Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1222

Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 година относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг

OJ L 233, 2.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 1–7 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 114 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 135 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1222/oj

10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

114


32004R1222


L 233/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1222/2004 НА СЪВЕТА

от 28 юни 2004 година

относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 14, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (3), съдържа определението за държавен дълг, непогасен към края на годината, което е съвместимо с определението, залегнало в процедурата при прекомерен дефицит, и определя сроковете за отчитане пред Комисията на годишния държавен дълг и на други годишни правителствени данни.

(2)

Наличието на правителствени данни, включително данни за държавния дълг, с тримесечна периодичност е от изключителна важност за икономическия анализ и правилното контролиране на бюджетната ситуация в държавите-членки. Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение краткосрочната статистика на публичните финанси (4), Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки на сектор държавно управление (5) и Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно тримесечните финансови сметки на сектор държавно управление (6) обхващат съставянето и предаването на тримесечни данни за нефинансовите и финансовите сметки на сектора на публичната администрация, но не се отнасят за тримесечния държавен дълг.

(3)

За по-голяма яснота и като се има предвид специфичната роля на Регламент (ЕО) № 3605/93 за прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, съставянето и предаването на тримесечни данни за държавния дълг следва да се регулира с отделен правен акт.

(4)

Тримесечният държавен дълг следва да се дефинира по начин, който гарантира съвместимост с определението за държавен дълг, непогасен към края на годината съгласно Регламент (ЕО) № 3605/93. Тази съвместимост следва да бъде запазена, в случай че Съветът измени Регламент (ЕО) № 3605/93 или Комисията въведе нови позовавания на Европейската система от сметки (ЕSA 95), установени с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейската общност (7) в Регламент (ЕО) № 3605/93.

(5)

Регламенти (ЕО) № 264/2000, № 1221/2002 и (ЕО) № 501/2004 посочват, че тримесечни данни за нефинансовите и финансовите сметки на сектор държавно управление трябва да бъдат предавани три месеца след края на тримесечието, за което се отнасят. Това забавяне в предаването на данните е подходящо и за тримесечните данни за държавния дълг,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ,

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

 

„Публична администрация“ означава „сектора на публичната администрация“ съгласно определението в Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (наричана по-долу ЕSA 95), приета с Регламент (ЕО) № 2223/96. Кодовете в скобите се отнасят за ЕSA 95.

 

„Тримесечен държавен дълг“ означава общият брутен дълг по номинална стойност, непогасен към края на всяко тримесечие на сектора на публичната администрация (S.13), с изключение на онези задължения, чиито съответстващи финансови активи са притежание на сектора на публичната администрация (S.13).

 

Тримесечният държавен дълг се състои от задълженията на сектора на публичната администрация в следните категории: валута и депозити (AF.2); ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансовите деривативи (AF.33) и заемите (AF.4), както са дефинирани в ESA 95.

 

Номиналната стойност на непогасеното задължение към края на всяко тримесечие е неговата лицева стойност.

 

Номиналната стойност на задължение, обвързано с индекс, съответства на неговата лицева стойност, коригирана със свързаната с индекса промяна на стойността на главницата, начислена към края на всяко тримесечие.

 

Задължения, деноминирани в чуждестранна валута или превалутирани от една чуждестранна валута чрез договорни споразумения в една или в няколко други чуждестранни валути, се конвертират в другите чуждестранни валути по курса, фиксиран в тези договори и се конвертират в национална валута на базата на официалния пазарен обменен курс, валиден за последния работен ден на всяко тримесечие.

 

Задължения, деноминирани в национална валута и превалутирани чрез договорни споразумения в чуждестранна валута, се конвертират в чуждестранната валута по курса, фиксиран в тези договори, и се конвертират в националната валута на базата на официалния пазарен обменен курс, валиден за последния работен ден на всяко тримесечие.

 

Задължения, деноминирани в чуждестранна валута и превалутирани чрез договорни споразумения в националната валута, се конвертират в националната валута по курса, фиксиран в тези договори.

Член 2

Срокове

1.   Държавите-членки съставят и предават на Комисията данни за тримесечния държавен дълг най-късно три месеца след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

Всяка ревизия на данните за предишни тримесечия се предава по същото време.

2.   Първото предаване на данни за тримесечния държавен дълг се извършва до 31 декември 2004 г.

3.   Комисията може да предостави дерогация, ненадвишаваща една година относно първото предаване на тримесечни данни, в случай че се налагат големи промени в националните статистически системи.

Член 3

Исторически данни

Исторически данни за първото тримесечие на 2000 г. и нататък се предават до 31 декември 2004 г. Когато е необходимо, такива данни могат да бъдат предоставени, като се използва методът на най-добра оценка.

Член 4

Изменения

1.   Ако Съветът реши да измени Регламент (ЕО) № 3605/93 в съответствие с правилата за компетентност и процедура, определени в Договора, Съветът едновременно с това изменя и член 1 от настоящия регламент, така че определенията, които се съдържат в него, запазват своята съвместимост.

2.   Ако Комисията въведе нови позовавания на ЕSA 95 в член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 3605/93 в съответствие с член 7 от него, Комисията едновременно с това въвежда същите нови позовавания в член 1 от настоящия регламент, така че определенията в него запазват своята съвместимост.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2004 година.

За Съвета

Председател

M. CULLEN


(1)  Становище от 30 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 19 април 2004 г.

(3)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 351/2002 на Комисията (ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 23).

(4)  ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).


Top