Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0176

Решение 2007/176/ЕО на Комисията от 11 март 2006 година

OJ L 86, 27.3.2007, p. 11–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 385–393 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 156 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 156 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 148 - 156

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/176/oj

13/ 59

BG

Официален вестник на Европейския съюз

156


32007D0176


L 086/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2006 година

за установяване на списък със стандарти и/или спецификации за електронни съобщителни мрежи, услуги и прилежащи съоръжения и услуги и за замяна на всички предходни версии

(нотифицирано под номер C(2006) 6364)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/176/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги („Рамковата директива“) (1), и по-специално член 17, параграф 1 от нея,

след консултации с Комитета по съобщения,

като има предвид, че:

(1)

В Официален вестник на Европейските общности беше публикуван временен Списък със стандарти и/или спецификации за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и прилежащи съоръжения и услуги (2).

(2)

Временният списък със стандарти се позовава както на регулаторната рамка съгласно Директива 90/387/ЕИО на Съвета (3), така и на действащата регулаторна рамка по Директива 2002/21/ЕО. През март 2006 г. в списъка бяха направени промени и допълнения (4).

(3)

Следователно е необходимо да се направи следващата крачка след временния списък и да се разработи и публикува списък със стандарти, който да замени горепосочените публикации.

(4)

Ревизираният списък със стандарти е изготвен в сътрудничество с експерти от държавите-членки и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списък със стандарти

1.   Създава се списък със стандарти и/или спецификации за електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения и услуги.

Той заменя предходните варианти на списъка със стандарти, публикувани на 31 декември 2002 г. и 23 март 2006 г.

Настоящата публикация е допълнение към списъка със стандарти за минималния пакет от линии под наем, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 25 юли 2003 г.

2.   Списъкът със стандарти, установен в приложението, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2006 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(2)  ОВ C 331, 31.12.2002 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 192, 24.7.1990 г., стр. 1. Директива, отменена с Директива 2002/21/ЕО.

(4)  ОВ C 71, 23.3.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък със стандарти и/или спецификации за електронни съобщителни мрежи, услуги и прилежащи съоръжения и услуги

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ НА СПИСЪКА СЪС СТАНДАРТИ И/ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, УСЛУГИ И ПРИЛЕЖАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ

В съответствие с член 17, параграф 1 от Рамковата директива (2002/21/ЕО) Комисията изготвя и публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък със стандарти и/или спецификации, които служат като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и прилежащи съоръжения и услуги, за да се гарантират оперативната съвместимост на услугите и за повишаване свободата на избор за ползвателите.

Настоящата публикация заменя досегашния временен списък със стандарти (2002/C 331/04), който се позоваваше както на „старата“ регулаторна рамка (т.е. член 5 от Директива 90/387/ЕИО, изменена с Директива 97/51/ЕО), така и на новата регулаторна рамка (т.е. член 17 от Рамковата директива 2002/21/ЕО). Настоящата публикация заменя и изменението в списъка със стандарти (2006/C 71/04) от 23 март 2006 г. относно „интерактивната цифрова телевизия“ (1). Публикуването на настоящия списък със стандарти не засяга минималния пакет линии под наем с хармонизирани характеристики и свързаните с тях стандарти, посочени в член 18 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), публикувани в решението на Комисията (2003/548/ЕО) от 24 юли 2003 г. (2)

В съответствие с член 17, параграф 2 от Рамковата директива при отсъствието на стандарти и/или спецификации в настоящия списък държавите-членки насърчават въвеждането на стандарти и/или спецификации, приети от европейските организации по стандартизация, а при отсъствието на такива стандарти и/или спецификации, насърчават въвеждането на международните стандарти или препоръките, приети от Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Международната организация по стандартизация (ISO) или Международната електротехническа комисия (IEC).

Настоящата публикация представлява подбор на стандарти и/или спецификации в обхванатите области. Броят на включените стандарти и/или спецификации е по-малък от този в преходния списък със стандарти (2002/C 331/04), като се взема предвид, че член 17, параграф 2 от Рамковата директива вече е въвел изискване държавите-членки да насърчават използването на стандарти и спецификации, приети от европейските организации по стандартизация, различни от публикуваните в списъка със стандарти.

Списъкът със стандарти е създаден, като са взети предвид дадените по-долу критерии. Тези критерии са определени в сътрудничество с държавите-членки в Комитета по съобщения и впоследствие са валидирани посредством публични консултации.

Ревизираният списък следва да включва стандарти и/или спецификации:

за взаимно свързване или достъп до електронни съобщителни мрежи и/или оперативна съвместимост на електронни съобщителни услуги, изключително и само до степента, необходима за осигуряване на цялостна оперативна съвместимост и свобода на избор за ползвателите;

чието прилагане не води до прекомерни разходи в сравнение с очакваните ползи (т.е. пропорционалност);

които отговарят на един или и на двата от следните критерии:

стандарти и/или спецификации за ключови интерфейси, представляващи границите между системите, притежавани или оперирани от различните участници, включително и презграничните аспекти, по-специално стандарти и/или спецификации разрешаващи сериозни и вероятни случаи на липса на оперативна съвместимост или свобода на избора;

стандарти и/или спецификации, които се отнасят до пазара в момента, продължават да еволюират и все още им предстои да съществуват известно време в бъдещето.

Ревизираният списък не следва да включва:

стандарти и/или спецификации за отдавна установени мрежи и услуги, които вече не се променят;

стандарти и/или спецификации за мрежи и услуги, които са в ранна фаза на своето развитие;

като следствие от параграф 1, буква в), стандарти и/или спецификации, когато постигането на оперативна съвместимост и свобода на избора може да бъде оставено на пазара, тъй като то ще бъде осигурено от потребителското търсене или интересите на промишлеността.

Независимо от критериите в точки 1 и 2 по-горе следва да се обърне специално внимание на:

стандартите и/или спецификациите, които се използват в момента за регулиране на национално или европейско равнище, като първо трябва да се преценят последиците от премахването им,

стандартите и/или спецификациите, необходими за изпълнение на специфични задължения от обществен интерес, предвидени в националното законодателство или в законодателството на Общността, които операторите нямат търговски стимул да прилагат.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.   Общи положения

Стандартите и/или спецификациите, изброени по-долу, представляват Списъка със стандарти и/или спецификации, посочен в член 1 от Решение C(2006) 6364 на Комисията от 11 декември /2006 г.

В съответствие с член 17, параграф 1 от Рамковата директива (2002/21/ЕО), Комисията изготвя и публикува в Официален вестник на Европейските общности списък със стандартите и/или спецификациите, които да служат като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и прилежащи съоръжения и услуги.

Ако стандартите и/или спецификациите, посочени в предходната алинея, не са адекватно приложени, така че не може да се осигури оперативна съвместимост на услугите в една или повече държави-членки, прилагането на тези стандарти и/или спецификации може да стане задължително в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 4 от Рамковата директива.

Списъкът със стандартите ще се преразглежда редовно, за да се вземат предвид изискванията на новите технологии и промените на пазара. Заинтересованите страни се насърчават да правят коментари по този въпрос.

Комитетът по съобщения (3) е консултиран, доколкото списъкът е свързан с член 17 от Рамковата директива.

Стандартите, по които е постигнато съгласие по Директивата РиДКО (1999/5/ЕО) и са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, остават извън обхвата на настоящия документ.

2.   Структура на списъка със стандарти

Глава I: Задължителни стандарти и/или спецификации

Глава II: Прозрачен капацитет на пренос

Глава III: Публично предлагани интерфейси за ползвателите

Глава IV: Взаимно свързване и достъп

Глава V: Услуги и характеристики

Глава VI: Номериране и адресиране

Глава VII: Качество на услугата

Глава VIII: Услуги, свързани с радио- и телевизионно разпръскване

3.   Статут на стандартите и/или спецификациите в списъка

Стандартите и/или спецификациите в глава I и тези в останалите глави са с различен статут.

Стандартите и/или спецификациите, изброени в глава I, са задължителни за използване. Стандартите и/или спецификациите могат да станат задължителни, като се следва процедурата, предвидена в член 17, параграф 4 от Рамковата директива. Съгласно процедурата, установена в член 17, параграф 4 от Рамковата директива „когато Комисията възнамерява да направи прилагането на някои стандарти и/или спецификации задължително, тя публикува известие в Официален вестник на Европейските общности и приканва всички заинтересовани страни да оповестят публично своите становища“. В съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 3 от Рамковата директива, Комисията определя въвеждането на съответните стандарти и/или спецификации като задължително, като ги посочва като задължителни стандарти и/или спецификации в списъка със стандарти, публикуван в Официален вестник на Европейските общности.

Използването на стандартите и/или спецификациите, изброени в глави от II до VIII, се насърчава, но без да е налице правно задължение за тяхното прилагане. Според член 17, параграф 2 от Рамковата директива „Държавите-членки насърчават използването на стандартите и/или спецификациите, посочени в (…) за предоставянето на услуги, технически интерфейси и/или мрежови функции, доколкото е строго необходимо за гарантиране на оперативна съвместимост на услугите и за повишаване свободата на избор на ползвателите“. В този контекст списъкът на препоръчаните стандарти и/или спецификации следва да се разглежда като съдържащ кандидати за придобиване на статута на задължителни стандарти и/или спецификации в момента, в който органите забележат наличието на нарушаване на пазара, свързано с недостатъчно съблюдаване на препоръчаните стандарти и/или спецификации.

В съответствие с член 17 от Рамковата директива целта на списъка е „да служи като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и прилежащи съоръжения и услуги“ (първи параграф), „за гарантиране на оперативна съвместимост на услугите и за повишаване свободата на избор на ползвателите“ (втори параграф). Това следва да се има предвид, когато са прилагат стандарти и/или спецификации, които съдържат алтернативи или незадължителни клаузи.

Съгласно член 17, параграфи 5 и 6 от Рамковата директива „когато Комисията счита, че стандартите и/или спецификациите (…) не допринасят вече за предоставянето на хармонизирани електронни съобщителни услуги или че те вече не отговарят на потребностите на потребителите, или спъват технологичното развитие, тя (…) ги изважда от списъка със стандартите и/или спецификациите (…).“.

Освен стандартите и/или спецификациите, посочени в глава I от настоящия списък, някои стандарти и/или спецификации могат да станат задължителни за определени предприятия чрез други законодателни мерки в обхвата на регулаторната рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги.

4.   Вариант на стандарт и/или спецификация

Когато не се цитира номер на вариант на стандарта и/или спецификацията, вариантът, посочен в настоящия списък, е вариантът, валиден към момента на публикуване на списъка.

Освен ако не е посочено друго, когато се посочва стандарт и/или спецификация, състоящ(а) се от множество части, се вземат предвид всички части или подчасти на съответния стандарт и/или съответната спецификация. В някои случаи, когато в списъка са включени само определени части от стандарт и/или спецификация, това е ясно посочено.

5.   Технически стандарти и/или спецификации

Повечето от стандартите и спецификациите, посочени в списъка, са документи на ETSI съгласно бившата и настоящата му номенклатура. Определенията на различните видове документи на ETSI могат да бъдат намерени в „Директиви на ETSI“ на адрес: http://portal.etsi.org/directives/

Най-важните от тези документи са:

Документи по настоящата номенклатура на ETSI:

Техническа спецификация, TS, съдържа предимно нормативни разпоредби, одобрени от технически орган.

Технически доклад, TR, съдържа предимно информационни елементи, одобрени от технически орган.

Стандарт, ES, съдържа предимно нормативни разпоредби, одобрени от членовете на ETSI.

Насока, EG, съдържа предимно информационни елементи, одобрени от членовете на ETSI.

Специален доклад, SR, съдържа информация, която е обществено достъпна с цел извършване на справки.

Европейски стандарт (серия „Далекосъобщения“), EN, съдържа нормативни разпоредби, одобрени от национални организации за стандартизация и/или национални делегации, от значение за разпоредби, свързани със запазване на съществуващото положение и националното транспониране.

Хармонизиран стандарт, EN (серия „Далекосъобщения“), чието изготвяне е поверено на ETSI с мандат от Европейската комисия съгласно европейските Директиви 98/34/ЕО и 98/48/ЕО, и който е изготвен, като са били взети предвид приложимите съществени изисквания на Директивата за новия подход, и чието позоваване впоследствие е било обявено в Официален вестник на Европейските общности.

Документи по предходната номенклатура на ETSI, на които се прави позоваване в списъка:

Европейски стандарт в далекосъобщенията, ETS, съдържа нормативни разпоредби, одобрени от национални организации по стандартизация и/или национални делегации, от значение за разпоредби, свързани със запазване на съществуващото положение и националното транспониране.

Технически доклад на ETSI, ETR, съдържа информационни елементи, одобрени от технически комитет.

6.   Адреси, на които могат да бъдат получени посочените документи

ETSI Publications Office

(Служба за публикации на ETSI)

пощенски адрес:

ETSI

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

France

Тел.: (33-4) 92 94 42 41

Факс: (33-4) 93 95 81 33

Е-mail: publications@etsi.fr

Уебсайт:

http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

Документите на ETSI могат да бъдат изтеглени от адрес: http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp

ITU Sales and Marketing Service

(Служба продажби и маркетинг на ITU) (За документи на ITU-T)

пощенски адрес: ITU

Place des Nations

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

Тел.:

(41-22) 730 61 41

(английски)

 

(41-22) 730 61 42

(френски)

 

(41-22) 730 61 43

(испански)

Факс: (41-22) 730 51 94

Е-mail: sales@itu.int

Уебсайт: http://www.itu.int

7.   Позовавания на законодателството на ЕС

Списъкът се позовава на следните законодателни инструменти, които могат да бъдат намерени на адрес: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm

Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

Директива 2002/19/ЕО (Директива относно достъпа) на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7).

Директива 2002/22/ЕО (Директива относно универсалната услуга) на Европейския парламент и на Съвета относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

Директива 2002/58/ЕО (Директива относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) на Европейския парламент и на Съвета относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 27).

Директива 2002/20/ЕО (Директива относно разрешението) на Европейския парламент и на Съвета относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

Препоръка 2000/417/ЕО на Комисията относно разделянето на достъпа до локалното отклонение (ОВ L 156, 29.6.2000 г., стр. 44).

Регламент ЕО/2887/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно отделен достъп до локалната електрическа верига (ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 4).

Препоръка (2005/57/ЕО) на Комисията от 21 януари 2005 г. за предоставяне на линии под наем в Европейския съюз (Част 1 — Основни условия на предлагане на едро на линии под наем) (нотифицирана под номер C(2005) 103). (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 27)

Препоръка (2005/268/ЕО) на Комисията от 29 март 2005 г. за предоставяне на линии под наем в Европейския съюз — Част 2 — ценови аспекти на предлагането на едро на част от вериги на линии под наем (нотифицирана под номер C(2005) 951). (ОВ L 83, 1.4.2005 г., стр. 52)

Препоръка 2003/558/ЕО на Комисията от 25 юли 2003 г. относно обработката на информация за местонахождението на повикващия в електронните съобщителни мрежи с цел подобряване на локализацията при службите за спешни повиквания (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 49)

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие. (Директива РиДКО) (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10)

Решение 2001/792/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. за създаване на механизъм на Общността за поощряване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции в областта на гражданската защита (ОВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 7)

Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър). (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1)

Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правила за услугите на информационното общество, изменена с Директива 98/48/ЕО. (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37)

COM(2004) 541 „Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно оперативната съвместимост на услугите, свързани с цифровата интерактивна телевизия“ от 30 юли 2004 г.

COM(2006) 37 „Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прегледа на оперативната съвместимост на услуги“ от 2 февруари 2006 г., в съответствие със съобщение COM(2004) 541 от 30 юли 2004 г.

8.   Определения и абревиатури

Определения

Прилагат се определенията в съответните законодателни актове на ЕС, изброени в раздел 7.

Абревиатури

За целите на настоящия документ се използват следните абревиатури:

3GPP

партньорски проект за 3-то поколение мобилни системи

API

интерфейс за приложни програми

DAB

цифрово звуково разпръскване

DVB

цифрово видеоразпръскване

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

GSM

Глобална система за мобилни комуникации

ISDN

Цифрова мрежа с интеграция на услугите

IP

Интернет протокол

IPAT

Терминал за достъп на интернет протокол

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

MHEG

Експертна група по мултимедии и хипермедии

MHP

Мултимедийна потребителска платформа

NGN

Мрежи от следващо поколение

NTP

Крайна точка на мрежата

OSA

Достъп до отворени услуги

PoI

Точка на взаимно свързване

PSTN

Обществена комутируема телефонна мрежа

QoS

Качество на услугата

ULL

Локално отклонение от веригата

UMTS

Универсална мобилна далекосъобщителна система

WML

Безжичен език за маркиране

WTVML

Безжичен телевизионен език за маркиране, обозначаван и като WTML

СПИСЪК СЪС СТАНДАРТИ И/ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ, УСЛУГИ И ПРИЛЕЖАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ

Съоръжения и услуги

Целта на публикуването на стандарти и/или спецификации в списъка е да се насърчи предоставянето на хармонизирани електронни съобщителни услуги в полза на ползвателите в рамките на цялата Общност, да се гарантира оперативна съвместимост и да се подпомогне прилагането на регулаторната рамка. Основният ръководен принцип при включването на стандарти и/или спецификации е фокусиране върху стандарти и/или спецификации, свързани с разпоредбите на директивите. Критериите, използвани за включването на стандарти и/или спецификации в списъка, са разяснени в обяснителната бележка.

ГЛАВА I

1.   Задължителни стандарти

Настоящият документ не съдържа задължителни стандарти.

Стандартите могат да бъдат направени задължителни, като се следва процедурата, установена в член 17, параграф 4 от Рамковата директива. Когато Комисията възнамерява да направи прилагането на някои стандарти и/или спецификации задължително, тя публикува известие в Официален вестник на Европейските общности и приканва всички заинтересовани страни да правят публично достояние своите становища.

ГЛАВА II

2.   Прозрачен капацитет на пренос

2.1.   Достъп на трети страни до локално отклонение

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Управление на спектъра в метални мрежи за достъп; част 1, дефиниции и библиотека на сигналите

ETSI TR 101 830-1 (V.1.1.1)

 

ГЛАВА III

3.   Публично предлагани интерфейси за ползвателите (NTP)

При определени пазарни условия (4) националният регулаторен орган може да задължи операторите да отговарят на разумни изисквания за достъп и използване на специфични мрежови елементи и прилежащи съоръжения.

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

ГЛАВА IV

4.   Взаимно свързване и достъп

Според разпоредбите на Директивата относно достъпа, доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги може да имат определени задължения за взаимно свързване и/или осигуряване на достъп.

Стандартите и/или спецификациите за потока в байтове и ULL са включени в глава II.

4.1.   Интерфейси за приложни програми

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Достъп до отворена услуга (OSA); Интерфейс за приложни програми (API/Parlay 3)

ETSI ES 201 915 серия

 

Достъп до отворена услуга (OSA); Интерфейс за приложни програми (API/Parlay 4)

ETSI ES 202 915 серия

 

Достъп до отворена услуга (OSA); Интерфейс за приложни програми (API/Parlay 5)

ETSI ES 203 915 серия

 

UMTS Приспособени приложения за усъвършенствана логика за мобилни мрежи (CAMEL) фаза 3; Спецификация на приложната част CAMEL (CAP)

ETSI TS 129 078

 

UMTS Достъп до отворена услуга (OSA); Интерфейс за приложни програми (API); Част 1: Общ преглед

ETSI TS 129 198-1

 

UMTS Интерфейс за приложни програми за отворена архитектура за услуги – част 2

ETSI TR 129 998

 

4.2.   Достъп до мрежови съоръжения и услуги

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

4.3.   Взаимно свързване

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

IPCablecom; част 12: интернет транспортен протокол за сигнализация (ISTP)

ETSI TS 101 909-12

Дефинира интерфейс SS7 към портала за сигнализация на IPCablecom мрежа

IPCablecom; част 23: терминал за достъп – (IPAT — LCS)

ETSI TS 101 909-23

Идентифицира интерфейс за сигнализация V5.2 към IPAT на IPCablecom мрежа

ГЛАВА V

5.   Услуги и характеристики

5.1.   Местоположение на обаждащия се

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Протоколи за локализация при спешни случаи

ETSI TS 102 164

 

Услуги за локализация (LCS); функционално описание; етап 2 (UMTS)

ETSI TS 123 171

 

5.2.   Аспекти на радиоразпръскването

Смятаните за релевантни стандарти и/или спецификации за радиоразпръскване са включени в глава VIII.

5.3.   Съобщение за таксуване (AoC)

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

5.4.   Справочни услуги

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Компютризирани справочни услуги

Препоръка ITU-T E.115 (02/95)

В момента се използва за осъществяване на международни обществени справочни услуги

Международни обществени справочни услуги

Препоръка ITU-T F.510

Подходящи и за взаимно свързване на национални справочни бази данни

Унифицирана спецификация за справки

Препоръка ITU-T F.515

 

5.5.   Отхвърляне на анонимни обаждания (ACR)

Въпреки че ACR е стандартизирано за PSTN/ISDN мрежи, само част от съществуващите в момента приложения са съобразени със стандартите и/или спецификациите, като ACR не е стандартизирано за GSM мрежи.

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

ГЛАВА VI

6.   Номериране и адресиране

6.1.   Избор и предварителен избор на оператор за пренос

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

6.2.   Преносимост на номера

В настоящия списък със стандарти не са включени стандарти и/или спецификации, тъй като не бяха открити такива, които понастоящем да отговарят на критериите, посочени в обяснителната бележка.

ГЛАВА VII

7.   Качество на услугата (QoS)

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Дефиниции на параметри и измервания на QoS, свързани с потребителя

ETSI EG 202 057 серия

(части 1—4)

 

Качество на далекосъобщителните услуги

ETSI EG 202 009 серия

(части 1—3)

Параметри, отнасящи се до потребителите

Дефиниции на параметри за изпълнение относно качество на говора и други приложения на гласови ленти, използващи IP мрежи

Препоръка ITU-T G.102 (включително приложение А)

 

Бележка: Съгласно членове 11 и 22 от Директивата относно универсалната услуга, националните регулаторни органи могат, в определени случаи, да изискват използването на определени стандарти и/или спецификации за параметрите, дефинициите и методите за измерване за срок на доставка и качество на услугата. Тези стандарти и/или спецификации са изброени в приложение III към директивата.

7.1.   Ниво на качество на услугата

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Категории QoS мултимедия за крайния потребител

Препоръка на ITU-T G.1010 (11/01)

 

7.2.   Цели, свързани с функционирането на мрежата

Настоящия списък със стандарти включва само стандарти и/или спецификации, свързани с услуги, основаващи се на IP.

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Цели, свързани с функционирането на мрежите за IP базирани услуги

Препоръка ITU-T Y.1541 (включително допълнение Х и изменения 1 и 2)

Някои технологии може да се нуждаят от специално третиране по отношение на толерансите

Концепция и архитектура на качеството на услугата (QoS)

ETSI TS 123 107

(3GPP TS 23.107)

Разпределено между Препоръка ITU-T Y.1541 и QoS класове по TS 123107

ГЛАВА VIII

8.   Услуги, свързани с радио- и телевизионно разпръскване

8.1.   Интерфейси за приложни програми

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Цифрово видеоразпръскване (DVB);

Домашна мултимедийна платформа (MHP)

Спецификация 1.1.1

ETSI TS 102 812

версия 1.2.1

Цифрово видеоразпръскване (DVB);

Домашна мултимедийна платформа (MHP)

Спецификация 1.0.3

ETSI ES 201 812

версия 1.1.1

предишна TS 101812 v. 1.3.1

MHEG-5 профил на разпръскване

ETSI ES 202 184

версия 1.1.1

8.2.   Стандарти и/или спецификации за реализиране на интерактивно телевизионно съдържание

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

WTVML, спецификация за лек микробраузър за интерактивни телевизионни приложения, основани на или съвместими с WML

ETSI TS 102322

версия 1.1.1

8.3.   Цифрово радиоразпръскване

Технически интерфейси и/или характеристики на услугата

Обозначение

Бележки

Цифрово аудиорадиоразпръскване (DAB); Виртуална машина: DAB Java спецификация

ETSI TS 101993

 


(1)  ОВ C 71, 23.3.2006 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 186, 25.7.2003 г., стр. 43.

(3)  Създаден съгласно член 22 от Рамковата директива.

(4)  Виж член 8.2 от Директивата относно достъпа.


Top