Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0359

Решение на Комисията от 29 април 2005 година относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2005) 1298)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 114, 4.5.2005, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 289–294 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 223 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 72 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/359/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

223


32005D0359


L 114/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2005 година

относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер С(2005) 1298)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/359/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2000/29/ЕО дъбови (Quercus L.) трупи с кора, които са с произход от Съединените американски щати, не могат по принцип да се внасят в Общността поради риск от внасяне на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, причиняваща цератоцистис.

(2)

Опитът показва, че по отношение на Съединените американски щати рискът от разпространение на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt може да се премахне чрез прилагане на определени мерки.

(3)

Една от тези мерки е опушването. Някои държави-членки са поискали вносът на опушени дъбови трупи да става само през определени пристанища, които разполагат с подходящи съоръжения за обработване и проверка.

(4)

За дъбовата дървесина, която спада към групата на белия дъб, може да не се прави опушване при определени технически условия. Някои държави-членки са поискали допълнителна дерогация, за да се разреши внос на бял дъб през определени месеци на годината. Втората дерогация следва да се ограничи до тези части на Общността, където потенциалните разпространители на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt са слабо активни или не са активни през зимата, т.е. до областите на север от 45° географска ширина.

(5)

Комисията ще осигури предоставянето от страна на Съединените американски щати на достъп до цялата техническа документация, необходима за наблюдението на функционирането на исканите предпазни мерки.

(6)

Следователно на държавите-членки следва да се предостави дерогация за ограничено време за внасянето на дъбови (Quercus L.) трупи с кора от Съединените американски щати.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО и от член 13, параграф 1, i), третото тире от посочената директива относно част А, глава I, точка 3 от приложение IV към въпросната директива държавите-членки имат право, считано от 1 януари 2005 г., да разрешат внасянето на тяхна територия на дъбови (Quercus L.) трупи с кора, които са с произход от Съединените американски щати (наричани по-нататък трупите), ако са изпълнени условията, предвидени в членове 2—7.

Член 2

1.   За да се ползват от право на дерогация, трупите трябва да са опушени и идентифицирани съгласно изискванията на приложение I.

2.   Държавите-членки могат да освободят опушените трупи от изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, по отношение на съхраняването във влажно състояние, член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2.

Член 3

1.   Трупите се разтоварват само на пристанищата, изброени в приложение II.

2.   По искане на заинтересованата държава-членка списъкът на пристанищата за разтоварване в приложение II може да се измени от Комисията след консултации с другите държави-членки.

Член 4

1.   Проверките, необходими съгласно член 13 от Директива 2000/29/ЕО, се извършват от служители, специално инструктирани или обучени по смисъла на настоящото решение, с помощта на експерти, посочени в член 21 от Директива 2000/29/ЕО, съгласно процедурата, определена в нея, на пристанищата, изброени в приложение II, или в първото място на съхранение, посочено в член 5.

Ако пристанището на разтоварване и първото място на съхранение се намират в различни държави-членки, те се договарят за мястото, където ще бъдат направени проверките, както и за обмена на информация относно пристигането и съхраняването на пратките.

2.   Проверките включват следното:

а)

проверка на всеки сертификат за растителна защита;

б)

проверка за идентифициране, изразяваща се в сравняване на маркировката върху всяка една от трупите и броя на трупите с информацията, дадена в съпътстващия сертификат за растителна защита;

в)

изпитване за цветово определяне на качеството на опушването, дадено в приложение III, върху произволна извадка от съответстващ брой трупи от всяка партида.

3.   Ако проверките не покажат, че партидата напълно съответства на условията, предвидени в член 2, параграф 1, цялата партида се отхвърля и отстранява от Общността.

Комисията и отговорните официални органи на всички останали държави-членки незабавно се информират за подробностите, свързани с дадената партида.

Член 5

1.   Трупите се съхраняват единствено на места, за които е направена нотификация и са били одобрени от отговорните официални органи на заинтересованите държави-членки и които разполагат с подходящи съоръжения за съхраняване на влажна дървесина, които са достъпни за използване за срока, предвиден в параграф 2.

2.   Трупите се съхраняват непрекъснато във влажно състояние, като се започне още от промиването им със силна струя в съседните дъбови гори.

3.   Съседните дъбови гори се проверяват редовно за симптоми на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt през подходящи интервали от отговорните официални органи.

Ако се открият симптоми, които може да са причинени от Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, се прави допълнително официално изпитване в съответствие с подходящи методи, за да се докаже наличие или отсъствие на гъбата.

Ако се потвърди наличие на Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, Комисията незабавно се информира.

Член 6

1.   Трупите се обработват само в заводи, за които е нотифицирано и са били одобрени от упоменатите отговорни официални органи.

2.   Кората и другите отпадъци, които се получават в резултат на обработването, се унищожават незабавно на мястото на обработване.

Член 7

1.   Преди да извърши вносът, вносителят нотифицира за всяка пратка достатъчно време предварително отговорните официални органи на държавата-членка, която е страната на предвиденото първо място на съхранение, като предоставя следната информация:

а)

количество на трупите,

б)

страна на произход,

в)

пристанище на експедиране,

г)

пристанище/пристанища на разтоварване,

д)

място или места на съхранение,

е)

място или места, където ще се извърши обработката.

2.   Когато вносителят нотифицира предвиденото пристанище за пратката, посочена в параграф 1, отговорният официален орган го информира за условията, предвидени в настоящото решение, непосредствено преди извършването на вноса.

3.   Копие на информацията, предвидена в параграфи 1 и 2, се изпраща на компетентния орган на пристанището на разтоварване от отговорния официален орган на заинтересованата държава-членка.

Член 8

1.   Държавите-членки могат да освободят трупи от вида (Quercus L.), които спадат към групата на белия дъб, от опушването, предвидено в член 2, параграф 1, когато са изпълнени следните условия:

а)

трупите са в пратки, съставени само от трупи, които спадат към групата на белия дъб;

б)

трупите са идентифицирани в съответствие с приложение IV;

в)

трупите са изпратени от пристанищата на експедиране най-рано на 15 октомври и са стигнали до мястото на съхранение не по-късно от 30 април следващата година;

г)

трупите се съхраняват във влажно състояние;

д)

трупите не се въвеждат в или през области на юг от 45° географска ширина; Марсилия обаче може да се използва като пристанище на разтоварване, при условие че е гарантирано незабавното преместване на партидата към области на север от 45° географска ширина;

е)

проверките, посочени в член 4, вместо изпитване за цветово определяне на качеството на опушването включват изпитване на трупи от бял дъб на цветова идентификация, посочено в приложение IV, върху не по-малко от 10 % от трупите, подбрани произволно от всяка пратка.

Чрез дерогация от буква в) организацията за растителна защита на държавата-членка, която е страна на съхранение, може да разреши разтоварване на пратките и съхраняването им във влажно състояние след 30 април следващата година, предвидено в упоменатата буква, ако пристигането им в пристанището на разтоварване е непредвидено забавено.

2.   Параграф 1 не се прилага за Гърция, Испания, Италия, Кипър, Малта и Португалия.

Член 9

Държавите-членки съобщават на Комисията и другите държави-членки текста на разпоредбите, приети от тях съгласно разрешението, предвидено в член 1.

Член 10

Държавите-членки, които са ползвали дерогацията, предвидена в настоящото решение, докладват на Комисията за изпълнението ѝ в срок до 30 юни 2007 г. Докладът съдържа подробна информация за внесените количества.

При необходимост подобен доклад се представя в срок до 30 юни 2009 г.

Член 11

Срокът на настоящото решение изтича на 31 декември 2010 г.

Член 12

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/16/ЕО на Комисията (ОВ L 57, 3.3.2005, стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА ОПУШВАНЕ И СВЪРЗАНАТА С НЕГО ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

1.

Трупите се поставят на купчини върху непромокаема повърхност под покривало, което не пропуска газ, по такъв начин и на такава височина, че да се осигури ефективно диспергиране на газа през трупите.

2.

Без да се засягат предходните изисквания за износ, определени от официалната организация за растителна защита на Съединените американски щати (т.е. Службата за здравна инспекция по животните и растенията — APHIS), наредените на купчини трупи се подлагат на опушване с чист метил бромид с минимална концентрация 240 g/m3 от общия обем под покривалото в продължение на 72 часа и температура на трупите най-малко + 5 °С. След 24 часа обработка се добавя газ, за да се достигне отново упоменатата по-горе концентрация; през цялата процедура се поддържа температура на трупите най-малко + 5 °С. Въз основа на научни доказателства и в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО, може да се вземе решение, че ще се използват или че могат да се използват други методи.

3.

Процедурите за опушване, съгласно точки 1 и 2, се извършват от официално лицензирани оперативни служители по опушването, като се използват подходящи съоръжения за опушване и квалифициран персонал в съответствие със стандартите.

Оперативните служители се информират подробно за процедурите, които се изискват във връзка с опушването на трупите.

За списъците с лицензирани оперативни служители по опушването и за промените в тях се прави нотификация пред Комисията. Комисията може да заяви, че отделни лицензирани оперативни служители по опушването не са вече приемливи по смисъла на настоящото решение. Обектите, в които лицензираните оперативни служители извършват опушването, са разположени на пристанищата на експедиране за Общността, но заинтересованата официална организация за растителна защита може да одобри и подбрани обекти във вътрешността.

4.

В долния край на всеки един от трупите в купчината, подложена на опушване, се поставя идентификационен знак за опушване на партидата (цифров и/или буквен) така че да не може да бъде заличен. Идентификационният знак за опушване на партидата се запазва за спедитора. Той не се използва за трупи от други партиди. Записите с идентификационните знаци се съхраняват от лицензираните оперативни служители по опушването.

5.

Процедурата за опушване, включително и маркировката, посочена в точка 4, систематично се контролират на обектите за провеждане на опушване пряко от длъжностни лица на заинтересованата официална организация за растителна защита или от подпомагащи ги държавни/местни длъжностни лица така че да се гарантира съответствие с изискванията, определени в точки 1, 2, 3 и 4.

6.

Официалният сертификат за растителна защита, изискван по член 13, параграф 1, ii) от Директива 2000/29/ЕО, се издава от заинтересованата официална организация за растителна защита след приключване на опушването на основата на действията, упоменати в точка 5, и проверката, направена в съответствие с член 6 от упоменатата директива, във връзка с условията, предвидени в член 6, параграф 1, буква а) от упоменатата директива, и в настоящото приложение.

7.

В сертификата е посочено ботаническото наименование на рода или вида, броят на трупите в пратката и идентификационните знаци за опушване на партидата, посочени в точка 4, без да се накърнява информацията, изисквана съгласно раздела за обработка с цел обеззаразяване и/или дезинфекция.

Във всички случаи сертификатът съдържа следната „Допълнителна декларация“:

„С настоящото се удостоверява, че трупите, експедирани съгласно настоящия сертификат, са опушени от … (лицензиран оперативен служител по опушването) … в … (обект, в който се извършва опушването) … в съответствие с разпоредбите, предвидени в приложение I към Директива 2005/359/ЕО на Комисията.“

8.

Когато става въпрос за трупи, изпращани през канадски пристанища на експедиране, всички или част от мерките, определени в точки от 1 до 7 и извършвани от заинтересованата официална организация за растителна защита, могат да се провеждат от Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИСТАНИЩА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

1.

Amsterdam

2.

Anvers

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Copenhaga

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisabona

16.

Marsilia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Veneția

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПИТВАНЕ ЗА ЦВЕТОВО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОПУШВАНЕТО

Изпитването за цветово определяне на качеството на опушването, упоменато в член 4, параграф 2, буква в), се изпълнява, както следва:

С помощта на свредел се взимат проби по цялата дебелина на беловината от участъци с неповредена кора най-малко на един метър от двата края на трупите и се потапят в прясно приготвен (не по-стар от един ден) 1 % разтвор на 2,3,5-трифенил-2Н-тетраазохлорид (ТТС), направен с дестилирана вода. Пробите, които не се оцветяват в червено след тридневно накисване, се считат за правилно опушени.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТРУПИ ОТ БЯЛ ДЪБ

1.

Длъжностни лица от заинтересованата официална организация за растителна защита идентифицират принадлежността на всеки един от трупите към групата на белия дъб чрез визуални средства, доколкото е възможно, или чрез провеждане на изпитването за цветово идентифициране на трупи от бял дъб, посочено в точка 2. Изпитването за цветово идентифициране се прави най-малко с 10 % от трупите в партидата.

2.

Изпитването за цветово идентифициране на трупи от бял дъб се провежда чрез разпръскване или нанасяне на 10 % разтвор на натриев нитрит върху участък от сърцевината, който е почистен и с изсушена повърхност, с диаметър не по-малък от пет сантиметра. Оценката на изпитването се прави в рамките на 20—60 минути от разпръскването или нанасянето на разтвора. Когато температурата е по-ниска от 2,5 °С, към разтвора може да се добави 20 % етилен гликол като антифриз. Пробите от трупи, при които естественият цвят първоначално става червено-кафяв, а след това на по-късен етап — черен до сиво-син, се счита, че спадат към групата на белия дъб.

3.

Върху всеки един от трупите се нанася маркировката „WO“ под надзора на заинтересованата официална организация за растителна защита или подпомагащи ги държавни/местни длъжностни лица.

4.

Официалният сертификат за растителна защита, изискван по член 13, параграф 1, ii) от Директива 2000/29/ЕО, се издава от заинтересованата официална организация за растителна защита на основата на действията, упоменати в точки 1, 2 и 3. В сертификата е посочено ботаническото наименование на рода или вида и броят на трупите в пратката. Той съдържа следната „Допълнителна декларация“:

„С настоящото се удостоверява, че трупите, експедирани съгласно настоящия сертификат, са само от видове от групата на белия дъб.“


Top