EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1366

Регламент (ЕО) № 1366/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 по отношение на базовата година за отпускане на квоти за хидрохлорофлуоровъглеводороди на държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 година

OJ L 264, 25.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; заключение отменено от 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1366/oj

15/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

125


32006R1366


L 264/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1366/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 септември 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 по отношение на базовата година за отпускане на квоти за хидрохлорофлуоровъглеводороди на държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (3) се приема 1999 г. като базова година за отпускане на квоти за хидрохлорофлуоровъглеводороди (HCFCs). Пазарът на HCFC в новите 10 държави-членки претърпя значителни промени след 1999 г. във връзка с навлизането на нови предприятия и промени в пазарните дялове. В резултат на приемането на 1999 г. като базова година за отпускане на квоти за HCFC на тези нови държави-членки голям брой предприятия няма да получат квоти за внос. Това може да бъде счетено за несправедливо и може да доведе до нарушаване на принципите на недискриминация и обосновани очаквания.

(2)

По принцип квотите следва да се базират на наличните най-скорошни и представителни данни, с цел да се гарантира, че по този начин няма да бъдат изключени редица предприятия вносители от новите държави-членки. С цел най-добро отразяване на търговската ситуация на пазара на HCFC в новите 10 държави-членки средните пазарни дялове през 2002 и 2003 г. следва да се използват като основа за дружествата от тези държави-членки.

(3)

Регламент (ЕО) № 2037/2000 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към член 4, параграф 3, i) от Регламент (ЕО) № 2037/2000 се добавя следната буква:

„и)

чрез дерогация от буква з) всеки производител и вносител в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия следва да гарантира, че изчисленото ниво на хидрохлорофлуоровъглеводороди, които той пуска на пазара или използва за собствени нужди, не надвишава като процент от изчислените нива, посочени в букви б), г), д) и е), средната стойност на пазарния му дял през 2002 и 2003 г. в проценти.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 септември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ С 110, 9.5.2006 г., стр. 33.

(2)  Становище на Европейския парламент от 27 април 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 юни 2006 г.

(3)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 29/2006 (ОВ L 6, 11.1.2006 г., стр. 27).


Top