Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(03)

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията ( ОВ L 396, 30.12.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 60)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2009-02-05/oj

5.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/84


Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 396 от 30 декември 2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 60)

На страница 21, в член 3, параграф 20, буква в) (както е изменена с член 1 от Регламент (ЕО) № 1354/2007):

вместо:

„в)

пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и е било нотифицирано по смисъла на член 8, параграф 1, първо тире от Директива 67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, както е установено в настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документи, доказващи това.“,

да се чете:

„в)

пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в държавите, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и се считало за нотифицирано в съответствие с член 8, параграф 1, първо тире от Директива 67/548/ЕИО, във версията на член 8, параграф 1 след изменението, внесено с Директива 79/831/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, установено в настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят разполага с документи, доказващи това, включително доказателство, че веществото е било пуснато на пазара от който и да е производител или вносител между 18 септември 1981 г. и 31 октомври 1993 г. включително.“


Top