Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2103

Регламент (EО) № 2103/2005 на Съвета от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит

OJ L 337, 22.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 243–248 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2103/oj

10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

166


32005R2103


L 337/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2103/2005 НА СЪВЕТА

от 12 декември 2005 година

за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 14, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

Комисията трябва да предостави статистическите данни, които се използват при прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Комисията не съставя директно тези данни, а разчита на данните, събрани и отчетени от националните власти съгласно член 3 от посочения протокол.

(2)

Ролята на Комисията като статистическа власт в този контекст се упражнява изрично от Евростат от името на Комисията. Като отдел на Комисията, който отговаря за осъществяване на възложените на Комисията задачи по отношение изготвянето на статистика на Общността, от Евростат се изисква да изпълнява задачите си в съответствие с принципите на безпристрастност, надеждност, правилност, съотношение разходи/ефикасност, статистическа тайна и прозрачност, установени с Решение 97/281/EО на Комисията от 21 април 1997 г. относно ролята на Евростат по отношение на производството на статистическата информация на Общността (3). Принципът на професионалната независимост, адекватността на ресурсите и качеството на статистическите данни следва да се засили чрез прилагане от страна на националните статистически власти и статистическите власти на Общността на Препоръка на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отговорността на националните статистически власти и статистическите власти на Общността.

(3)

Регламент (EО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4), съдържа съответните дефиниции за целите на процедурата при прекомерен дефицит и определя времеви график за отчитане пред Комисията на годишния държавен дефицит и дълг, както и други годишни данни за държавния бюджет. В настоящата си версия регламентът не съдържа разпоредби относно оценката на качеството на данните, отчитани от държавите-членки, или относно предоставянето на данни от страна на Комисията.

(4)

По предложение на Комисията Съветът (Eкофин) прие на 18 февруари 2003 г. кодекс за най-добрите практики за съставяне и отчитане на данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, с цел разясняване и подобряване на процедурите на равнище държави-членки и на общностно равнище, които се използват при съставянето и отчитането на националните сметки съгласно Европейската система от национални сметки 1995 (ESA 95) (5), и по-специално данни за държавния дефицит и дълг в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

(5)

При преразглеждане на сроковете за отчитане на данните в рамките на процедурата при прекомерен дефицит следва да се осигури пълна съвместимост със сроковете на програмата на ESA за предаване на данни (6) за държавните разходи и приходи, финансовите отчети, финансовите трансакции и дълга, с тримесечна и годишна периодичност. Целта на преразглеждането на сроковете за отчитане е да се опростят задълженията на държавите-членки да представят отчети; въз основа на преразглеждането ще са необходими някои бъдещи изменения на програмата на ESA 95 за предаване на данни, които следва да бъдат направени посредством регламент на Комисията.

(6)

Правдоподобността на бюджетния надзор зависи в голяма степен от надеждната бюджетна статистика. От извънредно голямо значение е данните, които се отчитат от държавите-членки съгласно Регламент (EО) № 3605/93 и се предоставят от Комисията на Съвета в съответствие с протокола, да бъдат с високо качество.

(7)

Е необходимо да се определят мерки за подобряване на качеството на отчитаните в рамките на процедурата при прекомерен дефицит актуални данни за държавния бюджет, които надграждат върху съществуващите най-добри практики и биха позволили на Съвета и Комисията да изпълняват функциите си съгласно Договора. Основните елементи на оценката на качеството са установени в приетата от Статистическия програмен комитет през септември 2001 г. декларация на Европейската статистическа система за качеството.

(8)

В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в член 5 от Договора, предвидените в настоящия регламент мерки, необходими за постигането на целта за засилване на статистическия мониторинг на качеството на отчитаните данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, не излизат извън необходимото за постигането на тази цел.

(9)

Съставянето на бюджетната статистика се регулира от принципите, установени в Регламент (EО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (7), и най-вече от принципите на безпристрастност, надеждност, уместност и прозрачност.

(10)

Евростат отговаря от името на Общността за оценката на качеството на данните и за предоставянето на данните, които се използват в рамките на процедурата при прекомерен дефицит в съответствие с Решение 97/281/EО на Комисията.

(11)

Следва да бъде установен постоянен диалог между Комисията и статистическите власти на държавите-членки, за да се гарантира както качеството на актуалните данни, отчитани от държавите-членки, така и основните сметки по институционални сектори, събрани в съответствие с ESA 95. За тази цел Комисията може да осъществява редовни посещения за водене на разговори, както и евентуални методологически посещения, като по този начин подобрява мониторинга на отчитаните данни и осигурява непроменено качество на данните. Държавите-членки следва да предоставят на Комисията незабавен достъп до информация. По правило следва да се провеждат посещения за водене на разговори. Методологическите посещения следва да се предприемат само в случаите, в които Комисията (Евростат) идентифицира съществени рискове или потенциални проблеми по отношение на качеството на данните, особено когато се отнасят до прилаганите към данните методи, концепции и класификации, които държавите-членки са задължени да отчитат. Провеждането на тези евентуални методологически посещения ще се базира на обмена на информация със съответните комитети, и по-специално с Икономическия и финансов комитет.

(12)

Държавите-членки следва да предоставят на Комисията подробно изложение, актуализирано и публично оповестено, на методите, процедурите и източниците, използвани за съставянето на актуалните данни за дефицита и дълга, както и за основните сметки по институционални сектори съгласно ESA 95.

(13)

В случаите на съмнение за правилното счетоводно третиране на държавна трансакция или в случаите, които са усложнени или са от общ интерес, са необходими незабавни решения от страна на Комисията (Евростат) за правилното счетоводно третиране на трансакцията в съответствие с Регламент (EО) № 2223/96 на Съвета.

(14)

Правилата, които регулират предоставянето на данни от Комисията (Евростат), следва да бъдат изяснени по отношение на сроковете за предоставяне, както и по отношение на всички резерви и изменения.

(15)

Обхватът на отчетите следва да бъде приведен в съответствие с данните, които се отчитат понастоящем от държавите-членки. По принцип Регламент (EО) № 3605/93 е необходимо да бъде актуализиран в светлината на опита, придобит при прилагането на Кодекса на най-добрите практики.

(16)

Регламент (EО) № 3605/93 следва съответно да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EО) № 3605/93 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг са данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи. Данните следва да бъдат изготвени във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.

2.   Данните за нивото на актуалния държавен дефицит и дълг са прогнозните, временните или окончателните резултати за изминалата година. Планираните и актуалните данни трябва да са в последователна времева поредица, доколкото са засегнати дефинициите и концепциите.“;

2.

В член 4, параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   От началото на 1994 г. държавите-членки отчитат пред Комисията на два пъти планирания и актуалния държавен дефицит и нивата на държавен дълг, като първото отчитане е преди 1 април на текущата година (година „n“), а второто преди 1 октомври на годината „n“.

Държавите-членки информират Комисията за това кои национални власти са отговорни за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

2.   Преди 1 април на годината „n“ държавите-членки:

отчитат пред Комисията планирания държавен дефицит за годината „n“, данните за актуалния държавен дефицит за годината „n-1“ и актуалните държавни дефицити за годините „n-2“, „n-3“ и „n-4“,

същевременно предоставят на Комисията планираните данни за годината „n“ и актуалните данни за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ за съответните бюджетни дефицити на националните сметки съгласно най-използваната дефиниция в съответната държава-членка и данните, които обясняват преминаването на бюджетния дефицит на националните сметки в техния държавен дефицит за подсектор S.1311,

същевременно предоставят на Комисията актуалните данни за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ за съответните текущи салда и данните, които обясняват преминаването на текущите салда на всеки институционален подсектор в държавния дефицит за подсектори S.1312, S.1313 и S.1314,

отчитат пред Комисията планираното ниво на държавен дълг в края на годината „n“ и нивата на актуален държавен дълг в края на годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“,

същевременно предоставят на Комисията за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ данните, които обясняват приноса на държавния дефицит и други фактори, които имат отношение към варирането на нивото на техния държавния дълг за отделните подсектори.

3.   Преди 1 октомври на годината „n“ държавите-членки отчитат пред Комисията:

актуализирания планиран държавен дефицит за годината „n“ и актуалните държавни дефицити за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“, както и изпълняват изискванията по параграф 2, второ и трето тире,

актуализираното планирано ниво на държавен дълг в края на годината „n“ и нивата на актуалния държавен дълг в края на годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“, както и изпълняват изискванията по параграф 2, пето тире.“;

3.

Членове 7 и 8 се заменят със следното:

„Член 7

1.   Държавите-членки информират Комисията за всяко основно преразглеждане на вече отчетените данни за техния актуален и планиран държавен дефицит и дълг веднага щом коригираните данни станат налични.

2.   Основното преразглеждане на вече отчетените данни на актуалния и планирания държавен дефицит и дълг се документира по надлежен начин. При всички случаи преразглежданията, които водят до превишаване на определените в протокола към Договора референтни стойности или преразглежданията, на базата на които данните на държава-членка вече не превишават референтните стойности, трябва да бъдат отчетени и надлежно документирани.

Член 8

Държавите-членки оповестяват данните за актуалния дефицит и дълг, както и други данни за изминалите години, които са отчетени пред Комисията в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7.“;

4.

След член 8 се добавят следните раздели:

„РАЗДЕЛ 2a

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Член 8a

1.   Комисията (Евростат) периодично оценява качеството както на актуалните данни, отчетени от държавите-членки, така и на основните сметки по институционални сектори, събрани в съответствие с ESA 95 (наричани по-долу „национални сметки“). Понятието „качество на актуалните данни“ означава съблюдаване на счетоводните правила, пълнота, надеждност, навременност и последователност на статистическите данни. Оценката ще се фокусира върху областите, които са определени в списъците на държавите-членки, като разграничаване на държавния сектор, класификацията на държавни трансакции и вземания, както и моментът на осчетоводяване.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо съответната статистическа информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните, без да се засягат разпоредбите за поверителността на статистическите данни на Регламент (EО) № 322/97.

Понятието „статистическа информация“, упоменато в първата алинея, следва да бъде ограничено до информацията, която е изключително необходима за проверка на съблюдаването на правилата на ESA. По-специално, понятието „статистическа информация“ означава:

данни от националните сметки,

списъци,

електронни нотификационни таблици,

допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията.

Форматът на въпросниците се определя от Комисията (Евростат) след консултации с Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката за платежния баланс (наричан по-долу „CMFB“), създаден с Решение 91/115/EИО на Съвета (8).

3.   Комисията (Евростат) отчита периодично пред Европейския парламент и пред Съвета качеството на актуалните данни, отчетени от държавите-членки. В отчета се разглежда цялостната оценка на актуалните данни, отчетени от държавите-членки, по отношение на съблюдаването на счетоводните правила, пълнотата, надеждността, навременността и последователността на данните.

Член 8б

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) подробен списък на методите, процедурите и източниците, които се използват при съставяне на данните за актуалния дефицит и дълг, както и на основните национални сметки.

2.   Списъците се подготвят в съответствие с насоките, приети от Комисията (Евростат) след консултации със CMFB.

3.   Списъците се актуализират след преразглеждане на методите, процедурите и източниците, приети от държавите-членки за компилиране на техните статистически данни.

4.   Държавите-членки оповестяват списъците си.

5.   Посочените в параграфи 1, 2 и 3 въпроси, могат да бъдат разгледани при посещенията, посочени в член 8г.

Член 8в

1.   В случай на съмнение относно правилното прилагане на счетоводните правила на ESA 95 съответната държава-членка отправя искане за разяснение от Комисията (Евростат). Комисията (Евростат) проверява по надлежен начин въпроса и изпраща разяснение на визираната държава-членка, а когато е уместно и на CMFB.

2.   В случаите, които са усложнени или са от общ интерес по отношение на Комисията или съответната държава-членка, Комисията (Евростат) взема решение след консултации с CMFB. Комисията (Евростат) оповестява решенията заедно със становището на CMFB, без да се засягат разпоредбите относно поверителността на статистическите данни на Регламент (EО) № 322/97.

Член 8г

Комисията (Евростат) осигурява постоянен диалог със статистическите власти на държавите-членки. За тази цел Комисията (Евростат) ще осъществява във всички държави-членки редовни посещения за водене на разговори, както и евентуални методологически посещения. Методологическите посещения следва да се предприемат само в случаите, в които са идентифицирани съществени рискове или потенциални проблеми по отношение на качеството на данните особено когато се отнасят до прилаганите към данните методи, концепции и класификации, които държавите-членки са задължени да отчитат.

Посещенията за водене на разговори са предназначени за преглед на отчетените данни, проверка на методологическите въпроси, обсъждане на статистическите процедури и източниците, описани в списъците, както и за оценка на съблюдаването на счетоводните правила. Посещенията за водене на разговори следва да бъдат използвани за идентифициране на рискове или потенциални проблеми по отношение на качеството на отчетените данни. Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и националните сметки, които аргументират отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е дефинирано в член 8a, параграф 1. Методологическите посещения не следва да излизат извън статистическата област. Това следва да бъде отразено в състава на делегациите, упоменати в член 8д.

При организиране на посещенията за водене на разговори и методологическите посещения Комисията (Евростат) изпраща временните си заключения на съответните държави-членки за коментари.

Член 8д

1.   При осъществяване на методологическите посещения в държавите-членки Комисията (Евростат) може да поиска съдействие от експерти по националните сметки, предложени от другите държави-членки на доброволна основа, както и от служители на други отдели на Комисията.

Списъкът на експертите по националните сметки, от които Комисията може да поиска съдействие, се съставя на основата на предложения, изпратени на Комисията от националните власти, отговорни за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

2.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения. Тези посещения следва да бъдат ограничени до националните власти, включени в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит. Независимо от това държавите-членки гарантират, че техните служби, пряко или косвено включени в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг, а когато е необходимо и техните национални власти, които отговарят за контрола върху националните сметки, предоставят на служителите на Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимата помощ за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които аргументират отчетените данни за актуалния дефицит и дълг и основните национални сметки. Поверителни документи за националната статистическа система следва да бъдат предоставяни само на Комисията (Евростат).

Без да се засяга принципното задължение на държавите-членки да вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения, контактните лица от Евростат за методологическите посещения, посочени в първата алинея, са службите във всяка държава-членка, които отговарят за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

3.   Комисията (Евростат) гарантира, че служителите и експертите, които участват в тези посещения, изпълняват всички изисквания по отношение на техническата компетентност, професионалната независимост и спазването на правилата за поверителност.

Член 8е

Комисията (Евростат) отчита пред Икономическия и финансов комитет констатациите си от посещенията за водене на разговори и методологическите посещения включително всички коментари по тези констатации, направени от съответната държава-членка. След изпращането им на Икономическия и финансов комитет тези отчети се оповестяват заедно с всички направени от съответната държава-членка коментари, без да се засягат разпоредбите относно поверителността на статистическите данни на Регламент (EО) № 322/97.

РАЗДЕЛ 2б

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ КОМИСИЯТА

Член 8ж

1.   В рамките на три седмици след посочения в член 4, параграф 1 краен срок за отчитането или след посочените в член 7, параграф 1 преразглеждания, Комисията (Евростат) предоставя данните за актуалния държавен дефицит и дълг за целите на прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит. Предоставянето на данните се извършва чрез публикуване.

2.   Комисията (Евростат) не забавя предоставянето на данните за актуалния държавен дефицит и дълг на държавите-членки, ако дадена държава-членка не е отчела данните си.

Член 8з

1.   Комисията (Евростат) може да изрази резерва относно качеството на актуалните данни, отчетени от държавите-членки. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава-членка и на председателя на Икономическия и финансов комитет резервата, която тя възнамерява да изрази и да оповести. Ако въпросът е разрешен след публикуването на данните и резервата, оттеглянето на резервата се извършва публично непосредствено след това.

2.   Комисията (Евростат) може да измени актуалните данни, отчетени от държавите-членки, както и да предостави изменените данни и аргументацията за изменението, ако са налице доказателства, че актуалните данни, отчетени от държавите-членки, не изпълняват изискванията по член 8a, параграф 1. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава-членка и на председателя на Икономическия и финансов комитет изменените данни и аргументацията за изменението.

РАЗДЕЛ 2в

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8и

1.   Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в член 10 от Регламент (EО) № 322/97. В тази връзка националните статистически власти отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с членове 1 и 2, както и с основните счетоводни правила на ESA 95.

2.   Държавите-членки вземат всички подходящи мерки, за да гарантират, че служителите, които отговарят за отчитането на актуалните данни пред Комисията и за основните национални сметки действат в съответствие с установените в член 10 от Регламент (EО) № 322/97 принципи.

Член 8й

В случай на преразглеждане на ESA 95 или изменение на нейната методология, за което е взето решение от Европейския парламент и от Съвета или от Комисията, в съответствие с правилата за компетенциите и процедурата, установени в Договора и в Регламент (EО) № 2223/96, Комисията въвежда новите позовавания на ESA 95 в членове 1, 2 и 4.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2005 година.

За Съвета

Председател

J. STRAW


(1)  Становище от 23 юни 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 116, 18.5.2005 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 112, 29.4.1997 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 351/2002 на Комисията (ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 23).

(5)  Регламент (EО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(6)  

Регламент (EО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. за прилагане на Регламент (EО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочните статистически данни за публичните финанси (ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4).

Регламент (EО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки на държавния бюджет (ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за тримесечните нефинансови сметки на държавния бюджет (ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 г. относно съставянето и предаването на данни за тримесечния държавен дълг (ОВ L 233, 2.7.2004 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 г. за прилагане на Регламент (EО) № 2223/96 на Съвета по отношение на държавните разходи и приходи (ОВ L 172, 12.7.2000 г., стр. 3).

Регламент (EО) № 2223/96 на Съвета (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19.“


Top