Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1542

Регламент (ЕО) № 1542/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 по отношение на преходните мерки в рамките на реформата в общата организация на пазарите в сектора на захарта

OJ L 283, 14.10.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 406–408 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 64 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 64 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1542/oj

03/ 76

BG

Официален вестник на Европейския съюз

64


32006R1542


L 283/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1542/2006 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 по отношение на преходните мерки в рамките на реформата в общата организация на пазарите в сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел подобряване равновесието на пазара в Общността, без създаване на нови запаси от захар през пазарната 2006/2007 г., член 3 от Регламент (ЕО) № 493/2006 на Комисията от 27 март 2006 г. за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта и за изменение на Регламенти (ЕО) № 1265/2001 и (ЕО) № 314/2002 (2) предвижда предпазно изтегляне, за да се намали избираемата продукция в рамките на квотата за посочената пазарна година. Така продукцията в рамките на квотата на всяко предприятие над определен праг се счита за изтеглена или, по молба на предприятието, за произведена извън квотата. Праговете трябва да се изчисляват на базата на квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006, такива каквито бяха определени при приемането на посочения регламент. Член 10 от посочения регламент изисква Комисията да коригира не по-късно от 30 септември 2006 г. квотите, определени в посоченото приложение III. Това коригиране ще има за резултат изменението на квотите и намаляването на избираемата продукция в рамките на квотата. С цел ограничаване до търсения ефект от превантивното изтегляне и избягване на всякакви неясноти при прилагането на тази мярка е уместно препратката към квотите, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006, да се замени с препратка към квотите от приложението към Регламент (ЕО) № 493/2006.

(2)

Отпускането на преходната помощ за захарта, произведена във френските отвъдморски департаменти, на основание член 4 от Регламент (ЕО) № 493/2006 подлежи на прилагането на Регламент (ЕО) № 1554/2001 на Комисията от 30 юли 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно търговията със захар, произведена във френските отвъдморски департаменти и изравняването на ценовите условия с преференциалната сурова захар (3). Въпреки това, условията и редът, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1554/2001, за да бъде установена строго фиксираната сума, представляваща разходите за морски транспорт, считано от 1 юли 2006 г. повече няма да бъдат приложими вследствие решението на „United Terminal Sugar Market Association of London“ повече да не установява London Daily Price. Следователно е уместно да бъде определена строго фиксирана сума, основаваща се на средната стойност за месеците от април до юни 2006 г., която трябва да е приложима през периода на прилагане на помощта, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 493/2006.

(3)

Преходните квоти, разпределени съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 493/2006 за пазарната 2006/2007 година могат да бъдат използвани само ако съответното предприятие е могло да приспособи навреме вече взети инвестиционни решения, което не бе възможно за определени предприятия. Следователно е уместно да се позволи на държавите-членки да преразпределят между съответните предприятия остатъка от преходните квоти като преходни квоти за пазарната 2007/2008 година.

(4)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2006 определя условията, при които държавите-членки разпределят квотите между предприятията, възникнали вследствие на сливане или прехвърляне. В зависимост от датата на сливане или прехвърляне, мерките са в сила или за текущата пазарна година или за следващата пазарна година. Следва да се предвиди, че когато стане сливане или прехвърляне между 1 юли и 30 септември 2006 г. мерките могат, по молба на съответните държави-членки, да са в сила за пазарната 2006/2007 година, а не за следващата пазарна година, както е предвидено в посоченото приложение, точка V, за да се вземе предвид фактът, че пазарната 2006/2007 година започва на 1 юли, а не както следващите пазарни години, на 1 октомври.

(5)

Следователно е уместно Регламент (ЕО) № 493/2006 да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 493/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.   За всяко предприятие делът на продукцията от захар, изоглюкоза или инулинов сироп за пазарната 2006/2007 година, произведен по квота, разпределена в съответствие с квотите, определени в приложение IV и който надхвърля прага, установен в съответствие с параграф 2 от настоящия член, се счита за изтеглен по смисъла на член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 или, по молба на предприятието, представена преди 31 януари 2007 г., се счита за изцяло или частично произведен извън квотата по смисъла на член 12 от посочения регламент.

2.   За всяко предприятие прагът, посочен в параграф 1, се установява като неговата квота, посочена в параграф 1, се умножи по сумата на следните коефициенти:

а)

коефициентът, определен за съответната държава-членка в приложение I;

б)

коефициентът, получен като общата сума на квотите, които са били отказани за пазарната 2006/2007 година в съответната държава-членка съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006, се раздели на квотата, определена за тази държава-членка в приложение IV към настоящия регламент. Комисията определя този коефициент не по-късно от 15 октомври 2006 г.

Когато обаче сумата на коефициентите превиши 1,0000, прагът е равен на квотата, посочена в параграф 1.“

2.

В член 4, параграф 2 се добавя следната алинея:

„Строго фиксираната сума, посочена в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1554/2001, за периода от 1 юли до 30 октомври 2006 г. се определя на 34,19 EUR за тон.“

3.

В член 9, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Ако за дадено предприятие преходните квоти, разпределени в съответствие с настоящия параграф, надвишат продукцията за пазарната 2006/2007 година, държавата-членка може да разпредели за пазарната 2007/2008 година остатъка от тези квоти към посоченото предприятие.“

4.

В края на глава I се добавя следният член 10а:

„Член 10а

Сливане или прехвърляне на предприятия

По молба на съответните предприятия и чрез дерогация от точка V от приложение V, към Регламент (ЕО) № 318/2006, когато сливането или прехвърлянето стане между 1 юли и 30 септември 2006 г. мерките, посочени в точки II и III от упоменатото приложение, са в сила за пазарната 2006/2007 година.“

5.

Приложението към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 89, 28.3.2006 г., стр. 11. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 769/2006 (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 19).

(3)  ОВ L 205, 31.7.2001 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1442/2002 (ОВ L 212, 8.8.2002 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(Квоти, посочени в член 3)

Държава-членка или регион

Захар

Изоглюкоза

Инулинов сироп

(1)

(2)

(3)

(4)

Белгия

819 812

71 592

215 247

Чешка република

454 862

Дания

420 746

Германия

3 416 896

35 389

Гърция

317 502

12 893

Испания

996 961

82 579

Франция (метрополия)

3 288 747

19 846

24 521

Франция (отвъдморски територии)

480 245

Ирландия

199 260

Италия

1 557 443

20 302

Латвия

66 505

Литва

103 010

Унгария

401 684

137 627

Нидерландия

864 560

9 099

80 950

Австрия

387 326

Полша

1 671 926

26 781

Португалия (континентална)

69 718

9 917

Португалия (Азорски острови)

9 953

Словения

52 973

Словакия

207 432

42 547

Финландия

146 087

11 872

Швеция

368 262

Обединено кралство

1 138 627

27 237

—“


Top