Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0232

Решение на Съвета от 20 декември 2005 година за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

OJ L 87, 24.3.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/232/oj

32006D0232Официален вестник n° L 087 , 24/03/2006 стр. 0001 - 0001


20051220

Решение на Съвета

от 20 декември 2005 година

за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

(2006/232/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 133, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) На 23 октомври 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за сключването на споразумение относно търговията с вина между Европейската общност и Съединените американски щати.

(2) Преговорите приключиха и на 14 септември 2005 г. двете страни подписаха Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (по-долу наричано "Споразумението"). Споразумението е първи етап на договореност и в рамките на деветдесет дни след датата на неговото влизане в сила страните трябва да започнат преговори с оглед сключването на едно или повече споразумения, които допълнително да улеснят търговията с вина помежду им.

(3) Поради това споразумението следва да бъде одобрено.

(4) За улеснение на прилагането и евентуалното изменение на приложенията към Споразумението Комисията следва да бъде упълномощена да приеме необходимите мерки съобразно процедурата, установена с Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино [1],

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (по-долу наричано "Споразумението") се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава да определи лицето/лицата, което/които да подпише/подпишат Споразумението в потвърждение на поетите задължения от Общността.

Член 3

С цел прилагането член 5, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 5, член 11, параграфи 5 и 6, член 13, параграф 1 и член 14 от Споразумението Комисията се упълномощява да приеме, съгласно процедурата, установена с член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, необходимите мерки за прилагане на Споразумението и да изменя неговите приложения, протокола и допълненията към него.

Член 4

Настоящото решение следва да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2005 година.

За Съвета

Председател

M. Beckett

[1] ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2165/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).

--------------------------------------------------

Top