Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0712

Регламент (ЕО) № 712/2005 на Комисията от 11 май 2005 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от животински произход по отношение на лазалоцид и амониеви и натриеви соли на битуминосулфонатиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 120, 12.5.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 235 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; заключение отменено от 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/712/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


32005R0712


L 120/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 712/2005 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2005 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от животински произход по отношение на лазалоцид и амониеви и натриеви соли на битуминосулфонати

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от животински произход (1), и по-специално членове 2 и 3 и член 4, трета алинея от него,

като взе предвид становищата на Европейската агенция за лекарствата, формулирани от Комитета по медицинските продукти с ветеринарно приложение,

като има предвид, че:

(1)

Всички фармакологичноактивни вещества, използвани в рамките на Общността за ветеринарномедицински продукти, предназначени за приемане от животни, използвани при производството на храни, следва да бъдат подложени на оценка съобразно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(2)

Веществото лазалоцид следва да бъде включено в приложение I за домашни птици, с изключение на тези, от които се произвеждат яйца за човешка консумация.

(3)

Веществата амониеви и натриеви соли на битуминосулфонати са включени в приложение II за всички видове бозайници, използвани за производството на храни, с изключение на животните, от които се добива мляко за човешка консумация. Вписването на тези вещества следва да се разшири, за да обхване млекодайния добитък.

(4)

Регламент (ЕИО) № 2377/90 следва съответно да се изменени.

(5)

За да могат държавите-членки да направят необходимите корекции в предоставените разрешителни съгласно Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за кодекса на Общността относно ветеринарномедицинските продукти (2) за пускане на пазара на съответните ветеринарномедицински продукти, които евентуално се налагат в светлината на настоящия регламент, следва да се предвиди достатъчно време преди настоящият регламент да влезе в сила.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 юли 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2005 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 75/2005 на Комисията (ОВ L 15, 19.1.2005 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   В приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се добавя/т следното/ите вещество/а:

2.   Противопаразитни вещества

2.4.   Вещества, които противодействат на протозоа

2.4.4.   Йонофори

Фармакологично активно/и вещество/а

Маркерно остатъчно вещество

Животински вид

МДГОВ

Прицелни тъкани

„Лазалоцид

Лазалоцид А

Домашни птици (1)

20 μg/kg

Мускули

100 μg/kg

Кожа + мазнини

100 μg/kg

Черен дроб

50 μg/kg

Бъбреци

Б.   В приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се добавя/т следното/ите вещество/а:

2.   Органични съединения

Фармакологично активно/и вещество/а

Животински вид

„Битуминосулфонати, амониеви и натриеви соли

Всички видове бозайници, използвани за производството на храни (2)


(1)  Да не се използва за животни, от които се произвеждат яйца за човешка консумация.“

(2)  Само за локална употреба.“


Top