Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0916

Регламент (ЕО) № 916/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1438/2003 за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

OJ L 163, 30.4.2004, p. 81–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 245 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 202 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 202 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010; заключение отменено от 32010R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/916/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

202


32004R0916


L 163/81

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 916/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1438/2003 за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 57, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Тъй като датата на присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия е 1 май 2004 г., разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията следва да бъдат адаптирани.

(2)

Следователно Регламент (ЕО) № 1438/2003 следва да бъде изменен по съответния начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1438/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

към точка 1 се добавя следната алинея:

„За новите държави-членки „GTа“ или „общ тонаж на корабите, които напускат флота с държавна помощ след 31 декември 2002 г.“ означава общия тонаж на корабите, напуснали флота с държавна помощ между 1 май 2004 г. и датата, за която е изчислен GTt.“

б)

към точка 4 се добавя следната алинея:

„За новите държави-членки „GT100“ или „общ тонаж на корабите, чийто индивидуален капацитет надвишава 100 GT и които влизат в състава на флота благодарение на държавна помощ, отпусната след 31 декември 2002 г.“, означава общия тонаж на корабите, чийто индивидуален капацитет надвишава 100 GT и които са влезли в състава на флота между 1 май 2004 г. и датата, за която е изчислен GTt, и за които е било взето административно решение за отпускане на помощ от съответната държава-членка след 30 април 2004 г.“

в)

към точка 5 се добавя следната алинея:

„За новите държави-членки „kWa“ или „обща мощност на корабите, които напускат флота с държавна помощ след 31 декември 2002 г.“ означава общата мощност на корабите, напуснали флота с държавна помощ, получена между 1 май 2004 г. и датата, за която е изчислен kWt.“

г)

към точка 6 се добавя следната алинея:

„За новите държави-членки „kW100“ или „обща мощност на корабите, чиито индивидуален капацитет надвишава 100 GT, които влизат в състава на флота с държавна помощ, отпусната след 31 декември 2002 г.“ означава общата мощност на корабите, чийто индивидуален капацитет надвишава 100 GT, влезли в състава на флота между 1 май 2004 г. и датата, за която е изчислен kWt, и за които е било взето административно решение за отпускане на помощ от съответната държава-членка след 30 април 2004 г.“

д)

Следната точка се добавя като точка 11:

„11.

„Новите държави-членки“ означават Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.“

2.

Добавя се следният член 6а:

„Член 6а

Риболовен капацитет на флота на новите държави-членки към 1 май 2004 г.

По смисъла на член 7а, риболовният капацитет на новите държави-членки, изразен в тонаж (GT04) и в мощност (kW04) към 1 май 2004 г., се определя, като се взема под внимание, съгласно приложение III, влизането в състава на флота на кораби, въз основа на административно решение, взето от съответната държава-членка между 1 май 2001 г. и 30 април 2004 г., и осъществено най-късно три години след датата на административното решение.“

3.

Добавя се следният член 7а:

„Член 7а

Контрол на влизанията и излизанията от флота в новите държави-членки

1.   За изпълнението на разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 всяка нова държава-членка гарантира, че по всяко време риболовният капацитет, изразен в тонаж (GTt), е равен или по-нисък от риболовния капацитет към 1 май 2004 г. (GT04), регулиран, както следва:

а)

чрез приспадане на:

i)

общия тонаж на корабите, които напускат флота след 30 април 2004 г., благодарение на държавна помощ (GTa);

ii)

35 % от общия тонаж на корабите, чийто индивидуален капацитет надвишава 100 GT и които са влезли в състава на флота с държавна помощ, отпусната след 30 април 2004 г. (GT100);

б)

и чрез прибавяне на:

i)

всички разрешени увеличения на тонажа по силата на разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 (GTS);

ii)

резултата от повторното измерване на капацитета на флота (Δ (GT – GRT)).

Всяка нова държава-членка гарантира спазването на следната формула:

Formula

2.   За изпълнението на разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 всяка нова държава-членка гарантира, че по всяко време риболовният капацитет, изразен в мощност (kWt), е равен или по-нисък от риболовния капацитет към 1 май 2004 г. (kW04), регулиран чрез приспадане на:

а)

общата мощност на корабите, излезли от флота след 30 април 2004 г. с държавна помощ (kWa);

б)

35 % от общата мощност на корабите, чийто индивидуален капацитет надвишава 100 GT, и които влизат в състава на флота с държавна помощ, отпусната след 30 април 2004 г. (kW 100).

Всяка нова държава-членка гарантира спазването на следната формула:

Formula

4.

Добавя се следното приложение III:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОНАЖА (GT04) И МОЩНОСТТА (kW04)

По смисъла на настоящото приложение:

1.

„GTFR“ означава риболовния капацитет на флота към датата на присъединяване, изразен в тонаж, изчислен въз основа на регистъра на риболовните кораби на Общността;

2.

„GT1“ означава общия тонаж на корабите, влезли в състава на флота след 1 май 2004 г. по силата на административно решение, взето между 1 май 2001 г. и 30 април 2004 г.;

3)

„kWFR“ означава риболовния капацитет на флота към датата на присъединяване по отношение на мощността, изчислена въз основа на регистъра на риболовните кораби на Общността;

4)

„kW1“ означава общата мощност на корабите, влезли в състава на флота след 1 май 2004 г. по силата на административно решение, взето между 1 май 2001 г. и 30 април 2004 г. Риболовният капацитет на флота по отношение на тонажа GT04 и мощността kW04, както е определен в член 6а, се изчислява с помощта на следните формули:

Formula Formula

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила, при условие и от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


Top