф 4 от вътрешното споразумение. Възможното увеличение на горната граница се включва към предложенията, посочени в параграфи 2—5 по-горе.

7.   В съответствие с членове 1—5 горната граница на годишната сума на участието за година n + 2, годишната сума на участието за година n + 1 и частите на вноските определят:

а)

сумата, управлявана от Комисията, и

б)

сумата, управлявана от ЕИБ, включително лихвените субсидии.

Член 58

1.   Частите, които следва да се платят от всяка държава-членка и които са посочени в член 57, се определят по такъв начин, че да са пропорционални на вноските на тази държава в ЕФР, както са определени в член 1, параграф 2 от вътрешното споразумение.

2.   Поканите за вноски първо оползотворяват една след друга сумите, предвидени за предходни ЕФР.

Член 59

1.   Финансовите вноски на държавите-членки се определя в евро.

2.   Всяка държава-членка изплаща сумата на своята финансова вноска в евро.

3.   По отношение на дължимата на Комисията сума по член 57, параграф 7, буква а) финансовите вноски на всяка държава-членка се внасят в специална сметка, наречена „Комисия на Европейските общности — Европейски фонд за развитие“, която се открива в емисионната банка на тази държава-членка или във финансова институция, посочена от нея. Сумата на финансовата вноска остава в тези специални сметки, докато настъпи падежът на плащанията, предвидени в приложение IV, член 37 от Споразумението АКТБ—ЕО или в мерките за изпълнение на Решението за отвъдморско асоцииране.

По отношение на дължимата на ЕИБ сума по член 57, параграф 7, буква б) финансовата вноска на всяка държава-членка се внася в съответствие с член 146.

Когато е необходимо, Комисията осигурява съответното техническо съдействие за изпълнение на решенията на Съвета, посочени в член 57.

Член 60

1.   Когато част от вноската, дължима съгласно настоящия член, не е изплатена до определения в член 57, параграфи 2—5 краен срок, от дадената държава-членка се изисква да плати лихва върху неизплатената сума.

2.   Начислената лихва за неизплатени суми е по-висока с два процентни пункта от лихвата, прилагана от Европейската централна банка при основните операции по рефинансиране, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, към първия работен ден от месеца, през който изтича падежът на дължимата сума. Ставката нараства с 0,25 процентни пункта за всеки месец закъснение.

Лихвата е платима за целия период на просрочването и се изчислява от първия календарен ден след крайния срок за плащането на дадената част.

3.   По отношение на дължимата на Комисията сума по член 57, параграф 7, буква а) лихвата за просрочено плащане се внася по една от сметките, посочени в член 1, параграф 6 от вътрешното споразумение.

По отношение на дължима на ЕИБ сума по член 57, параграф 7, буква б) лихвата за просрочено плащане се внася в инвестиционния механизъм.

Член 61

При изтичане на срока на действие на финансовия протокол, установен в приложение Iб към Споразумението АКТБ—ЕО, неиздължената част от посочените в член 57 финансови вноски на държавите-членки се предявява от Комисията като изискуема в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

Раздел 2

Прогнози за вземанията

Член 62

1.   Прогнозите за вземанията първо се правят от отговорния разпоредител, като се съблюдават всички мерки или обстоятелства, които могат да породят или да коригират дължимо към ЕФР вземане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 не се прави прогноза за вземания, преди държавите-членки да предоставят на Комисията сумите на своите финансови вноски в ЕФР, определени в членове 57 и 58. За тези суми отговорният разпоредител издава нареждане за събиране на вземане.

3.   Член 77 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis при изпълнението на параграф 1.

Раздел 3

Установяване на вземанията

Член 63

1.   Установяването на вземанията е актът, чрез който първично или вторично оправомощеният разпоредител:

а)

проверява наличието на задължението;

б)

определя или проверява действителността и размера на задължението;

в)

проверява условията, при които задължението е изискуемо.

2.   Предоставените на Комисията средства от ЕФР и всяко вземане, което е безспорно, ликвидно и изискуемо, се установяват чрез нареждане за събиране на вземания до счетоводителя, последвано от дебитно известие, изпратено до длъжника, като и двете се съставят от отговорния разпоредител.

3.   Изплатените погрешно суми се възстановяват.

4.   Член 86 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis по отношение на условията, при които на ЕФР се дължи лихва за просрочено плащане.

Раздел 4

Разпореждане за събиране

Член 64

1.   Разпореждането за събиране на вземания е актът, чрез който първично или вторично оправомощеният отговорен разпоредител дава указания на счетоводителя, чрез издаване на нареждане за събиране, да събере вземане, което е установил.

2.   Без да се засягат отговорностите на държавите от АКТБ или на ОСТ, Комисията може официално да установи наличието на вземане от лица, различни от държави, посредством решение, което е изпълнимо при същите условия, като предвидените в член 256 от Договора.

3.   Членове 81 и 84 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на параграфи 1 и 2.

Раздел 5

Събиране на вземания

Член 65

1.   Счетоводителят предприема действия по нареждания за събиране на вземания, надлежно установени от отговорния разпоредител. Счетоводителят работи добросъвестно, за да гарантира, че ЕФР получава своите приходи, и следи за спазването на правата на фонда.

2.   Счетоводителят пристъпва към събиране чрез прихващане с насрещно вземане, което ЕФР или Общността имат към всеки длъжник, който от своя страна има безспорно, ликвидно и изискуемо вземане към ЕФР или Общността.

3.   При операциите по пряка заетост и непреките децентрализирани операции, посочени в дял VI, когато вземанията на ЕФР, предявени към националния разпоредител, не са събрани в предписаните срокове, отговорният разпоредител предприема всички необходими мерки за получаване на действително плащане на дължимите суми, включително, когато е уместно, чрез спиране прилагането на този вид договореност за дадената държава или ОСТ.

4.   Когато първично оправомощеният разпоредител възнамерява да направи пълен или частичен отказ от установено вземане, той гарантира, че този отказ е редовен и съобразен с принципите на добро финансово управление и пропорционалност. Решението за отказ се обосновава. Разпоредителят може да делегира вземането на това решение само в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

5.   Разпоредителят може да отмени или коригира установено вземане.

6.   Правото на вземане на ЕФР по отношение на трети страни и правото на вземане на трети страни по отношение на ЕФР имат срок на давност пет години.

7.   Членове 82—85 и 87—89 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на параграфи 1—6.

ГЛАВА 6

Разходни операции

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 66

Всеки разход се поема като задължение, потвърждава се, разрешава се и се изплаща.

Раздел 2

Поемане на задължение за плащане

Член 67

Поемането на задължение за плащане се предхожда от финансово решение, прието от Комисията или от органите, на които са делегирани правомощия от Комисията.

Член 68

1.   Поемането на финансово задължение от страна на Комисията е операция, при която се заделят средствата, необходими за обезпечаване на последващи плащания в изпълнение на правно задължение.

2.   Поемането на правно задължение от страна на Комисията е актът, с който отговорният разпоредител поема или установява задължение по отношение на трети страни, което води до разход за сметка на ЕФР.

3.   Финансовото и правното задължение се приемат от един и същ разпоредител. Това правило може да бъде отменено в следните случаи:

а)

при административен разход, направен от Комисията, по смисъла на член 69, параграф 3, във връзка с който финансовите задължения са били разделени в съответствие с член 69, параграф 2;

б)

при глобални задължения, свързани със споразумения за финансиране по член 70, параграф 3.

Член 69

1.   Финансовото задължение на Комисията е индивидуално, когато бенефициерът и размерът на плащането са известни.

Финансовото задължение на Комисията е глобално, когато поне един от елементите, необходими за определяне на единичното задължение, все още не е известен.

2.   Финансовите задължения за административни разходи на Комисията могат да бъдат разделени за няколко години на годишни вноски. Съответните правни задължения предвиждат разпоредби за това разделяне.

3.   Следните разходи се считат за административни за целите на член 68, параграф 3, буква а) и параграф 2 от настоящия член:

а)

разходи за човешки ресурси, различни от редовния персонал;

б)

разходи за обучение;

в)

командировъчни;

г)

представителни разходи;

д)

разходи за срещи и събрания;

е)

разходи за преводачи на свободна практика за устни и/или писмени преводи;

ж)

разходи, свързани с обмен на служители;

з)

текущи разходи за наем на движима и недвижима собственост;

и)

разходи за различни видове застраховки;

й)

разходи за хигиенизиране и поддръжка;

к)

разходи за използване на телекомуникационни услуги;

л)

разходи за вода, газ и електричество;

м)

разноски за периодични публикации.

Член 70

1.   Отговорният разпоредител най-напред поема финансово задължение, преди да встъпи в правно задължение към трети страни, обвързващо Общността.

2.   Решенията за финансиране, взети от Комисията съгласно Споразумението АКТБ—ЕО или Решението за отвъдморско асоцииране, които ѝ позволяват да отпуска финансова помощ от ЕФР, пораждат финансови задължения за Комисията.

3.   Правните задължения на Комисията се състоят от:

а)

споразумение за финансиране между Комисията, действаща от името на Общността, и държавите бенефициери от АКТБ или ОСТ или органите, които тези държави са посочили;

б)

договор или споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Комисията и националните или международните органи от публичния сектор или физическите или юридическите лица, отговорни за осъществяването на дейностите.

4.   Във всяко споразумение за финансиране, договор или споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се посочват изрично контролните правомощия на Комисията, OLAF и Сметната палата върху документацията и на място спрямо всички изпълнители и подизпълнители, които са получили финансиране от ресурси на ЕФР.

Член 71

Когато се приема финансово задължение, отговорният разпоредител е длъжен да гарантира, че:

а)

плащанията са начислени в съответната счетоводна позиция;

б)

средствата са налични;

в)

плащанията са съобразени със съответните разпоредби, и по-специално с тези от Споразумението АКТБ—ЕО, Решението за отвъдморско асоцииране, вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички актове, приети в изпълнение на тези разпоредби;

г)

принципът на добро финансово управление е спазен.

Член 72

Когато се регистрира правно задължение, разпоредителят е длъжен да гарантира, че:

а)

задължението е обезпечено със съответното финансово задължение;

б)

плащането е редовно и съобразено със съответните разпоредби, и по-специално с тези от Споразумението АКТБ—ЕО, Решението за отвъдморско асоцииране, вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички актове, приети в изпълнение на тези разпоредби;

в)

принципът на добро финансово управление е спазен.

Раздел 3

Поемане на задължение за плащане при централизирано или съвместно управление

Член 73

Когато ресурсите на ЕФР се управляват от Комисията централизирано или съвместно, поемането на задължения за плащане е предмет на разпоредбите от настоящия раздел.

Член 74

1.   При спазване на условията по член 68, параграф 3 правните задължения, свързани с индивидуални финансови задължения, се сключват от Комисията най-късно до 31 декември на година N, като година N е годината, през която е прието отделното финансово задължение на Комисията.

2.   При спазване на условията по член 68, параграф 3, по правило глобалните финансови задължения обезпечават общата стойност на съответните индивидуални правни задължения, сключени от Комисията до 31 декември на година N + 1, като година N е годината, през която е прието глобалното финансово задължение на Комисията.

Когато обаче се изпълняват посочените в член 70, параграф 3, буква а) глобални задължения, Комисията сключва съответните индивидуални договори и споразумения не по-късно от три години след датата на сключване на споразумението за финансиране.

Индивидуалните договори и споразумения, свързани с одит и оценка, могат да бъдат сключени по-късно. Допълненията към вече сключени договори също могат да бъдат сключени по-късно.

В края на сроковете, посочени в параграф 1 и в първа и втора алинея от настоящия параграф, неусвоеното салдо по тези финансови задължения се освобождава от отговорния разпоредител.

Член 75

1.   Сумата по всяко индивидуално правно задължение, прието от Комисията вследствие на глобално задължение, преди подписването му, се записва от отговорния разпоредител в сметките на ЕФР и се осчетоводява към глобалното бюджетно задължение.

2.   Поетите правни задължения за дейности, надхвърлящи период от една финансова година, и съответните финансови задължения имат краен срок за изпълнение, определен съгласно принципа на добро финансово управление, освен в случая с административните разходи, посочени в член 69, параграф 3.

Всички части от подобни задължения, които не са били изпълнени шест месеца след този краен срок, се освобождават, а съответните кредити се отменят.

Сумата на финансово задължение, съответстващо на правно задължение, за което не е извършено плащане в продължение на три години след подписването на правното задължение, се освобождава, а съответните кредити се отменят.

3.   Параграф 2 се прилага, без да се засягат решенията, които Съветът може да приеме съгласно членове 96 и 97 от Споразумението АКТБ—ЕО.

Член 76

Прекратяването на проект и освобождаването на средства, заделени целево в съответствие с членове 73, 74 и 75, се извършват, когато правните задължения, които Комисията е поела във връзка с този проект по отношение на трети страни, са сключени и свързаните с това плащания и вземания са вписани по сметките на ЕФР.

Раздел 4

Поемане на задължение за плащане при децентрализирано управление

Член 77

Когато ресурсите на ЕФР се управляват децентрализирано, поемането от Комисията на задължение за плащане е предмет на разпоредбите от настоящия раздел.

Член 78

1.   Споразуменията за финансиране с държави бенефициери от АКТБ или ОСТ се сключват най-късно до 31 декември на година N + 1, като N е годината, през която е прието глобалното финансово задължение на Комисията.

Когато споразуменията за финансиране не са сключени до крайния срок, предвиден в първа алинея, съответните кредити се отменят.

2.   Комисията е задължена да извършва плащане от средствата на ЕФР винаги когато отговорният разпоредител одобри договори, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и финансови разчети на програми съгласно член 101, параграф 3.

Преди подписването за одобрение разпоредителят вписва в сметките на ЕФР сумата на всяко отделно правно задължение, което той одобрява вследствие на глобално задължение. Той осчетоводява тази сума към глобалното финансово задължение.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат решенията, които Съветът може да приеме съгласно членове 96 и 97 от Споразумението АКТБ—ЕО.

Член 79

В съответствие с принципа на добро финансово управление, посочен в член 11, и като действа в рамките на своите правомощия, Комисията се стреми да гарантира, че:

а)

правните задължения, поети при изпълнение на посочените в член 78, параграф 1 споразумения за финансиране, се сключват не по-късно от три години след датата на сключване на съответното споразумение за финансиране. Индивидуалните договори и споразумения, свързани с одит и оценка, както и допълненията към вече сключени договори, могат да се сключват по-късно;

б)

сумата за индивидуално финансово задължение, съответстващо на правно задължение в изпълнение на посоченото в член 78, параграф 1 споразумение за финансиране, за което финансово задължение не е извършено плащане в продължение на три години след подписването на правното задължение, се освобождава.

В края на фиксираните в споразуменията за финансиране крайни срокове за сключване на правните задължения, посочени в първа алинея, буква а), отговорният разпоредител освобождава неусвоеното салдо по съответните финансови задължения.

Посочените в първа алинея, буква б) правни задължения са договори, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства или разчети на програми, сключени от държава от АКТБ или ОСТ или от нейни органи, или договори и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, сключени от Комисията, действаща от тяхно име и за тяхна сметка. За целите на прилагане на настоящата алинея Комисията, в съгласие с държавите бенефициери от АКТБ и ОСТ, включва съответни разпоредби в споразуменията за финансиране, посочени в член 78, параграф 1.

Член 80

Прекратяването на проект или освобождаването на ангажираните в съответствие с членове 78 и 79 средства се извършва от държава от АКТБ или ОСТ или от нейни органи и/или от Комисията, действаща във връзка с този проект и по отношение на трети страни от името и за сметка на тази държава, след сключване на поетите правни задължения и след като свързаните плащания и вземания са вписани по сметките на ЕФР.

Раздел 5

Утвърждаване на разход

Член 81

1.   Утвърждаването на разход е актът, при който отговорният разпоредител:

а)

проверява наличието на право на вземане на кредитора;

б)

определя или проверява действителността и размера на вземането;

в)

проверява условията, при които е дължимо плащането.

2.   Членове 97—101 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при утвърждаването на разхода.

Раздел 6

Разрешаване на разход

Член 82

1.   Разрешаването на разход е актът, при който отговорният разпоредител, след като е проверил наличността на средствата и издавайки платежно нареждане, разпорежда на счетоводителя да изплати сума по разход, който разпоредителят е утвърдил.

2.   При периодични плащания за предоставени услуги, включително за наемане или за доставка на стоки, разпоредителят може да разпореди, в зависимост от анализа си на риска, прилагането на система за пряк дебит.

3.   Членове 102 и 103 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на настоящия член.

Раздел 7

Плащане на разход

Член 83

1.   Плащането се извършва след представяне на доказателство, че съответната дейност е в съответствие с разпоредбите на основния акт или договор. Плащането обхваща една или повече от следните операции:

а)

плащане на цялата дължима сума;

б)

плащане на дължимата сума по един от следните начини:

i)

предварително финансиране, което може да бъде разделено на няколко плащания;

ii)

едно или повече междинни плащания;

iii)

плащане на салдото по дължимите суми.

2.   В счетоводната отчетност се прави разграничение между различните видове плащания, посочени в параграф 1, към момента на тяхното извършване.

3.   Членове 104 и 105 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis.

Член 84

Счетоводителят изплаща разходи в рамките на наличните финансови средства.

Член 85

Плащанията се извършват чрез банковите сметки, посочени в член 44. Подробните правила за откриване, обслужване и използване на подобни сметки се определят от счетоводителя.

Тези правила изискват най-вече подписите на двама служители от персонала, надлежно упълномощени от счетоводителя, върху нарежданията за банкови преводи и върху всички документи за банкови плащания.

Член 86

За плащания, извършени от администратора на плащания, отговорният разпоредител гарантира, че са направени проверки, преди плащането да бъде извършено.

Раздел 8

Срокове за разходните операции

Член 87

1.   Утвърждаването, разрешаването и плащането на разход приключва в рамките на 90 дни от датата, на която се дължи плащането. Националният или регионалният разпоредител разрешава разхода и уведомява надлежно отговорния разпоредител на Комисията не по-късно от 45 дни преди изтичането на крайния срок.

2.   Кредиторите, на които е платено по-късно, имат право да получат наказателна лихва за просрочване в съответствие с член 106 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

3.   Вземания за просрочени плащания, за които Комисията носи отговорност съгласно приложение IV, член 37 от Споразумението АКТБ—ЕО, се поемат от Комисията от сметката/ите, посочена/и в член 1, параграф 6 от вътрешното споразумение.

ГЛАВА 7

Информационни системи

Член 88

1.   Когато приходните и разходните операции се управляват чрез компютърни системи, документите могат да се подписват чрез компютризирана или електронна процедура.

2.   Членове 107 и 108 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на настоящия член.

ГЛАВА 8

Вътрешен одитор

Член 89

Вътрешният одитор на ЕФР е вътрешният одитор на Комисията. Той изпълнява своите задължения съобразно съответните международни стандарти. Одиторът се отчита пред Комисията за проверката на доброто функциониране на системите и процедурите за изпълнение на ресурсите на ЕФР, управлявани от Комисията съгласно член 2. Вътрешният одитор не може да бъде нито разпоредител, нито счетоводител.

Член 90

1.   Вътрешният одитор съветва Комисията относно справянето с рисковете, като изготвя независими становища за качеството на управлението и контролните системи и препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и за насърчаване на доброто финансово управление.

Вътрешният одитор е отговорен по-конкретно за:

а)

оценяване на пригодността и ефективността на вътрешните системи за управление и работата на отделите при изпълнението на политики, програми и дейности, като се отчитат свързаните с тях рискове;

б)

оценяване на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, прилагани при всяка операция по изпълнение на ресурсите на ЕФР.

2.   Вътрешният одитор има пълен и неограничен достъп до цялата информация, която му е нужна, за да изпълнява задълженията си, ако е необходимо на място, включително в държавите-членки и в трети държави.

3.   Вътрешният одитор докладва на Комисията за своите разкрития и препоръки. Комисията гарантира предприемането на действия въз основа на препоръките от одитите. Вътрешният одитор представя на Комисията и годишен доклад за вътрешен одит, посочващ броя и вида на осъществените одити, отправените препоръки и предприетите действия по тези препоръки.

4.   Всяка година Комисията изпраща на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, доклад, обобщаващ броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по тези препоръки.

5.   Членове 109—115 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis при изпълнението на настоящия член.

ДЯЛ V

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Раздел 1

Обхват и принципи на възлагане

Член 91

1.   Договорите за възлагане на поръчки са възмездни договори, сключени в писмен вид между един или повече икономически оператори и един или повече възложители по смисъла на член 92, с цел възложителят да получи срещу определена цена, платена изцяло или частично от ресурси на ЕФР, доставката на движими или недвижими активи, извършването на строителни работи или предоставянето на услуги.

Тези поръчки могат да бъдат за:

а)

доставка;

б)

извършване на строителни работи;

в)

услуги.

2.   Рамковите договори са договори, сключени между един или повече възложители и един или повече икономически оператори, с цел установяването на условията, регулиращи поръчките, които ще бъдат възложени през даден период, и по-конкретно цените и, когато е уместно, предвиденото количество. Тези договори, включително и огласяването им, се регулират от разпоредбите в настоящия дял относно процедурата за възлагане.

Член 92

1.   За целите на настоящия дял „възложители“ означава:

а)

държави бенефициери от АКТБ или органи, които са надлежно упълномощени от тях, включително официални регионални органи, или техни представители;

б)

Комисията, при поръчки, възложени за нейна собствена сметка;

в)

Комисията, от името и за сметка на една или повече държави бенефициери от АКТБ;

г)

национален или международен орган от публичния сектор или физическо или юридическо лице, които са подписали споразумение за финансиране или за безвъзмездни средства с една или повече държави от АКТБ или с Комисията за изпълнението на програма или проект.

2.   Процедурите за възлагане на поръчки се определят в споразуменията за финансиране, посочени в член 70, параграф 3.

Раздел 2

Публикуване

Член 93

В рамките на правомощията, които са ѝ предоставени съгласно Споразумението АКТБ—ЕО, и съобразно условията, предвидени в приложение IV към споразумението, Комисията взема необходимите мерки за публикуване на информацията за международни тръжни процедури в Официален вестник на Европейския съюз и в Интернет.

ГЛАВА 2

Процедури за възлагане на поръчки

Член 94

1.   Условията за участие и процедурите за възлагане на поръчки по операции за подпомагане на държави от АКТБ, финансирани от ЕФР, са определени в приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО.

Процедурите за възлагане на поръчки по операции за подпомагане на ОСТ, финансирани от ЕФР, са определени в мерките за изпълнение на Решението за отвъдморско асоцииране.

2.   Когато Комисията действа като възложител при изпълнението на хуманитарна или спешна помощ в рамките на Споразумението АКТБ—ЕО или Решението за отвъдморско асоцииране, от нея се изисква да спазва съответните правила на Общността за възлагането на поръчки.

Член 95

Документацията, свързана с поканата за участие в процедурата за възлагане на поръчка, описва изчерпателно, ясно и точно предмета на поръчката и уточнява критериите за изключване, подбор и възлагане, които се прилагат към поръчката.

Член 96

1.   Кандидати или оференти се отстраняват от участие в процедура по възлагане на поръчка, ако:

а)

е обявена тяхната несъстоятелност или са обект на открито производство по несъстоятелност, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са спрели стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в подобна ситуация, произтичаща от процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б)

са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда (res iudicatа);

в)

са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които възложителят може да обоснове;

г)

не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социална сигурност или на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището им, или с тези на страната на възложителя или на страната, в която следва да се изпълни поръчката;

д)

са осъдени с влязла в сила присъда (res iudicata) за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;

е)

към момента са обект на административна санкция по смисъла на член 99.

Първа алинея, букви а)—г) не се прилагат за доставки при особено изгодни условия от доставчик, който прекратява дейността си, от синдици или ликвидатори при банкрут, по споразумение с кредитори или съобразно сходна процедура по националното законодателство.

2.   Кандидатите и оферентите удостоверяват, че не се намират в едно от изброените в параграф 1 положения. Възложителят може да се въздържи от изискването на подобно удостоверение при поръчки с много малка стойност.

За целите на правилното прилагане на параграф 1 при поискване от възложителя кандидатът или оферентът трябва да:

а)

предостави информация, когато кандидатът или оферентът е правен субект, за собствеността или за управлението, контрола и правото да представлява правния субект;

б)

удостовери, когато се предвижда подизпълнение, че подизпълнителят не се намира в някое от положенията, изброени в параграф 1.

3.   Член 133 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis при изпълнението на настоящия член.

Член 97

Не се възлага поръчка на кандидати или оференти, които по време на процедурата за възлагане на тази поръчка:

а)

са в положение на конфликт на интереси;

б)

са представили съзнателно неверни факти при предоставяне на информацията, поискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане на поръчки, или не са предоставили тази информация;

в)

се намират в едно от положенията на изключване, посочени в член 96, параграф 1, по тази процедура за възлагане на поръчки.

Член 98

В рамките на предоставените съгласно Споразумението АКТБ—ЕО правомощия Комисията предприема стъпки за използването на централната база данни, изградена съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и съдържаща сведения за кандидати и оференти, които, съгласно правилата, установени в приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО, са в положение, изключващо ги от участие в процедурите за възлагане на поръчки за операции, финансирани от ЕФР.

Член 99

1.   При спазване на условията на приложение IV към Споразумението АКТБ—ЕО възложителят може да наложи административни или финансови санкции на:

а)

кандидати или оференти в случаите, посочени в член 97, буква б);

б)

изпълнители, за които е докладвано, че сериозно нарушават задълженията си по договори, обезпечени от ЕФР.

Във всички случаи обаче възложителят трябва да даде възможност на засегнатото лице да представи съображенията си.

2.   Предвидените в параграф 1 санкции са пропорционални на значението на поръчката и на тежестта на нарушението и могат да се състоят от:

а)

изключване на засегнатия кандидат, оферент или изпълнител от поръчки и безвъзмездни средства, финансирани от ЕФР, за максимален срок от десет години; и/или

б)

плащане на финансови санкции от кандидата, оферента или изпълнителя, чиято максимална стойност може да достигне тази на въпросната поръчка.

3.   Член 134б от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis към поръчки, финансирани със средства на ЕФР.

ДЯЛ VI

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЯКА ЗАЕТОСТ И НЕПРЕКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ

Член 100

Настоящият дял регулира операциите по пряката заетост и непреките децентрализирани операции, предвидени в приложение IV, член 24 от Споразумението АКТБ—ЕО. Той се прилага mutatis mutandis към финансовото сътрудничество с ОСТ.

Член 101

1.   При операциите по пряка заетост проектите и програмите се изпълняват пряко чрез обществените отдели на съответните държави от АКТБ.

Общността участва в покриването на разходите на тези отдели, като осигурява нужното им оборудване и/или материали и/или ресурси за набавяне на необходимия допълнителен персонал, като например експерти от дадените държави от АКТБ или от други държави от АКТБ. Финансовото участие на Общността покрива само разходи, направени за допълнителни мерки, и временни разходи, свързани с изпълнението, които са строго ограничени до изискванията на дадения проект.

Финансовото управление на проект, реализиран с пряка трудова заетост съгласно първа и втора алинея, се извършва от местни сметки за авансови средства, администрирани от местен администратор на такива сметки и местен счетоводител, назначени от националния или регионалния разпоредител след предварителното одобрение от страна на отговорния разпоредител на Комисията.

2.   При непреки децентрализирани операции възложителят по смисъла на член 92, параграф 1, буква а) поверява задачи по изпълнението на проекти или програми на органи, регулирани от публичното право на дадените държави от АКТБ, или на структури, регулирани от частното право, които са правно разграничени от съответните държави от АКТБ.

В подобни случаи съответният орган или структура поема отговорността за управлението и реализацията на програмата или проекта вместо националния или регионалния разпоредител. Така делегираните задачи могат да включват правомощие за сключване на договори и управление на поръчки, както и за надзор върху извършването на строителни работи от името и за сметката на съответните държави от АКТБ.

3.   Операциите по пряка заетост и непреките децентрализирани операции се реализират въз основа на програма от мерки и разчет на разходите по нея („разчет на програмата“). Разчетът на програмата е документ, установяващ програмата от мерки, която следва да се реализира и необходимите човешки и материални ресурси, съответният бюджет и подробните технически и административни договорености за децентрализирано изпълнение на проект за определен срок чрез пряка трудова заетост и, евентуално, посредством обществени поръчки или отпускане на специфични безвъзмездни средства.

При операции по пряка заетост всеки разчет на програма се изготвя от посочените в параграф 1, трета алинея, местен администратор на авансови средства и местен счетоводител, а при непреки децентрализирани операции разчетът се изготвя от органа или структурата, посочен(а) в параграф 2. Преди да започнат предвидените в разчета дейности, той се одобрява от националния или регионалния разпоредител и от отговорния разпоредител на Комисията.

4.   При изпълнението на посочения в параграф 3 разчет на програма процедурите за възлагане на поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства следва да съответстват на процедурите, посочени съответно в дялове V и VII.

5.   Споразуменията за финансиране, посочени в член 70, параграф 3, трябва да съдържат разпоредби за осъществяването на операции по пряка заетост и на непреки децентрализирани операции.

Член 102

При непреки децентрализирани операции възложителят по смисъла на член 92, параграф 1, буква а) сключва споразумение за делегиране на правомощия, с което поверява изпълнението на задачи на орган, регулиран от публичното право на съответните държави от АКТБ или на структура, регулирана от частното право с предмет на дейност предоставяне на обществена услуга. При възлагането на задачи на структура, регулирана от частното право, възложителят сключва договор за услуги. Комисията гарантира, че споразумението за делегиране на правомощия или договорът за услуги съдържа:

а)

адекватни разпоредби за контрол от страна на Комисията, OLAF, националния или регионалния разпоредител, Сметната палата и националните органи за одит на съответните държави от АКТБ на начина, по който се използват ресурсите на ЕФР;

б)

ясно дефиниране и прецизно разграничаване на правомощията, делегирани на съответния орган или структура, и правомощията, запазени от националния или регионален разпоредител;

в)

процедурите, които да бъдат следвани при упражняване на така делегираните правомощия, като например при подбор на операциите за финансиране, при възлагане на поръчки или при надзор на строителни работи;

г)

възможността за ex post преглед и за финансови санкции, в случай че отпускането на средства или възлагането на договори от съответния орган или структура не съответстват на предвидените в буква в) процедури;

д)

ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол на управлението на операциите с ефективно разделяне на функциите на разпоредителя от тези на счетоводителя;

е)

счетоводна система, която дава възможност да се проверява правилното използване на средствата от ЕФР и използването на средствата да се отразява в сметките на ЕФР.

ДЯЛ VII

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 1

Обхват и форма на безвъзмездните средства

Член 103

1.   Безвъзмездните средства представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от средствата на ЕФР, с цел финансиране на:

а)

дейност, целяща да подпомогне постигането на цел от Споразумението АКТБ—ЕО или от Решението за отвъдморско асоцииране или изпълнението на цел на програма или проект, приети съгласно посоченото споразумение или решение;

б)

функционирането на орган или структура, който преследва подобна цел.

Те се обезпечават или чрез писмено споразумение, или чрез решение на Комисията, за което се уведомява успешният кандидат.

2.   За целите на настоящия дял не се считат за безвъзмездни средства:

а)

споразуменията за финансиране, посочени в член 70, параграф 3, буква а);

б)

договорите за поръчки, посочени в дял V, или операциите по пряка заетост, посочени в дял VI;

в)

заемите, гаранциите, вноските, договорите, лихвените субсидии или всяка друга финансова операция, управлявана от ЕИБ;

г)

пряката или непряка помощ за бюджета или помощта за облекчаване на дълг или в подкрепа на доходи от износ в случаите на краткосрочни колебания;

д)

плащанията към органи или структури, на които са делегирани изпълнителни задачи от Комисията съгласно членове 25—28 или в рамките на съвместното управление, посочено в член 29.

3.   Членове 160—184а (дял VI „Безвъзмездни средства“) и член 253 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилагат mutatis mutandis към настоящия дял.

Член 104

1.   Безвъзмездните средства могат да бъдат отпуснати под формата на:

а)

възстановяване на определена част от действително направените допустими разходи;

б)

общи еднократни суми;

в)

финансиране чрез паушално плащане;

г)

комбинация от формите, посочени в букви а), б) и в).

2.   Безвъзмездните средства не надвишават определена горна граница, изразена в абсолютна стойност.

ГЛАВА 2

Принципи

Член 105

1.   Безвъзмездните средства се отпускат съобразно принципите на прозрачност и равнопоставеност.

Те не могат да бъдат кумулативни или отпуснати със задна дата и трябва да включват съфинансиране.

По нито една сметка не могат да се превишават допустимите за финансиране комбинирани общи разходи, както са определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат генерирането на печалба за бенефициера.

Параграф 2 не се прилага за:

а)

стипендии за образование, научни изследвания или обучение, изплащани на физически лица;

б)

награди, спечелени в конкурси;

в)

дейности, чиято цел е да се укрепи финансовият капацитет на бенефициер или генерирането на приход.

Член 106

1.   Безвъзмездните средства са предмет на годишна работна програма, която се публикува в началото на годината.

Тази годишна работна програма се изпълнява посредством публикуването на покани за предложения, освен в надлежно обосновани спешни случаи или когато естеството на бенефициера или на дейността не предполага избор във връзка с дадена дейност, или когато бенефициерът е изрично посочен като получател на безвъзмездните средства в Споразумението АКТБ—ЕО и Решението за отвъдморско асоцииране.

Първа алинея не се прилага при помощ за овладяване на кризи и при операции за хуманитарна помощ.

2.   Всички безвъзмездни средства, отпуснати през финансовата година, се оповестяват ежегодно, като се съблюдават надлежно изискванията за поверителност и сигурност.

Член 107

1.   Всяка дейност може да доведе до еднократно отпускане на безвъзмездни средства от ресурсите на ЕФР за който и да е отделен бенефициер.

2.   На бенефициер може да бъде отпусната само една оперативна сума безвъзмездни средства от ЕФР за съответната финансова година.

Кандидатът незабавно уведомява разпоредителите в случай на множество кандидатури и множество суми безвъзмездни средства за една и съща дейност или работна програма.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се финансират два пъти със средства от ЕФР.

Член 108

1.   За дейност, която вече е започнала, могат да се отпуснат безвъзмездни средства само ако кандидатът докаже необходимостта от започване на дейността преди отпускането на средствата.

В подобни случаи не могат да бъдат направени допустими за финансиране разходи преди датата, на която е внесено заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, освен в надлежно обосновани изключителни случаи или в случаи на разходи, необходими за адекватното изпълнение на помощ за овладяване на кризи или за операции за хуманитарна помощ, съгласно Споразумението АКТБ—ЕО или Решението за отвъдморско асоцииране.

Не може да се отпускат безвъзмездни средства със задна дата за дейности, които вече са приключили.

2.   Оперативните безвъзмездни средства се отпускат до шест месеца след началото на бюджетната година на бенефициера. Не могат да се правят допустими за финансиране разходи нито преди подаването на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, нито преди началото на бюджетната година на бенефициера.

Член 109

Не се допуска безвъзмездните средства да финансират изцяло разходите по дейността, освен ако това не е определящо за осъществяването ѝ.

Не се допуска безвъзмездните средства да финансират изцяло оперативните разходи на органа или структурата бенефициер.

ГЛАВА 3

Процедура за отпускане на безвъзмездни средства

Член 110

1.   Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства се подават в писмен вид.

2.   Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства са допустими, ако са подадени от:

а)

юридически лица; заявленията, подадени от лица без юридическа правосубектност по националното законодателство, могат да бъдат допуснати, при условие че представителите им са в състояние да поемат правни задължения от тяхно име и да носят финансова отговорност;

б)

физически лица, доколкото това се налага от естеството или особеностите на дейността или от преследваните от кандидата цели.

3.   Не се отпускат безвъзмездни средства на кандидати, които по време на процедурата за отпускане на средствата са в едно от положенията на изключване, посочени в член 96, параграф 1, член 97 и член 99, параграф 2, буква а).

Кандидатите удостоверяват, че не се намират в нито едно от положенията, посочени в първа алинея. Разпоредителят може да се въздържи от изискването на подобно удостоверение при безвъзмездни средства с много малка стойност.

4.   Разпоредителят може да налага ефективни, съразмерни и възпиращи административни и финансови санкции на кандидат.

Подобни санкции могат да се налагат и на бенефициери, които към момента на подаване на заявлението или по време на изпълнение на безвъзмездните средства в отговор на изисквана от разпоредителя информация са подали декларации с невярно съдържание или не са предоставили нужната информация.

Член 99 се прилага mutatis mutandis.

Член 111

1.   Критериите за подбор позволяват да се прецени способността на кандидата да осъществи предложената дейност или работна програма.

2.   Критериите за отпускане на безвъзмездни средства се оповестяват предварително в поканата за набиране на предложения и позволяват да се прецени качеството на подадените предложения според заложените цели и приоритети.

Член 112

1.   Предложенията се оценяват въз основа на предварително оповестени критерии за подбор и отпускане на помощ с оглед определяне на предложения, които могат да бъдат финансирани.

2.   Въз основа на оценката, посочена в параграф 1, отговорният разпоредител изготвя списък на бенефициерите и одобрените суми.

3.   Разпоредителят информира писмено кандидатите за решенията относно техните заявления. При отказ на искани безвъзмездни средства разпоредителят обосновава отказа, като се позовава най-вече на предварително оповестените критерии за подбор и отпускане на безвъзмездни средства.

ГЛАВА 4

Плащане и контрол

Член 113

Периодичността на плащанията се определя от финансовите рискове, времетраенето и напредъка на дейността или от разходите, направени от бенефициера.

Член 114

Отговорният разпоредител може, ако счете, че е уместно и съразмерно, да изиска от бенефициера да внесе гаранция предварително, за да ограничи финансовите рискове, свързани с изплащането на предварително финансиране.

Член 115

1.   Сумата на безвъзмездните средства не е окончателна до момента, в който Комисията приеме окончателните доклади и счетоводни отчети, без да се засягат последващите проверки от Комисията.

2.   В случай че бенефициерът не изпълни своите задължения, безвъзмездните средства се спират, намаляват или прекратяват, след като на бенефициера е била предоставена възможността да изрази съображенията си.

ГЛАВА 5

Изпълнение

Член 116

1.   Когато изпълнението на дейността изисква възлагане на поръчки от страна на бенефициера, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, посочени в член 103, параграф 1, следва да предвиждат разпоредби за процедури, съответстващи на правилата на Общността за възлагане на поръчки, приложими към сътрудничеството с държави, които не са членки.

2.   Когато изпълнението на дейността изисква да се даде финансова подкрепа на трети страни, бенефициерът на безвъзмездни средства може да даде такава финансова подкрепа, ако са спазени следните условия:

а)

финансовата подкрепа не е основна цел на дейността;

б)

условията за даване на такава подкрепа са строго определени в решението за отпускане на безвъзмездни средства или в споразумението между бенефициера и Комисията без възможности за действия по собствена преценка;

в)

сумите са малки.

3.   Всяко решение или споразумение за отпускане на безвъзмездни средства урежда изрично правомощията за контрол на място и на документация, които Комисията, OLAF и Сметната палата упражняват по отношение на всички изпълнители и подизпълнители, получили финансова подкрепа от ресурси на ЕФР.

Член 117

В контекста на децентрализираното управление, посочено в членове 21—24, Комисията се стреми да насърчава управление от страна на държавите бенефициери от АКТБ и ОСТ, което има за цел прилагането на разпоредби, еквивалентни на предвидените в настоящия дял.

ДЯЛ VIII

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ГЛАВА 1

Представяне на отчетите

Член 118

1.   Най-късно до 31 юли всяка година Комисията изготвя отчетите за ЕФР, описващи финансовото състояние на фонда към 31 декември на предходната година. Отчетите на ЕФР обхващат:

а)

финансовите отчети, посочени в член 122;

б)

докладите за финансово изпълнение, посочени в член 123;

в)

финансовите отчети и информацията, предоставена от ЕИБ в съответствие с член 149, параграф 2.

2.   Отчетите на ЕФР се придружават от доклад за финансовото управление за годината, съдържащ точно описание на:

а)

постигането на целите за финансовата година в съответствие с принципа на добро финансово управление;

б)

финансовото състояние и събитията, които са повлияли съществено върху дейностите, осъществени през финансовата година.

Член 119

Отчетите са съобразени с правилата и са точни и изчерпателни. Те представят вярна и обективна картина по отношение на:

а)

финансовите отчети за активите и пасивите, разходите и приходите, правата на вземания и задълженията, които не са представени като активи или пасиви, както и паричните потоци;

б)

докладите за финансово изпълнение и операциите по приходите и разходите от ресурси на ЕФР.

Член 120

Финансовите отчети, посочени в член 122, се изготвят съобразно общоприетите счетоводни принципи, а именно:

а)

принцип на действащото предприятие;

б)

предпазливост;

в)

последователност на счетоводните методи;

г)

съпоставимост на информацията;

д)

същественост;

е)

компенсиране;

ж)

предимство на съдържанието пред формата;

з)

счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.

Член 121

1.   Съгласно принципа на текущо начисляване финансовите отчети, посочени в член 122, показват разходите и приходите за финансовата година независимо от датата на плащане или събиране.

2.   Стойността на активите и пасивите се определя в съответствие с правилата за оценка на стойността, предвидени в член 129.

Член 122

1.   Финансовите отчети се изготвят от счетоводителя и се представят в милиони евро. Те съдържат:

а)

счетоводния баланс, който представя активите и пасивите и финансовото състояние и икономическите резултати на ЕФР към 31 декември на предходната година; счетоводният баланс се оформя в съответствие със структурата, установена в директивите на Европейския парламент и на Съвета относно годишните отчети на определен тип дружества, но като се отчита спецификата на дейностите по ЕФР;

б)

таблицата за паричните потоци, в която са показани събраните и отпуснатите суми през годината и крайното салдо на касата, както и извлечение за промените в капитала, покриващо предходната финансова година;

в)

таблица на позициите, по които има плащания към ЕФР, показваща:

i)

сумите, които все още не са събрани към началото на финансовата година;

ii)

установените през финансовата година права на вземания;

iii)

събраните през финансовата година суми;

iv)

установените права на вземания, които са били отменени;

v)

сумите, които все още не са събрани към края на финансовата година.

2.   Приложението към финансовите отчети допълва и коментира представената в отчетите информация по параграф 1 и съдържа цялата допълнителна информация, която се препоръчва от международно приетата счетоводна практика, в случай че тази информация има отношение към дейностите по ЕФР.

Член 123

1.   Докладите за финансово изпълнение се изготвят съвместно от счетоводителя и отговорния разпоредител и се представят в милиони евро. Те съдържат:

а)

отчет за финансовия резултат, който представя всички финансови операции през годината като приходи и разходи;

б)

приложение към отчета за финансовия резултат, което допълва и коментира представените в отчета данни.

2.   Отчетът за финансовия резултат съдържа следните таблици:

а)

таблица, описваща промените през изтеклата финансова година по отношение на отпуснатите средства, показани в приложението;

б)

таблица, показваща по отпуснати суми общия размер на поетите задължения, ангажираните целево средства и ефективно извършените плащания през финансовата година и обобщени сборове от откриването на ЕФР;

в)

таблици, показващи по отпуснати суми, държави, територии, региони и подрегиони общите поети задължения, ангажираните целево средства и ефективно извършените плащания през финансовата година и обобщените сборове от откриването на ЕФР.

Член 124

Разпоредителят изпраща предварителните отчети на Сметната палата най-късно до 31 март на следващата финансова година.

До 30 април на следващата финансова година счетоводителят изпраща на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата доклада, посочен в член 118, параграф 2, относно финансовото управление през годината.

Член 125

1.   До 15 юни Сметната палата излага своите съображения относно предварителните отчети по отношение на частта от ресурсите на ЕФР, за чието финансово управление съгласно член 2 носи отговорност Комисията, така че Комисията да внесе корекциите, които счита за необходими за изготвянето на окончателните отчети.

2.   Счетоводителят изготвя окончателните отчети, като прилага съставена от него декларация, с която декларира, че отчетите са подготвени в съответствие с дял VIII и със счетоводните принципи, правила и методи, установени в приложението към финансовите отчети.

3.   Комисията одобрява окончателните отчети и ги изпраща на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата най-късно до 31 юли на следващата финансова година.

4.   До 15 ноември на следващата финансова година окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз заедно с декларацията на Сметната палата за достоверността и точността на отчетите по отношение на частта от ресурсите на ЕФР, за чието финансово управление съгласно член 2 носи отговорност Комисията.

ГЛАВА 2

Информация за изпълнението на ресурсите на ЕФР

Член 126

1.   Комисията и ЕИБ, всяка в рамките на своите отговорности и интереси, наблюдават използването на помощта по ЕФР от държавите от АКТБ, ОСТ или от друг бенефициер и изпълнението на проектите, финансирани от ЕФР, като обръщат специално внимание на целите, посочени в членове 55 и 56 от Споразумението АКТБ—ЕО и в съответните разпоредби от Решението за отвъдморско асоцииране.

2.   ЕИБ периодично информира Комисията за изпълнението на проектите, финансирани с обслужвани от банката ресурси от ЕФР, като следва процедурите, предвидени в оперативните насоки за инвестиционния механизъм.

3.   Комисията и ЕИБ информират Комитета към ЕФР за оперативното финансово изпълнение на ресурсите на ЕФР чрез отпускане на национално и регионално равнище на предвидените в приложението средства. Тази информация обхваща и проектите и програмите, финансирани от инвестиционния механизъм. Комисията изпраща тази информация до Сметната палата в съответствие с член 11, параграфи 5 и 7 от вътрешното споразумение.

ГЛАВА 3

Счетоводна отчетност

Член 127

1.   Системата за счетоводна отчетност е системата, служеща за организиране на финансовата информация, така че данните да могат да се въвеждат, подреждат и регистрират.

2.   Сметките биват общи и финансови. Тези сметки се водят в евро въз основа на календарна година.

3.   Данните в общите и финансовите сметки се установяват при приключването на финансовата година, така че да могат да се изготвят отчетите, посочени в глава 1.

4.   Независимо от параграфи 2 и 3 първично оправомощеният разпоредител може да води аналитични сметки.

Член 128

Счетоводителят носи отговорност за проследяването и осчетоводяването на плащанията, извършени от държавите-членки, и на другите приходи.

Член 129

1.   Счетоводителят приема приложимите счетоводни правила и методи. Той изготвя и след консултации с първично оправомощения разпоредител приема сметкоплан, който се прилага за операциите по ЕФР.

При подготовката на сметкоплана счетоводителят се ръководи от международно приетите счетоводни стандарти за публичния сектор. Той може да се отклони от тях, когато това е оправдано от спецификата на дейностите по ЕФР.

2.   Счетоводните записвания се извършват въз основа на сметкоплана, като се използва номенклатура, която ясно разграничава общите от финансовите сметки. Сметкопланът се изпраща на Сметната палата.

Член 130

В общите сметки се записват в хронологичен ред чрез прилагане на метода на двустранното записване всички събития и операции, които влияят на стопанското и финансовото състояние, както и на активите и пасивите на ЕФР, и които съставляват счетоводния баланс на ЕФР.

Член 131

1.   Движенията по сметките и салдата се записват в счетоводните книги.

2.   Всички счетоводни записвания, включително корекциите по сметките, се основават на оправдателни документи, на които те следва да се позовават.

3.   Системата на счетоводна отчетност следва да е от такова естество, че да оставя следа за всички счетоводни записвания.

Член 132

След приключване на финансовата година и до датата на представяне на отчетите счетоводителят прави всякакви корекции, които, без да предвиждат отпускане или събиране на суми за съответната година, са необходими за вярното и обективно представяне на отчетите в съответствие с правилата.

Член 133

1.   Във финансовите сметки се отразява подробно финансовото изпълнение на ресурсите на ЕФР.

Те показват всички:

а)

отпуснати средства;

б)

поети задължения;

в)

плащания и установени дългове и операции по събиране на вземания за финансовата година, изцяло и без никаква насрещна корекция.

2.   Когато поетите задължения, плащанията и дълговете са изразени в национални валути, счетоводната система дава възможност, когато е необходимо, те да бъдат записани в национални валути и в евро.

3.   Поетите задължения по член 70 се отразяват в евро за стойността на приетите от Комисията финансови решения.

Поетите задължения по член 78, параграф 2 се отразяват в евро за равностойност на поръчките, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и разчетите на програми. Тази стойност, когато е уместно, включва:

а)

разпоредба за плащането на възстановими разходи при представяне на оправдателни документи;

б)

разпоредба за корекцията на цени и за непредвидени разходи, както е предвидено във финансираните от ЕФР поръчки;

в)

финансова разпоредба за колебания в обменния курс.

4.   Цялата счетоводна документация, отнасяща се до изпълнението на поето задължение, се пази за период от пет години от датата на решението по член 142 за освобождаване от отговорност за финансовото изпълнение на ресурсите на ЕФР за финансовата година, през която поетото задължение е било приключено за счетоводни цели.

ДЯЛ IХ

ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 134

Операциите, финансирани с управлявани от ЕИБ ресурси на ЕФР съгласно член 3 са предмет на одита и процедурите за освобождаване от отговорност, установени в устава на ЕИБ за всички нейни операции. Тристранното споразумение предвижда подробни правила за одита, извършван от Сметната палата. Правилата се договарят от ЕИБ, Комисията и Сметната палата в действащото споразумение или, евентуално, в ново споразумение или всяко друго споразумение, което може да го замени.

Във връзка с операциите, финансирани с управлявани от Комисията ресурси на ЕФР съгласно член 2, Сметната палата упражнява своите правомощия в съответствие с настоящия дял.

ГЛАВА 2

Външен одит

Член 135

1.   Комисията информира Сметната палата във възможно най-кратък срок за всички решения и правила, приети съгласно настоящия регламент.

2.   Сметната палата следва да бъде уведомена за назначаването на разпоредители, вътрешни одитори, счетоводители и администратори на плащания и за решенията за делегиране по членове 17, 39, 43, 48 и 89.

Член 136

1.   По отношение на сътрудничеството със страните от АКТБ, когато Сметната палата проверява дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, тя се съобразява с разпоредбите на Договора, Споразумението АКТБ—ЕО, вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички други актове, приети съгласно тези инструменти.

По отношение на сътрудничеството с ОСТ, когато Сметната палата проверява дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, тя се съобразява с разпоредбите на Договора, Решението за отвъдморско асоцииране, вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички други приложими актове.

2.   При изпълнението на своята задача Сметната палата има право да се консултира по предвидения в член 138, параграфи 4 и 5 начин с всички документи и информация, свързани с финансовото управление от отделите, органите или структурите по отношение на операциите, финансирани или съфинансирани с ресурси на ЕФР. Сметната палата има право да разпитва всички длъжностни лица, отговорни за определена приходна или разходна операция, както и да използва всички приложими за горепосочените отдели, органи или структури процедури за одит.

За да получи цялата необходима информация за изпълнение на своята задача, Сметната палата може да присъства, по нейно искане, по време на одитните операции, осъществявани в рамките на финансовото изпълнение от или от името на Комисията.

По искане на Сметната палата Комисията разрешава на финансовите институции, обслужващи депозити на ЕФР, да дадат възможност на Сметната палата да се увери в съответствието между външните данни и счетоводните сметки.

При изпълнението на своята задача Сметната палата уведомява Комисията и органите, спрямо които се прилага настоящият регламент, за имената на членовете на нейния персонал, които са упълномощени да ги одитират.

Член 137

Сметната палата гарантира, че всички ценни книжа и парични средства по депозити или в наличност са сверени с подписани от депозитарите бордера или с официални удостоверения за държаните парични средства и ценни книжа. Тя може да извърши сама подобни проверки.

Член 138

1.   Комисията, органите или структурите, администриращи приходи или разходи от името на ЕФР, както и крайните бенефициери на плащания от средства на ЕФР оказват всестранно съдействие на Сметната палата и ѝ предоставят цялата информация, която тя сметне за необходима за изпълнение на задачата си. Те предоставят на разположение на Сметната палата всички документи относно възлагането и изпълнението на поръчки, всички отчети за парични средства или материали, цялата счетоводна документация или оправдателни документи, както и свързаните с това административни документи, всички документи за приходи и разходи, всички инвентарни описи и всички органиграми на отдели, които Сметната палата счете за необходими за извършването на одит по документи или на място на отчета за финансовия резултат, и за същите цели, всички документи и данни, създадени или съхранявани на магнитен носител.

Първа алинея се прилага и за физически или юридически лица, които получават плащания от средства на ЕФР.

2.   Длъжностните лица, чиято работа се проверява от Сметната палата, са длъжни да:

а)

покажат своята документация за парични средства в наличност, за всички останали парични средства, за всякакви ценни книжа и материали от всякакъв вид, както и оправдателните документи за разпореждането с поверените им средства, а също и всички свързани с това счетоводни книги, регистри и други документи;

б)

предоставят кореспонденцията или всеки друг документ, необходим за извършването на цялостния одит, посочен в параграф 1. Информацията, предоставена в съответствие с първото изречение от настоящата буква, може да бъде поискана единствено от Сметната палата.

3.   Сметната палата е оправомощена да извършва одит на документите за приходите и разходите по ЕФР, които се съхраняват от отговорните отдели на Комисията.

4.   Задачата да се установи дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, както и дали управлението на финансовите средства е било добро, обхваща и оползотворяването от органи или структури извън Комисията на средства от ЕФР, получени под формата на безвъзмездни средства.

5.   Финансирането от средства на ЕФР, изплатено на бенефициери извън Комисията, подлежи на даването на писмено съгласие от бенефициерите, а при несъгласие от тяхна страна — на такова от страна на изпълнителите и подизпълнителите, за извършване на одит от Сметната палата върху използването на предоставеното финансиране.

6.   Използването на интегрирани компютърни системи не може да води до ограничаване на достъпа на Сметната палата до оправдателните документи.

7.   Националните органи за одит на държавите от АКТБ се насърчават да участват в работата на Сметната палата.

Член 139

1.   Годишният доклад на Сметната палата се урежда от настоящия член.

2.   Най-късно до 15 юни Сметната палата предава на Комисията всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки трябва да останат поверителни. До 15 октомври най-късно Комисията изпраща своя отговор до Сметната палата.

3.   В годишния доклад се включва оценка за доброто финансово управление.

4.   Сметната палата може да добави всякакви кратки отчети или общи забележки, каквито прецени за уместни.

5.   Сметната палата предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че отговорите на Комисията на нейните забележки се публикуват непосредствено след забележките, за които се отнасят.

6.   Най-късно до 15 ноември Сметната палата предава на органите, които отговарят за освобождаването от отговорност във връзка с финансовото изпълнение, както и на Комисията, своя годишен доклад, придружен от отговорите на Комисията, и осигурява публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 140

1.   Сметната палата уведомява Комисията за всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в специален доклад. Тези забележки трябва да останат поверителни.

Комисията разполага със срок от два месеца и половина, за да информира Сметната палата за всички пояснения, които желае да направи по въпросните забележки.

През следващия месец Сметната палата приема окончателен вариант на гореспоменатия специален доклад.

2.   Специалните доклади, посочени в параграф 1, заедно с отговорите на Комисията, се предават незабавно на Европейския парламент и на Съвета, като всеки от тях решава, а когато е уместно, съгласувано с Комисията, какви последващи действия следва да се предприемат.

В случай че Сметната палата реши да даде такива специални доклади за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, те следва да са придружени от отговорите на Комисията.

3.   По искане на една от другите институции Сметната палата може да даде становища по въпроси, свързани с ЕФР.

Член 141

Едновременно с годишния доклад, посочен в член 139, Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета декларация, гарантираща достоверността и точността на отчетите, както и законосъобразността и правомерността на извършените операции.

ГЛАВА 3

Освобождаване от отговорност

Член 142

1.   Преди 15 май през година N + 2 и по препоръка на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото изпълнение за година N на ресурсите на ЕФР, които Комисията управлява в съответствие с член 2.

2.   В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират Комисията за причините за отлагането.

3.   В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност, Комисията полага всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията за това решение.

Член 143

1.   Решението за освобождаване от отговорност обхваща отчетите по член 118, с изключение на частта от тях, осигурена от ЕИБ в съответствие с член 149, параграф 2.

2.   С оглед освобождаването от отговорност Европейският парламент, след като Съветът е извършил същото, проверява посочените в член 118 отчети. Европейският парламент проверява и изготвения от Сметната палата годишен доклад заедно с отговорите на Комисията, всички съответни специални доклади на Сметната палата във връзка с въпросната финансова година, както и декларацията на Сметната палата за достоверността и точността на отчетите и законосъобразността и правомерността на извършените операции.

3.   Комисията представя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за упражняването на контрол върху изпълнението на ресурсите на ЕФР, управляваните от Комисията съгласно член 2 за дадената година.

Достъпът до поверителна информация и разпоредбите за работа с нея са съобразени с основните права, защитата на търговската тайна, разпоредбите, уреждащи съдебните и дисциплинарните производства и с интересите на Общността.

Член 144

1.   Комисията прави всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност, както и по бележките, приложени към препоръката приета от Съвета за освобождаване от отговорност.

2.   По искане на Европейския парламент или на Съвета Комисията докладва за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, дадени на нейните отдели, които носят отговорност за финансовото изпълнение на ресурсите на ЕФР. Този доклад също се изпраща до Сметната палата.

3.   Решението за освобождаване от отговорност се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

ЧАСТ ВТОРА

Специфични разпоредби относно ресурсите на ЕФР, управлявани от ЕИБ

Член 145

Всяка година до 1 септември в съответствие с вътрешното споразумение ЕИБ изпраща до Комисията прогноза за поетите задължения и плащанията по отношение на операциите по инвестиционния механизъм, включително лихвените субсидии, която е необходима за изготвяне на съобщението, посочено в член 7, параграф 1 от вътрешното споразумение.

Когато счете за необходимо, ЕИБ изпраща на Комисията актуализирана прогноза за поетите задължения и плащанията. Условията се определят в споразумението за управление, посочено в член 152.

Член 146

1.   Вноските, посочени в член 58 и одобрени от Съвета, се изплащат без разходи за бенефициера от държавите-членки на ЕИБ по специална сметка, открита от ЕИБ на името на инвестиционния механизъм съгласно подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 152.

2.   Освен ако Съветът не вземе друго решение относно възнаграждението на ЕИБ в съответствие с член 5 от вътрешното споразумение, постъпленията, получени от банката от кредитното салдо на специалните сметки, посочени в параграф 1 от настоящия член, се добавят към инвестиционния механизъм и се вземат предвид при вноските, посочени в член 57.

3.   Всички права, произтичащи от операции, извършвани от ЕИБ, като използва средства от ЕФР, и по-специално правата на кредитор или собственик, принадлежат на държавите-членки.

4.   ЕИБ поема касовото управление на посочените в параграф 1 средства в съответствие с подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 152.

5.   Инвестиционният механизъм се управлява съгласно условията, посочени в Споразумението АКТБ—ЕО, Решението за отвъдморско асоцииране и вътрешното споразумение.

Член 147

ЕИБ получава възнаграждение въз основа на пълно компенсиране за управлението на операциите по инвестиционния механизъм. Съветът решава относно ресурсите и механизмите за възнаграждение на банката съгласно член 5, параграф 2 от вътрешното споразумение. Мерките за изпълнение на това решение се включват в споразумението за управление, предвидено в член 152.

Член 148

Съгласно подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 152, ЕИБ редовно информира Комисията за операциите по инвестиционния механизъм, включително лихвените субсидии, за изпълнението на изплатените на ЕИБ средства след всяка покана за вноски и най-вече за общите тримесечни суми на поетите задължения, поръчките и плащанията.

Член 149

1.   ЕИБ води сметките на инвестиционния механизъм, включително финансираните от ЕФР лихвени субсидии, за да осигури пътека за проследяване на пълния оборот на средствата — от получаването до разходването и впоследствие до прихода, произтичащ от тях, и всякакви последващи вземания. ЕИБ изготвя съответните счетоводни правила и методи съобразно международните счетоводни стандарти и информира Комисията и държавите-членки за тях.

2.   Всяка година ЕИБ изпраща на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на операциите, финансирани с управлявани от банката ресурси на ЕФР, включително финансовите отчети, изготвени съобразно правилата и методите, посочени в параграф 1, и информацията, посочена в член 123, параграф 2.

В съответствие с член 11, параграф 6 от вътрешното споразумение тези документи се представят в проектна форма не по-късно от 28 февруари и в тяхната окончателна версия не по-късно от 30 юни на следващата финансова година, така че да могат да бъдат използвани от Комисията при подготовката на отчетите, посочени в член 118 от настоящия регламент. Докладът за финансовото управление на ресурсите, управлявани от ЕИБ, се предоставя от банката на Комисията не по-късно от 31 март на следващата финансова година.

Член 150

По отношение на поръчките, финансирани с управлявани от банката средства на ЕФР, се прилага вътрешният правилник на ЕИБ.

Член 151

Когато програмите или проектите са съфинансирани от държавите-членки или техните изпълнителни органи и съответстват на приоритетите, залегнали в държавните стратегии за сътрудничество, които са посочени в регламента за изпълнение, предвиден в член 10, параграф 1, втора алинея от вътрешното споразумение и в член 20 от Решението за отвъдморско асоцииране, ЕИБ може да възложи отговорността за управление на помощта от Общността на държавите-членки или на техни изпълнителни органи.

Член 152

Подробните правила за изпълнение на настоящата част са предмет на споразумение за управление между Комисията, действаща от името на Общността, и ЕИБ.

ЧАСТ ТРЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Прехвърляне на салда, останали от предходни ЕФР

Член 153

Прехвърлянето към 10-ия ЕФР на салда, останали от ресурси, набрани съгласно вътрешните споразумения относно 7-ия (15), 8-ия (16) и 9-ия (17) ЕФР (наричани по-долу „предходни ЕФР“), се извършва в съответствие с член 1, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от вътрешното споразумение.

Член 154

Салдото от приходи, натрупани от лихви върху ресурси на предходни ЕФР, се прехвърля към 10-ия ЕФР и се заделя за същите цели както приходите, предвидени в член 1, параграф 6 от вътрешното споразумение. Същото важи и за други приходи от предходни ЕФР, включващи например наказателни лихви за просрочено плащане на вноски от държавите-членки към тези ЕФР и лихви, генерирани от управлявани от ЕИБ ресурси на ЕФР.

ГЛАВА 2

Салда, останали от предходни ЕФР

Член 155

Освен ако Съветът не вземе единодушно решение за друго в съответствие с член 1, параграф 4 от вътрешното споразумение, сумите от проекти по 9-ия ЕФР или от предходни ЕФР, които не са ангажирани съгласно член 1, параграф 3 от вътрешното споразумение или са освободени, водят до намаляване на частта от вноските на държавите-членки, фиксирана в член 1, параграф 2, буква а) от вътрешното споразумение.

Отражението върху вноската на всяка държава-членка се изчислява пропорционално на вноската на държавата-членка в 9-ия ЕФР. Отражението се изчислява веднъж годишно и за първи път през годината след прегледа на постиженията през 2010 г., предвиден в приложение 1б към Споразумението АКТБ—ЕО.

ГЛАВА 3

Приложими правила за изпълнението на предходни ЕФР

Член 156

Разпоредбите на 10-ия ЕФР относно финансовите участници, приходните операции, утвърждаването, разрешаването и плащането на разходи, информационните системи, представянето на отчетите, счетоводната отчетност, външния одит и освобождаването от отговорност за финансовото изпълнение се прилагат и за операциите, финансирани от предходни ЕФР.

ГЛАВА 4

Преходен период

Член 157

Предвидените в членове 57—61 процедури относно вноските на държавите-членки се прилагат за първи път към вноските за година N + 2, при условие че 10-ия ЕФР влезе в сила между 1 октомври на година N и 30 септември на година N + 1.

Член 158

Централната база данни, посочена в член 98, се изгражда до 1 януари 2009 г.

ДЯЛ II

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 159

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за същия период, за който се прилага вътрешното споразумение.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 2007/249/ЕО (ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 33).

(4)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(6)  ОВ L 152, 13.6.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 23, 28.1.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(10)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 34).

(12)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(13)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 288.

(16)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(17)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.


Top