Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0124

Директива 2006/124/EО на Комисията от 5 декември 2006 година за изменение на Директива 92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков посадъчен материал, различен от семена, и Директива 2002/55/EО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови културиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

03/ 78

BG

Официален вестник на Европейския съюз

60


32006L0124


L 339/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/124/EО НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2006 година

за изменение на Директива 92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков посадъчен материал, различен от семена, и Директива 2002/55/EО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/33/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г. относно търговията със зеленчуков посадъчен материал, различен от семена (1), и по-специално член 1, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 2, параграф 2 и член 45 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2002/55/EО не включва всички зеленчукови родове и видове, обхванати от Директива 92/33/EИО. Подходящо е да се разшири обхватът на Директива 2002/55/EО, така че тя да се прилага за същите родове и видове, както Директива 92/33/ЕИО.

(2)

Директиви 2002/55/EО и 92/33/EИО не включват царевица Zea mays L. (царевица за пуканки или сладка царевица), растение което е отглеждано главно в някои нови държави-членки. Подходящо е да се разшири обхватът и на двете директиви до Zea mays L. Въпреки че царевицата, включително царевицата за пуканки или сладката царевица, е определена като зърнена култура съгласно законодателството за Общата селскостопанска политика, семената за засяване на сладка царевица и царевица за пуканки трябва да бъдат обхванати от специфичното законодателство относно търговията със семена от зеленчукови култури.

(3)

В светлината на развитието на научните познания някои от ботаническите наименования, използвани в Директиви 92/33/ЕИО и 2002/55/EО, са показали, че са некоректни или с неясна достоверност. Тези наименования следва да бъдат съгласувани с тези, които по правило са международно приети.

(4)

Директиви 92/33/ЕИО и 2002/55/EО следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по посевен и посадъчен материал за земеделието, цветарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Родовете и видовете, изброени в приложение II към Директива 92/33/ЕИО, се заменят с тези, изброени в приложението към настоящата директива.

Член 2

Директива 2002/55/EО се изменя, както следва:

1.

Родовете и видовете, изброени в член 2, параграф 1, буква б), се заменят с тези, изброени в приложението към настоящата директива.

2.

Точка 3, буква a) от приложение II се изменя, както следва:

a)

Вмъкват се следните вписвания по азбучен ред:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”;

б)

Brassica oleracea (други подвидове)“ се заменя с „Brassica oleracea (различни от карфиол)“;

в)

Brassica pekinensis“ се заменя с „Brassica rapa (китайско зеле)“;

г)

Brassica rapa“ се заменя с „Brassica rapa (ряпа)“;

д)

Lycopersicon lycopersicum“ се заменя с „Lycopersicon esculentum“.

3.

Точка 2 от приложение III се изменя, както следва:

a)

Вмъкват се следните вписвания по азбучен ред:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”;

б)

Brassica pekinensis“ се заличава;

в)

Lycopersicon lycopersicum“ се заменя с „Lycopersicon esculentum“.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват, най-късно до 30 юни 2007 г., законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнението на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Държавите-членки прилагат разпоредбите от 1 юли 2007 г. Те могат да отложат, обаче, до 31 декември 2009 г. прилагането на разпоредбите по отношение на официалното приемане на сортове, които принадлежат към Allium cepa L. (сборна група), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. и Zea mays L.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или тя се прави при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста и основните разпоредби на националното законодателство, което те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2005/55/EО на Комисията (ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 2004/117/EО (ОВ L 14, 18.1.2005 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Allium cepa L.

лукова група

лук и

шалот

сборна група

шалот

Allium fistulosum L.

лук батун (японски лук или уелски лук)

Allium porrum L.

праз

Allium sativum L.

чесън

Allium schoenoprasum L.

лук резанец

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

кервел

Apium graveolens L.

листна и дръжкова целина;

кореновидна целина

Asparagus officinalis L.

аспержи

Beta vulgaris L.

салатно цвекло, вкл. челтенхам

листно цвекло или чард

Brassica oleracea L.

листно зеле

карфиол

броколи

брюкселско зеле

савойско зеле

бяло главесто зеле

червено главесто зеле

алабаш

Brassica rapa L.

китайско зеле

ряпа

Capsicum annuum L.

пипер

Cichorium endivia L.

къдрава листна ендивия

обикновена листна ендивия

Cichorium intybus L.

цикория-витлуф

дълголистна цикория или италианска цикория

индустриална цикория

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

дини

Cucumis melo L.

пъпеши

Cucumis sativus L.

краставици дълги

корнишони

Cucurbita maxima Duchesne

тиква

Cucurbita pepo L.

тиквички

Cynara cardunculus L.

кръгъл артишок

артишок

Daucus carota L.

моркови

фуражни моркови

Foeniculum vulgare Mill.

копър

Lactuca sativa L.

салата

Lycopersicon esculentum Mill.

домати

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

магданоз

Phaseolus coccineus L.

многоцветен фасул

Phaseolus vulgaris L.

фасул пешак (нисък френски фасул)

фасул вейков (увивен френски фасул)

Pisum sativum L. (partim)

грах набръчкан

грах кръглозърнест

захарен грах

Raphanus sativus L.

репички и ряпа

черна ряпа

Rheum rhabarbarum L.

ревен

Scorzonera hispanica L.

черен корен

Solanum melongena L.

патладжан

Spinacia oleracea L.

спанак

Valerianella locusta (L.) Laterr.

полска салата

Vicia faba L. (partim)

бакла

Zea mays L. (partim)

сладка царевица

царевица за пуканки“


Top