Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0177

Решение на Комисията от 7 март 2005 година по отношение на транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък през Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2005) 509)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 61, 8.3.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 123–125 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 72 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/177/oj

03/ 63

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


32005D0177


L 061/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2005 година

по отношение на транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък през Обединеното кралство

(нотифицирано под номер С(2005) 509)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/177/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 98/256/ЕО на Съвета от 16 март 1998 г. относно спешните мерки за защита от спонгиформна енцефалопатия по говедата, за изменение на Решение 94/474/ЕО и за отмяна на Решение 96/239/ЕО (2) предвижда Обединеното кралство да гарантира, че живи животни от рода на едрия рогат добитък няма да бъдат пренасочени от неговата територия към други държави-членки или към трети страни.

(2)

Неизбежното оттегляне на фериботните компании от предоставяните понастоящем услуги за превозване на живи говеда от Ирландия до континентална Европа ще се отрази сериозно върху търговията с живи животни от рода на едрия рогат добитък между Ирландия и другите държави-членки.

(3)

Следователно, следва да се определят правила, които разрешават транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък от Ирландия през Обединеното кралство. Транзитното преминаване обаче следва да подлежи на строги условия и мерки за контрол, за да не отслабнат действащите мерки съгласно Решение 98/256/ЕО.

(4)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Без да се засяга Решение 98/256/ЕО, Обединеното кралство разрешава непрекъснато транзитно преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък („животните“), изпратени от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, при условията, определени в настоящото решение.

Член 2

Здравните сертификати, предвидени в Директива 64/432/ЕИО на Съвета (3), придружаващи животните при транзитното преминаване от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, съдържат следния текст:

„Животни, които отговарят на изискванията на Решение 2005/177/ЕО на Комисията от 7 март 2005 г.“

Член 3

Транзитното преминаване от Ирландия през Обединеното кралство към други държави-членки, предвидено в член 1, е разрешено само при условие че компетентните органи в Ирландия са изпратили най-малко два работни дни преди това уведомление до:

а)

централния орган в Обединеното кралство;

б)

централния орган във всички държави-членки за транзитно преминаване на животни; и

в)

централния и местния компетентен орган в държавата-членка на крайно местоназначение.

Член 4

Компетентният орган на Ирландия гарантира, че превозното средство, транспортиращо животните, е пломбирано с официална пломба, която трябва да се запази в продължение на цялото транзитно преминаване през Обединеното кралство, освен при извършване на официална проверка или при обстоятелствата, свързани с хуманното отношение към животните, определени в член 5.

Броят на печатите е записан от компетентния орган на Ирландия върху здравния сертификат, посочен в член 2.

Член 5

Когато поради извънредни причини, свързани с хуманно отношение към животните, или поради извършване на официална проверка се налага животните да бъдат разтоварени в Обединеното кралство, превозвачът незабавно уведомява компетентния орган на тази държава-членка.

На тези животни не се разрешава да продължат пътуването, ако не са изпълнени следните условия:

а)

повторното натоварване се извършва под надзора на компетентния орган на Обединеното кралство;

б)

превозното средство се пломбира отново веднага след претоварването; и

в)

предоставя се допълнителен сертификат, посочен в приложението.

Член 6

Компетентният орган на Обединеното кралство извършва необходимите проверки, за да гарантира изпълнението на настоящото решение, и по-специално, за да контролира целостта на пломбите на превозните средства, които напускат Обединеното кралство, предвидени в член 5.

Същият компетентен орган потвърждава спазването на настоящото решение чрез поставянето на официален печат върху здравния сертификат, посочен в член 2, или чрез издаването на допълнителен сертификат, посочен в приложението.

В случаите, когато няма съответствие с изискванията на настоящото решение, на животните не се разрешава да продължат пътуването до крайното им местоназначение. Такива животни могат да бъдат задържани, в зависимост от съображенията за опазване здравето на хората и животните, докато бъдат заклани, унищожени или, със съгласието на държавата-членка, която е страна на изпращане, върнати до мястото им на произход.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1993/2004 на Комисията (ОВ L 344, 20.11.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 113, 15.4.1998 г., стр. 32. Решение, последно изменено с Решение 2002/670/ЕО на Комисията (ОВ L 228, 24.8.2002 г., стр. 22).

(3)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 21/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнителен сертификат (Решение 2005/177/ЕО на Комисията от 7 март 2005 г.)

Image


Top