Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0393

Решение на Комисията от 23 май 2005 година относно защитните зони и зоните под наблюдение във връзка с болестта син език и условията за движение навън от и през такива зони (нотифицирано под номер С(2005) 1478)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 130, 24.5.2005, p. 22–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 33–39 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 247 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; отменен от 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/393/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

247


32005D0393


L 130/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2005 година

относно защитните зони и зоните под наблюдение във връзка с болестта син език и условията за движение навън от и през такива зони

(нотифицирано под номер С(2005) 1478)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/393/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. относно определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 8, параграф 2, буква г), член 8, параграф 3, член 9, параграф 1, буква в) и третия параграф от член 19 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2003/828/ЕО на Комисията (2) предвижда определяне на границите на глобалните географски райони, където следва да се създадат защитни зони и зони под наблюдение (зони с ограничен достъп) от държавите-членки във връзка с болестта син език. То определя също и условията за освобождаване на някои движения на животни, тяхна сперма, яйцеклетки и ембриони от забраната за излизане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО (забраната за излизане).

(2)

Вследствие на еволюцията на огнищата и новите навлизания на болестта син език в Общността от трети страни, Решение 2003/828/ЕО се изменя няколко пъти, за да се адаптират границите на упоменатите зони към новите ветеринарномедицински условия.

(3)

С цел постигане на яснота на законодателството на Общността е целесъобразно Решение 2003/828/ЕО да се отмени и да се замени с настоящото решение.

(4)

В съответствие с Директива 2000/75/ЕО при определяне на границите на защитните зони и зоните под наблюдение трябва да се вземат предвид географските, административните, екологичните и епизоотичните фактори, свързани с болестта син език, и мерките за контрол. Като се вземат предвид тези фактори и мерки, както и информацията, предоставена от държавите-членки, е целесъобразно да се запазят зоните, определени с Решение 2003/828/ЕО, с изключение на тези в Гърция и Португалия.

(5)

Според най-новата научна информация движението на ваксинирани животни може да се счита за безопасно, независимо от разпространението на вируса на мястото на произход на животните или активността на векторите на мястото на местоназначение на животните. Затова изключенията от забраната за излизане, касаещи вътрешното движение, дадени в Решение 2003/828/ЕО, следва да се изменят, за да се вземе предвид упоменатата научна информация.

(6)

Решение 2003/828/ЕО включва Гърция в глобалните географски райони, в които следва да се създадат зони с ограничен достъп. Гърция е представила на Комисията надлежно обосновано искане, в съответствие с Директива 2000/75/ЕО, за заличаването на Гърция от списъка на глобалните географски райони, определени с Решение 2003/828/ЕО. В съответствие с него е целесъобразно Гърция да се заличи от упоменатия списък.

(7)

Португалия е представила надлежно обосновано искане за изменение на границите на зоните с ограничен достъп, определени с Решение 2003/828/ЕО за упоменатата държава-членка. Като се вземат предвид географските, административните, екологичните и епизоотичните фактори, свързани с болестта син език в засегнатите райони в Португалия, границите на тези зони следва да се изменят.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Цел на настоящото решение е да определи границите на глобалните географски райони, в които се създават защитни зони и зони под наблюдение (зони с ограничен достъп) от държавите-членки, предвидени в член 8, параграф 1 от Директива 2000/75/ЕО.

Цел на настоящото решение е също да определи условията за освобождаване от забраната за излизане, предвидена в член 9, параграф 1, буква в) и член 10, параграф 1 от Директива 2000/75/ЕО (забраната за излизане), на някои движения на животни, тяхна сперма, яйцеклетки и ембриони навън от упоменатите зони с ограничен достъп и през упоменатите зони с ограничен достъп (транзитно преминаване).

Настоящото решение не се прилага за движения вътре в рамките на зоните с ограничен достъп, посочени в първия алинея от член 2, освен ако е предвидено в други членове.

Член 2

Определяне на границите на зоните с ограничен достъп

Границите на зоните с ограничен достъп се определят в рамките на глобалните географски райони, изброени за зоните A, Б, В, Г и Д в приложение I.

Освобождаването от забраната за излизане от упоменатите зоните с ограничен достъп става само в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6.

Когато става въпрос за зоната с ограничен достъп Д, движението на животни от преживните видове между Испания и Португалия подлежи на разрешаване от заинтересованите компетентни органи на основата на двустранни споразумения.

Член 3

Освобождаване на вътрешните движения от забраната за излизане

1.   Вътрешните движения на животни, тяхна сперма, яйцеклетки и ембриони навън от зона с ограничен достъп се освобождават от забраната за излизане при условие, че животните, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони отговарят на условията, предвидени в приложение II или съответстват на изискванията на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Вътрешните движения, упоменати в параграф 1, се освобождават от забраната за излизане от компетентния орган, ако:

а)

животните са с произход от стадо, ваксинирано в съответствие с програма за ваксинация, приета от компетентния орган;

б)

животните са ваксинирани повече 30 дни, но по-малко от 12 месеца преди датата на движение срещу серотипа (серотиповете), който присъства или вероятно присъства в епидемиологично съответстващия район на произход на животните.

3.   Когато в епидемиологично съответстващият район на зоната с ограничен достъп са изминали повече от 40 дни от датата, на която векторът е престанал да бъде активен, компетентният орган може да освободи от забраната за излизане вътрешните движения на:

а)

животни, които са предназначени за обекти, регистрирани за тази цел от компетентния орган на обекта на местоназначение и които могат да бъдат изведени от такъв обект само с цел директно клане;

б)

животни, които са серологично (Елайза или AGID*) отрицателни или серологично положителни, но вирусологично (PCR*) отрицателни; или

в)

животни, родени след датата, на която векторът е престанал да бъде активен.

Компетентния орган може да предостави освобождаванията, предвидени в настоящия параграф, само за периода през който векторът е престанал да бъде активен.

Когато на основата на програмата за епидемиологичен надзор, предвидена в член 9, параграф 1, буква б) от Директива 2000/75/ЕО, се установи, че векторът в зоната с ограничен достъп отново се е активирал, компетентният орган осигурява да не се прилагат такива освобождавания.

4.   Под контрола на компетентния орган се създава канализираща процедура, за да се гарантира, че животните, премествани съгласно условията, предвидени в настоящия член, няма в последствие да бъдат преместени в друга държава-членка.

Член 4

Освобождаване на вътрешните движения с цел клане от забраната за излизане

Движенията на животните навън от зона с ограничен достъп за незабавно клане в рамките на същата държава-членка могат да се освободят от забраната за излизане от компетентния орган, ако:

а)

за всеки отделен случай е направена оценка на риска от възможен контакт между животните и векторите по време на транспортирането на животните до кланицата, в която са взети предвид:

i)

данните, достъпни чрез програмата за надзор, предвидена в член 9, параграф 1, буква б) от Директива 2000/75/ЕО, относно активността на вектора;

ii)

разстоянието между мястото на влизане в зоната без ограничен достъп и кланицата;

iii)

ентомологическите данни по маршрута, посочен в ii);

iv)

часовете на деня, през които се извършва транспортирането, във връзка с часовете на активиране на векторите;

v)

възможната употреба на инсектициди в съответствие с Директива 96/23/ЕО на Съвета (3);

б)

животните, които ще бъдат премествани, не показват симптоми на син език в деня на транспортирането им;

в)

животните се транспортират в превозни средства, запечатани от компетентния орган, и се превозват директно до кланицата под официален надзор;

г)

компетентният орган, отговарящ за кланицата, е информиран за намерението да се изпратят животни в кланицата преди транспортирането им и уведомява експедиращия компетентен орган за тяхното пристигане.

Член 5

Освобождаване на животните, напускащи зоните с ограничен достъп с цел търговия в рамките на Общността, от забраната за излизане

1.   Движенията на животни, тяхна сперма, яйцеклетки и ембриони навън от зоните с ограничен достъп се освобождават от забраната за излизане с цел търговия в рамките на Общността, ако:

а)

животните, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони отговарят на условията, предвидени в член 3; и

б)

държавата-членка — страна на местоназначение е дала съгласието си преди преместването.

2.   Държавата-членка — страна на произход на животните, за които се отнася освобождаването, предвидено в параграф 1, осигурява добавянето на следния текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО (4), 88/407/ЕИО (5), 89/556/ЕИО (6), 91/68/ЕИО (7) и 92/65/ЕИО (8) на Съвета:

„животни/сперма/яйцеклетки/ембриони (9) в съответствие с Решение 2005/393/ЕО

Член 6

Транзитно преминаване на животни през зона с ограничен достъп

1.   Транзитното преминаване на животни, изпратени от район, който е извън зона с ограничен достъп, се разрешава, ако е извършено третиране с инсектициди на животните и на превозните средства на мястото на натоварване или във всички случаи преди влизането им в зоната с ограничен достъп.

Когато по време на транзитното преминаване през зона с ограничен достъп е предвидено време за почивка в пункт за спиране, се извършва третиране с инсектициди, за да се защитят животните от атаки на вектори.

2.   Когато става въпрос за търговия в рамките на Общността, транзитно преминаване се извършва, само ако има разрешение от компетентните органи на държавата-членка — страна на транзитно преминаване и държавата-членка — страна на местоназначение и се добавя следният текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Третиране с инсектицид (име на продукта) на (дата) в (час) в съответствие с Решение 2005/393/ЕО.“

Член 7

Мерки по прилагането

Държавите-членки изменят мерките, които прилагат в търговията, за да ги приведат в съответствие с настоящото решение и незабавно ги обявяват публично по подходящ начин. Те незабавно информират Комисията за тях.

Член 8

Отмяна

Решение 2003/828/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 9

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 13 юни 2005 г.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 311, 27.11.2003 г., стр. 41. Решение, последно изменено с Решение 2005/216/ЕО (ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 39).

(3)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(5)  ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(8)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(9)  Ненужното се зачерква“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Зони с ограничен достъп: географски райони, в които се създават защитни зони и зони под наблюдение от държавите-членки

Зона А

(серотипове 2 и 9 и в по-малка степен 4 и 16)

Италия

Abruzzo

:

Chieti, всички общини, които принадлежат към местното здравно звено в Avezzano Sulmona

Basilicata

:

Matera и Potenza

Calabria

:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

:

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio

:

Frosinone, Latina

Molise

:

Isernia, Campobasso

Puglia

:

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilia

:

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa и Trapani

Малта

Зона Б

(серотип 2)

Италия

Abruzzo

:

L'Aquila, с изключение на всички общини към здравната служба в Avezzano-Sulmona

Lazio

:

Viterbo, Roma, Rieti

Marche

:

Ascoli Piceno, Macerata

Toscana

:

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

:

Terni and Perugia

Зона В

(серотипове 2 и 4 и в по-малка степен 16)

Франция

Corse du sud, Haute Corse

Испания

Islas Baleares (където отсъства серотип 16)

Италия

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Зона Г

Кипър

Зона Д

(серотип 4)

Испания:

Провинции Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz

Провинции Jaen (comarcas of Jaen and Andujar)

Провинции Toledo (comarcas of Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara и Los Navalmorales)

Провинции Ciudad Real (comarcas of Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén and Almodóvar del Campo)

Португалия:

Регионална дирекция „Земеделие“ в Algarve:: всички concelhos

Регионална дирекция „Земеделие“ в Alentejo: всички concelhos

Регионална дирекция „Земеделие“ в Ribatejo e Oeste: concelhos of Montijo (freguesias of Canha, S. Isidoro de Pegões и Pegões), Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes и Sardoal

Регионална дирекция „Земеделие“ в Beira Interior: conchelos of Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao и Mação


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Както е упоменато в член 3, параграф 1

А.   Живите животни трябва да са:

1.

защитени от атака на куликоиди поне 100 дни преди преместването;

2.

защитени от атака на куликоиди поне 28 дни преди преместването и подложени през този период на серологичен тест за наличие на антитела срещу вируса на болестта син език, като Елайза или AGID, с два отрицателни резултата, с интервал между двата теста най-малко седем дни, като първият тест се извършва поне 21 дни след въвеждането на животните в карантинната станция; или

3.

защитени от атака на куликоиди поне 14 дни преди преместването и подложени през този период на тест за изолиране на вируса на болестта син език или тест за реакция на полимеразна верига върху двукратно събирани кръвни проби, с интервал между двата теста най-малко седем дни, като първият тест се извършва поне седем дни след датата на въвеждането на животните в карантинната станция, от който резултатите са отрицателни; и

4.

защитени от атака на куликоиди по време на транспортирането им до мястото на преместване.

Б.   Спермата трябва да е получена от донори, които са:

1.

защитени от атака на куликоиди поне 100 дни преди датата на започване и по време на събиране на спермата; или

2.

подложени на серологичен тест за наличие на антитела срещу вируса на болестта син език, като Елайза или AGID, най-малко на всеки 60 дни през целия период на събиране на спермата и между 28 и 60 дни след последното събиране за тази пратка, от който резултатите са отрицателни; или

3.

подложени на тест за изолиране на вируса на болестта син език или тест за реакция на полимеразна верига върху кръвни проби, събирани при започване и приключване на събирането, и поне през седем дни (тест за изолиране на вируса) или поне през 28 дни (тест за реакция на полимеразна верига) по време на събирането на сперма за тази пратка, от който резултатите са отрицателни.

В.   Яйцеклетките и ембрионите трябва да са получени от донори, които са:

1.

защитени от атака на куликоиди поне 100 дни преди датата на започване и по време на събиране на ембрионите/яйцеклетките; или

2.

подложени на серологичен тест за наличие на антитела срещу вируса на болестта син език, като Елайза или AGID, поне на всеки 60 дни през целия период на събиране на спермата и между 28 и 60 дни след последното събиране за тази пратка, от който резултатите са отрицателни; или

3.

подложени на тест за изолиране на вируса на болестта син език или тест за реакция на полимеразна верига върху кръвна проба, взета в деня на събирането, от който резултатите са отрицателни.


Top