EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0613(01)

Решение на Комисията от 19 юли 2006 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район (нотифицирано под номер С(2006) 3261)

OJ L 259, 21.9.2006, p. 1–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 64–167 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 21 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 21 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2008; отменен от 32008D0335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/613(2)/oj

15/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

21


32006D0613(01)


L 259/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2006 година

за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район

(нотифицирано под номер С(2006) 3261)

(2006/613/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и на дивата фауна и флора (1), и по-специално член 4, параграф 2, алинея трета от него,

като има предвид, че:

(1)

Средиземноморският биогеографски район, посочен в член 1, буква в), iii) от Директива 92/43/ЕИО включва територията на Гърция, Малта и Кипър в съответствие с член 1 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 г. и части от територията на Франция, Италия, Португалия, Испания и в съответствие с член 299, параграф 4 от Договора, от Обединеното кралство, в съответствие с биогеографската карта, одобрена на 23 октомври 2000 г. от „Комитета по местообитанията“, създаден съгласно член 20 от тази директива, наречен по-долу „Комитетът по местообитанията“.

(2)

Настоящото решение не обхваща териториите на държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз през м. май 2004 г. Тези държави-членки започнаха да представят предложенията си за местообитания пред Комисията, след тяхното присъединяване. Следователно Комисията все още не е успяла да включи информацията, предоставена от тези държави-членки в настоящия първоначален списък на местообитания със значение за Общността по смисъла на Директива 92/43/ЕИО. Тези данни ще бъдат предмет на бъдещо решение на Комисията, когато бъде събрана цялата необходима информация, и когато бъде направена задълбочена научна оценка на местообитанията, предложени от тези държави-членки.

(3)

Освен това е необходимо в рамките на процеса, започнал през 1995 г., да се върви напред в осъществяването на мрежата Натура 2000, която е основен елемент за защита на биоразнообразието в Общността.

(4)

За средиземноморския биогеографски район списъците с предложените местообитания, като местообитания със значение за Общността по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО, са предадени на Комисията между януари 2003 г. и март 2006 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО от Испания, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Обединеното кралство.

(5)

Заедно със списъците с предложените местообитания беше предоставена и информация, отнасяща се конкретно до всяко местообитание, въз основа на формуляра, изготвен съгласно Решение 97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно информационния формуляр за местообитание, предложено като местообитание Натура 2000 (2).

(6)

Тази информация включва най-новата и окончателна карта на местообитание, предадена от съответната държава-членка, наименованието на местообитание, неговото локализиране, пространство, както и данни, произтичащи от прилагането на критериите, специфицирани в приложение III към Директива 92/43/ЕИО.

(7)

Въз основа на проектосписък, който освен това посочва, местообитанията, в които се намират естествени типове местообитания или приоритетни видове, изготвен от Комисията и съгласуван с всяка една от съответните държави-членки, следва да се изготви списък с подбраните местообитания като местообитания със значение за Общността.

(8)

Информация за наличието и разпределението на естествени типове местообитания и на различните видове се променят постоянно заради наблюдението, предвидено в член 11 от Директива 92/43/ЕИО. Следователно, оценката и подборът на местообитанията на ниво ЕС са осъществени с помощта на най-надеждната информация, с която разполагаме към настоящия момент.

(9)

В съответствие с установената съдебна практика на Съда на Европейските общности „за да се изготви проектосписък на местообитанията със значение за Общността, така че да се постигне създаването на единна европейска екологична мрежа от специални зони за опазване, Комисията трябва да разполага с изчерпателен списък от местообитания, които на национално ниво представляват постоянен екологичен интерес спрямо целта за опазване на естествените местообитания, както и на дивата фауна и флора, посочена в директивата. (…). В началото, само по този начин е възможно да се осъществи целта, посочена в член 3, параграф 1, алинея първа на директивата, за поддържане или възстановяване, до състояние от благоприятно опазване, на естествените местообитания и на местообитанията на съответните видове, що се отнася до техния естествен ареал на разпределение, което може да се намира от едната и от другата страна на една или няколко вътрешни граници на Общността“ (3).

(10)

Въз основа на наличната информация и на общите оценки, направени в рамките на биогеографските семинари, подготвени от Европейския тематичен център за опазване на природата и биоразнообразието и на двустранните срещи, състояли се с държавите-членки, някои държави-членки не предложиха достатъчно местообитания, за да се спазят изискванията на Директива 92/43/ЕИО за някои видове местообитания и за някои животински видове. Следователно мрежата не може да бъде считана за изчерпателна, що се отнася до тези местообитания и видове. Все пак, като се има предвид времето, необходимо за получаване на информация и за постигане на споразумение с държавите-членки, следва да се приеме първоначален списък с местообитания, който ще бъде преразгледан в съответствие с разпоредбите на член 4 от Директива 92/43/ЕИО за типовете местообитания и видове, посочени в приложение 2 към настоящото решение, за които посочените държави-членки не са предложили достатъчно местообитания, за да се спазят изискванията на Директива 92/43/ЕИО.

(11)

Като се има предвид, че информацията за наличието и разпределението на типовете местообитания, посочени в приложение I и на животинските видове, посочени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, в териториалните морски води, както и в морските води под национална юрисдикция отвъд националните води, е непълна, невъзможно е, за тези типове местообитания и видове, да се стигне до заключението дали мрежата е изчерпателна или неизчерпателна. Въпросните видове и типове местообитания са изброени в приложение 3 към настоящото решение. Следователно, при необходимост следва да се преразгледа първоначалният списък в съответствие с разпоредбите на член 4 от Директива 92/43/ЕИО за различните типове местообитания и видове, изброени в приложение 3 към настоящото решение.

(12)

Приложение 3 към настоящото решение съдържа също и списък на другите типове местообитания, посочени в приложение I и на видовете, посочени в приложение II към директивата, които са предмет на научно изследване.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по местообитанията,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът, който фигурира в приложение 1 към настоящето решение, представлява първоначалният списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район в съответствие с член 4, параграф 2, алинея трета от Директива 92/43/ЕИО.

Този списък трябва да бъде преразгледан съгласно другите предложения, които ще бъдат представени от държавите-членки в съответствие с член 4 от Директива 92/43/ЕИО за някои типове местообитания и някои видове, посочени в приложение 2 и приложение 3 към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2006 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 107, 24.4.1997 г., стр. 1.

(3)  Решение от 11 септември 2001 г. в дело С-71/99.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Първоначален списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район

Всяко местообитание със значение за Общността е идентифицирано посредством информацията, предоставена във формуляр Натура 2000, включително съответната карта, предадени от компетентните национални органи в съответствие с член 4, параграф 1, алинея втора (освен за типовете местообитания и видове, посочени в приложение 2 към настоящото решение).

Таблицата по-долу съдържа следната информация:

А

:

код на местообитание със значение за Общността от девет знака, от които първите два са ISO за държавата-членка;

В

:

наименование на местообитание със значение за Общността;

С

:

* = наличие в местообитание със значение за Общността на най-малко един естествен тип местообитание и/или на един приоритетен вид по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО

D

:

площ на местообитание със значение за Общността в хектара или дължина на местообитание със значение за Общността в километри;

Е

:

географски координати на местообитание със значение за Общността (ширина и дължина).

Цялата информация, посочена в списъка на Общността по-долу, се основават на данни, предложени, предадени и потвърдени от Испания, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Обединеното кралство.

А

В

С

D

Е

Код на местообитание със значение за Общността

Наименование на местообитание със значение за Общността

*

Площ

(ha)

Дължина

(km)

Географски координати

Дължина

Ширина

ES0000013

Tablas de Daimiel

*

2 345,79

 

W 3 42

N 39 8

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

*

4 730,96

 

E 3 5

N 42 12

ES0000021

Secans del Segrià-Garrigues

*

10 578,2

 

E 0 41

N 41 30

ES0000023

L'Albufera

*

27 538

 

W 0 18

N 39 18

ES0000024

Doñana

*

112 355,3

 

W 6 24

N 36 59

ES0000025

Marismas del Odiel

*

6 631,52

 

W 6 58

N 37 15

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

*

514,77

 

W 5 51

N 36 51

ES0000027

Laguna de Medina

 

354,9

 

W 6 2

N 36 37

ES0000028

Complejo endorreico de Chiclana

*

793,01

 

W 6 4

N 36 26

ES0000029

Complejo endorreico del Puerto de Santa María

 

260,66

 

W 6 13

N 36 38

ES0000030

Complejo endorreico de Puerto Real

 

863,21

 

W 6 2

N 36 31

ES0000031

Sierra de Grazalema

*

53 374,54

 

W 5 23

N 36 43

ES0000032

Torcal de Antequera

*

2 004,85

 

W 4 32

N 36 57

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

*

8 662,79

 

W 4 46

N 37 6

ES0000034

Lagunas del sur de Córdoba

*

1 471,14

 

W 4 41

N 37 28

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

*

210 065,2

 

W 2 45

N 38 6

ES0000037

Es Trenc-Salobrar de Campos

*

1 442,39

 

E 2 59

N 39 21

ES0000038

S'Albufera de Mallorca

*

2 135,12

 

E 3 5

N 39 47

ES0000045

Sierra Alhamilla

*

8 383,66

 

W 2 20

N 36 59

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

*

49 547,1

 

W 2 3

N 36 53

ES0000047

Desierto de Tabernas

*

11 463,03

 

W 2 30

N 37 4

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

*

1 944,76

 

W 2 41

N 36 41

ES0000049

Los Alcornocales

*

168 011,96

 

W 5 33

N 36 22

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

*

59 815,85

 

W 5 15

N 37 55

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

*

186 879,95

 

W 6 34

N 37 57

ES0000052

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

*

12 305,08

 

W 6 58

N 37 52

ES0000053

Sierra Norte

*

177 395,6

 

W 5 43

N 37 53

ES0000058

El Fondo d'Elx-Crevillent

*

2 374,65

 

W 0 44

N 38 11

ES0000059

Llacunes de la Mata i Torrevieja

*

3 709,2

 

W 0 42

N 38 0

ES0000060

Prat de Cabanes i Torreblanca

*

1 939,98

 

E 0 10

N 40 10

ES0000061

Illes Columbretes

*

12 306

 

E 0 40

N 39 52

ES0000062

Obarenes-Sierra de Cantabria

*

5 162

 

W 2 57

N 42 37

ES0000063

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

*

10 236

 

W 1 59

N 41 58

ES0000064

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

*

8 410

 

W 2 22

N 42 18

ES0000065

Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa

*

3 437

 

W 2 9

N 42 10

ES0000067

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

*

138 679

 

W 2 49

N 42 12

ES0000068

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

*

42 609,71

 

W 5 21

N 39 2

ES0000069

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

*

13 143,4

 

W 6 13

N 39 2

ES0000070

Sierra de San Pedro

*

115 032,07

 

W 6 46

N 39 19

ES0000072

Sierra Grande de Hornachos

 

12 190,5

 

W 6 1

N 38 34

ES0000073

Costa Brava de Mallorca

*

8 362,05

 

E 3 0

N 39 55

ES0000074

Cap de cala Figuera

*

793,12

 

E 2 30

N 39 28

ES0000078

Es Vedrà-Vedranell

*

635,73

 

E 1 12

N 38 52

ES0000079

La Victòria

*

995,69

 

E 3 10

N 39 51

ES0000080

Cap Vermell

 

77,44

 

E 3 27

N 39 39

ES0000081

Cap Enderrocat-Cap Blanc

*

7 079,88

 

E 2 46

N 39 24

ES0000082

Tagomago

*

554,24

 

E 1 38

N 39 2

ES0000083

Arxipèlag de Cabrera

*

20 531,69

 

E 2 57

N 39 11

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

*

16 434,89

 

E 1 26

N 38 47

ES0000115

Hoces del río Duratón

*

4 954,17

 

W 3 49

N 41 18

ES0000116

Valle de Iruelas

*

8 619,07

 

W 4 35

N 40 22

ES0000120

Salinas de Santa Pola

*

2 503,93

 

W 0 37

N 38 11

ES0000124

Sierra de Illón y Foz de Burgui

*

4 317

 

W 1 5

N 42 42

ES0000125

Sierra de Leire, Foz de Arbaiun

*

8 375

 

W 1 10

N 42 39

ES0000127

Peña Izaga

*

2 213

 

W 1 25

N 42 42

ES0000128

Sierra de San Miguel

*

2 834,29

 

W 0 55

N 42 45

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

17 520

 

W 1 13

N 42 51

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

5 164,23

 

W 0 53

N 42 50

ES0000132

Arabarko

*

1 498

 

W 1 3

N 42 47

ES0000133

Laguna de Pitillas

 

215

 

W 1 34

N 42 24

ES0000134

Embalse de las Cañas

 

100

 

W 2 24

N 42 29

ES0000135

Estanca de los Dos Reinos

*

31

 

W 1 21

N 42 19

ES0000140

Bahía de Cádiz

*

10 395,13

 

W 6 10

N 36 28

ES0000145

Mondragó

*

780,01

 

E 3 10

N 39 21

ES0000146

Delta del Llobregat

*

584,69

 

E 2 6

N 41 18

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

*

1 255

 

W 0 3

N 38 52

ES0000148

Marjal dels Moros

*

620

 

W 0 15

N 39 37

ES0000160

Hoz del río Gritos y Páramos de las Valeras

*

1 733,83

 

W 2 9

N 39 48

ES0000161

Laguna de El Hito

*

914,9

 

W 2 41

N 39 52

ES0000164

Sierra de Ayllón

*

91 356,7

 

W 3 16

N 41 6

ES0000165

Valle y Salinas del Salado

*

11 585,19

 

W 2 45

N 41 4

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas

*

14 948,19

 

W 5 16

N 39 56

ES0000169

Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután

 

1 960,68

 

W 4 17

N 39 50

ES0000173

Sierra Espuña

*

17 681,3

 

W 1 34

N 37 52

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

*

825,7204

 

W 0 46

N 37 49

ES0000205

Lagunas del Canal de Castilla

 

71,34

 

W 4 32

N 42 8

ES0000210

Alto Sil

*

43 751,56

 

W 6 21

N 42 55

ES0000211

Desembocadura del río Millars

*

346

 

W 0 3

N 39 55

ES0000213

Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja

*

19 946

 

W 0 32

N 38 42

ES0000221

Sa Dragonera

*

1 272,17

 

E 2 19

N 39 35

ES0000222

La Trapa

*

431,44

 

E 2 22

N 39 36

ES0000225

Sa Costera

*

787,58

 

E 2 44

N 39 49

ES0000226

L'Albufereta

*

458,04

 

E 3 5

N 39 52

ES0000227

Muntanyes d'Artà

*

14 703,38

 

E 3 20

N 39 45

ES0000228

Cap de ses Salines

*

3 726,18

 

E 3 4

N 39 17

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

 

682,9

 

E 3 49

N 40 3

ES0000230

La Vall

*

3 119,16

 

E 3 56

N 40 2

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

*

2 682

 

E 4 4

N 40 3

ES0000232

La Mola i s'Albufera de Fornells

*

1 516,32

 

E 4 9

N 40 2

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

*

2 809,11

 

E 4 13

N 39 59

ES0000234

S'Albufera des Grau

*

2 546,61

 

E 4 15

N 39 57

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

*

1 985,69

 

E 4 17

N 39 55

ES0000236

Illa de l'Aire

 

30,92

 

E 4 17

N 39 48

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

*

1 812,8

 

E 4 9

N 39 52

ES0000238

Son Bou i barranc de sa Vall

*

1 203,05

 

E 4 4

N 39 55

ES0000239

De Binigaus a cala Mitjana

*

1 839,18

 

E 4 0

N 39 55

ES0000240

Costa Sud de Ciutadella

*

1 124,81

 

E 3 54

N 39 56

ES0000241

Costa dels Amunts

*

694,67

 

E 1 22

N 39 3

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

*

70,19

 

E 1 35

N 38 59

ES0000337

Estrecho

*

19 176,57

 

W 5 45

N 36 6

ES1120001

Ancares-Courel

*

102 438,9

 

W 7 0

N 42 45

ES1120014

Canón do Sil

*

5 961,49

 

W 7 37

N 42 24

ES1120016

Río Cabe

*

1 576,53

 

W 7 29

N 42 33

ES1130001

Baixa Limia

*

34 248,13

 

W 8 8

N 41 49

ES1130002

Macizo Central

*

46 829,43

 

W 7 16

N 42 11

ES1130005

Río Támega

*

718,76

 

W 7 26

N 41 58

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

129,68

 

W 7 51

N 42 2

ES1130007

Pena Trevinca

*

24 860,33

 

W 6 56

N 42 12

ES1130008

Pena Maseira

 

5 853,81

 

W 7 1

N 41 58

ES1130009

Serra da Enciña da Lastra

*

1 722,83

 

W 6 50

N 42 28

ES2110001

Valderejo

*

3 418

 

W 3 14

N 42 52

ES2110002

Sobrón

*

1 760

 

W 3 6

N 42 46

ES2110004

Arkamo-Gibijo-Arrastaria

*

11 538

 

W 2 57

N 42 55

ES2110005

Omecillo-Tumecillo Ibaia/Río Omecillo-Tumecillo

*

128

27,1

W 3 4

N 42 50

ES2110006

Baia Ibaia/Río Baia

*

424

47,4

W 2 52

N 42 55

ES2110007

Arreo-Caicedo Yusoko Lakua/Lago de Arreo-Caicedo Yuso

*

136

 

W 2 59

N 42 46

ES2110008

Ebro Ibaia/Río Ebro

*

543

75,7

W 2 35

N 42 28

ES2110010

Zadorra Ibaia/Río Zadorra

*

327

59,8

W 2 47

N 42 50

ES2110011

Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra

*

2 559

 

W 2 33

N 42 55

ES2110012

Ayuda Ibaia/Río Ayuda

*

66

10,7

W 2 50

N 42 41

ES2110013

Arabako Lautadako Irla-hariztiak/Robledales isla de la Llanada Alavesa

*

257

 

W 2 35

N 42 50

ES2110018

Kantabria Mendilerroa/Sierra Cantabria

*

11 285

 

W 2 36

N 42 36

ES2110021

Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia

*

45

 

W 2 33

N 42 32

ES2200012

Río Salazar

*

508,35

 

W 1 10

N 42 42

ES2200013

Río Areta

 

261

 

W 1 15

N 42 43

ES2200020

Sierra de Aralar

*

14 026

 

W 1 59

N 42 57

ES2200021

Sierra de Urbasa-Andía

*

25 398

 

W 2 6

N 42 50

ES2200022

Sierra de Lokiz

*

12 600

 

W 2 10

N 42 43

ES2200024

Ríos Ega-Urederra

*

251

 

W 2 2

N 42 40

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 096

 

W 1 19

N 42 42

ES2200026

Sierra de Ugarra

*

3 218

 

W 1 12

N 42 42

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

385

 

W 0 58

N 42 44

ES2200029

Sierra de Codés

*

4 571

 

W 2 19

N 42 37

ES2200030

Tramo medio del río Aragón

 

1 382

 

W 1 13

N 42 35

ES2200031

Yesos de la Ribera Estellesa

*

10 044

 

W 1 51

N 42 23

ES2200032

Montes de la Valdorba

 

1 346,55

 

W 1 42

N 42 29

ES2200033

Laguna del Juncal

 

10

 

W 1 42

N 42 31

ES2200035

Tramos Bajos del Aragón y del Arga

*

2 395

 

W 1 40

N 42 19

ES2200037

Bardenas Reales

*

56 883

 

W 1 29

N 42 9

ES2200039

Badina Escudera

 

57

 

W 1 41

N 42 15

ES2200040

Río Ebro

*

2 395

 

W 1 33

N 42 1

ES2200041

Balsa del Pulguer

*

103

 

W 1 42

N 42 3

ES2200042

Peñadil, el Montecillo y Monterrey

*

2 922

 

W 1 33

N 41 55

ES2300006

Sotos y Riberas del Ebro

*

1 687

 

W 1 44

N 42 12

ES2410001

Los Valles-Sur

*

14 655

 

W 0 46

N 42 44

ES2410004

San Juan de la Peña

*

1 670

 

W 0 39

N 42 30

ES2410005

Guara Norte

*

12 763

 

W 0 13

N 42 17

ES2410012

Foz de Biniés

*

167

 

W 0 47

N 42 39

ES2410015

Monte Peiró-Arguis

 

1 549

 

W 0 30

N 42 18

ES2410016

Santa María de Ascaso

 

191

 

E 0 2

N 42 28

ES2410017

Río Aragón (Jaca)

 

60

 

W 0 37

N 42 33

ES2410018

Río Gállego (Ribera de Biescas)

 

250

 

W 0 19

N 42 36

ES2410024

Telera-Acumuer

*

5 555

 

W 0 19

N 42 38

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 663

 

W 0 10

N 42 15

ES2410026

Congosto de Sopeira

*

261

 

E 0 43

N 42 19

ES2410029

Tendeñera

*

12 813

 

W 0 12

N 42 39

ES2410030

Serreta Negra

*

14 063

 

E 0 4

N 41 22

ES2410042

Sierra de Mongay

*

3 198

 

E 0 39

N 42 5

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 469

 

W 0 14

N 42 34

ES2410048

Río Ara

*

2 019,06

 

W 0 6

N 42 37

ES2410049

Río Isábena

*

1 993

 

E 0 34

N 42 19

ES2410050

Cuenca del río Yesa

*

5 601

 

E 0 2

N 42 31

ES2410051

Cuenca del río Airés

*

3 743

 

E 0 6

N 42 34

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023

 

E 0 16

N 42 28

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 460

 

E 0 13

N 42 25

ES2410056

Sierra de Chía-Congosto de Seira

*

8 666

 

E 0 24

N 42 30

ES2410057

Sierras de los Valles, Aísa y Borau

*

10 769,31

 

W 0 49

N 42 43

ES2410058

Río Veral

 

280

 

W 0 51

N 42 36

ES2410059

El Turbón

*

2 822

 

E 0 30

N 42 25

ES2410060

Río Aragón-Canal de Berdún

 

982

 

W 0 52

N 42 36

ES2410061

Sierras de San Juan de la Peña y Peña Oroel

*

18 186

 

W 0 38

N 42 31

ES2410062

Río Gas

 

43

 

W 0 31

N 42 33

ES2410064

Sierras de Santo Domingo y Caballera

*

30 875

 

W 0 46

N 42 24

ES2410067

La Guarguera

 

517

 

W 0 14

N 42 24

ES2410068

Silves

 

2 150

 

E 0 1

N 42 26

ES2410069

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel

*

5 414

 

E 0 28

N 42 18

ES2410070

Sierra del Castillo de Laguarres

*

3 687

 

E 0 29

N 42 9

ES2410071

Congosto de Olvena

*

1 883

 

E 0 16

N 42 6

ES2410072

Lagunas de Estaña

 

506

 

E 0 31

N 42 1

ES2410073

Ríos Cinca y Alcanadre

*

6 419

 

E 0 8

N 41 41

ES2410074

Yesos de Barbastro

*

13 774

 

E 0 18

N 41 55

ES2410075

Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan

*

229

 

E 0 8

N 41 36

ES2410076

Sierras de Alcubierre y Sigena

*

47 050

 

W 0 25

N 41 43

ES2410084

Liberola-Serreta Negra

*

4 918

 

E 0 8

N 41 25

ES2420030

Sabinares del Puerto de Escadón

*

11 606

 

W 0 59

N 40 13

ES2420036

Puertos de Beceite

*

4 630

 

W 0 12

N 40 47

ES2420037

Sierra de Javalambre

*

11 569

 

W 0 59

N 40 4

ES2420038

Castelfrío-Mas de Tarín

*

2 206

 

W 0 58

N 40 28

ES2420039

Rodeno de Albarracín

*

3 355

 

W 1 23

N 40 22

ES2420092

Barranco de Valdemesón-Azaila

*

618

 

W 0 27

N 41 16

ES2420093

Salada de Azaila

*

56

 

W 0 29

N 41 15

ES2420099

Sierra de Vizcuerno

*

2 541

 

W 0 4

N 41 8

ES2420111

Montes de la Cuenca de Gallocanta

*

5 317

 

W 1 28

N 41 0

ES2420112

Las Planetas-Claverías

*

2 724

 

W 0 29

N 41 9

ES2420113

Parque Cultural del río Martín

*

25 389

 

W 0 37

N 41 1

ES2420114

Saladas de Alcañiz

*

651

 

W 0 12

N 41 2

ES2420115

Salada de Calanda

*

33

 

W 0 12

N 40 59

ES2420116

Río Mezquín y Oscuros

*

454

 

W 0 5

N 40 54

ES2420117

Río Bergantes

*

241

 

W 0 9

N 40 49

ES2420118

Río Algars

*

874

 

E 0 12

N 41 8

ES2420119

Els Ports de Beseit

*

10 158

 

E 0 6

N 40 45

ES2420120

Sierra de Fonfría

*

11 339

 

W 1 6

N 40 59

ES2420121

Yesos de Barrachina y Cutanda

*

1 535

 

W 1 9

N 40 53

ES2420122

Sabinar de El Villarejo

*

1 500

 

W 1 12

N 40 53

ES2420123

Sierra Palomera

*

4 409

 

W 1 14

N 40 46

ES2420124

Muelas y Estrechos del río Guadalope

*

19 175

 

W 0 33

N 40 36

ES2420125

Rambla de las Truchas

*

2 424

 

W 0 20

N 40 27

ES2420126

Maestrazgo y Sierra de Gúdar

*

80 961

 

W 0 38

N 40 22

ES2420128

Estrechos del río Mijares

 

1 261

 

W 0 40

N 40 7

ES2420129

Sierra de Javalambre II

*

53 223

 

W 1 2

N 40 2

ES2420131

Los Yesares y Laguna de Tortajada

*

2 772

 

W 1 2

N 40 24

ES2420132

Altos de Marimezquita, los Pinarejos y Muela de Cascante

*

3 272

 

W 1 7

N 40 14

ES2420133

Loma de Centellas

*

920

 

W 1 11

N 40 7

ES2420134

Sabinar de San Blas

*

5 029

 

W 1 16

N 40 20

ES2420135

Cuenca del Ebrón

*

21 823

 

W 1 21

N 40 13

ES2420136

Sabinares de Saldón y Valdecuenca

*

9 218

 

W 1 26

N 40 20

ES2420137

Los Cuadrejones-Dehesa del Salar

*

55

 

W 1 31

N 40 22

ES2420138

Valdecabriel-Las Tejeras

*

11 897

 

W 1 36

N 40 17

ES2420139

Alto Tajo y Muela de San Juan

*

6 883

 

W 1 44

N 40 23

ES2420140

Estrechos del Guadalaviar

*

2 247

 

W 1 36

N 40 24

ES2420141

Tremedales de Orihuela

*

12 903

 

W 1 40

N 40 27

ES2420142

Sabinar de Monterde de Albarracín

*

14 019

 

W 1 27

N 40 29

ES2420145

Cueva de Baticambras

 

0,03

 

W 0 27

N 40 47

ES2420146

Cueva de la Solana

 

0,03

 

W 0 34

N 40 43

ES2420147

Cueva del Húmero

 

0,03

 

W 0 42

N 40 8

ES2420148

Cueva del Recuenco

 

0,03

 

W 0 35

N 40 45

ES2420149

Sima del Polo

 

0,03

 

W 0 30

N 40 45

ES2430007

Foz de Salvatierra

*

521

 

W 1 0

N 42 41

ES2430028

Moncayo

*

9 848

 

W 1 45

N 41 44

ES2430032

El Planerón

*

1 139

 

W 0 37

N 41 22

ES2430033

Efesa de la Villa

*

1 270

 

W 0 3

N 41 13

ES2430034

Puerto de Codos-Encinacorba

*

1 239

 

W 1 19

N 41 18

ES2430035

Sierra de Santa Cruz-Puerto de Used

*

637

 

W 1 33

N 41 7

ES2430041

Complejo Lagunar de la Salada de Chiprana

*

155

 

W 0 10

N 41 14

ES2430043

Laguna de Gallocanta

*

2 813

 

W 1 33

N 40 58

ES2430047

Sierras de Leyre y Orba

*

7 015

 

W 1 1

N 42 38

ES2430063

Río Onsella

 

443

 

W 1 2

N 42 29

ES2430065

Río Arba de Luesia

 

329

 

W 1 3

N 42 20

ES2430066

Río Arba de Biel

*

584

 

W 0 56

N 42 17

ES2430077

Bajo Gállego

 

1 309

 

W 0 46

N 41 50

ES2430078

Montes de Zuera

*

17 273

 

W 0 53

N 41 56

ES2430079

Loma Negra

*

6 927

 

W 1 18

N 42 4

ES2430080

El Castellar

*

12 958

 

W 1 2

N 41 48

ES2430081

Sotos y Mejanas del Ebro

 

1 854

 

W 0 55

N 41 42

ES2430082

Monegros

*

35 670

 

W 0 11

N 41 25

ES2430083

Montes de Alfajarín-Saso de Osera

*

11 693

 

W 0 36

N 41 35

ES2430085

Laguna de Plantados y Laguna de Agón

*

54

 

W 1 24

N 41 50

ES2430086

Monte Alto y Siete Cabezos

*

3 729

 

W 1 23

N 41 47

ES2430087

Maderuela

 

691

 

W 1 43

N 41 48

ES2430088

Barranco de Valdeplata

*

1 030

 

W 1 40

N 41 41

ES2430089

Sierra de Nava Alta-Puerto de la Chabola

*

9 905

 

W 1 30

N 41 38

ES2430090

Dehesa de Rueda — Montolar

*

3 945

 

W 1 13

N 41 38

ES2430091

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro

*

43 160

 

W 0 48

N 41 27

ES2430094

Meandros del Ebro

 

1 106

 

W 0 21

N 41 19

ES2430095

Bajo Martín

 

268

 

W 0 20

N 41 14

ES2430096

Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas

*

5 643

 

E 0 4

N 41 14

ES2430097

Río Matarranya

*

1 991

 

E 0 8

N 41 8

ES2430098

Cueva Honda

 

0,03

 

W 1 42

N 41 38

ES2430100

Hoces del Jalón

*

5 199

 

W 1 36

N 41 24

ES2430101

Muelas del Jiloca: el Campo y la Torreta

*

9 431

 

W 1 32

N 41 16

ES2430102

Sierra de Vicort

*

10 410

 

W 1 29

N 41 22

ES2430103

Sierras de Algairén

*

4 214

 

W 1 22

N 41 20

ES2430104

Riberas del Jalón (Bubierca-Ateca)

*

174

 

W 1 48

N 41 19

ES2430105

Hoces del río Mesa

*

5 336

 

W 1 53

N 41 10

ES2430106

Los Romerales-Cerropozuelo

*

7 899

 

W 1 44

N 41 8

ES2430107

Sierras de Pardos y Santa Cruz

*

5 672

 

W 1 35

N 41 6

ES2430108

Balsa Grande y Balsa Pequeña

*

16

 

W 1 32

N 41 1

ES2430109

Hoces de Torralba-Río Piedra

*

2 970

 

W 1 42

N 41 3

ES2430110

Alto Huerva-Sierra de Herrera

*

22 192

 

W 1 9

N 41 13

ES2430127

Sima del Árbol

 

0,03

 

W 1 25

N 41 27

ES2430143

Cueva del Mármol

 

0,03

 

W 1 25

N 41 28

ES2430144

Cueva del Sudor

 

0,03

 

W 1 27

N 41 28

ES2430151

Cueva del Muerto

 

0,03

 

W 1 25

N 41 28

ES2430152

Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de Ebro

777

 

W 0 45

N 41 35

ES2430153

La Lomaza de Belchite

*

1 193

 

W 0 42

N 41 23

ES3110001

Cuencas de los ríos Jarama y Henares

*

36 123

 

W 3 24

N 40 39

ES3110002

Cuenca del río Lozoya y sierra norte

*

49 900

 

W 3 40

N 40 57

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

*

2 467

 

W 3 37

N 40 42

ES3110004

Cuenca del río Manzanares

*

63 305

 

W 3 48

N 40 38

ES3110005

Cuenca del río Guadarrama

*

34 100

 

W 4 0

N 40 29

ES3110006

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid

*

51 167

 

W 3 29

N 40 9

ES3110007

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

*

82 981

 

W 4 17

N 40 22

ES4110002

Sierra de Gredos

*

86 397,84

 

W 5 19

N 40 16

ES4110020

Pinar de Hoyocasero

*

431,49

 

W 4 58

N 40 23

ES4110034

Sierra de la Paramera y Serrota

*

22 663,15

 

W 4 57

N 40 29

ES4110078

Riberas del río Alberche y afluentes

*

651,02

 

W 4 44

N 40 24

ES4110097

Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos

*

25 961,11

 

W 4 21

N 40 41

ES4110103

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya

*

23 007,32

 

W 4 33

N 40 45

ES4110112

Encinares de la Sierra de Ávila

*

13 326,74

 

W 4 52

N 40 41

ES4110113

Cerro de Guisando

*

3 488,73

 

W 4 28

N 40 21

ES4110114

Pinares del Bajo Alberche

*

49 481,34

 

W 4 28

N 40 30

ES4110115

Valle del Tiétar

*

63 354,69

 

W 4 56

N 40 13

ES4120025

Ojo Guareña

*

13 141,84

 

W 3 37

N 43 3

ES4120028

Monte Santiago

*

2 536,96

 

W 3 2

N 42 57

ES4120030

Montes Obarenes

*

43 060,84

 

W 3 14

N 42 45

ES4120049

Bosques del Valle de Mena

*

6 480,96

 

W 3 17

N 43 3

ES4120051

Riberas del Zadorra

*

170,5

 

W 2 50

N 42 46

ES4120052

Riberas del Ayuda

*

425,89

 

W 2 41

N 42 43

ES4120059

Riberas del río Ebro y afluentes

*

159,77

 

W 2 59

N 42 42

ES4120066

Riberas del río Nela y afluentes

*

697,52

 

W 3 28

N 42 56

ES4120068

Riberas del río Riaza

 

87,83

 

W 3 52

N 41 39

ES4120071

Riberas del río Arlanza y afluentes

*

998,26

 

W 3 19

N 42 4

ES4120072

Riberas del río Arlanzón y afluentes

*

973,19

 

W 3 34

N 42 19

ES4120073

Riberas del río Oca y afluentes

*

494,53

 

W 3 24

N 42 39

ES4120075

Riberas del río Tirón y afluentes

*

405,62

 

W 3 11

N 42 25

ES4120089

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

*

46 320,02

 

W 3 48

N 42 48

ES4120091

Sabinares del Arlanza

*

37 639,04

 

W 3 26

N 41 59

ES4120092

Sierra de la Demanda

*

70 691,84

 

W 3 11

N 42 7

ES4120093

Humada-Peña Amaya

*

36 872,57

 

W 4 2

N 42 38

ES4120094

Sierra de la Tesla-Valdivielso

*

25 420,11

 

W 3 31

N 42 47

ES4120095

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo

*

3 633,03

 

W 2 58

N 42 38

ES4130010

Sierra de los Ancares

*

55 581,95

 

W 6 41

N 42 47

ES4130038

Sierra de la Encina de la Lastra

*

289,43

 

W 6 50

N 42 29

ES4130065

Riberas del río Órbigo y afluentes

*

1 020,59

 

W 6 9

N 42 11

ES4130076

Riberas del río Sil y afluentes

*

313,39

 

W 6 51

N 42 31

ES4130079

Riberas del río Esla y afluentes

*

1 791,83

 

W 5 35

N 42 3

ES4130117

Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

*

31 619,52

 

W 6 30

N 42 21

ES4130137

Rebollares del Cea

 

13 313,77

 

W 5 3

N 42 39

ES4130145

Lagunas de los Oteros

*

4 127,36

 

W 5 19

N 42 16

ES4130149

Omañas

*

20 041,84

 

W 6 9

N 42 49

ES4140011

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

*

78 178,8

 

W 4 33

N 42 56

ES4140026

Las Tuerces

*

1 602,42

 

W 4 14

N 42 44

ES4140027

Covalagua

*

2 348,18

 

W 4 7

N 42 46

ES4140053

Montes del Cerrato

*

12 234,94

 

W 4 6

N 41 54

ES4140077

Riberas del río Carrión y afluentes

*

678,39

 

W 4 47

N 42 18

ES4140080

Canal de Castilla

*

121,62

 

W 4 21

N 42 22

ES4140082

Riberas del río Pisuerga y afluentes

*

1 745,88

 

W 4 14

N 42 15

ES4140129

Montes Torozos y páramo de Torquemada-Astudillo

*

22 982,12

 

W 4 21

N 42 6

ES4140136

Laguna de la Nava

*

1 012,97

 

W 4 44

N 42 3

ES4150032

El Rebollar

*

49 811,1

 

W 6 36

N 40 22

ES4150064

Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes

*

4 743,37

 

W 6 23

N 40 46

ES4150085

Riberas del río Tormes y afluentes

*

1 834,49

 

W 5 30

N 40 26

ES4150087

Riberas del río Águeda

*

934,28

 

W 6 40

N 40 43

ES4150096

Arribes del Duero

*

106 398,14

 

W 6 35

N 41 11

ES4150098

Campo de Argañán

*

9 272,49

 

W 6 39

N 40 38

ES4150100

Campo de Azaba

*

36 064,64

 

W 6 41

N 40 30

ES4150101

Candelario

*

8 193,06

 

W 5 46

N 40 20

ES4150107

Las Batuecas-Sierra de Francia

*

31 801,91

 

W 6 8

N 40 27

ES4150108

Quilamas

*

10 651,04

 

W 5 59

N 40 33

ES4150121

Riberas del río Alagón y afluentes

*

1 721,49

 

W 5 51

N 40 34

ES4150125

Riberas del río Agadón

*

86,55

 

W 6 26

N 40 29

ES4150126

Valle del Cuerpo de Hombre

*

6 549,34

 

W 5 50

N 40 22

ES4160019

Sierra de Ayllón

*

14 119,29

 

W 3 21

N 41 16

ES4160043

Cueva de los Murciélagos

 

1

 

W 4 2

N 41 5

ES4160058

Sabinares de Somosierra

*

2 158,77

 

W 3 40

N 41 10

ES4160062

Lagunas de Coca y Olmedo

*

1 232,69

 

W 4 41

N 41 11

ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

*

637,85

 

W 4 24

N 40 59

ES4160084

Riberas del río Duratón

 

264,54

 

W 3 38

N 41 14

ES4160104

Hoces del río Riaza

*

5 184,53

 

W 3 34

N 41 31

ES4160106

Lagunas de Cantalejo

*

10 740,35

 

W 4 3

N 41 15

ES4160109

Sierra de Guadarrama

*

69 659,53

 

W 3 55

N 40 56

ES4160111

Valles del Voltoya y el Zorita

*

39 660,8

 

W 4 31

N 40 54

ES4160122

Sierra de Pradales

*

1 335,24

 

W 3 47

N 41 26

ES4170029

Sabinares Sierra de Cabrejas

*

32 707,93

 

W 2 48

N 41 44

ES4170054

Oncala-Valtajeros

*

7 393,8

 

W 2 18

N 41 57

ES4170055

Cigudosa-San Felices

*

6 733,33

 

W 2 0

N 41 54

ES4170056

Sabinares de Ciria-Borobia

*

2 801,35

 

W 1 56

N 41 37

ES4170057

Sabinares del Jalón

*

19 068,66

 

W 2 10

N 41 7

ES4170083

Riberas del río Duero y afluentes

*

5 593,53

 

W 3 24

N 41 36

ES4170116

Sierras de Urbión y Cebollera

*

42 983,83

 

W 2 30

N 42 0

ES4170119

Sierra del Moncayo

*

7 098,1

 

W 1 51

N 41 46

ES4170120

Páramo de Layna

*

6 233,78

 

W 2 21

N 41 7

ES4170135

Cañón de río Lobos

*

12 238,11

 

W 3 6

N 41 47

ES4170138

Quejigares y Encinares de Sierra del Madero

*

3 823,59

 

W 2 5

N 41 47

ES4170139

Quejigares de Gómara-Nájima

*

6 214,81

 

W 2 10

N 41 30

ES4170140

Robledales del Berrún

*

495,79

 

W 2 39

N 41 52

ES4170141

Pinar de Losana

*

795,24

 

W 3 3

N 41 17

ES4170142

Encinares de Tiermes

*

1 153,32

 

W 3 7

N 41 22

ES4170143

Encinares de Sierra del Costanazo

*

2 034,32

 

W 2 4

N 41 35

ES4170144

Riberas del río Cidacos y afluentes

 

177,79

 

W 2 28

N 42 4

ES4170148

Altos de Barahona

*

43 920,13

 

W 2 45

N 41 19

ES4180017

Riberas de Castronuño

*

8 421,08

 

W 5 10

N 41 26

ES4180069

Riberas del río Cea

*

754,4

 

W 5 14

N 42 11

ES4180070

Riberas del río Cega

*

455,55

 

W 4 38

N 41 25

ES4180081

Riberas del río Adaja y afluentes

 

1 390,68

 

W 4 35

N 41 18

ES4180124

Salgüeros de Aldeamayor

*

1 185,65

 

W 4 40

N 41 31

ES4180130

El Carrascal

*

5 410,56

 

W 4 20

N 41 35

ES4180147

Humedales de los Arenales

*

3 328,28

 

W 4 51

N 41 11

ES4190033

Sierra de la Culebra

*

61 305,2

 

W 6 20

N 41 54

ES4190060

Tejedelo

*

138,82

 

W 6 47

N 42 1

ES4190061

Quejigares de la Tierra del Vino

*

369

 

W 5 43

N 41 17

ES4190067

Riberas del río Tera y afluentes

*

1 946,17

 

W 5 46

N 41 57

ES4190074

Riberas del río Aliste y afluentes

*

1 702,44

 

W 6 18

N 41 44

ES4190102

Cañones del Duero

*

13 611,2

 

W 5 58

N 41 27

ES4190105

Lago de Sanabria y alrededores

*

32 281,16

 

W 6 50

N 42 9

ES4190110

Sierra de la Cabrera

*

18 773,94

 

W 6 32

N 42 12

ES4190131

Riberas del río Tuela y afluentes

*

431,47

 

W 6 55

N 42 1

ES4190132

Riberas del río Manzanas y afluentes

*

395,98

 

W 6 33

N 41 45

ES4190133

Campo de Aliste

*

2 204,75

 

W 6 21

N 41 49

ES4190134

Lagunas de Tera y Vidriales

*

2 292,26

 

W 5 46

N 41 57

ES4190146

Lagunas de Villafáfila

*

4 219,84

 

W 5 37

N 41 48

ES4210001

Hoces del río Júcar

*

17 447

 

W 1 17

N 39 12

ES4210002

La Encantada, el Moral y los Torreones

 

855

 

W 2 40

N 39 7

ES4210004

Lagunas Saladas de Petrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio

*

2 415,6

 

W 1 33

N 38 50

ES4210005

Laguna de los Ojos de Villaverde

*

339,74

 

W 2 22

N 38 48

ES4210006

Laguna del Arquillo

*

522

 

W 2 21

N 38 44

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo

*

174 881,13

 

W 2 14

N 38 24

ES4210010

Sierra de Abenuj

*

1 044,66

 

W 1 43

N 38 37

ES4210011

Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj

*

1 390

 

W 1 36

N 38 32

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

*

30 677,89

 

W 2 41

N 38 34

ES4210017

Lagunas de Ruidera

*

34 452

 

W 2 49

N 38 56

ES4220001

Navas de Malagón

*

466,14

 

W 3 54

N 39 11

ES4220002

Sierra de Picón

*

7 825,38

 

W 4 6

N 39 3

ES4220003

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes

*

23 483,92

 

W 4 24

N 39 1

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

*

1 862,28

 

W 3 50

N 38 48

ES4220007

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia

 

1 214,53

 

W 4 32

N 38 44

ES4220013

Sierra de los Canalizos

*

24 564,21

 

W 4 37

N 38 52

ES4220014

Sierra Morena

*

134 308,27

 

W 4 1

N 38 28

ES4220015

Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez

*

6 612,07

 

W 4 53

N 38 44

ES4220017

Alcornocal de Zumajo

*

3 180,53

 

W 4 50

N 39 6

ES4220018

Túneles del Ojailén

 

77,16

 

W 3 52

N 38 35

ES4220019

Bonales de la comarca de los Montes del Guadiana

*

285,53

 

W 4 34

N 39 6

ES4220020

Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes

*

20,01

 

W 4 27

N 39 17

ES4230001

Rentos de Orchova y Vertientes del Turia

*

4 765,48

 

W 1 11

N 39 57

ES4230002

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

*

7 763

 

W 1 17

N 39 48

ES4230005

Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo de la Sierra

*

13 654

 

W 1 42

N 40 3

ES4230006

Hoces de Alarcón

*

2 778,52

 

W 2 4

N 39 31

ES4230008

Complejo Lagunar de Arcas

*

275,03

 

W 2 8

N 39 59

ES4230009

Cueva de la Judía

 

196,62

 

W 2 8

N 39 43

ES4230010

Cueva de los Morciguillos

*

45,96

 

W 2 9

N 39 55

ES4230012

Estepas Yesosas de la Alcarria Conquense

*

11 481,79

 

W 2 39

N 40 13

ES4230013

Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya

*

63 296,2

 

W 1 38

N 39 57

ES4230014

Serranía de Cuenca

*

185 318

 

W 1 57

N 40 17

ES4230015

Sierra del Santerón

*

2 609

 

W 1 24

N 40 2

ES4230016

Río Júcar sobre Alarcón

*

699,77

 

W 1 31

N 39 56

ES4240003

Riberas del Henares

*

1 249,77

 

W 3 5

N 40 50

ES4240004

Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda

 

1 315,86

 

W 3 20

N 40 51

ES4240005

Lagunas de Puebla de Beleña

*

210,07

 

W 3 15

N 40 53

ES4240007

Sierra de Pela

*

11 972,28

 

W 3 6

N 41 15

ES4240008

Cerros volcánicos de Cañamares

 

707

 

W 2 56

N 41 12

ES4240009

Valle del río Cañamares

*

1 827,39

 

W 2 56

N 41 2

ES4240012

Rebollar de Navalpotro

*

1 059,83

 

W 2 35

N 40 56

ES4240013

Cueva de la Canaleja

 

163

 

W 2 27

N 40 54

ES4240014

Quejigares de Barriopedro y Brihuega

*

4 382

 

W 2 47

N 40 47

ES4240015

Valle del Tajuña en Torrecuadrada

*

2 825

 

W 2 32

N 40 52

ES4240016

Alto Tajo

*

140 068

 

W 2 4

N 40 40

ES4240017

Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo

*

49 442

 

W 2 8

N 41 2

ES4240018

Sierra de Altomira

*

29 493

 

W 2 49

N 40 17

ES4240019

Laderas Yesosas de Tendilla

*

259

 

W 2 59

N 40 32

ES4240020

Montes de Picaza

*

15 103

 

W 1 49

N 40 42

ES4240021

Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega

 

107

 

W 2 57

N 40 38

ES4240022

Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos

*

7 376

 

W 1 36

N 40 36

ES4240023

Lagunas y Parameras del Señorío de Molina

*

6 163,8

 

W 1 47

N 41 0

ES4240024

Sierra de Caldereros

*

2 368,04

 

W 1 43

N 40 51

ES4240025

Barranco del río Dulce

*

8 347,95

 

W 2 38

N 41 0

ES4250001

Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche

*

117 539,01

 

W 4 53

N 40 6

ES4250003

Barrancas de Talavera

 

1 182,72

 

W 4 4

N 39 56

ES4250005

Montes de Toledo

*

218 003,17

 

W 4 14

N 39 27

ES4250006

Rincón del Torozo

 

202,07

 

W 5 2

N 39 28

ES4250008

Estepas Salinas de Toledo

*

679

 

W 3 37

N 39 50

ES4250009

Yesares del Valle del Tajo

*

28 033

 

W 3 16

N 40 0

ES4250010

Humedales de la Mancha

*

14 492,77

 

W 3 16

N 39 30

ES4250011

Complejo Lagunar de la Jara

*

768,7

 

W 4 26

N 39 42

ES4250012

Mina de la Nava de Ricomalillo

 

1,19

 

W 4 57

N 39 39

ES4250013

Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo

*

13 472,79

 

W 4 50

N 39 45

ES4250014

Sotos del río Alberche

*

751,4

 

W 4 29

N 40 5

ES4310003

Complejo Lagunar de la Albuera

*

1 878,31

 

W 6 45

N 38 41

ES4310004

Dehesas de Jerez

 

48 016,3

 

W 7 2

N 38 22

ES4310008

Estena

*

8 094,96

 

W 4 45

N 39 22

ES4310009

Puerto Peña-Los Golondrinos

*

33 403,77

 

W 5 3

N 39 14

ES4310010

La Serena

*

144 512,08

 

W 5 25

N 38 52

ES4310015

Río Alcarrache

*

1 161,94

 

W 6 53

N 38 28

ES4310017

Río Aljucén Bajo

*

402,39

 

W 6 22

N 39 0

ES4310019

Río Ardila Alto

*

787,05

 

W 6 25

N 38 11

ES4310020

Río Ardila Bajo

*

807,83

 

W 6 55

N 38 12

ES4310022

Río Gévora Alto

*

2 720,92

 

W 7 4

N 39 14

ES4310023

Río Guadalemar

*

337,78

 

W 4 54

N 39 5

ES4310024

Río Guadamez

*

1 587,93

 

W 5 51

N 38 44

ES4310026

Río Guadiana Alto-Zújar

*

7 697,66

 

W 6 1

N 38 56

ES4310027

Río Guadiana internacional

*

836,94

 

W 7 10

N 38 46

ES4310028

Río Matachel

*

1 165,49

 

W 5 53

N 38 25

ES4310032

Rivera de los Limonetes-Nogales

*

876,77

 

W 6 48

N 38 44

ES4310036

Sierra de Escorial

*

666,94

 

W 5 6

N 39 6

ES4310040

Sierra de Moraleja

 

595,68

 

W 4 59

N 38 46

ES4310042

Sierra de Siruela

*

6 610,77

 

W 5 1

N 38 55

ES4310043

Sierra de Villares-Balbueno

*

1 342,46

 

W 5 0

N 39 5

ES4310045

Valdecigüeñas

*

3 713,14

 

W 5 56

N 38 3

ES4310048

Corredor del Lácara

 

551,4

 

W 6 25

N 39 6

ES4310049

Cueva del Valle de Santa Ana

 

4,88

 

W 6 47

N 38 22

ES4310050

Cuevas de Alconera

 

4,88

 

W 6 28

N 38 24

ES4310055

Refugio de Sierra Pascuala

 

4,88

 

W 6 32

N 38 27

ES4310059

Río Gévora Bajo

*

612,27

 

W 6 55

N 38 58

ES4310060

Corredores de Siruela

*

1 330,78

 

W 4 58

N 38 55

ES4310061

Laguna temporal de Murtales

*

12,9

 

W 6 35

N 38 59

ES4310062

Laguna temporal de Tres Arroyos

*

12,91

 

W 6 53

N 38 52

ES4310063

Río Bembézar

*

1 143,12

 

W 5 39

N 38 13

ES4310064

Río Ortiga

*

1 052,81

 

W 5 42

N 38 42

ES4310065

Río Palomillas

*

395,78

 

W 6 6

N 38 40

ES4310066

Sierra de María Andrés

*

4 166,69

 

W 6 39

N 38 32

ES4310067

Sierras de Alor y Monte Longo

*

6 524,22

 

W 7 3

N 38 33

ES4310068

Sierras de Bienvenida y la Capitana

*

261,61

 

W 6 9

N 38 16

ES4310069

Cueva del Agua

 

2,7

 

W 6 26

N 38 1

ES4310070

Mina las Marías

 

0,5

 

W 6 27

N 38 24

ES4310071

Mina los Castillejos

 

5

 

W 6 10

N 38 19

ES4310072

Mina Mariquita

 

3

 

W 7 12

N 38 31

ES4310073

Mina los Novilleros

 

3

 

W 5 0

N 39 18

ES4320001

Canchos de Ramiro

*

6 933,29

 

W 6 45

N 39 55

ES4320002

Cedillo y río Tajo internacional

*

13 263,49

 

W 7 23

N 39 32

ES4320005

Dehesas del Ruecas y Cubilar

 

6 881,52

 

W 5 30

N 39 12

ES4320011

Las Hurdes

*

23 887,03

 

W 6 20

N 40 23

ES4320012

Llanos de Brozas

*

51 200,5

 

W 6 53

N 39 35

ES4320013

Granadilla

*

24 429,53

 

W 6 3

N 40 16

ES4320016

Río Aljucén Alto

 

486,35

 

W 6 10

N 39 10

ES4320018

Río Almonte

*

8 730,01

 

W 6 0

N 39 35

ES4320021

Río Erjas

*

1 164,43

 

W 6 52

N 39 59

ES4320029

Río Ruecas Alto

*

700,06

 

W 5 22

N 39 23

ES4320030

Río Salor

*

390,89

 

W 6 40

N 39 27

ES4320031

Río Tiétar

*

6 226,59

 

W 5 42

N 40 1

ES4320033

Riveras de Los Molinos y La Torre

*

306,73

 

W 6 58

N 39 28

ES4320035

Sierra de Cabezas de Águila

 

3 956,85

 

W 5 34

N 39 23

ES4320037

Sierra de Gata

*

18 057,08

 

W 6 34

N 40 16

ES4320038

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

*

74 269,32

 

W 5 43

N 40 11

ES4320039

Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque

*

76 335,85

 

W 5 19

N 39 33

ES4320046

Arroyo del Lugar

*

354,67

 

W 6 54

N 39 27

ES4320047

Sierras de Risco Viejo

*

13 830,04

 

W 6 18

N 40 15

ES4320051

Mina de la Aurora

 

4,88

 

W 6 41

N 40 8

ES4320052

Mina de la Rivera de Acebo

*

4,88

 

W 6 40

N 40 10

ES4320057

Refugio del Alto de San Blas

 

4,88

 

W 5 31

N 39 20

ES4320060

Arroyos Barbaón y Calzones

 

1 797,4

 

W 6 4

N 39 54

ES4320061

Arroyos Patana y Regueros

*

951,18

 

W 6 33

N 40 2

ES4320062

Cañada del Venero

*

2 187,03

 

W 5 25

N 39 55

ES4320063

Embalse Arce de Abajo

*

54,03

 

W 6 41

N 39 35

ES4320064

Embalse de Lancho

*

163,71

 

W 6 30

N 39 28

ES4320065

Embalse de Petit I

*

154,63

 

W 6 33

N 39 32

ES4320066

Laguna temporal de Corrales

*

12,86

 

W 6 39

N 39 53

ES4320067

Laguna temporal de Valdehornos

*

12,83

 

W 6 35

N 40 10

ES4320068

Márgenes de Valdecañas

*

151,57

 

W 5 21

N 39 49

ES4320069

Río Esperaban

 

346,09

 

W 6 20

N 40 21

ES4320070

Río Guadalupejo

*

483,66

 

W 5 16

N 39 25

ES4320071

Ríos Alagón y Jerte

*

2 593,08

 

W 6 9

N 40 3

ES4320072

Ríos Árrago y Tralgas

*

761,17

 

W 6 30

N 40 12

ES4320073

Rivera de Aurela

*

497,28

 

W 7 17

N 39 36

ES4320074

Rivera de Membrio

*

436,31

 

W 7 3

N 39 32

ES4320075

Riveras de Carbajo y Calatrucha

*

372,08

 

W 7 9

N 39 37

ES4320076

Riveras de Gata y Acebo

*

1 088,84

 

W 6 37

N 40 8

ES4320077

Monfragüe

*

18 396,49

 

W 5 57

N 39 47

ES4320078

Monasterio de Yuste

 

1

 

W 7 10

N 38 26

ES4320079

Mina la Paloma

 

1

 

W 5 39

N 40 6

ES4320080

Túnel de Cañamero

 

2

 

W 5 21

N 39 19

ES5110001

Massís del Montseny

*

29 091

 

E 2 23

N 41 46

ES5110004

Serra de Catllaràs

*

5 587

 

E 1 56

N 42 12

ES5110005

Sistema Transversal català

*

28 227

 

E 2 19

N 42 8

ES5110007

Estanys de Tordera

*

45

 

E 2 45

N 41 41

ES5110008

Gallifa

*

211

 

E 2 7

N 41 42

ES5110009

Riera de Merlès

*

128

 

E 2 0

N 42 5

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

*

9 410

 

E 1 59

N 41 39

ES5110011

Serres del Litoral Septentrional

*

15 580

 

E 2 35

N 41 40

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques

*

4 334

 

E 1 48

N 41 36

ES5110013

Serres del Litoral central

*

13 553

 

E 1 52

N 41 17

ES5110014

Serra de Castelltallat

*

4 830

 

E 1 39

N 41 48

ES5110015

Serres de Miralles-Queralt

*

2 933

 

E 1 30

N 41 31

ES5120001

Alta Garrotxa

*

37 193

 

E 2 34

N 42 17

ES5120004

Zona Volcànica de la Garrotxa

*

12 180

 

E 2 32

N 42 9

ES5120006

Aiguamolls del Baix Empordà

 

231

 

E 3 11

N 42 1

ES5120007

Cap de Creus

*

12 493

 

E 3 13

N 42 18

ES5120008

Estany de Banyoles

*

1 031

 

E 2 44

N 42 7

ES5120009

Estanys de la Jonquera

*

56

 

E 2 54

N 42 23

ES5120010

Les Gavarres

*

28 548

 

E 2 58

N 41 55

ES5120011

Illa de Canet

 

1

 

E 3 4

N 42 2

ES5120012

Les Guilleries

*

12 334

 

E 2 29

N 41 56

ES5120013

Massís de Cadiretes

*

8 552

 

E 2 55

N 41 46

ES5120014

Massís de l'Albera

*

9 684

 

E 3 1

N 42 25

ES5120015

Muntanyes de Begur

*

2 119

 

E 3 11

N 41 52

ES5120016

El Montgrí-Illes Medes

*

5 107

 

E 3 9

N 42 4

ES5120017

Estanys de Sils-Ribera de Santa Coloma

*

474

 

E 2 45

N 41 48

ES5120018

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

*

3 448

 

E 2 41

N 42 4

ES5120019

Riu Ter

*

360

 

E 2 18

N 42 14

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

225

 

E 1 51

N 42 24

ES5130008

Serra d'Aubenç i de Turp

*

4 007

 

E 1 16

N 42 7

ES5130010

Serra de Boumort

*

7 255

 

E 1 7

N 42 15

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

 

5 117

 

E 0 50

N 42 20

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

 

416

 

E 0 22

N 41 26

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

*

6 180

 

E 0 51

N 41 54

ES5130015

Serra del Montsec

*

18 209

 

E 0 51

N 42 2

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

*

27 360

 

E 1 11

N 41 49

ES5130019

Estany de Montcortès

 

45

 

E 0 59

N 42 19

ES5130020

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

*

172

 

E 0 41

N 41 42

ES5130021

Secans de la Noguera

*

6 710,6

 

E 0 39

N 41 50

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280

 

E 0 45

N 42 22

ES5130025

Bellmunt-Almenara

*

3 404,4

 

E 0 55

N 41 47

ES5130028

Ribera Salada

 

443

 

E 1 25

N 42 6

ES5140001

Cap de Santes Creus

*

217

 

E 0 46

N 40 51

ES5140003

Ribera d'Algars

 

92

 

E 0 16

N 40 57

ES5140004

Sèquia Major

*

8

 

E 1 10

N 41 4

ES5140005

Serra de Montsià

*

3 219

 

E 0 31

N 40 37

ES5140006

Serres de Cardó-Boix

*

8 846

 

E 0 35

N 40 55

ES5140007

Litoral Tarragoní

*

466

 

E 1 20

N 41 6

ES5140008

Prades-el Montsant

*

31 108

 

E 1 2

N 41 18

ES5140009

Tivissa-Vandellòs i Llaberia

*

9 178

 

E 0 50

N 41 5

ES5140010

Ribera de l'Ebre a Flix-Illes de l'Ebre

*

204

 

E 0 30

N 41 14

ES5140011

Sistema Prelitoral meridional

*

39 268

 

E 0 19

N 40 41

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba Roja

*

3 795

 

E 1 1

N 41 8

ES5140013

Delta de l'Ebre

*

10 872

 

E 0 39

N 40 37

ES5211007

Montgó

*

3 009,32

 

E 0 7

N 38 48

ES5211009

Ifac

*

993,64

 

W 0 5

N 38 39

ES5212004

Riu Gorgos

 

777,36

 

W 0 3

N 38 45

ES5212005

L'Almadrava

*

2 239,49

 

E 0 3

N 38 52

ES5212006

Laguna de Salinas

*

282,3

 

W 0 53

N 38 30

ES5212007

Salero y Cabecicos de Villena

*

717,76

 

W 0 54

N 38 38

ES5212008

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

*

13 823,01

 

W 0 43

N 38 33

ES5212009

Algepsars de Finestrat

*

102,65

 

W 0 13

N 38 34

ES5212010

Arenal de Petrer

 

1,02

 

W 0 46

N 38 30

ES5212011

Rambla de las Estacas

*

0,2

 

W 0 43

N 37 55

ES5212012

Sierra de Escalona y dehesa de Campoamor

*

4 712,02

 

W 0 49

N 37 56

ES5213018

Penya-segats de la Marina

*

3 262,27

 

E 0 10

N 38 43

ES5213019

Aitana, Serrella i Puigcampana

*

17 605,85

 

W 0 13

N 38 39

ES5213020

Serres del Ferrer i Bèrnia

*

3 449,6

 

W 0 3

N 38 40

ES5213021

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

*

5 552,87

 

W 0 5

N 38 32

ES5213022

Serra de Crevillent

*

5 083,46

 

W 0 52

N 38 15

ES5213023

Sierra de Callosa de Segura

*

663,74

 

W 0 54

N 38 7

ES5213024

Tabarca

*

14 557

 

W 0 29

N 38 13

ES5213025

Dunes de Guardamar

*

726,24

 

W 0 38

N 38 7

ES5213026

Sierra de Orihuela

*

1 677,31

 

W 0 58

N 38 5

ES5213032

Cap de les Hortes

*

4 253,24

 

W 0 23

N 38 24

ES5213033

Cabo Roig

*

4 686,52

 

W 0 41

N 37 57

ES5213039

Sierra de Salinas

*

7 734,78

 

W 0 57

N 38 30

ES5213042

Valls de la Marina

*

16 061,26

 

W 0 11

N 38 48

ES5213054

Els Alforins

*

10 115,65

 

E 0 48

N 38 47

ES5214001

Cueva del Perro-Cox

 

1

 

W 0 53

N 38 8

ES5214002

Túnel de Canals

 

1

 

W 0 34

N 38 55

ES5214003

Cova dels Mosseguellos-Vallada

 

1

 

W 0 44

N 38 54

ES5214004

Cova Joliana

 

1

 

W 0 28

N 38 40

ES5221002

Desert de les Palmes

 

3 070,77

 

E 0 2

N 40 4

ES5222001

Serra d'Espadà

*

31 023,51

 

W 0 23

N 39 55

ES5222002

Marjal de Peníscola

*

105

 

E 0 24

N 40 22

ES5222004

Curs alt del riu Millars

*

10 015,14

 

W 0 35

N 40 3

ES5222005

Marjal de Nules

*

644,39

 

W 0 6

N 39 50

ES5222006

Platja de Moncofa

*

1

 

W 0 8

N 39 46

ES5222007

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

*

4 082,01

 

W 0 7

N 39 47

ES5223002

L'Alt Maestrat

*

43 612,7

 

W 0 9

N 40 25

ES5223004

Penyagolosa

*

31 921,4

 

W 0 23

N 40 14

ES5223005

Alt Palància

*

26 267,23

 

W 0 43

N 39 55

ES5223007

Marjal d'Almenara

*

1 496,98

 

W 0 11

N 39 44

ES5223029

Riu Bergantes

*

4 454

 

W 0 10

N 40 42

ES5223036

Serra d'Irta

*

9 797,52

 

E 0 19

N 40 19

ES5223037

Costa d'Orpesa i Benicàssim

*

1 326

 

W 0 7

N 40 3

ES5223053

Forat d'en Ferràs-Orpesa

 

1

 

E 0 6

N 40 5

ES5223055

Serra d'en Galceràn

 

11 319,97

 

E 0 0

N 40 18

ES5224001

Cova Oscura-Atzeneta del Maestrat

 

1

 

W 0 12

N 40 12

ES5232002

Serra Calderona

*

17 781,51

 

W 0 26

N 39 44

ES5232003

Curs mitjà del riu Palància

 

3 664,16

 

W 0 28

N 39 51

ES5232004

Rius del Racó d'Ademús

*

1 410,29

 

W 1 16

N 40 4

ES5232005

Lavajos de Sinarcas

*

24,79

 

W 1 14

N 39 45

ES5232006

Alto Túria

*

14 449,34

 

W 1 8

N 39 48

ES5232007

Riu Xúquer

 

370,53

 

W 0 38

N 39 7

ES5232008

Curs mitjà del riu Albaida

 

863,94

 

W 0 27

N 38 55

ES5232009

Serra del Castell de Xàtiva

 

3,29

 

W 0 31

N 38 59

ES5232010

Cap de Cullera

 

0,21

 

W 0 12

N 39 11

ES5233001

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

*

49 597,86

 

E 0 6

N 40 37

ES5233006

Puebla de San Miguel

*

8 853,13

 

W 1 9

N 40 3

ES5233008

Sabinar de Alpuente

*

9 195,97

 

W 0 56

N 39 56

ES5233009

Sierra del Negrete

*

21 934,19

 

W 1 1

N 39 35

ES5233010

Hoces del Cabriel

*

13 224,18

 

W 1 28

N 39 25

ES5233011

Sierras de Martés y el Ave

*

35 242,05

 

W 0 51

N 39 18

ES5233012

Valle de Ayora y Sierra del Boquerón

*

16 825,15

 

W 1 7

N 39 11

ES5233013

Serra de Corbera

*

4 819,84

 

W 0 19

N 39 6

ES5233015

Serres del Montdúver i Marxuquera

*

7 582

 

W 0 18

N 39 0

ES5233030

Marjal de la Safor

*

1 244,86

 

W 0 11

N 39 2

ES5233034

Sierra del Mugrón

*

1 749

 

W 1 7

N 38 56

ES5233035

Arroyo Cerezo

*

5 402,66

 

W 1 22

N 40 4

ES5233038

Dunes de la Safor

 

68,64

 

W 0 3

N 38 54

ES5233040

Muela de Cortes y el Caroche

*

61 519,48

 

W 0 52

N 39 3

ES5233041

Serra de la Safor

*

3 514,55

 

W 0 16

N 38 52

ES5233044

Sierra de Malacara

*

15 066,37

 

W 0 56

N 39 24

ES5233045

Serra d'Enguera

*

17 323,77

 

W 0 50

N 38 53

ES5233047

Ullals del riu Verd

*

27,94

 

W 0 31

N 39 8

ES5233048

Sima de les Gralles-Navarrés

 

1

 

W 0 39

N 39 7

ES5233049

Cova de les Rates Penades (Ròtova)

 

1

 

W 0 16

N 38 56

ES5233050

Cova de la Moneda-Cotes

*

1

 

W 0 37

N 39 3

ES5233051

Cova de les Meravelles de Llombai

 

1

 

W 0 35

N 39 18

ES5234001

Cova del Sardiner-Sagunt

 

1

 

W 0 13

N 39 42

ES5234002

Cueva Negra-Ayora

 

1

 

W 1 12

N 39 4

ES5234003

Tunel del Carcalín-Buñol

 

1

 

W 0 48

N 39 24

ES5234004

Cueva del Barranco Hondo-Cheste

 

1

 

W 0 43

N 39 31

ES5234005

Sima de l'Àguila-Picassent

 

1

 

W 0 31

N 39 19

ES5234006

Cova de les Meravelles d'Alzira

 

1

 

W 0 25

N 39 7

ES5234007

Cova Xurra-Gandia

 

1

 

W 0 12

N 38 58

ES5310005

Badies de Pollença i Alcúdia

*

30 752,57

 

E 3 12

N 39 50

ES5310008

Es Galatzó-s'Esclop

*

1 423,26

 

E 2 28

N 39 38

ES5310009

Es Teix

*

954,97

 

E 2 38

N 39 43

ES5310010

Comuna de Bunyola

 

787,4

 

E 2 43

N 39 42

ES5310015

Puig de Sant Martí

*

225,86

 

E 3 5

N 39 49

ES5310023

Illots de Ponent

*

2 536,95

 

E 1 11

N 38 58

ES5310024

La Mola

*

2 181,23

 

E 1 34

N 38 41

ES5310025

Cap de Barbaria

*

2 476,56

 

E 1 22

N 38 39

ES5310026

Fita des Ram

 

287,38

 

E 2 33

N 39 39

ES5310027

Cimals de la Serra

*

7 252,38

 

E 2 51

N 39 49

ES5310028

Es Binis

*

27,9

 

E 2 47

N 39 50

ES5310029

Na Borges

*

3 994,18

 

E 3 12

N 39 40

ES5310030

Costa de Llevant

*

1 836,25

 

E 3 2

N 39 25

ES5310031

Porroig

 

113,38

 

E 1 17

N 38 53

ES5310032

Cap Llentrisca-sa Talaia

*

3 090,68

 

E 1 15

N 38 54

ES5310033

Xarraca

*

771,34

 

E 1 28

N 39 6

ES5310034

Serra Grossa

*

1 175,56

 

E 1 21

N 38 55

ES5310035

Área Marina del Nord de Menorca

*

5 111,67

 

E 4 2

N 40 4

ES5310036

Área Marina del Sud de Menorca

*

2 234,43

 

E 3 58

N 39 50

ES5310037

Basses de la Marina de Llucmajor

*

49,5

 

E 2 48

N 39 24

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

 

1

 

E 2 47

N 39 45

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

 

1

 

E 3 10

N 39 50

ES5310040

Cova de les Maravelles

 

1

 

E 2 47

N 39 45

ES5310041

Cova de Canet

 

1

 

E 2 37

N 39 39

ES5310042

Avenc den Corbera

 

1

 

E 2 37

N 39 38

ES5310043

Cova dels Ases

 

1

 

E 3 16

N 39 26

ES5310044

Cova des Coll

 

1

 

E 3 11

N 39 25

ES5310045

Cova d'en Passol

 

1

 

E 3 14

N 39 23

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

 

1

 

E 2 58

N 39 43

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

 

1

 

E 2 51

N 39 43

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

 

1

 

E 2 55

N 39 24

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

 

1

 

E 2 50

N 39 22

ES5310050

Cova d'en Besso

 

1

 

E 3 19

N 39 31

ES5310051

Cova de can Bordils

 

1

 

E 3 21

N 39 33

ES5310052

Cova des Diners

 

1

 

E 3 19

N 39 34

ES5310053

Cova del Dimoni

 

1

 

E 3 21

N 39 32

ES5310054

Cova de sa Gleda

 

1

 

E 3 16

N 39 30

ES5310055

Cova del Pirata

 

1

 

E 3 18

N 39 30

ES5310056

Cova des Pont

 

1

 

E 3 18

N 39 30

ES5310057

Cova de cal Pesso

 

1

 

E 3 4

N 39 55

ES5310058

Cova de can Sión

 

1

 

E 2 59

N 39 50

ES5310059

Cova de Llenaire

 

1

 

E 3 3

N 39 53

ES5310060

Cova Morella

 

1

 

E 2 59

N 39 50

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

 

1

 

E 2 58

N 39 28

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

 

1

 

E 2 46

N 39 41

ES5310063

Cova de can Millo o de Coa Negrina

 

1

 

E 2 45

N 39 42

ES5310064

Avenc de Son Pou

 

1

 

E 2 45

N 39 42

ES5310065

Cova del Drac de cala Santanyí

 

1

 

E 3 8

N 39 19

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

 

1

 

E 3 5

N 39 19

ES5310067

Cova dels Estudiants

 

1

 

E 2 42

N 39 45

ES5310068

Cap Negre

*

737,07

 

E 3 49

N 39 57

ES5310069

Cala d'Algairens

*

141,83

 

E 3 54

N 40 3

ES5310070

Punta Redona-arenal den Castell

*

1 004,59

 

E 4 10

N 40 2

ES5310071

Cala En Brut

*

40,1

 

E 4 12

N 40 0

ES5310072

Caleta de Binillautí

*

160,92

 

E 4 17

N 39 56

ES5310073

Àrea marina Punta Prima-Illa de l'Aire

*

1 353,49

 

E 4 17

N 39 48

ES5310074

De cala Llucalari a Cales Coves

*

1 058,4

 

E 4 6

N 39 52

ES5310075

Arenal de Son Saura

*

346,4

 

E 3 51

N 39 55

ES5310076

Serral den Salat

 

104,86

 

E 2 21

N 39 35

ES5310077

Es Rajolí

*

110,22

 

E 2 22

N 39 37

ES5310078

De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs

*

876,06

 

E 2 26

N 39 38

ES5310079

Puig de Na Bauça

*

1 612,71

 

E 2 30

N 39 35

ES5310080

Puigpunyent

 

566,47

 

E 2 33

N 39 37

ES5310081

Port des Canonge

*

615,93

 

E 2 32

N 39 41

ES5310082

S'Estaca-Punta de Deià

*

1 002,18

 

E 2 36

N 39 44

ES5310083

Es Boixos

*

656,58

 

E 2 41

N 39 45

ES5310084

Torre Picada

 

122,78

 

E 2 42

N 39 48

ES5310085

Moncaire

*

248,73

 

E 2 45

N 39 48

ES5310086

Monnàber

 

10,35

 

E 2 46

N 39 47

ES5310087

Bàlitx

 

331,24

 

E 2 46

N 39 49

ES5310088

Gorg Blau

 

165,23

 

E 2 49

N 39 48

ES5310089

Biniarroi

 

536,26

 

E 2 50

N 39 46

ES5310090

Puig d'Alarò-Puig de s'Alcadena

*

385,26

 

E 2 48

N 39 44

ES5310091

Mossa

 

430,28

 

E 2 53

N 39 50

ES5310092

Muntanyes de Pollença

*

2 967,71

 

E 2 58

N 39 50

ES5310093

Formentor

 

255,75

 

E 3 9

N 35 56

ES5310094

Cala Figuera

*

65,95

 

E 3 10

N 39 57

ES5310095

Can Picafort

*

45,26

 

E 3 10

N 39 45

ES5310096

Punta de n'Amer

*

526,54

 

E 3 24

N 39 34

ES5310097

Àrea marina Costa de Llevant

*

1 998,93

 

E 3 18

N 39 28

ES5310098

Cales de Manacor

*

587,88

 

E 3 17

N 39 29

ES5310099

Portocolom

*

75,71

 

E 3 15

N 39 25

ES5310100

Punta des Ras

 

13,09

 

E 3 15

N 39 23

ES5310101

Randa

 

1 175,79

 

E 2 56

N 39 31

ES5310102

Xorrigo

 

886,06

 

E 2 49

N 39 35

ES5310103

Àrea marina Cap de Cala Figuera

*

128,58

 

E 2 31

N 39 27

ES5310104

Costa de l'Oest d'Eivissa

*

1 272,71

 

E 1 13

N 38 54

ES5310105

Els Amunts d'Eivissa

*

1 463,8

 

E 1 23

N 39 3

ES5310106

Àrea marina de Ses Margalides

*

98,82

 

E 1 19

N 39 2

ES5310107

Àrea marina de Tagomago

*

745,29

 

E 1 37

N 39 1

ES5310108

Àrea marina del cap Martinet

*

553,07

 

E 1 30

N 38 56

ES5310109

Àrea marina de cala Saona

*

442,15

 

E 1 22

N 38 42

ES5310110

Àrea marina Platja de Tramuntana

*

1 407,64

 

E 1 30

N 38 41

ES5310111

Àrea marina Platja de Migjorn

*

2 010,49

 

E 1 29

N 38 39

ES5310112

Nord de Sant Joan

*

1 928,04

 

E 1 33

N 39 5

ES6110001

Albufera de Adra

*

135,27

 

W 2 57

N 36 45

ES6110002

Karst en Yesos de Sorbas

*

2 451,08

 

W 2 4

N 37 5

ES6110003

Sierra María — Los Vélez

*

22 670,33

 

W 2 7

N 37 44

ES6110004

Sierra del Oso

*

12 017,49

 

W 2 7

N 37 51

ES6110005

Sierra de Cabrera-Bédar

*

33 578,62

 

W 1 58

N 37 5

ES6110006

Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla

*

22 309,12

 

W 2 29

N 36 58

ES6110007

La Serreta de Cabo de Gata

*

595,32

 

W 2 8

N 36 52

ES6110008

Sierras de Gádor y Enix

*

50 144,05

 

W 2 44

N 36 55

ES6110009

Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar

*

1 946,4

 

W 2 44

N 36 40

ES6110010

Fondos Marinos Levante Almeriense

*

6 313,46

 

W 1 45

N 37 13

ES6110011

Sierra del Alto de Almagro

*

6 239,6

 

W 1 50

N 37 21

ES6110012

Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón

*

5 886,28

 

W 1 44

N 37 19

ES6110013

Calares de Sierra de los Filabres

*

6 630,41

 

W 2 28

N 37 17

ES6110014

Artos de El Ejido

*

264,44

 

W 2 47

N 36 45

ES6110015

Alborán

*

26 456,65

 

W 3 2

N 35 56

ES6110016

Rambla de Arejos

 

2,1

 

W 1 38

N 37 22

ES6110017

Río Antas

 

23,08

 

W 1 49

N 37 12

ES6110018

Río Adra

*

80,31

 

W 2 58

N 36 49

ES6110019

Arrecifes de Roquetas de Mar

*

204,49

 

W 2 35

N 36 47

ES6110020

Islote de San Andrés

*

35,43

 

W 1 53

N 36 59

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

 

121,42

 

W 5 47

N 36 46

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

 

695,84

 

W 5 40

N 36 50

ES6120003

Estuario del río Guadiaro

 

35,54

 

W 5 16

N 36 16

ES6120006

Marismas del río Palmones

*

57,48

 

W 5 26

N 36 10

ES6120008

La Breña y Marismas del Barbate

*

4 816,41

 

W 5 58

N 36 11

ES6120009

Fondos marinos de Bahía de Cádiz

 

7 040,01

 

W 6 14

N 36 29

ES6120011

Laguna de Los Tollos

 

72,3

 

W 6 0

N 36 50

ES6120013

Sierra Líjar

*

7 262,92

 

W 5 25

N 36 55

ES6120014

Laguna de las Canteras y el Tejón

*

200,5

 

W 6 4

N 36 34

ES6120015

Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz

*

26 475,31

 

W 5 57

N 36 24

ES6120017

Punta de Trafalgar

*

183,31

 

W 6 1

N 36 11

ES6120018

Pinar de Roche

*

689,17

 

W 6 7

N 36 18

ES6120019

Río Salado de Conil

 

77,14

 

W 6 3

N 36 17

ES6120020

Túnel III de Bornos

 

108,13

 

W 5 45

N 36 48

ES6120021

Río Guadalete

 

71,26

 

W 5 51

N 36 41

ES6120022

Búnker del Tufillo

 

0,12

 

W 5 40

N 36 4

ES6120023

Corrales de Rota

 

47,53

 

W 6 23

N 36 37

ES6120024

Cueva del Búho

 

22,8

 

W 5 35

N 36 48

ES6120025

Río Iro

*

71,64

 

W 6 0

N 36 28

ES6120026

Cueva de las Mesas de Algar

 

85,15

 

W 5 54

N 36 21

ES6120027

Salado de San Pedro

*

31,22

 

W 6 2

N 36 33

ES6120028

Río de la Jara

 

5,75

 

W 5 37

N 36 2

ES6120029

Búnker del Santuario de la Luz

 

2,78

 

W 5 37

N 36 3

ES6120030

Cuevas de la Mujer y de las Colmenas

 

47,63

 

W 6 10

N 36 38

ES6120031

Ríos Guadiaro y Hozgarganta

 

49,53

 

W 5 18

N 36 23

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

*

38 408,21

 

W 4 16

N 38 12

ES6130002

Sierra Subbética

*

31 905,3

 

W 4 18

N 37 26

ES6130003

Sierra de Santa Eufemia

*

10 651,56

 

W 4 56

N 38 37

ES6130004

Río Guadalmez

*

10 585,16

 

W 4 40

N 38 32

ES6130005

Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro

*

33 087,47

 

W 4 23

N 38 6

ES6130006

Guadalmellato

*

39 795,54

 

W 4 38

N 38 3

ES6130007

Guadiato-Bembézar

*

114 513,96

 

W 5 11

N 38 4

ES6130008

Tramo Inferior del río Guadajoz

 

285,46

 

W 4 42

N 37 47

ES6130009

Ríos Cuzna y Gato

*

112,09

 

W 4 46

N 38 9

ES6130010

Río Guadamatilla y arroyo del Tamujar

*

135,94

 

W 5 6

N 38 38

ES6130011

Río Guadamatilla

 

13,73

 

W 5 5

N 38 24

ES6130012

Río Zújar

*

108,5

 

W 5 18

N 38 34

ES6130013

Barrancos del río Retortillo

*

507,68

 

W 5 20

N 37 48

ES6130014

Arroyo de Ventas Nuevas

 

4,6

 

W 4 27

N 38 22

ES6130015

Río Guadalquivir (tramo medio)

 

2 700,36

 

W 4 39

N 37 56

ES6130016

Río Guadalbarbo

*

9,43

 

W 4 51

N 38 8

ES6140001

Sierra de Baza

*

53 833,68

 

W 2 48

N 37 19

ES6140002

Sierra de Castril

*

12 656,58

 

W 2 45

N 37 53

ES6140003

Sierra de Huétor

*

12 160,63

 

W 3 28

N 37 16

ES6140004

Sierra Nevada

*

171 810,93

 

W 3 8

N 37 4

ES6140005

Sierras del Nordeste

*

46 184,42

 

W 2 30

N 37 56

ES6140006

Sierra de Arana

*

19 991,97

 

W 3 23

N 37 23

ES6140007

Sierras del Campanario y las Cabras

*

8 486,92

 

W 3 37

N 37 24

ES6140008

Sierra de Loja

*

25 967,54

 

W 4 8

N 37 5

ES6140009

Sierra Nevada Noroeste

*

789,94

 

W 3 19

N 37 10

ES6140010

Sierra de Baza Norte

*

1 190,09

 

W 2 47

N 37 28

ES6140011

Sierra de Castell de Ferro

*

731,87

 

W 3 23

N 36 43

ES6140012

La Mala

 

615,75

 

W 3 43

N 37 7

ES6140013

Fondos marinos Tesorillo-Salobreña

 

1 013,01

 

W 3 37

N 36 44

ES6140014

Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro

*

971,32

 

W 3 22

N 36 42

ES6140015

Barrancos del río de Aguas Blancas

 

2 988,53

 

W 3 24

N 37 13

ES6140016

Acantilados y Fondos marinos de la Punta de la Mona

 

123,52

 

W 3 43

N 36 43

ES6150001

Laguna del Portil

*

1 265,63

 

W 7 2

N 37 13

ES6150002

Enebrales de Punta Umbría

*

187,57

 

W 6 59

N 37 11

ES6150003

Estero de Domingo Rubio

*

343,07

 

W 6 54

N 37 11

ES6150004

Lagunas de Palos y las Madres

*

648,96

 

W 6 52

N 37 9

ES6150005

Marismas de Isla Cristina

*

2 498,04

 

W 7 21

N 37 12

ES6150006

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido

*

2 409,11

 

W 7 9

N 37 13

ES6150007

Peñas de Aroche

*

725,14

 

W 7 4

N 37 55

ES6150009

Doñana Norte y Oeste

*

31 372,17

 

W 6 10

N 37 15

ES6150010

Andévalo Occidental

*

52 901,71

 

W 7 24

N 37 30

ES6150012

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

*

2 918,67

 

W 6 50

N 37 12

ES6150013

Dunas del Odiel

*

64,45

 

W 6 53

N 37 10

ES6150014

Marismas y Riberas del Tinto

*

3 125,84

 

W 6 52

N 37 17

ES6150015

Isla de San Bruno

*

386,24

 

W 7 23

N 37 11

ES6150016

Acebuchal de Alpizar

 

80,49

 

W 6 26

N 37 27

ES6150017

Marisma de las Carboneras

 

263,38

 

W 7 0

N 37 16

ES6150018

Río Guadiana y Ribera de Chanza

*

1 545,81

 

W 7 26

N 37 18

ES6150019

Bajo Guadalquivir

*

4 113,94

 

W 6 5

N 37 3

ES6150020

Arroyo del Alamillo

*

47,93

 

W 7 20

N 37 19

ES6150021

Corredor Ecológico del río Tinto

 

21 404,98

 

W 6 37

N 37 34

ES6150022

Rivera de Chanza

 

70,06

 

W 7 21

N 37 47

ES6150023

Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas

*

992,44

 

W 6 22

N 37 20

ES6150024

El Jure

 

11,63

 

W 7 5

N 37 33

ES6150025

Mina Carpio

 

11,31

 

W 6 58

N 37 48

ES6150026

Mina Sotiel Coronoda

 

5,2

 

W 6 50

N 37 36

ES6150027

Mina Oriente

 

7,63

 

W 6 40

N 37 37

ES6150028

Estuario del río Piedras

*

443,19

 

W 7 5

N 37 12

ES6150029

Estuario del río Tinto

*

1 162,44

 

W 6 54

N 37 9

ES6160001

Laguna Honda

*

367,69

 

W 4 8

N 37 35

ES6160002

Alto Guadalquivir

 

768,75

 

W 3 17

N 37 56

ES6160003

Cascada de Cimbarra

*

534,45

 

W 3 22

N 38 23

ES6160004

Laguna Grande

 

199,87

 

W 3 33

N 37 56

ES6160005

Despeñaperros

*

7 570,44

 

W 3 32

N 38 22

ES6160006

Sierras de Andújar

*

74 052,63

 

W 4 4

N 38 17

ES6160007

Sierra Mágina

*

19 957,43

 

W 3 25

N 37 45

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

*

179 500,9

 

W 3 11

N 38 23

ES6160009

Estribaciones de Sierra Magina

*

6 192,41

 

W 3 35

N 37 45

ES6160010

Tramo Inferior del río Guadalimar y Alto Guadalquivir

 

1 052,09

 

W 3 44

N 37 59

ES6160011

Río Guadiana Menor (tramo inferior)

 

49,21

 

W 3 10

N 37 49

ES6160012

Río Jándula

 

5,28

 

W 4 6

N 38 4

ES6160013

Río Guadalquivir (tramo superior)

*

43,71

 

W 3 5

N 38 2

ES6160014

Río Guadalimar

*

2 065,03

 

W 3 3

N 38 12

ES6160015

Río Guadiana Menor (tramo superior)

 

31,73

 

W 3 0

N 37 35

ES6170001

Laguna de la Ratosa

*

172,43

 

W 4 41

N 37 12

ES6170002

Acantilados de Maro-Cerro Gordo

*

1 789,58

 

W 3 46

N 36 44

ES6170003

Desfiladero de los Gaitanes

*

2 170,26

 

W 4 45

N 36 55

ES6170004

Los Reales de Sierra Bermeja

*

1 214,5

 

W 5 12

N 36 29

ES6170005

Sierra Crestellina

 

496,3

 

W 5 16

N 36 28

ES6170006

Sierra de las Nieves

*

20 150,79

 

W 4 59

N 36 41

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

*

40 646,57

 

W 3 54

N 36 51

ES6170008

Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur

 

2 775,57

 

W 4 42

N 36 56

ES6170009

Sierras de Alcaparaín y Aguas

*

5 574,79

 

W 4 49

N 36 49

ES6170010

Sierras Bermeja y Real

*

30 932,27

 

W 5 5

N 36 33

ES6170011

Sierra Blanca

*

6 471,94

 

W 4 53

N 36 35

ES6170012

Sierra de Camarolos

*

8 709,34

 

W 4 23

N 36 57

ES6170013

Sierra de Mollina

 

761,71

 

W 4 39

N 37 10

ES6170015

Lagunas de Campillos

*

1 343,92

 

W 4 49

N 37 2

ES6170016

Valle del río del Genal

*

23 401,33

 

W 5 13

N 36 35

ES6170017

Río de Castor

 

7,41

 

W 5 5

N 36 27

ES6170018

Cueva de Belda I

*

23,29

 

W 4 24

N 37 15

ES6170019

Río Verde

 

108,4

 

W 4 57

N 36 31

ES6170020

Río Guadaiza

 

9,03

 

W 4 59

N 36 30

ES6170021

Río Guadalmina

*

7,4

 

W 5 0

N 36 29

ES6170022

Río Fuengirola

 

35,1

 

W 4 38

N 36 32

ES6170023

Yeso III, Higuerones IX y el Marrubio

 

169,62

 

W 4 43

N 36 58

ES6170024

Río Guadalmansa

 

7,14

 

W 5 3

N 36 28

ES6170025

Río Real

 

9,79

 

W 4 50

N 36 32

ES6170026

Río del Padrón

 

7,32

 

W 5 7

N 36 26

ES6170027

Arroyo de la Cala

 

8,02

 

W 5 8

N 36 27

ES6170028

Río Guadalmedina

 

25,08

 

W 4 26

N 36 50

ES6170029

Río Manilva

*

12,08

 

W 5 15

N 36 24

ES6170030

Calahonda

 

483,84

 

W 4 42

N 36 29

ES6170031

Río Guadiaro

 

9,73

 

W 5 19

N 36 36

ES6170032

Sierra Blanquilla

*

1 437,63

 

W 5 0

N 36 47

ES6170033

Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas

 

83,84

 

W 4 41

N 36 43

ES6170034

Río Guadalevín

 

15,19

 

W 5 9

N 36 44

ES6170036

Fondos marinos de la Bahía de Estepona

*

552,56

 

W 5 8

N 36 24

ES6180001

Complejo Endorreico de Utrera

 

1 132,06

 

W 5 49

N 37 2

ES6180002

Complejo Endorreico La Lantejuela

*

896,21

 

W 5 10

N 37 21

ES6180003

Laguna del Gosque

*

415,19

 

W 4 56

N 37 7

ES6180004

Sierra de Alanís

*

6 508,07

 

W 5 37

N 38 6

ES6180005

Corredor Ecológico del río Guadiamar

*

16 724,2

 

W 6 14

N 37 14

ES6180006

Laguna de Coripe

*

75,04

 

W 5 21

N 37 0

ES6180007

Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata

 

195,68

 

W 5 32

N 36 58

ES6180009

Río del Viar

 

6,23

 

W 5 52

N 37 44

ES6180010

Rivera de Cala

 

3,11

 

W 6 8

N 37 47

ES6180011

Río Corbones

 

341,25

 

W 5 19

N 37 14

ES6180012

Minas el Galayo y la Jabata

 

53,95

 

W 5 25

N 37 47

ES6180013

Río Guadaira

 

44,83

 

W 5 33

N 37 8

ES6180014

Salado de Lebrija-Las Cabezas

 

115,25

 

W 5 55

N 36 57

ES6180015

Mina el Abrevadero

 

170,46

 

W 5 45

N 37 42

ES6180016

Venta de las Navas

*

591,67

 

W 5 31

N 37 50

ES6200001

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

*

2 791,54

 

W 0 45

N 37 35

ES6200002

Carrascoy y El Valle

*

11 873,77

 

W 1 11

N 37 52

ES6200003

Sierra de La Pila

*

8 836,36058

 

W 1 13

N 38 15

ES6200004

Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y Moratalla

*

10 721,268

 

W 1 40

N 38 14

ES6200005

Humedal del Ajauque y Rambla Salada

*

886,49

 

W 0 8

N 38 4

ES6200006

Espacios abiertos e islas del Mar Menor

*

1 182,79

 

W 0 43

N 37 37

ES6200007

Islas e islotes del litoral mediterráneo

*

40,91

 

W 0 42

N 37 43

ES6200008

Sierra Salinas

*

1 343,21617

 

W 1 5

N 38 30

ES6200009

Sierra de El Carche

*

5 942,4603

 

W 1 10

N 38 25

ES6200010

Cuatro Calas

*

172,7111

 

W 1 37

N 37 23

ES6200011

Sierra de las Moreras

*

2 498,6934

 

W 1 20

N 37 34

ES6200012

Calnegre

*

781,347934

 

W 1 27

N 37 30

ES6200013

Cabezo Gordo

*

230,2493

 

W 0 54

N 37 48

ES6200014

Saladares del Guadalentín

*

2 034,99

 

W 1 24

N 37 47

ES6200015

La Muela y Cabo Tiñoso

*

7 889,8

 

W 1 8

N 37 36

ES6200016

Revolcadores

*

3 490,23

 

W 2 15

N 38 4

ES6200017

Sierra de Villafuerte

*

6 569,97

 

W 2 8

N 38 8

ES6200018

Sierra de la Muela

*

10 868,74

 

W 2 2

N 38 15

ES6200019

Sierra del Gavilán

*

3 930,85

 

W 1 6

N 38 57

ES6200020

Casa Alta-Las Salinas

*

3 797,06

 

W 2 0

N 37 53

ES6200021

Sierra de Lavia

*

2 178,8

 

W 1 47

N 37 58

ES6200022

Sierra del Gigante

*

3 595,03

 

W 1 58

N 37 46

ES6200023

Sierra de la Tercia

*

5 025,7

 

W 1 37

N 37 44

ES6200024

Cabezo de Roldán

*

1 270,1

 

W 1 2

N 37 35

ES6200025

Sierra de la Fausilla

*

865,2628

 

W 0 55

N 37 33

ES6200026

Sierra de Ricote-La Navela

*

7 821,21

 

W 1 25

N 38 8

ES6200027

Sierra de Abanilla

*

986,51

 

W 1 0

N 38 13

ES6200028

Río Chícamo

*

420,347094

 

W 1 3

N 38 12

ES6200029

Franja litoral sumergida de la Región de Murcia

*

12 826,61

 

W 0 46

N 37 34

ES6200030

Mar Menor

*

13 422,9

 

W 0 46

N 37 49

ES6200031

Cabo Cope

*

241,0207

 

W 1 28

N 37 26

ES6200032

Minas de la Celia

*

1,96

 

W 1 27

N 38 27

ES6200033

Cueva de las Yeseras

*

0,75

 

W 1 1

N 38 4

ES6200034

Lomas del Buitre y río Luchena

*

4 099,51851

 

W 1 51

N 37 46

ES6200035

Sierra de la Almenara

*

19 398,48

 

W 1 28

N 37 38

ES6200036

Sierra del Buey

*

3 789,94014

 

W 1 13

N 38 32

ES6200037

Sierra del Serral

*

1 092,01

 

W 1 6

N 38 30

ES6200038

Cuerda de la Serrata

*

1 140

 

W 2 1

N 38 0

ES6200039

Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte

*

1 330,84

 

W 1 54

N 37 32

ES6200040

Cabezos del Pericón

*

499,02

 

W 1 7

N 37 40

ES6200041

Rambla de la Rogativa

*

314,627735

 

W 2 13

N 38 7

ES6200042

Yesos de Ulea

*

771,500634

 

W 1 17

N 38 10

ES6200043

Río Quípar

*

701,34

 

W 1 52

N 38 2

ES6200044

Sierra de las Victorias

*

204,42

 

W 1 7

N 37 42

ES6200045

Río Mula y Pliego

*

877,71

 

W 1 29

N 38 3

ES6200046

Sierra de Enmedio

*

2 284,86

 

W 1 49

N 37 29

ES6200047

Sierra de la Torrecilla

*

3 535,0538

 

W 1 47

N 37 40

ES6200048

Medio Marino

*

154 546,63

 

W 1 7

N 37 32