Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1539

Регламент (ЕО) № 1539/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2007 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

OJ L 283, 14.10.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 551–558 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 56 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 56 - 61

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1539/oj

03/ 76

BG

Официален вестник на Европейския съюз

56


32006R1539


L 283/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1539/2006 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2006 година

за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2007 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 г. относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еурото (2) и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (3) Комисията трябва да приеме план за разпределение, който да се финансира от наличните средства за финансовата 2007 година. Този план трябва да определи по-специално, за всяка от държавите-членки, които прилагат действието, максималните финансови средства, предоставени за изпълнение на тяхната част от плана, както и количеството от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от запасите, съхранявани от интервенционните агенции.

(2)

Държавите-членки, засегнати от плана за финансовата 2007 година, съобщиха изискваната информация в съответствие с разпоредбите на член 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(3)

За целите на разпределянето на ресурсите е необходимо да бъдат взети предвид опитът и степента, в която държавите-членки са оползотворили ресурсите, които са били разпределени между тях през предходните финансови години.

(4)

Член 2, параграф 3, точка 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3149/92 предвижда отпускането на средства, предназначени за изкупуването от пазара на продукти, които временно не са налични в интервенционните складове. Като се има предвид, че интервенционните запаси от обезмаслено мляко на прах, както и от ориз, които са съхранявани понастоящем от интервенционните агенции, са много ограничени и че вече са предприети действия по отношение на съответно продажбата им на пазара и разпределението им в рамките на Регламент (ЕИО) № 3149/92 и предвид факта, че през 2006 г. не е предвидено изкупуване на тези храни, е важно да бъдат определени посочените отпуснати средства, за да се позволи изкупуването от пазара на обезмасленото мляко на прах, както и на ориз, необходими за изпълнението на плана за финансовата 2007 година. Освен това трябва да бъдат предприети специфични мерки с цел точното изпълнение на договора за снабдяване.

(5)

За да бъдат взети предвид специфичните потребности на някои държави-членки, е уместно да бъде разрешенo изтеглянето на зърнени култури с плащане в ориз и продукти на базата на ориз, в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), трета алинея от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(6)

Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 предвижда трансфер между държавите-членки на липсващи продукти в интервенционните складове на държавата-членка, в която тези продукти се изискват, за да се изпълни годишният план. Следователно е уместно междуобщностните трансфери, необходими за изпълнението на плана за 2007 г., да бъдат разрешени при условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(7)

За целите на прилагането на плана е уместно като правопораждащ факт по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98 да бъде приета началната дата на финансовата година за управление на публичните запаси.

(8)

В рамките на съставянето на този план Комисията се консултира, в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, с основните организации, които са добре запознати с проблемите на най-нуждаещите се лица в Общността.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на всички съответни управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 2007 г. разпределението на храните, предназначени за най-нуждаещите се лица в Общността, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3730/87, се осъществява съгласно годишния план на разпределение, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

1.   Отпуснатите средства на държавите-членки, предназначени за изкупуването на обезмаслено мляко на прах и ориз от пазара в рамките на плана, посочен в член 1, са определени в приложение II.

2.   Договорът за снабдяване с обезмаслено мляко на прах и ориз, посочен в параграф 1, се предоставя на избрания участник в търга, при условие че той представи гаранция, която се равнява на сумата на неговата оферта и е съставена от името на интервенционната агенция.

Член 3

Междуобщностният трансфер на продуктите, изброени в приложение III към настоящия регламент, се разрешава, при условие че са спазени условията, установени в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

Член 4

За целите на прилагане на годишния план, посочен в член 1 от настоящия регламент, датата на правопораждащия факт, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 2199/98, е 1 октомври 2006 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2006 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2535/95 (ОВ L 260, 31.10.1995 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 313 от 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 133/2006 (ОВ L 23, 27.1.2006 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 ГОДИНА

а)

Финансови средства, предоставени за осъществяване на плана във всяка държава-членка:

(в EUR)

Държава-членка

Разпределение

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Общо

258 913 372

б)

Количество от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от интервенционните складове на Общността с цел разпределението във всяка държава-членка в границите на сумите, определени по буква а):

тонове

Държава-членка

Зърнени култури

Ориз (пади — неолющен ориз)

Масло

Захар

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Общо

570 306

61 541

30 026

33 224

в)

Количествата зърнени култури, които е разрешено да бъдат изтеглени от интервенционните складове, за да се плати за доставката на пазара на ориз или на продукти на оризова основа, съгласно максималните стойности, определени в буква а):

Държава-членка

Тонове

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Общо

34 736


ПРИЛОЖЕНИЕ II

а)

Отпуснати средства на държавите-членки, предназначени за изкупуването на обезмаслено мляко на прах на пазара на Общността в границите на сумите, определени съгласно приложение I, буква а):

Държава-членка

(EUR)

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Общо

78 756 283

б)

Отпуснати средства на държавите-членки, предназначени за изкупуването на ориз на пазара на Общността в границите на сумите, определени съгласно приложение I, буква а):

Държава-членка

(EUR)

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Общо

2 581 050


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разрешени междуобщностни трансфери в рамките на плана за финансовата 2007 година

Продукт

Количество (в тонове)

Титуляр

Получател

1.

Мека пшеница

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja

Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Мека пшеница

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Мека пшеница

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Мека пшеница

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Мека пшеница

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Мека пшеница

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Мека пшеница

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Мека пшеница

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Мека пшеница и други зърнени култури

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Ориз

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Ориз

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Ориз

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Масло

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Захар

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Захар

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Захар

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Захар

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


Top