Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0282

Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 2004/450/ЕО за установяване на стандартни изисквания за съдържанието на заявленията за финансиране от Общността на програми за ликвидиране, мониторинг и контрол върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) (нотифицирано под номер C(2006) 1247)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 104, 13.4.2006, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 592–596 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 180 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 180 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2008; заключение отменено от 32008D0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/282/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

180


32006D0282


L 104/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2006 година

за изменение на Решение 2004/450/ЕО за установяване на стандартни изисквания за съдържанието на заявленията за финансиране от Общността на програми за ликвидиране, мониторинг и контрол върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)

(нотифицирано под номер C(2006) 1247)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/282/EO)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 24, параграф 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 90/424/ЕИО установява процедурите, управляващи финансовото участие на Общността в програмите за унищожаване и мониторинг върху определени заболявания при животните, изброени в посоченото решение.

(2)

Решение 2004/450/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно установяване на стандартни изисквания за съдържанието на молбите за финансиране от Общността за програми за премахване, мониторинг и контрол на болести по животните (2) установява информацията, която трябва да се съдържа в молбите за финансиране, които държавите-членки следва да внесат в Комисията.

(3)

Приложение III към Решение 2004/450/ЕО установява стандартните изисквания за представяне на програми за унищожаване и мониторинг върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), в които Общността участва със съфинансиране. Това приложение се отнася до определени разпоредби на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (3).

(4)

Приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 бяха изменени с Регламенти (ЕО) № 1492/2004 (4), (ЕО) № 36/2005 (5) и (ЕО) № 214/2005 (6) на Комисията. Ето защо е подходящо да се измени Решение 2004/450/ЕО, за да се вземат предвид измененията на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(5)

Решение 2004/450/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение III към Решение 2004/450/ЕО се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Решение 2006/53/ЕО (ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 155, 30.4.2004 г., стр. 90. Поправено в ОВ L 92, 12.4.2005 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 339/2006 на Комисията (ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 5).

(4)  ОВ L 274, 24.8.2004 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 10, 13.1.2005 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 37, 10.2.2005 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стандартни изисквания при представяне на програми за унищожаване и мониторинг върху ТСЕ (1), съфининсирани от Общността

1.   Идентификация на програмата

Държава-членка:

Заболяване/заболявания (2):

Година на изпълнение:

Изходящ номер на документа:

Лице за контакт (име,телефон,факс, e-mail):

Дата на изпращане в Комисията:

2.   Описание на програмата

3.   Описание на епидемиологичната ситуация на заболяването

Мерки за изпълнение, включени в програмата

4.1.   Определяне на централния орган, отговарящ за контрола и координацията на департаментите, натоварени с изпълнението на програмата:

4.2.   Описание и разграничаване на географските и административните области, в които тази програма ще се прилага:

4.3.   Действаща система за регистрация на селскостопанските обекти:

4.4.   Действаща система за идентификация на животните:

4.5.   Функциониращи мерки по отношение на нотификациятаq свързана със заболяването:

Мониторинг

4.6.1.   Мониторинг върху говедата

 

Очакван брой проверки

Животни, изброени в глава A, част I, точки 2.1, 3 и 4.1 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3)

 

Животни, изброени в глава A, част I, точки 2.2, 4.2 и 4.3 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Други (определя се точно)

 

4.6.2.   Мониторинг върху домашни овце

 

Очакван брой проверки

Домашни овце, изброени в глава A, част II, точка 2 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни овце, изброени в глава A, част II, точка 3 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни овце, изброени в глава A, част II, точка 5 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни овце, изброени в точка 8, буква г) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001

 

Други (определя се точно)

 

4.6.3.   Мониторинг върху домашни кози

 

Очакван брой проверки

Домашни кози, изброени в глава A, част II, точка 2 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни кози, изброени в в глава A, част II, точка 3 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни кози, изброени в глава A, част II, точка 5 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Домашни кози, изброени в точка 4, буква в) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001

 

Други (определя се точно)

 

4.6.4.   Проверки за разграничаване

 

Очакван брой проверки

Първично молекулярно изследване, посочено в глава В, точка 3.2, буква в), i) от приложение X към Регламент (EО) № 999/2001

 

4.6.5.   Генотипен анализ на животни с положителни проби и животни, избрани със случаен подбор

 

Очакван брой проверки

Животни, изброени в глава A, част II, точка 8.1 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Животни, изброени в глава A, част II, точка 8.2 от приложение III към Регламент (EО) № 999/2001

 

Унищожаване

Мерки, последвали след потвърждение на случай на СЕГ:

4.7.1.1.   Описание:

4.7.1.2.   Обобщена таблица

 

Очакван брой

Животни за убиване съгласно изискванията, посочени в точка 2, буква a) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001:

 

Мерки, последвали след потвърждение на случай на болестта скрейпи:

4.7.2.1.   Описание:

4.7.2.2.   Обобщена таблица

 

Очакван брой

Животни за убиване съгласно изискванията, посочени в точка 2, буква б) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001:

 

Животни за генотипен анализ съгласно изискванията, посочени в точка 2, буква б) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001:

 

Програми за развъждане, стимулиращи резистентност на ТСЕ при овцете

4.7.3.1.   Общо описание (4):

4.7.3.2.   Обобщена таблица

 

Очакван брой

Овце за генотипен анализ в рамките на програмата за развъждане, както е предвидено в Решение 2003/100/EО на Комисията

 

Овни, които следва да бъдат подложени на генотипен анализ в рамките на програмата за развъждане според предвиденото в Решение 2003/100/EО

 

Разходи

5.1.   Детайлизиран анализ на разходите:

5.2.   Обобщена таблица на разходите

Видове разходи

Спесификация

Брой единици

Единична стойност в еуро

Обща сума в еуро

Финансиране, искано от Общността (да/не)

1.

Вземане на проби за СЕГ (5)

1.1.

Бързи тестове

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

2.

Вземане на проби за болестта скрейпи (6)

2.1.

Бързи тестове

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

3.

Проверки за разграничаване (7)

3.1.

Основни молекулярни тестове

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

4.

Генотипни анализи

4.1.

Определяне генотипа на животните в рамките на мерките, определени с Регламент (EО) № 999/2001 (8)

Метод

 

 

 

 

4.2.

Определяне на генотипа на животните в рамките на програмите за развъждане, както е предвидено с Решение 2003/100/EО (9)

Метод

 

 

 

 

5.

Задължително клане

5.1.

Обезщетение за говеда, които ще бъдат убивани в съответствие с изискванията на точка 2, буква a) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001

 

 

 

 

 

5.2.

Обезщетение за домашни овце и кози, които ще бъдат убивани в съответствие с изискванията на точка 2, буква б) от приложение VII към Регламент (EО) № 999/2001

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 


(1)  Спонгиформна енцефалопатия при говедата (СЕГ) и болестта скрейпи.

(2)  За едно заболяване се използва един документ, освен ако всички мерки по програмата за целевата група население не се използват за контрол и унищожаване на различни заболявания.

(3)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(4)  Описание на програмата съгласно минималните изисквания, определени с Решение 2003/100/EО (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 41) (това описание може да бъде направено чрез позоваване на доклада, посочен в член 5, буква а) от въпросното решение).

(5)  Както е посочено в точка 4.6.1.

(6)  Както е посочено в точки 4.6.2 и 4.6.3.

(7)  Както е посочено в точка 4.6.4.

(8)  Както е посочено в точки 4.6.3 и 4.7.2.2.

(9)  Както е посочено в точка 4.7.3.2.“


Top