Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1430

Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 258 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1430/oj

6.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1430/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2007 година

за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (1), и по-специално член 11, буква в), ii) и член 13, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Германия, Люксембург, Австрия и Италия са представили мотивирани искания за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Нидерландия е представила мотивирано искане за изменение на приложение III към Директива 2005/36/ЕО.

(2)

Германия е поискала да бъде добавен терминът „здравна“ („Gesundheit“) към названието „педиатрична медицинска сестра“ („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“). Законът от 16 юли 2003 г. относно сестринските грижи, влязъл в сила на 1 януари 2004 г., в действителност изменя съдържанието на това обучение и променя названието на „педиатрична и здравна медицинска сестра“ („Gesundheits- und Kinderkrеnkаnpfleger(in)“). Структурата и условията за достъп до обучението остават непроменени.

(3)

Германия е поискала в приложение II да бъде заличено вписването на професията „медицинска сестра, психиатрия“ („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“), защото това обучение допълва обучението за „медицинска сестра с общ профил“ и следователно влиза в определението на дипломата.

(4)

Германия е поискала да бъде добавена професията „гериатрична медицинска сестра“ („Altenpflegerin und Altenpfleger“), която отговаря на условията, предвидени в член 11, буква в), ii) от Директива 2005/36/ЕО, както е видно от Закона за грижите за възрастните хора от 17 ноември 2000 г. и от Наредбата за обучението и изпитите за професията гериатрична медицинска сестра от 26 ноември 2002 г.

(5)

Накрая Германия е поискала да бъдат слети професиите „майстор на хирургични бандажи“ („Bandagist“) и „ортопедичен механик“ („Orthopädiemechaniker“) в „ортопедичен техник“ („Orthopädietechniker“) съгласно Кодекса на занаятите (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407));

(6)

Люксембург е поискал да бъдат заменени названията „педиатрична медицинска сестра“ с „медицинска сестра, педиатрия“, „медицинска сестра — анестезиология“ с „медицинска сестра, анестезиология и реанимация“ и „дипломиран масажист“ с „масажист“ вследствие на изменения Закон за упражняването и преоценяването на някои професии от сферата на здравеопазването от 26 март 1992 г. Характерът на обучението не е променен.

(7)

Австрия е поискала да бъде уточнено описанието на обучението, приложимо за медицинските сестри, психиатрия, и педиатричните медицински сестри, като се има предвид Законът за сестринските грижи (BGBI I no 108/1997).

(8)

Италия е поискала в приложение II да бъдат заличени вписванията на професиите „геодезист в строителството“ („geometra“) и „землемер“ („perito agrario“), тъй като обучението за тези професии отговаря на описанието на дипломата в член 55 от Президентски указ № 328 от 5 юни 2001 г. и в приложение I към Законодателен декрет № 227 от 8 юли 2003 г.

(9)

Германия, Люксембург и Австрия са поискали в приложение II да бъдат включени множество обучения, които завършват с получаване на звание „майстор“ („Meister/Maître“). Тези обучения се основават предимно на следните законодателни актове: за Германия: Кодекс на занаятите (Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); за Люксембург: Закон от 28 декември 1988 г. (ОВ от 28 декември 1988 г., А № 72) и Регламент на Великото херцогство от 4 февруари 2005 г. (ОВ от 10 март 2005 г., А — № 29); за Австрия: Кодекс на промишленото законодателство и труда (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Те отговарят на изискванията, предвидени в член 11, буква в), ii) от Директива 2005/36/ЕО.

(10)

Нидерландия е поискала в приложение III да бъде изменено описанието на регламентираните курсове на обучение, за да се вземат под внимание промените в тях, въведени със Закона за образованието и професионалното обучение (Закон WEB от 1996 г.). Тези курсове на обучение отговарят на условията, предвидени в член 13, параграф 2, трета алинея от Директива 2005/36/ЕО.

(11)

Директива 2005/36/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за признаване на професионалните квалификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО се изменят, както следва:

I.

Приложение II се изменя, както следва:

1.

Точка 1 се изменя, както следва:

а)

в раздела „в Германия“,

i)

първото тире се заменя със следния текст:

„—

педиатрична и здравна медицинска сестра („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“);“;

ii)

четиринадесетото тире се заличава;

iii)

добавя се следното тире:

„—

гериатрична медицинска сестра „Altenpflegerin und Altenpfleger“);“;

б)

в раздела „в Люксембург:“ пето, шесто и седмо тире се заменят със следния текст:

„—

медицинска сестра, педиатрия,

медицинска сестра, анестезиология и реанимация,

масажист,“;

в)

в раздела „в Австрия:“:

i)

след първото тире относно специалното базово обучение за медицински сестри, специализиращи грижи за деца и млади хора („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“), се добавя следния текст:

„представляващи цикъл на образование и обучение с обща продължителност най-малко тринадесет години, който включва най-малко десет години общо образование в училище и три години професионално образование в училище за сестрински грижи, завършващи с успешно полагане на изпит за получаване на диплома“;

ii)

след второто тире относно специалното базово обучение за медицински сестри в психиатрични заведения („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“), се добавя следния текст:

„представляващи цикъл на образование и обучение с обща продължителност най-малко тринадесет години, който включва най-малко десет години общо образование в училище и три години професионално образование в училище за сестрински грижи, завършващи с успешно полагане на изпит за получаване на диплома“;

2.

В точка 2 разделът „в Германия“ се изменя, както следва:

i)

третото тире се заменя със следния текст:

„—

ортопедичен техник („Orthopädietechniker“),“;

ii)

петото тире се заличава.

3.

След точка 2 се създава следният текст:

„2a

Майстор (Meister/Maître) (училищно и професионално обучение, завършващо с придобиване на звание „майстор“ (Meister/Maître) в следните професии:

 

в Германия

металоработник („Metallbauer“),

майстор на хирургически инструменти („Chirurgiemechaniker“),

конструктор на каросерии и превозни средства („Karosserie- und Fahrzeugbauer“),

автомобилен механик („Kraftfahrzeugtechniker“),

механик на велосипеди и мотоциклети („Zweiradmechaniker“),

хладилен техник („Kälteanlagenbauer“),

специалист по информатика („Informationstechniker“),

селскостопански механик („Landmaschinenmechaniker“),

оръжейник („Büchsenmacher“),

тенекеджия („Klempner“),

водопроводчик и специалист по топлотехника („Installateur und Heizungsbauer“),

електротехник („Elektrotechniker“),

конструктор на електрически машини („Elektromaschinenbauer“),

конструктор на плавателни съдове („Boots- und Schiffbauer“),

зидар и кофражист („Maurer und Betonbauer“),

конструктор и техник на печки и оборудване за отопление с топъл въздух („Ofen- und Luftheizungsbauer“),

дърводелец („Zimmerer“),

работник, който прави и/или ремонтира покриви („Dachdecker“),

пътностроителен работник („Straßenbauer“),

специалист по термо- и звукоизолации („Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer“),

работник, който изгражда кладенци („Brunnenbauer“),

каменоделец и скулптор („Steinmetz und Steinbildhauer“),

строител, който работи с мазилка от мраморен прах и гипс („Stuckateur“),

майстор по боядисване и лакиране („Maler und Lackierer“),

работник, който издига скелета („Gerüstbauer“),

коминочистач („Schornsteinfeger“),

техник по точноизмервателни уреди („Feinwerkmechaniker“),

майстор на дървени изделия („Tischler“),

въжар („Seiler“),

хлебар („Bäcker“),

сладкар („Konditor“),

месар („Fleischer“),

фризьор („Frisör“),

стъклар („Glaser“),

майстор, който духа стъкло и произвежда стъклени инструменти („Glasbläser und Glasapparatebauer“),

работник, който вулканизира и поправя гуми („Vulkaniseur und Reifenmechaniker“);

 

в Люксембург:

хлебар и сладкар („boulanger-pâtissier“),

майстор на сладкарски, шоколадови, захарни и сладоледени изделия („pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier“),

месар и колбасар („boucher-charcutier“),

месар и колбасар — конско месо („boucher-charcutier-chevalin“),

кетъринг („traiteur“),

мелничар („meunier“),

крояч и шивач („tailleur-couturier“),

модист шапкар („modiste-chapelier“),

кожар („fourreur“),

ботушар и обущар („bottier-cordonnier“),

часовникар („horloger“),

бижутер и златар („bijoutier-orfèvre“),

фризьор („coiffeur“),

козметик („esthéticien“),

механик — обща механика („mécanicien en mécanique générale“),

механик на асансьори, товарни асансьори, ескалатори и оборудване за обработка на товари („installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention“),

оръжейник („armurier“),

ковач („forgeron“),

механик на промишлени и строителни машини и оборудване („mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction“),

механик — специалист по електроника на автомобили и мотоциклети („mécanicien-électronicien d'autos et de motos“),

конструктор и специалист по ремонти на каросерии („constructeur réparateur de carosseries“),

автотенекеджия и автобояджия („débosseleur-peintre de véhicules automoteurs“),

техник по бобини („bobineur“),

специалист по аудиовизуално оборудване и уреди („électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels“),

конструктор и специалист по ремонти на мрежи за излъчване на радио- и телевизионни програми („constructeur réparateur de réseaux de télédistribution“),

специалист по електроника на офис и компютърно оборудване („électronicien en bureautique et en informatique“),

механик на селскостопански и лозарски машини и оборудване („mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles“),

бакърджия („chaudronnier“),

галванизатор („galvaniseur“),

специалист по автомобили („expert en automobiles“),

строителен предприемач („entrepreneur de construction“),

пътностроителен предприемач („entrepreneur de voirie et de pavage“),

специалист по бетонни настилки („confectionneur de chapes“),

предприемач в областта на термо-, звуко- и хидроизолациите („entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité“),

специалист по ВиК и отоплителни инсталации („installateur de chauffage-sanitaire“),

специалист по хладилна техника („installateur frigoriste“),

електротехник („électricien“),

специалист по монтиране на светещи надписи („installateur d'enseignes lumineuses“),

специалист по електроника на комуникационна и компютърна техника („électronicien en communication et en informatique“),

специалист по охранителни алармени системи („installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité“),

дърводелец-мебелист („menuisier-ébéniste“),

паркетчия („parqueteur“),

специалист по инсталации от сглобяеми елементи („poseur d'éléments préfabriqués“),

специалист по производство и монтиране на прозоречни капаци, щори, навеси и сенници („fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store“),

предприемач в областта на металните конструкции („entrepreneur de constructions métalliques“),

специалист по изграждане на пещи („constructeur de fours“),

тенекеджия, който прави и/или ремонтира покриви („couvreur-ferblantier“),

дърводелец („charpentier“),

майстор на мраморни изделия и каменоделец („marbrier-tailleur de pierres“),

майстор по поставяне на подови плочи („carreleur“),

строител — специалист по тавани и фасади („plafonneur-façadier“),

бояджия и декоратор („peintre-décorateur“),

майстор по поставянето на прозоречни стъкла и огледала („vitrier-miroitier“),

тапицер и декоратор („tapissier-décorateur“),

специалист по изграждане на камини и глинени печки („constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence“),

печатар („imprimeur“),

оператор в средство за масова информация („opérateur média“),

специалист по ситопечат („sérigraphe“),

книговезец („relieur“),

техник по хирургическо медицинско оборудване („mécanicien de matériel médico-chirurgical“),

инструктор на водачи на моторни превозни средства („instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs“),

производител и специалист по монтиране на метални обшивки и покривни конструкции („fabricant poseur de bardages et toitures métalliques“),

фотограф („photographe“),

производител и специалист по ремонт на музикални инструменти („fabricant réparateur d'instruments de musique“),

инструктор по плуване („instructeur de natation“);

 

в Австрия:

строителен надзорник („Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),

хлебар („Bäcker“),

строител на чешми/кладенци („Brunnenmeister“),

работник, който прави и/или ремонтира покриви („Dachdecker“),

електротехник („Elektrotechniker“),

месар („Fleischer“),

фризьор и перукер (стилист) („Friseur und Perückenmacher (Stylist)“) ,

ВиК и газови инсталации („Gas- und Sanitärtechnik“),

стъкларство („Glaser“),

полагане на облицовки от стъкло и шлифоване на плоско стъкло („Glasbeleger und Flachglasschleifer“),

духане на стъкло и производство на стъклени инструменти („Glasbläser und Glasapparatebauer“),

полиране и оформяне на вдлъбнато стъкло (свързани занаятчийски дейности) („Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)“),

майстор на печки („Hafner“),

специалист по топлотехника („Heizungstechnik“),

специалист по вентилационна техника (свързани занаятчийски дейности) („Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)“),

хладилно и климатично оборудване („Kälte- und Klimatechnik“),

електроника на комуникационните средства („Kommunikationselektronik“),

сладкари, включително производители на сладкиши от ръжено брашно и на захарни, сладоледени и шоколадови изделия („Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung“),

автомобилен механик („Kraftfahrzeugtechnik“),

майстор по каросериите, включително автотенекеджия и автобояджия (свързани занаятчийски дейности) („Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)“),

обработка на пластмасови материали („Kunststoffverarbeitung“),

майстор-бояджия („Maler und Anstreicher“),

майстор по лакиране („Lackierer“),

майстор по позлатяване и изработване на украшения („Vergolder und Staffierer“),

майстор, който изработва табели и надписи (свързани занаятчийски дейности) („Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)“),

специалист по мехатроника в производството на електрически машини и автоматизацията („Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung“),

специалист по мехатроника в областта на електрониката („Mechatroniker f. Elektronik“),

офис оборудване и компютърни информационни системи („Büro- und EDV-Systemtechnik“),

специалист по мехатроника на машини и производствени технологии („Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik“),

специалист по мехатроника на медицинско оборудване (свързани занаятчийски дейности) („Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)“),

технология на обработка на повърхностите („Oberflächentechnik“),

специалист по металообработване (свързани занаятчийски дейности) („Metalldesign (verbundenes Handwerk)“),

ключар („Schlosser“),

ковач („Schmied“),

механик на селскостопански машини („Landmaschinentechnik“),

водопроводчик („Spengler“),

бакърджия (свързани занаятчийски дейности) („Kupferschmied (verbundenes Handwerk)“),

майстор по обработка на мрамор, включително производител на изкуствени камъни и мозаечни плочи („Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher“),

строител, който работи с мазилка от мраморен прах и гипс и изработва гипсови орнаменти („Stukkateur und Trockenausbauer“),

майстор на дървени изделия („Tischler“),

майстор, който изработва макети („Modellbauer“),

бъчвар („Binder“),

стругар, който обработва дърво („Drechsler“),

конструктор на плавателни съдове („Bootsbauer“),

скулптор (свързани занаятчийски дейности) („Bildhauer (verbundenes Handwerk)“),

вулканизация („Vulkaniseur“),

оръжейник (включително търговец на оръжия) („Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels“),

термо-, звуко- и противопожарни изолации („Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer“),

майстор-дърводелец, който има надзорнически функции („Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),

представляващи цикъл на образование и обучение с продължителност най-малко тринадесет години, включително обучение най-малко три години в структурирана мрежа за обучение, което отчасти се извършва в предприятието и отчасти — в професионално учебно заведение, и което завършва с изпит, както и теоретично и практическо обучение за майстор-занаятчия с продължителност най-малко една година. Успешното полагане на изпита за майсторска занаятчийска степен дава право на съответното лице да упражнява професията в качеството на самонает работник, да обучава чираци и да носи званието „майстор“ („Meister/Maître“).“;

4.

В точка 4 „Технически сектор“ разделът „в Италия“ се заличава.

II.

Приложение III се изменя, както следва:

Съдържанието на раздел „В Нидерландия“ се заменя със следния текст:

„Регламентираното обучение, което отговаря на квалификационно ниво 3 или 4 от централния национален регистър на курсовете за професионално обучение, учреден със Закона за образованието и професионалното обучение, или по-стари курсове на обучение, чието ниво се приравнява към тези квалификационни нива.

Нива 3 и 4 от квалификационната структура съответстват на следното описание:

Ниво 3: Отговорност за прилагане и комбиниране на стандартни процедури. Комбиниране или създаване на процедури в зависимост от дейностите по организация или подготовка на работата. Способност за обосноваване на тези дейности пред колегите (без йерархична връзка). Йерархична отговорност за контрол и подпомагане на другите работници при прилагането на стандартни или автоматизирани рутинни процедури. Става дума най-вече за професионални компетенции и познания.

Ниво 4: Отговорност за изпълнението на възложените задачи, както и за комбиниране или създаване на нови процедури. Способност за обосноваване на тези дейности пред колегите (без йерархична връзка). Изрична йерархична отговорност, свързана с планирането и/или управлението, и/или организацията, и/или развитието на целия производствен цикъл. Става дума за специализирани и/или независими професионални компетенции и познания.

Двете нива съответстват на регламентирани цикли на обучение с обща продължителност най-малко 15 години, които включват завършване на основно образование от осем години и на подготвително средно професионално образование от четири години (VMBO), както и най-малко три години обучение за ниво 3 или 4 в средно професионално учебно заведение (MBO), завършващо с полагане на изпит. (Продължителността на средното професионално обучение може да бъде намалена от три на две години, ако заинтересованото лице притежава квалификация, която му дава достъп до университетско образование (14 години предварително образование) или до висше професионално образование (13 години предварително образование).

Нидерландските органи изпращат на Комисията и на другите държави-членки списък с обученията, посочени в настоящото приложение.“


Top