Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0570

Регламент (ЕО) № 570/2005 на Комисията от 14 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 118/2005 относно определянето на пределни граници на бюджета за преките плащания, които се предоставят съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

OJ L 97, 15.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 218–219 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 204 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/570/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

203


32005R0570


L 097/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 570/2005 НА КОМИСИЯТА

от 14 април 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 118/2005 относно определянето на пределни граници на бюджета за преките плащания, които се предоставят съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяването на общи правила за схемите за пряко подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика, за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 72, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 118/2005, което изменя приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета и установява пределни граници на бюджета за частично или незадължително въвеждане на схемата за еднократни плащания и годишна финансова рамка за схемата за еднократни зонални плащания, предвидени във въпросния регламент, определя за 2005 финансова година пределни граници на бюджета за преките плащания, които се предоставят съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета.

(2)

При изчисляване на сумите, които се полагат като еднократни плащания, наскоро Франция установи наличието на съвсем не незначително несъответствие между финансовия резултат, когато се използват индивидуалните физически данни, отнасящи се за различните преки плащания през различните базови периоди, които са използвани за определяне на базовите суми, и данните, които са били съобщени от Франция и използвани за определянето на пределни граници на бюджета за различните преки плащания в Регламент (ЕО) № 118/2005.

(3)

Поради това следва да бъдат изменени пределните граници на бюджета, които са в сила във Франция през 2005 г. за преките плащания, определени в Регламент (ЕО) № 118/2005.

(4)

Поради това следва да се направят съответните изменения в Регламент (ЕО) № 118/2005.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 118/2005 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 април 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕДЕЛНИ ГРАНИЦИ НА БЮДЖЕТА ЗА ПРЕКИТЕ ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО СИЛАТА НА ЧЛЕН 71 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1782/2003 НА СЪВЕТА

2005 календарна година

(1000 EUR)

 

Гърция

Финландия

Франция (1)

Малта

Нидерландия

Словения

Испания (1)

Зонални плащания за орни култури 63 EUR/тон

297 389

278 100

5 050 765

174

174 186

12 467

1 621 440

Зонални плащания за орни култури 63 EUR/тон, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Специфична регионална помощ за орни култури 24 EUR/тон

 

80 700

 

 

 

 

 

Допълнителни плащания за твърда пшеница (291 EUR/хектар) и специална помощ за нетрадиционни зони (46 EUR/хектар)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Помощ за бобови зърна

2 100

 

1 331

 

 

 

60 518

Помощ за бобови зърна, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Помощ за семена

1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

Премия за млеконадойни крави

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

Допълнителна премия за млеконадойни крави

3 100

600

1 279

3

 

626

28 937

Специална премия за говеждо

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

Премия за клане — възрастни животни

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

Премия за клане — телетата

 

100

79 472

 

40 300

538

602

Плащания за екстензификация на телешкото

17 600

16 780

260 795

 

900

5 360

153 486

Допълнителни плащания за производители на телешко

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Премия за овце и кози

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

Допълнителна премия за овце и кози

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

Допълнителни плащания за овце и кози

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

Плащания за производители на картофи (44,216 EUR/тон)

 

2 400

11 250

 

21 800

 

 

Зонална помощ за ориз (102 EUR/тон)

15 400

 

10 827

 

 

 

67 991

Зонална помощ за ориз (102 EUR/тон) за френските отвъдморски департаменти

 

 

3 053

 

 

 

 

Подоходни плащания за сух фураж

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Допълнителни премии за телешко и овче месо в Егейските острови

1 000

 

 

 

 

 

 

Зонална помощ за хмел

 

 

391

 

 

298

375


(1)  Без да се включват помощите, съответстващи на премиите, които бяха изплатени в животновъдството през базовите години 2000—2002 в най-отдалечените райони на страната.“


Top