Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0218

Решение на Комисията от 11 март 2005 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия (нотифицирано под номер С(2005) 563)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 272M , 18.10.2005, p. 169–173 (MT)
OJ L 69, 16.3.2005, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; отменен от 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/218/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

50


32005D0218


L 069/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2005 година

относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия

(нотифицирано под номер С(2005) 563)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/218/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), и по-специално член 11, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

От името на Комисията е извършена проверка в Саудитска Арабия, за да се проверят условията, при които рибните продукти се произвеждат, съхраняват и изпращат за Общността.

(2)

Разпоредбите от законодателството на Саудитска Арабия за здравни инспекции и наблюдение на рибни продукти може да се разглеждат еквивалентни на тези, постановени в Директива 91/493/ЕИО.

(3)

По-специално „General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)“ може ефективно да удостовери приложението на законодателството в сила.

(4)

GDQCL гарантира официално, че стандартите, съдържащи се в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО, в областта на здравния контрол и надзор на рибни продукти са спазени и че се прилагат хигиенни изисквания, които са еквивалентни на изискванията, определени в тази директива.

(5)

За рибните продукти, внасяни в Общността от Саудитска Арабия, е целесъобразно да се установят подробни разпоредби в съответствие с Директива 91/493/ЕИО.

(6)

Също така е необходимо да се изготви списък с одобрените предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, както и списък на хладилните кораби, оборудвани в съответствие с изискванията на Директива 92/48/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно определянето на минималните хигиенни правила, приложими за улова на рибни продукти на борда на някои кораби съгласно член 3, параграф 1, буква а), i) от Директива 91/493/ЕИО (2). Тези списъци следва да бъдат изготвени на основата на съобщение от GDQCL до Комисията.

(7)

Настоящото решение следва да започне да се прилага 3 дни след публикуването му, с цел да се осигури необходимият преходен период.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

„General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)“ е компетентният орган в Саудитска Арабия, на който е възложена проверката и удостоверяването на съответствието на рибните продукти с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти, внасяни в Общността от Саудитска Арабия, отговарят на изискванията на членове 3, 4 и 5.

Член 3

1.   Всяка пратка се придружава от номериран оригинал на здравен сертификат, надлежно попълнен, подписан, датиран и състоящ се от един лист в съответствие с образеца от приложение I.

2.   Здравният сертификат се изготвя най-малко на един от официалните езици на държавата-членка, в която се извършват проверките.

3.   Здравният сертификат съдържа името, длъжността и подписа на представителя на GDQCL, както и официалния печат на GDQCL в цвят, различен от този на другите данни.

Член 4

Рибните продукти произхождат от одобрени предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, или от регистрираните хладилни кораби, изброени в приложение II.

Член 5

Всички пратки носят с незаличими букви надписа „САУДИТСКА АРАБИЯ“ и номер на одобрението/регистрационен номер на предприятието, хладилния склад или кораба фабрика или на регистрирания хладилен кораб, с изключение на рибните продукти, замразени в насипно състояние и предназначени за производство на консервирани храни.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 19 март 2005 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за рибни продукти от Саудитска Арабия, предназначени за износ в Европейската общност, с изключение на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги във всякаква форма

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И КОРАБИТЕ

Номер на одобрението

Име

Град/Регион

Срок на одобрението

Категория

KSA-01

National Prawn Company

Ал-Лаит, Провинция Маках

 

РРа

Легенда: РРа — завод, преработващ само или частично материали, получени от селското стопанство (продукти, отгледани във ферми).


Top