Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0394

Регламент (ЕО) № 394/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на схемата за единни плащания съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, предвиждащ общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и въвеждащ определени схеми за подпомагане на селските стопани, и дерогации от Регламент (ЕО) № 1782/2003

OJ L 63, 10.3.2005, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 159–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 45 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 45 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; заключение отменено от 32009R0073 и 32009R1120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/394/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

45


32005R0394


L 063/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 394/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на схемата за единни плащания съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, предвиждащ общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и въвеждащ определени схеми за подпомагане на селските стопани, и дерогации от Регламент (ЕО) № 1782/2003

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г., който съдържа общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, въвежда определени схеми за подпомагане на селските стопани и изменя Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 145, букви в) и г) и р) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) въвежда правилата за прилагане на схемите за единни плащания в сила от 2005 г. Административното и оперативното изпълнение на схемата, което започна на тази база на национално ниво, демонстрира необходимостта от по-нататъшни подробни правила по някои аспекти на схемата, както и от изясняване и адаптиране на някои аспекти на съществуващите правила.

(2)

По-конкретно, целесъобразно е да се конкретизира прилагането на дефиницията за многогодишните култури във връзка с условията, на които трябва да отговаря земята за изоставяне, както и във връзка със схемата за подпомагането на енергийните култури, посочена в член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(3)

По административни причини, за да се ограничи създаването на фракции от права за получаване на помощ до необходимата степен, член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 795/2004 предвижда в случай на прехвърляне, преди разделянето на съществуващото право за получаване на помощ, е необходимо да се използват всички съществуващи фракции. Целесъобразно е да се уточни, че тази разпоредба се отнася до съществуващите фракции от права от един и същи характер, като например нормални права, права за изоставена земя, права, придружени от разрешение, в съответствие с член 60 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(4)

Съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 795/2004, селските стопани, които отдават под аренда или продават земеделски земи не могат да се възползват от механизма, предвиден в същия член. Доколкото целта на този механизъм не се накърнява от факта на покупко-продажбата или аренда на еднакви площи, е необходимо да се предвиди, че механизмът се прилага и в тези случаи.

(5)

Член 10 от Регламент (ЕО) № 795/2004 предвижда прехвърлянето в националния резерв на част от референциалното количество в някои конкретни ситуации. По административни причини е целесъобразно да се позволи на държавите-членки да прилагат подобна редукция над някакъв определен таван.

(6)

Член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 795/2004 приравнява арендата към закупуването на земя за инвестиционни цели. Инвестирането в производствен капацитет, извършено под формата на наемане/лизинг, също трябва да се вземе предвид.

(7)

Член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 795/2004 има за цел да се вземат предвид случаите на тези селски стопани, които се оказват поставени в особени обстоятелства поради факта, че са закупили земя, която е била под аренда по време на референциалния период. Целесъобразно е да се конкретизира обхватът на приложението на разпоредбата, като се определят условията за аренда, които трябва да се вземат предвид.

(8)

Втора алинея от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че, освен при форсмажорни или изключителни обстоятелства, стопаните могат да прехвърлят своите права за плащания без земя, само след като са използвали, в рамките на значението на член 44 от същия регламент, минимум 80 % от полагащите им се плащания по време на поне една календарна година или след като са отстъпили доброволно на националния резерв всички права за плащания, които не са използвали през първата година на приложението на схемата за единни плащания. Целесъобразно е да се уточнят условията за прилагане на тази разпоредба.

(9)

Необходимо е, следователно, Регламент (ЕО) № 795/2004 да се измени в същия смисъл.

(10)

От 1 януари 2006 г. член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 864/2004 на Съвета (3), разрешава държавите-членки да разрешат на отговарящи на условията площи в рамките на максимален период от 3 месеца, с начало всяка година на 15 август, да се отглеждат вторични култури. Като се вземе предвид, че до 31 декември 2004 г. подобна практика е съвместима със съществуващите правила за преки плащания и че стопаните могат отново да бъдат оторизирани по силата на тази нова разпоредба от 1 януари 2006 г., прекъсването на подобна практика за период от една година би довел до тежки икономически проблеми за селските стопани, привикнали на подобна практика, като също така би провокирал практически и специфични проблеми по отношение квалифицирането на земята за получаване на помощи. Следователно, за да се гарантира приемствеността на мярката и за да се позволи на стопаните, в държавите-членки, където би се взело подобно решение, навреме да вземат своите решения във връзка със сеитбата, е необходимо и основателно да се предвиди, чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изпълнението на подобна възможност през 2005 г.

(11)

Поради факта, че схемата за единни плащания се прилага от 1 януари 2005 г., е целесъобразно настоящият регламент да се прилага ретроспективно от същата дата.

(12)

Предвидените в настоящия регламент мерки са приведени в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 795/2004 се изменя по следния начин:

1.

В член 2, букви в) и г) се заместват със следния текст:

„в)

„трайни насаждения“ означава неподлежащи на сеитбообръщение култури, различни от постоянни пасища, заемащи площите за пет или повече години и периодически даващи реколта, включително разсадниците, дефинирани в т. (Ж/5) от приложение I към Решение 2000/115/(ЕО) на Комисията (4), с изключение на многогодишните култури и разсадниците на такива многогодишни култури.

За целите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и в случаите на площи, за които е подадена и молба за получаване на помощи за енергийни култури, предвидена в член 88 от същия регламент, дървесните култури с кратко сеитбообращение (кодове по КН ех 0602 90 41) Miscanthus sinensis (код по КН ех 0602 90 51) Phalaris arundicea (кушево) (код по КН ех 1214 90 90) се считат за многогодишни култури. Но за целите на член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за отговарящи на условията се считат:

площите, засадени с тези култури между 30 април 2004 г. и 10 март 2005 г.,

площите, засадени с тези култури преди 30 април 2004 г. и под аренда или придобити между 30 април 2004 г. и 10 март 2005 г. с оглед кандидатстване за помощи по схемата за единни плащания.

г)

„многогодишни култури“ означава културите, даващи следните продукти:

Код по КН

 

0709 10 00

Артишок (ангинар)

0709 20 00

Аспержи

0709 90 90

Ревен

0810 20

Малини, къпини, черници, кръстоска на малина и къпина

0810 30

Френско грозде, касис (червено, черно и бяло) цариградско грозде

0810 40

Черни боровинки, червени боровинки и други плодове от род Vaccinium

2.

В член 3, параграф 4 се замества от следния текст:

„4.   Параграфи 2 и 3 се прилагат само ако стопанинът все още има нужда да декларира или да прехвърли право на плащане или фракция от право на плащане с фракция от хектар, след като е декларирал или прехвърлил съществуващи права на плащане или фракции от права на плащане от същия характер.“

3.

В Член 7, параграф 6 се замества от следния текст:

„6.   За целите на параграфи 1, 2, 3 и 4, площите, прехвърлени посредством покупко-продажба или аренда, и незаместени от съответстващи по размер площи, се включват в площите, които стопанинът декларира.“

4.

В член 10 се добавя следният параграф 6:

„6.   Държавите-членки могат да определят таван, над който се прилага параграф 1.“

5.

В член 21, параграф 4 се замества от следния текст:

„4.   Дългосрочната аренда за шест или повече години, влязла в сила до 15 май 2004 г. най-късно, се счита за покупка на земя и/или инвестиция в производствен капацитет за приложението на параграф 1.“

6.

В член 22, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За целите на приложението на настоящия параграф, „земя под аренда“ означава земя, която по времето на покупката или след нея, е била под аренда, която никога не е била подновявана, освен ако подновяването не е наложено от юридическо задължение.“

7.

В член 25 се добавя следният параграф:

„4.   За приложението на втора алинея от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 процентът на права на плащане, които фермерът е използвал, се изчислява според броя права за плащания, които са му отпуснати по време на първата година на приложението на схемата за единни плащания, с изключение на правата за плащания, продадени заедно със земята, като е необходимо да се използват в период от една календарна година.“

8.

Член 47 се заменя със следния текст:

„Член 47

Надхвърляне на определените тавани

Ако сборът от сумите за изплащане по всяка от схемите, предвидени в членове от 66 до 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, надхвърля тавана, определен в съответствие с член 64, параграф 2 от същия регламент, той се редуцира пропорционално за съответната година.“

Член 2

По силата на дерогация от член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки могат да решат за година 2005 да прилагат втората алинея от член 51, буква б) от същия регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 864/2004.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2005 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен от Регламент (ЕО) № 118/2005 (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, изменен от Регламент (ЕО) № 1974/2004 (ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 85).

(3)  ОВ L 161, 30.4.2005 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1“.


Top