EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1367

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността

OJ L 264, 25.9.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 126 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 126 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 29 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj

15/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

126


32006R1367


L 264/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1367/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 септември 2006 година

относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, в светлината на съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет на 22 юни 2006 г. (2),

като имат предвид, че:

(1)

Законодателството на Общността в областта на околната среда цели да допринесе, inter alia, за запазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда и за опазване здравето на човека, като по този начин спомага за устойчивото развитие.

(2)

Шестата програма за действие в областта на околната среда (3) подчертава важността от осигуряване на адекватна информация за околната среда и ефективни възможности за участие на обществеността при вземането на решения по екологични въпроси, като по този начин повишава отчетността и прозрачността при вземането на решения и допринася за общественото съзнание и подкрепа за взетите решения. Освен това тя насърчава, както и програмите преди нея (4), по-ефективно осъществяване и прилагане на законодателството на Общността за защита на околната среда, включително изпълнението на правилата на Общността и предприемането на действия срещу нарушения на законодателство на Общността, свързано с околната среда.

(3)

На 25 юни 1998 г. Общността подписа Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕООН) за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (по-долу наричана Орхуската конвенция). Общността одобри Орхуската конвенция на 17 февруари 2005 г. (5) Разпоредбите от законодателството на Общността следва да бъдат в съответствие с тази Конвенция.

(4)

Общността вече е приела законодателен орган, който се развива и допринася за постигането на целите на Орхуската конвенция. Трябва да се вземат мерки за прилагане на изискванията на Конвенцията по отношение на институциите и органите на Общността.

(5)

Подходящо е трите стълба на Орхуската конвенция, а именно достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, да се третират в една част от законодателството и да формулират общи разпоредби относно целите и дефинициите. Това допринася за рационализиране на законодателството и повишаване прозрачността на мерките за прилагане по отношение на институциите и органите на Общността.

(6)

Като основен принцип правата, гарантирани от трите стълба на Орхуската конвенция, са без дискриминация по отношение на гражданство, националност и местожителство.

(7)

Орхуската конвенция дефинира публичните органи широкообхватно, като основната концепция е, че когато публична служба изпълнява правомощията си, хората и техните организации трябва да имат определени права. Следователно е необходимо институциите и органите на Общността, обхванати от настоящия регламент, да бъдат дефинирани по същия широкообхватен и функционален начин. Съгласно Орхуската конвенция институциите и органите на Общността могат да бъдат изключени от обхвата на приложение на Конвенцията, когато действат в съдебно или законодателно качество. Въпреки това, с цел съгласуваност с Регламент (EО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документина Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (6), разпоредбите за достъп до информация за околната среда следва да се прилагат по отношение на институции и органи на Общността, действащи в законодателно качество.

(8)

Дефиницията на „информация за околната среда“ в настоящия регламент обхваща информация във всякаква форма относно състоянието на околната среда. Тази дефиниция, която е приведена в съответствие с дефиницията, приета за Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно публичен достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/EИО на Съвета (7), има същото съдържание като това, формулирано в Орхуската конвенция. Дефиницията на „документ“ в Регламент (ЕО) № 1049/2001 обхваща информация за околната среда, както е дефинирана в настоящия регламент.

(9)

Уместно е настоящият регламент да предвиди дефиниция за планове и програми, като вземе предвид клаузите на Орхуската конвенция паралелно с подхода, следван във връзка със задълженията на държавите-членки съгласно съществуващото законодателство на ЕО. „Планове и програми по отношение на околната среда“ следва да бъдат дефинирани по отношение на техния принос за постигането, или на техния вероятен съществен ефект върху постигането на целите и приоритетите на екологичната политика на Общността. За десетгодишния период, започващ от 22 юли 2002 г., Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда установява целите на политиката на Общността във връзка с околната среда и планираните действия за постигането на тези цели. В края на този период следва да бъде приета последваща програма за действие в областта на околната среда.

(10)

Предвид факта, че законодателството относно околната среда постоянно се развива, дефиницията на законодателство относно околната среда следва да се позовава на целите на екологичната политика на Общността, както е посочено в Договора.

(11)

Административни актове с индивидуален характер трябва да бъдат открити за евентуално вътрешно преразглеждане, когато те са правно обвързващи и имат външни последици. Също така бездействията следва да бъдат уредени, когато е предвидено задължение за приемане на административен акт съгласно екологичното законодателство. При положение, че актове, приети от институция или орган на Общността, които действат в съдебно или законодателно качество, могат да бъдат изключени, същото следва да важи и за други процедури на разследване, при които институцията или органът на Общността действат като орган за административно преразглеждане съгласно разпоредбите на Договора.

(12)

Орхуската конвенция изисква обществен достъп до информация за околната среда или чрез искане, или чрез активно разпространение от страна на органите, включени в Конвенцията. Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага за Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за агенции и други подобни органи, учредени с юридически акт на Общността. Той формулира правила за тези институции, които съответстват до голяма степен на правилата, формулирани в Орхуската конвенция. Необходимо е да се разшири прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 по отношение на всички други институции и органи на Общността.

(13)

Когато Орхуската конвенция съдържа разпоредби, които не могат да бъдат намерени, изцяло или отчасти, също и в Регламент (EО) № 1049/2001, то е необходимо да се обърне към тези, отнасящи се по-специално до събирането и разпространението на информация за околната среда.

(14)

За да може правото на обществен достъп до информация за околната среда да бъде ефективно, от съществено значение е доброто качество на информацията за околната среда. Поради тази причина е уместно да се въведат правила, които задължават институциите и органите да осигурят такова качество.

(15)

Когато Регламент (ЕО) № 1049/2001 предвижда изключения, те се прилагат при някои по-специфични разпоредби от настоящия Регламент относно искания за информация за околната среда. Основанията за отказ що се отнася до достъп до информация за околната среда, следва да се тълкуват ограничително, като се вземе предвид обслужвания обществен интерес чрез разкриване и дали изисканата информация се отнася до емисии в околната среда. Терминът „търговски интереси“ включва споразумения за поверителност, сключени от институции или органи, действащи в качеството си на банкови институции.

(16)

Съгласно Решение № 2119/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. относно създаване на мрежа за епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести в Общността (8), с помощта на Комисията вече е създадена мрежа на ниво Общността за подпомагане на сътрудничеството и координацията между държавите-членки с цел подобряване на профилактиката и контрола в Общността на редица заразни болести. Решение № 1786/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета (9) приема програма за действие на Общността в областта на общественото здраве, която допълва националните политики. Подобряването на информацията и знанието за развитието на общественото здраве и повишаването на възможността да се реагира скоростно и по координиран начин на здравни заплахи, като и двете са елементи на тази програма, са цели, които са напълно в съответствие с изискванията на Орхуската конвенция. Следователно настоящият регламент трябва да се прилага без да се засяга Решение № 2119/98/ЕО и Решение № 1786/2002/EО.

(17)

Орхуската конвенция изисква договарящите се страни да осигурят условия на обществеността за участие по време на изготвянето на планове и програми, отнасящи се до околната среда. Такива условия трябва да включват приемливи времеви рамки за информиране на обществеността за съответното вземане на решение по екологичен въпрос. За да бъде ефективно, общественото участие трябва да стане в ранен етап, когато всички възможности са отворени. Когато се формулират разпоредби относно общественото участие, институциите и органите на Общността трябва да идентифицират обществеността, която може да участва. Орхуската конвенция също изисква договарящите се страни да се стремят в подходяща степен да гарантират възможности за участие на обществеността в изготвянето на политики, отнасящи се до околната среда.

(18)

Член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция предвижда достъп до съдебни или други процедури за оспорване на действия и бездействия от частни лица и публични органи, които нарушават разпоредбите на закон относно околната среда. Разпоредбите относно достъпа до правосъдие трябва да бъдат в съответствие с Договора. В този контекст уместно е настоящият регламент да се отнася само за действия и бездействия на публични органи.

(19)

С цел да се гарантира адекватни и ефективни средства за правна защита, включително тези, които са налични пред Съда на Европейските общности съгласно съответните разпоредби на Договора, е уместно институциите и органите на Общността, които са издали акта, който ще бъде оспорван или тези, които са пропуснали да действат, в случай на твърдяно административно бездействие, да им бъде дадена възможността да преразгледат предишното си решение, или в случай на бездействие, да предприемат действия.

(20)

Неправителствени организации, действащи в областта на опазване на околната среда, които отговарят на определени критерии, по-специално с цел да гарантират, че са независими и отговорни организации, които са демонстрирали, че тяхната основна цел е да подпомагат опазването на околната среда, трябва да имат правото да изискват вътрешно преразглеждане на общностно равнище на приети актове или на бездействия съгласно закон за опазване на околната среда от институция или орган на Общността с оглед на тяхното преразглеждане от въпросната институция или орган.

(21)

Когато предишни искания за вътрешно преразглеждане са били неуспешни, засегнатата неправителствена организация трябва да може да заведе съдебно дело пред съда съгласно съответните клаузи от Договора.

(22)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, установени в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално член 37 от нея.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящия регламент е да спомогне осъществяването на задълженията, произтичащи от Конвенцията на ИКЕООН за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси за околната среда, наричана по-долу „Орхуската конвенция“, чрез определяне на правила за прилагане на разпоредбите на Конвенцията към институции и органи на Общността, и по-специално чрез:

а)

гарантиране на правото на публичен достъп до информация за околната среда, получена или изготвена от институции или органи на Общността, и с която те разполагат и чрез установяване на основните срокове и условия за, и практическото уреждане на, изпълнението на това право;

б)

гарантиране, че информацията за околната среда се предоставя непрекъснато и се разпространява на обществеността, с цел да се постигне възможно най-широката системна наличност и разпространение. За тази цел използването по-специално на компютърна телекомуникационна и/или електронна технология, когато е налична, следва да бъде насърчавано;

в)

осигуряване на публично участие в планове и програми, свързани с околната среда;

г)

предоставяне на достъп до правосъдие по екологични въпроси на нивото на Общността съгласно условията, определени в настоящия регламент.

2.   При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, институциите и органите на Общността се стремят да подпомагат и да дават насоки на обществеността относно достъпа до информация, участие при вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Член 2

Определения

1.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„заявител“ означава физическо или юридическо лице, което изисква информация за околната среда;

б)

„общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица, и асоциации, организации или групи от такива лица;

в)

„институция или орган на Общността“ означава всяка обществена институция, орган, служба или агенция, създадена от или на базата на Договора, освен когато действат в рамките на съдебни или законодателни компетенции. Разпоредбите на раздел II, обаче, се прилагат по отношение на институции и органи на Общността, действащи в рамките на законодателни компетенции;

г)

„информация за околната среда“ означава всяка информация в писмена, визуална, звукова, електронна или друга материална форма относно:

i)

състоянието на елементите на околната среда, каквито са въздухът и атмосферата, водите, почвите, земите, ландшафтът и природните местообитания, включително влажни зони, крайбрежни и морски райони, биологичното разнообразие и неговите компоненти, включително генетично модифицираните организми, и взаимодействието между тези елементи;

ii)

фактори, като например вещества, енергия, шум, радиация и отпадъци, включително радиоактивни отпадъци, емисии, отделяния и други изпускания в околната среда, които оказват или биха могли да окажат въздействие върху елементите на околната среда, посочени в i);

iii)

мерки (включително административни мерки), като например, политики, законодателство, планове, програми, екологични споразумения и дейности, които оказват или биха могли да окажат въздействие върху елементите на околната среда, посочени в i) и ii), както и мерки и дейности, предназначени да предпазват тези елементи;

iv)

доклади относно прилагането на екологичното законодателство;

v)

анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в iii);

vi)

състоянието на човешкото здраве и безопасност, включително замърсяването на хранителната верига, когато е приложимо, условията на живота на човека, културните обекти и построените сгради и съоръжения, дотолкова, доколкото те са, или могат да бъдат засегнати от състоянието на елементите на околната среда, посочени в i), или чрез тези елементи от всеки от въпросите, посочени в ii) и iii);

д)

„планове и програми, свързани с околната среда“ означава планове и програми;

i)

които са предмет на подготовка и, ако е уместно, приемане от институция или орган на Общността;

ii)

които се изискват съгласно законодателни, регулаторни или административни разпоредби; и

iii)

които допринасят за, или е вероятно да имат значително въздействие върху, постигането на целите на политиката за околна среда на Общността, както заложените в Шестата програма за действие в областта на околната среда, или във всяка следваща обща програма за действие в областта на околната среда.

Общи програми за действие в областта на околната среда също се считат за планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Настоящата дефиниция няма да включва финансови или бюджетни планове и програми, а именно тези, които посочват как отделни проекти или дейности следва да бъдат финансирани или тези, касаещи предложените годишни бюджети, вътрешни работни програми на институция или орган на Общността, аварийни планове и програми, съставени единствено с цел гражданска защита.

е)

„закон за околната среда“ означава законодателство на Общността, което независимо от своята правна основа, допринася за преследването на целите на политиката за околна среда на Общността, както е установено в Договора: защитата, опазването и подобряването на качеството на околната среда, опазване здравето на човека, разумното и рационално използване на природните ресурси и насърчаването на мерки на международно ниво за справяне с регионални и световни екологични проблеми;

ж)

„административен акт“ означава всяка мярка с индивидуален характер, съгласно закона за околната среда, предприета от институция или орган на Общността, и която е правно обвързваща и има външни последици;

з)

„административно бездействие“ означава всеки пропуск от институция или орган на Общността да приеме административен акт, както е дефиниран в буква ж).

2.   Административните актове и административните бездействия не включват предприети мерки или бездействия от институция или орган на Общността в качеството им на административен орган за преразглеждане, както е съгласно:

а)

членове 81, 82, 86 и 87 от Договора (правила за конкуренция);

б)

членове 226 и 228 от Договора (производство при нарушения);

в)

член 195 от Договора (процедура на омбудсмана);

г)

член 280 от Договора (процедура на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)).

ДЯЛ II

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Член 3

Прилагане на Регламент (EО) № 1049/2001

Регламент (EО) № 1049/2001 се прилага по отношение на всяко искане на заявител за достъп до информация за околната среда, с която разполагат институциите и органите на Общността, без дискриминация въз основа на гражданство, националност или местожителство, а в случай на юридическо лице, без дискриминация въз основа на мястото, където е регистрирано, или действителното място на упражняване на дейност.

По смисъла на настоящия регламент думата „институция“ в Регламент (EО) № 1049/2001 се чете като „институция или орган на Общността“.

Член 4

Събиране и разпространение на информация за околната среда

1.   Институциите и органите на Общността организират информацията за околната среда, която се отнася до техните функции, и с която те разполагат, с оглед активното ѝ и систематично разпространение до обществеността, особено чрез компютърна телекомуникационна и/или електронна технология в съответствие с член 11, параграфи 1 и 2 и член 12 от Регламент (EО) № 1049/2001. Те предоставят непрекъснато тази информация за околната среда в електронни бази данни, лесно достъпни за обществеността посредством обществени телекомуникационни мрежи. За тази цел те поместват информацията за околната среда, с която разполагат, в бази данни и осигуряват „търсачки“ и други форми на софтуер, предназначени да подпомагат обществеността при намирането на исканата информация.

Информацията, предоставена чрез компютърна телекомуникационна и/или електронна технология не е необходимо да включва информация, събрана преди влизането в сила на настоящия Регламент, освен ако вече не е налична в електронна форма. Институциите и органите на Общността посочват доколкото е възможно къде се намира информацията, събрана преди влизането в сила на този регламент, която не е налична в електронна форма.

Институциите и органите на Общността полагат всички приемливи усилия да поддържат информацията за околната среда, с която разполагат, във вид и форма, които са лесно възпроизводими и достъпни чрез компютърни, далекосъобщителни или чрез други електронни средства.

2.   Информацията за околната среда, която се предоставя и разпространява, се актуализира по подходящ начин. В допълнение на документите, изброени в член 12, параграфи 2 и 3 и в член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 1049/2001, базите данни или регистрите включват:

а)

текстове от международни договори, конвенции или споразумения и от законодателството на Общността относно околната среда или свързано с нея, както и от политики, планове и програми, отнасящи се за околната среда;

б)

доклади за напредъка при изпълнението на текстовете, посочени в буква а), когато са изготвени или съхранявани в електронна форма от институциите и органите на Общността;

в)

предприети стъпки в съдебно производство за нарушение на законодателството на Общността от етапа на аргументирано становище съгласно член 226, параграф 1 от Договора;

г)

доклади за състоянието на околната среда, посочени в параграф 4;

д)

данни или резюмета от данни, извлечени от мониторинга на дейностите, които оказват въздействие, или е вероятно да окажат въздействие, върху околната среда;

е)

оторизации, които имат значимо въздействие върху околната среда, и екологични споразумения, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна;

ж)

проучвания за въздействието върху околната среда и оценка на риска относно елементи на околната среда, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна.

3.   В подходящи случаи институциите и органите на Общността могат да изпълнят изискванията от параграфи 1 и 2 чрез създаване на позовавания на интернет страници, където може да бъде намерена информацията.

4.   Комисията гарантира, че на редовни интервали от време, не по-дълги от четири години, публикува и разпространява доклад за състоянието на околната среда, включително информация за качеството на околната среда и информация за натиска, оказван върху нея.

Член 5

Качество на информацията за околната среда

1.   Институциите и органите на Общността гарантират, доколкото това е в техните възможности, че информацията, която е събрана от тях или от тяхно име, е актуална, вярна и сравнима.

2.   При поискване институциите и органите на Общността информират заявителя за мястото, където информацията от процедурите за измерванията, включително методи за анализ, вземане на проби и предварителна обработка на проби, използвани за събиране на информацията, може да бъде намерена, ако е налична. Като алтернатива те могат да ги препратят към стандартизираната процедура, която е използвана.

Член 6

Прилагане на изключения относно искания за достъп до информация за околната среда

1.   Що се отнася до член 4, параграф 2, първо и трето тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001 с изключение на разследвания и по-специално тези, касаещи вероятни нарушения на законодателството на Общността, се счита, че съществува първостепенен обществен интерес при оповестяването на информация, когато исканата информация се отнася до емисии в околната среда. Що се отнася до другите изключения, описани в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, основанията за отказ се тълкуват ограничително, като се взема предвид обществения интерес от разкриване и дали исканата информация се отнася до емисии в околната среда.

2.   В допълнение на изключенията, описани в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, институциите и органите на Общността могат да откажат достъп до информация за околната среда, когато разкриването на информацията би оказало неблагоприятно въздействие върху защитата на околната среда, за която се отнася информацията, като например размножителните места на редки видове.

Член 7

Искания за достъп до информация за околната среда, с която не разполага институция или орган на Общността

Когато институция или орган на Общността получи искане за достъп до информация за околната среда и когато институцията или органът на Общността не разполага с тази информация, то възможно най-бързо, най-късно в рамките на 15 работни дни, те информират заявителя за институцията или органа на Общността или държавния орган по смисъла на Директива 2003/4/ЕО, към която считат, че е възможно да се обърне за исканата информация, или прехвърлят искането към съответната институция или орган на Общността или държавния орган, като съответно информират заявителя за това.

Член 8

Сътрудничество

В случай на непосредствена заплаха за здравето на човека, живот или околната среда, причинена от човешка дейност или природно бедствие, при поискване от страна на публичните органи по смисъла на Директива 2003/4/ЕО институциите и органите на Общността сътрудничат и подпомагат тези публични органи, за да им се даде възможност да разпространят незабавно и без закъснение цялата информация за околната среда на обществеността, която може да бъде засегната, което би могло да ѝ позволи да вземе мерки за предотвратяване или смекчаване на вредата, произтичаща от заплахата, доколкото тази информация се съхранява от, или от името на, институциите и органите на Общността и/или тези публични органи.

Първа алинея се прилага без да се засяга което и да е специфично задължение, посочено в законодателство на Общността, по-специално в Решение № 2119/98/EО и Решение № 1786/2002/EО.

ДЯЛ III

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, КАСАЕЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА

Член 9

1.   Институциите и органите на Общността осигуряват чрез подходящи практически и/или други разпоредби ранни и ефективни възможности за участието на обществеността по време на подготовката, изменението и преразглеждането на планове и програми, касаещи околната среда, когато всички опции са все още открити. Особено в случаите, когато Комисията подготвя предложение за такъв план или програма, което се представя на друга институция или орган на Общността за решение, тя предвижда и обществено участие на този подготвителен етап.

2.   Институциите и органите на Общността определят обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или е заинтересована от план или програма от типа, посочен в параграф 1, като вземат предвид целите на настоящия регламент.

3.   Институциите и органите на Общността гарантират, че обществеността, посочена в параграф 2, е информирана чрез обществени известия, или други подходящи средства, като например електронни средства, когато са налични, относно:

а)

проектопредложението, когато има такова;

б)

информация за околната среда или оценка, свързана с плана или програмата, която се подготвя, когато е налична; и

в)

практически разпоредби за участие, включително:

i)

административната единица, от която може да бъде получена съответната информация;

ii)

административната единица, на която могат да бъдат представяни коментари, становища или въпроси; и

iii)

разумни времеви граници, които позволяват на обществеността да разполага с достатъчно време да се информира и да се подготви и участва ефективно в процеса на вземане на решения за околната среда.

4.   За получаване на коментари се определя срок от най-малко осем седмици. Когато се организират срещи или изслушвания, известието за тях е най-малко четири седмици предварително. Сроковете могат да бъдат скъсявани при спешни случаи, или когато обществеността вече е имала възможност да даде коментари по въпросния план или програма.

5.   Когато вземат решение по даден план или програма, касаещи околната среда, институциите и органите на Общността надлежно вземат предвид резултата от общественото участие. Институциите и органите на Общността информират обществеността за този план или програма, включително техните текстове, и причините и съображенията, на базата на които е взето решението, включително информация за участието на обществеността.

ДЯЛ IV

ВЪТРЕШНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Член 10

Искане за вътрешно преразглеждане на административни актове

1.   Всяка неправителствена организация, която отговаря на критериите, описани в член 11, има право да заяви искане за вътрешно преразглеждане към институциите и органите на Общността, които са приели административен акт съгласно екологичното законодателство или, в случай на твърдяно административно бездействие, е трябвало да приемат такъв акт.

Такова искане трябва да е направено в писмен вид и в срок не по-голям от шест седмици след приемане, нотифициране или публикуване на административния акт, което от трите е последно, или, в случай на твърдяно бездействие, шест седмици след датата, на която административния акт е изискан. Искането посочва основанието за преразглеждане.

2.   Институцията или органът на Общността, посочени в параграф 1, разглеждат всяко едно такова искане, освен ако то не е очевидно необосновано. Институцията или органът на Общността посочва своите аргументи в писмена форма във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 12 седмици след получаване на искането.

3.   Когато институцията или органът на Общността не са в състояние да действат в съответствие с параграф 2, независимо че са положили дължимата грижа, те информират неправителствената организация, която е направила искането, възможно най-скоро и най-късно в периода, упоменат в този параграф, за причините за бездействието си и кога възнамеряват да действат.

Във всички случаи институцията или органът на Общността действат в рамките на 18 седмици от получаване на искането.

Член 11

Критерии за оправомощаване на общностно равнище

1.   Дадена неправителствена организация е упълномощена да прави искане за вътрешно преразглеждане в съответствие с член 10, при условие че:

а)

тя е независимо юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с националното законодателство на държавите-членки или тяхната практика;

б)

основната ѝ цел е да подпомага опазването на околната среда в контекста на екологичното законодателство;

в)

съществувала е повече от две години и е преследвала активно целите, посочени в буква б);

г)

предметът, по отношение на който е направено искането за вътрешно преразглеждане, се включва в нейните цели и дейности.

2.   Комисията приема необходимите разпоредби за гарантиране на прозрачно и последователно прилагане на критериите, посочени в параграф 1.

Член 12

Завеждане на дела пред съда

1.   Неправителствената организация, която е направила искането за вътрешно преразглеждане съгласно член 10, може да образува производство пред съда съгласно съответните разпоредби на Договора.

2.   Когато институцията или органът на Общността не действа в съответствие с член 10, параграфи 2 или 3, неправителствената организация може да образува производство пред съда съгласно съответните разпоредби на Договора.

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Мерки за прилагане

При необходимост институциите и органите на Общността адаптират своите процедурни правила в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Тези преработки влизат в сила от 28 юни 2007 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз

Прилага се от 28 юни 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 септември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ C 117, 30.4.2004 г., стр. 52.

(2)  Становище на Европейския парламент от 31 март 2004 г. (ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 612), Обща позиция на Съвета от 18 юли 2005 г. (ОВ C 264 E, 25.10.2005 г., стр. 18), и Позиция на Европейския парламент от 18 януари 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2006 г. (още непубликувана в Официалния вестник) и Решение на Съвета от 18 юли 2006 г.

(3)  Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. относно установяването на Шестата програма за действие в областта на околната среда (ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1).

(4)  Четвърта програма за действие на Общността в областта на околната среда (ОВ C 328, 7.12.1987 г., стр. 1), Пета програма за действие на Общността в областта на околната среда (ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 1).

(5)  Решение 2005/370/EО на Съвета (ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(8)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (EО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 786/2004/EО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).


Top