Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0576

Регламент (ЕО) № 576/2006 на Комисията от 7 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ

OJ L 100, 8.4.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 23–23 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; заключение отменено от 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/576/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

168


32006R0576


L 100/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 576/2006 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1999 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 48 от него,

като има предвид, че:

(1)

Точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1433/2003 на Комисията (2) посочва, че специфични разходи за органично, интегрирано или експериментално производство, материали за органична растителна защита, екологични мерки, включително разходи, генерирани от екологичното управление на опаковките и мерките за подобряване на качеството, включително сертифициран мицелиум и растения и семена от категориите „основни семена“ и „сертифицирани семена“, могат да се разглеждат като допълнителни приемливи мерки за оперативните програми в продължение на максимум 10 години за всяко действие.

(2)

Опитът показа, че имаше висока степен на приемане на тези меки от организации производители в повечето държави-членки. Така тези организации производители отчетоха напълно тревогите за околната среда и качеството в своите оперативни програми. По тази причина се предвижда да се елиминира сегашната граница от десет години за действие по тези мерки.

(3)

Регламент (ЕО) № 1433/2003 следва съответно да се измени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1433/2003 уводните думи на първа алинея се заменят със следното:

„2.

Специфични разходи за:“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2190/2004 (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 21).


Top