Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0035

Директива 2006/35/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на приложения I и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

OJ L 88, 25.3.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 111 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/35/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


32006L0035


L 088/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/35/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

за изменение на приложения I и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втора параграф, буква в) от нея,

след консултация със съответните държави-членки,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/29/ЕО предвижда някои защитни мерки срещу вноса в държавите-членки на вредители по растенията или растителните продукти, от други държави-членки или от трети страни. Тя предвижда също така някои зони да бъдат признати за защитени.

(2)

Тъй като информацията, предоставена от Португалия, показва, че e установено присъствието на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в региона на Alentejo и в някои общини на региона Ribatejo e Oeste, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(3)

Тъй като информацията, предоставена от Словения, показва, че е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в регионите Gorenjska и Maribor, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(4)

Тъй като информацията, предоставена от Словакия, показва, че е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в някои общини на области Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava и Trebišov, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(5)

Тъй като Италия предостави информация, според която вече е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в някои части на нейната територия, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(6)

Тъй като Литва предостави информация, според която вече е установено присъствието на вируса на ризоманията на нейна територия, вече не е налице основание същата да бъдат призната за защитена зона по отношение на този вредител.

(7)

Следователно налице е основание съответните приложения към Директива 2000/29/ЕО да бъдат изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, се в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I—IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят в съответствие с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно на 30 април 2006 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби, както и за таблицата на съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/14/ЕО на Комисията (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I—IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I част Б се изменя, както следва:

а)

в буква а) текстът, който фигурира в скоби след термина „Р“, се изменя със следното:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) et Trás-os-Montes“;

б)

в буква б), точка 1, терминът „LT“ се заличава.

2.

В приложение II част Б се изменя, както следва:

В третата колона от буква б), точка 2:

а)

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

б)

изразът „Trintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

в)

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

г)

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

3.

В приложение III част Б се изменя, както следва:

Във втората колона на точки 1 и 2

а)

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

б)

изразът „Trintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

в)

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

г)

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

4.

В приложение IV част Б се изменя, както следва:

а)

в третата колона на точка 20.1. „LT“ се заличава;

б)

в третата колона на точка 20.2. „LT“ се заличава;

в)

в третата колона на точка 21, изразът „Тrintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

г)

в третата колона на точки 21 и 21.3:

1.

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

2.

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

3.

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

д)

в третата колона на точка 22 „LT“ се заличава;

е)

в третата колона на точка 23 „LT“ се заличава;

ж)

в третата колона на точки 24.1, 24.2 и 24.3:

текстът, който фигурира в скоби след термина „Р“ се заменя със следния текст: „Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) et Trás-os-Montes“;

з)

в третата колона на точка 25 „LT“ се заличава;

и)

в третата колона на точка 26 „LT“ се заличава;

й)

в третата колона на точка 27.1 „LT“ се заличава;

к)

в третата колона на точка 27.2 „LT“ се заличава;

л)

в третата колона на точка 30 „LT“ се заличава.


Top