EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0694

Решение на Комисията от 13 октомври 2006 година относно забраната за пускане на пазара на извара, произвеждана от млекопреработвателно предприятие в Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2006) 4877)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 283, 14.10.2006, p. 59–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 301–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 145 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 145 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007; отменен от 32007D0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/694/oj

15/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

145


32006D0694


L 283/59

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2006 година

относно забраната за пускане на пазара на извара, произвеждана от млекопреработвателно предприятие в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер С(2006) 4877)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/694/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в случаи, когато определена храна би могла да представлява значителен риск за човешкото здраве и този риск не може да бъде задоволително овладян чрез прилагане на мерки от страна на съответните държави-членки, Комисията има право да прекрати предлагане на пазара или използване на съответния вид храна и да приеме всякакви други целесъобразни временни мерки.

(2)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) определя основните правила по отношение на операторите производители на храни. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) определя специфични правила за хигиена при производство на храни от животински произход. Регламентът определя правилата, приложими по отношение на суровините, които могат да се пускат на пазара и следователно могат да се използват при производство на млечни продукти. По смисъла на тези правила, млечни продукти означава преработени продукти, извлечени при преработка на млечна суровина или от по-нататъшната преработка на такива преработени продукти.

(3)

Раздел IХ, глава I, част III, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 определя условията, които трябва да се спазват при производство и пускането на пазара на сурово мляко. Съгласно тези разпоредби, производителите на храни в млекопреработвателния сектор нямат право да предлагат на пазара мляко с нива на съдържание на остатъци от антибиотици, надвишаващи нивата, определени в приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарнимедицински препарати в храните от животински произход (4).

(4)

Мляко, което не отговаря на тези стандарти, трябва да бъде унищожено като животински страничен продукт от категория 2, както е определено в Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека (5).

(5)

За да спазят тези изисквания, операторите от млекопреработвателния сектор извършват бързи скринингови тестове на млякото, преди пускането му на пазара. Тези изпитвания имат за цел установяването на наличие на остатъци от антибиотици и доколко нивата на остатъците се доближават до максимално допустимите, но не могат да определят точното количество на наличните остатъци. Съгласно тези обстоятелства, единствено изпитване, което определя и води до количествено изражение на остатък от антибиотици може да докаже дали съдържанието на остатъци от антибиотици не надхвърля максимално допустимите граници. Ако не се извърши потвърждаващо изпитване, мляко, показващо положителни резултати от скрининг теста, се счита за опасно за здравето на човека.

(6)

При инспекция, извършена от Службата по хранителен и ветеринарен контрол (СХВК) към Комисията 31 май—13 юни 2006 г. в Обединеното кралство, многократно бяха получени доказателства, че на пазара е било пуснато мляко, което не отговаря на хигиенните изисквания и е било доставяно на лицензирано предприятие за преработка на млечни продукти, предназначени за консумация от човека.

(7)

На 9 юни 2006 г. СХВК извърши проверка на място в помещенията на Bowland Dairy Products Limited, разположени във Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland“), получила лицензия под номер UK PE 023. Според информация на Комисията, операторът на практика изнася цялото произведено количество извара в други държави-членки.

(8)

При посещението беше установено, че суровините, използвани за производство на извара включват мляко, доставено от основните доставчици на мляко в Обединеното кралство, чието качество е влошено поради следните причини: наличие на остатъци от антибиотици, открити след скрининг тест, смес от мляко и вода, в резултат на почистване на тръбопроводите в мандрите с почистващи препарати и дизефектанти („мляко, замърсено при контакт с вещества“), замърсяване с оцветители, непродадени количества мляко за пиене, преминало през топлинна обработка, събрано от магазините, продаващи на дребно. Според документацията на фирмата, такива количества са били в различни моменти класифицирани като „рекламация“, „отпадъчно мляко“, мляко „неподходящо за консумация от човека“ или мляко, съпроводено от сертификати за извършен анализ, уточняващи защо млякото не е годно за консумация.

(9)

В резултат на посещението стана ясно, че втора дейност е свързана с вакуумното пакетиране на негодно сирене, получено от плесенясало сирене или сирене, съдържащо чужди тела, например, гумени ръкавици. Според документацията на фирмата, такъв материал в различни моменти е класифициран като „отпадъци“, „замърсено сирене“ или „отпадъци от производството“.

(10)

На 20 юни 2006 г., Агенцията за стандарти на храните на Обединеното кралство извършва одит в помещенията на Bowland. По това време предприятието временно е преустановило дейността си. Производството на извара е възстановено на 26 юни 2006 г.

(11)

След посещение на място на 9 юни 2006 г. Комисията многократно информира властите в Обединеното кралство относно загрижеността си от рискове за здравето на човека, възникнали в резултат от дейността на въпросното предприятие и няколкократно обсъжда с тях създадената ситуация. По-специално Комисията и органите на Обединеното кралство се срещнаха на 4 юли 2006 г. и проведоха аудиоконференция на 18 юли 2006 г., на които тези проблеми бяха подложени обсъждане. Друга аудиоконференция бе проведена на 14 септември 2006 г., в която участваха представители на Референтната лаборатория на Общността за остатъци от антибиотици. В резултат с писмо от 15 септември 2006 г. властите на Обединеното кралство информираха Комисията, че са разгледали становището си относно изпитванията, в резултат на което Комисията сметна, че властите ще предприемат съответните необходими действия. Въпреки това такива не бяха предприети.

(12)

СХВК проведе втора инспекция в помещенията на Bowland на 26 и 27 септември 2006 г., за да извърши проверка на новите производствени процедури, въведени след първата инспекция на СХВК и одита на АСХП. Инспектиращите от СХВК отбелязаха, че след 26 юни 2006 г., компетентните органи в Обединеното кралство не са извършвали проверка на място дали производствените условия, предписани на Bowland, са изпълнени от предприятието. Освен възникване на нови проблеми, например нехигиеничното механично разкъсване на опаковките на пакетирано мляко, посещението също потвърди, че продължава да се използва мляко, което не отговаря на хигиенните изисквания, определени в законодателството на Общността. По-специално предприятието все още приема и използва мляко, което е показало положителна проба за наличие на остатъци от антибиотици преди да бъде пуснато на пазара, без да се извършват последващи изпитвания дали остатъците не надхвърлят максимално допустимите граници, определени в Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(13)

Съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, държавите-членки се задължават да въведат законодателство в областта на храните, да упражняват контрол и да удостоверяват, че съответните изисквания на закона в областта на храните се изпълняват от заетите в бранша предприятия във всеки един етап на производство, преработка и разпространение. За тази цел, държавите-членки следва да поддържат система за официален контрол и други целесъобразни дейности в зависимост от съществуващите обстоятелства, в това число, система за информиране на обществеността относно безопасността и рисковете от храни и фуражи, надзор над безопасността на храните и фуражите и други дейности по мониторинг, които обхващат всички етапи на производство, преработка и разпространение.

(14)

От фактите в този случай става ясно, че органите на Обединеното кралство нееднократно не успяват да изпълнят задълженията си за упражняване на контрол. Следователно, Комисията възнамерява скоро да започне процедура за извършено нарушение съгласно член 226 от Договора. Комисията също така възнамерява да отправи искане за временни мерки, които могат да се счетат за необходими за незабавното възстановяване на адекватни мерки за контрол по отношение на млекопреработвателния сектор от страна на органите на Обединеното кралство.

(15)

Междувременно, въпреки това, е необходимо Комисията да вземе спешни мерки за справяне с непосредствения и значителен риск за здравето на човека, произтичащ от наличните продукти с произход Bowland на пазара на Общността.

(16)

Сурово мляко със съдържение на антибиотични вещества, надхвърлящо максимално допустимите граници, определени в законодателството на Общността, е негодно за консумация от човека и е опасно, като се има предвид, че максимално допустимите граници се основават на типа и количеството остатъци, за които се счита, че нямат токсична опасност за здравето на човека. Тъй като свойствата на активните съставки, използвани във ветеринарните лекарства, необходимо е да се вземат предвид не само токсичните свойства на съставките в тесния смисъл (например като тератогенен, мутагенен или канцерогенен ефект), но и техните фармацевтични свойства. Освен това, значителен процент (1 %—10 %) от населението е силно чувствително към пеницилин, други антибиотици и или техни метаболитни производни и дори при много ниска концентрация се достига до алергични реакции (например кожни обриви, астма или анафилактичен шок).

(17)

Освен това, антимикробната резистентност на зоонотичните бактерии, изолирани от хранителни продукти, е все по-нарастваща опасност за общественото здраве. Налице е ясно доказателство, че използването на антибиотици при животни, отглеждани с цел производство на хранителни продукти, оказва влияние за възникване на резистентни бактерии в животни и храни и излагането на хора на тези резистентни бактерии води до неблагоприятно въздействие върху здравето на човека. Доказателствата сочат, че консумирането на храна с животински произход е основният начин за пренасяне на резистентни бактерии от животни, които служат за храна, на човека.

(18)

Практика като съществуващата в предприятието Bowland на използване на мляко, което е показало положителни проби за наличие на остатъци от антибиотици преди да бъде предложено на пазара, като при това не е доказано с повторно изпитване, че остатъците не надвишават максимално допустимите граници, определени в Регламент (ЕИО) № 2377/90, е много вероятно да представлява сериозен риск за здравето на човека. Химични съставки като антибиотици и техни метаболитни производни не могат да бъдат унищожени, независимо с какво се третират. В резултат, преработените продукти в предприятието Bowland от мляко, съдържащо такива вещества, не може да не съдържат количества от остатъци, което отново води до същия проблем, свързан с безопасността.

(19)

Този въпрос бе сведен до вниманието на държавите-членки много пъти, и по-специално по време на заседания на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 18 юли 2006 г. и на 18 септември 2006 г. и по време на специална работна среща на 7 септември 2006 г. Всички държави-членки, с изключение на Обединеното кралство, подкрепиха преценката на Комисията.

(20)

С писмо от 4 октомври 2006 г., Комисията информира предприятието Bowland относно намерението си да представи пред Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните проекторешение въз основа на член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002. Предприятието Bowland изпрати отговор в писмо от 5 октомври и по електронна поща на 6 октомври. В писмото се повтаря становището на фирмата по въпроса за наличие на остатъци от антибиотици в млякото и не бяха предоставени нови доказателства, които да покажат, че рискът за общественото здраве в резултат на консумация на тези продукти е изчезнал.

(21)

Следователно, Комисията счита, и по-специално предвид резултатите от последната инспекция на СХВК на 26 и 27 септември 2006 г. и предвид присъствието на продукта на пазара на редица държави-членки, че рискът не може да се отстрани задоволително, без да се вземат мерки в цялата Общност, в това число забрана за пускане на тези продукти на пазара. Поради сериозността на риска за здравето на човека, мерките започват да се прилагат незабавно.

(22)

Мерките, предвидени в настоящото решение ще бъдат преразгледани веднага щом бъде получена нова информация, която доказва, че рискът за здравето на човека вече не съществува, и по-специално ако това е резултат от мерки, предприети от страна на органите на Обединеното кралство.

(23)

Комисията ще разгледа предприемането на по-нататъшни мерки, ако бъдат представени доказателства за съществуващи подобни практики при други предприятия от сектора.

(24)

Мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

РЕШИ:

Член 1

Държавите-членки забраняват пускането на пазара на извара, произведена от Bowland Dairy Products Limited, с лицензия № UK PE 23, с адрес Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire, BB9 6RA и ще проследяват, задържат и унищожават всички останали количества извара в търговската мрежа с такъв произход.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1; с поправка в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55; с поправка в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1231/2006 на Комисията (ОВ L 225, 17.8.2006 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 208/2006 на Комисията (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 25).


Top