Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2183

Регламент (ЕО) № 2183/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година за разширяване на прилгането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на еуромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

OJ L 373, 21.12.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 293–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 78 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2183/oj

10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

130


32004R2183


L 373/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2183/2004 НА СЪВЕТА

от 6 декември 2004 година

за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на еуромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Когато прие Регламент (ЕО) № 2182/2004 (2) Съветът посочи, че регламентът следва да се прилага в участващите държави-членки съгласно Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. за въвеждане на еурото (3).

(2)

Важно е правилата, отнасящи се до медалите и символите, наподобяващи еуромонетите, да бъдат еднакви за цялата Общност, като за целта следва да бъдат приети необходимите разпоредби.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 се разширява и към държави-членки, различни от участващите държави-членки съгласно Регламент (ЕО) № 974/98.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

H. HOOGERVORST


(1)  Становище от 1 април (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2596/2000 (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 2).


Top