Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0643

Регламент (ЕО) № 643/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 884/2001 относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

OJ L 115, 28.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 299–302 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/643/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

202


32006R0643


L 115/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 643/2006 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 884/2001 относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 46, параграф 1 и член 70, параграф 3 от него,

като има предвид, че

(1)

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията (2) определя ограничения и някои условия относно употребата на веществата, разрешени по силата на Регламент (ЕО) № 1493/1999. Ограниченията върху употребата на посочените вещества са изброени в приложение IV към него. Поради добавянето на L-аскорбинова киселина и на диметилдикарбонат към списъка на разрешените енологични практики в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999, следва са бъдат определени ограничения и условия за употребата на тези вещества.

(2)

Регламент (ЕО) № 884/2001 на Комисията (3) определя правила за воденето на входни и изходни регистри и предвижда по-специално отбелязването в регистрите на определени операции. Особените характеристики на добавянето на диметилдикарбонат към виното налагат употребата на това вещество да бъде посочена в регистрите.

(3)

Регламенти (ЕО) № 1622/2000 и (ЕО) № 884/2001 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1622/2000 се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член 15а:

„Член 15а

Диметилдикарбонат

Добавянето на диметилдикарбонат, предвидено по силата на параграф 3, буква щв) от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да става единствено в рамките на ограниченията, определени в приложение IV към настоящия регламент и когато отговаря на условията на приложение IXа към настоящия регламент.“

2.

Приложение IV се заменя с приложение I към настоящия регламент.

3.

Приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение IХа.

Член 2

Към член 14, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 884/2000 се добавя следното тире:

„—

добавяне на диметилдикарбонат (DMDC) към виното.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2165/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1163/2005 (ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 32. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 908/2004 (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 56).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Ограничения относно употребата на някои вещества

(Член 5 от настоящия регламент)

Максималните граници, които се прилагат за употребата на веществата, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999 съгласно условията, определени там, са следните:

Вещества

Употреба при прясно грозде, гроздова шира, гроздова шира в процес на ферментация, гроздова шира в процес на ферментация, получена от сушено грозде, концентрирана гроздова шира и в младо вино, което все още в процес на ферментация

Употреба при гроздова шира в процес на ферментация, предназначена за пряка човешка консумация в този ѝ вид, вино за производството на трапезни вина, трапезно вино, пенливо вино, пенливо-газирано вино,искрящо вино, искрящо-газирано вино, ликьорни вина и качествени вина, произведени в определен район

Препарати за клетъчната стена за закваската

40 g/hl

40 g/hl

Въглероден двуокис

 

максимално съдържание в обработено по този начин вино — 2 g/l

L-аскорбинова киселина

250 mg/l

250 mg/l; максималното съдържание в обработено по този начин вино не трябва да надвишава 250 mg/l

Лимонова киселина

 

максимално съдържание в обработено по този начин вино — 1 g/l

Метатартарова киселина

 

100 mg/l

Меден сулфат

 

1 g/hl при условие че съдържанието на мед на така обработения продукт не надвишава 1 mg/l

Въглен за енологични цели

100 g сухо тегло на hl

100 g сухо тегло на hl

Хранителни соли — диамониев фосфат или амониев сулфат

1 g/l (изразено в сол) (1)

0,3 g/l (изразено в сол) за приготвяне на искрящо вино

Амониев сулфит или амониев бисулфит

0,2 g/l (изразено в сол) (1)

 

Растежни фактори — тиамин под формата на тиамин хидрохлорид

0,6 mg/l (изразено като тиамин)

0,6 mg/l (изразено като тиамин) за приготвяне на искрящо вино

Поливинилполипиролидон

80 g/hl

80 g/hl

Калциев тартрат

 

200 g/hl

Калциев фитат

 

8 g/hl

Лисозим

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Диметилдикарбонат

 

200 mg/l; във виното, което се пуска на пазара, не трябва да има остатъчни количества


(1)  Тези продукти могат да се използват и комбинирано до една обща прагова стойност от 1 g/l, без да се нарушава определената по-горе прагова граница от 0,2 g/l.

(2)  Когато се добавя едновременно във виното и в ширата, общото количество не трябва да надвишава праговата граница от 500 mg/l.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IXа

Изисквания към диметилдикарбонат

(Член 15а към настоящия регламент)

ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ

Диметилдикарбонат може да се добавя към виното със следната цел: микробиологична стабилизация на бутилирано вино, съдържащо подлежаща на ферментация захар.

ИЗИСКВАНИЯ

Добавянето трябва да става малко преди бутилирането.

Обработката може да се прилага само за вина със съдържание на захар не по-малко от 5 g/l.

Максималната доза е определена в приложение IV към настоящия регламент и наличието на това вещество не трябва да се отчита във вино, което е пуснато на пазара.

Използваното вещество трябва да отговаря на критериите за чистота, определени в Директива 96/77/ЕО.

Тази обработка трябва да се вписва в регистъра, посочен в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999.“


Top