Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0812

Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

OJ L 150, 30.4.2004, p. 12–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 171 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 171 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 60 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; отменен от 32019R1241 . Latest consolidated version: 01/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/812/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

171


32004R0812


L 150/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 812/2004 НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Целта на общата политика в областта на рибарството, така както е дефинирана в член 2 на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2), е да се гарантира такова използване на живите водни ресурси, което да осигури възпроизвеждащи се и стабилни икономически, екологични и социални условия. За тази цел наред с останалото Общността трябва да минимизира влиянието на риболовната дейност върху морските екосистеми, а общата политика по рибарството трябва да е в съзвучие с другите политики на Общността и по-специално с екологичната политика.

(2)

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (3) дава стриктен статус на защитеност на бозайниците от семейството на китовете и изисква от държавите-членки да упражняват надзор над статуса за защитеност на тези животински видове. Държавите-членки трябва също така да създадат система за следене на случайния улов и на убиването на тези видове, да предприемат по-нататъшни научно-изследователски и опазващи мерки каквито се изискват за да се гарантира случайният улов или убиване да нямат съществен ефект върху въпросните видове.

(3)

Наличната научна информация и разработените техники за намаляване на случайния улов и убиване на бозайници от семейството на китовете по време на риболов оправдават вземането на допълнителни мерки за способстването на опазването на малките бозайници от семейството на китовете по последователен начин в дух на сътрудничество на ниво Общност.

(4)

Разработени са някои акустични устройства за възпиране на бозайниците от семейството на китовете от навлизане в риболовните приспособления и те се оказаха сполучливи за намаляване на съпътстващия улов на бозайници от семейството на китовете при риболова със статични мрежи. Ето защо използването на такива устройства трябва да се изисква в зони и риболовни кампании с известни или предвидими високи нива на приулова на малки бозайници от семейството на китовете като се взима предвид съотношението разходи/ефективност на такова едно изискване. Необходимо е също така да се зададат техническите спецификации за ефикасността на акустичните възпиращи устройства, които ще се използват в тези риболовни кампании. Необходими са научни изследвания или пилотни проекти, за да се увеличат знанията за ефектите в течение на времето от използването на акустични възпиращи устройства.

(5)

Научните и технически изследвания и по-специално тези относно нови видове активни възпиращи устройства не трябва да бъдат възпрепятствани от настоящия регламент. Докато поради това на държавите-членки трябва да е позволено за целите на настоящия регламент да разрешават използването на временна основа на новоразработени и ефикасни видове акустични възпиращи устройства, които не са в съответствие с техническите спецификации, постановени в настоящия Регламент, също така е необходимо да се предвиди техническите спецификации на акустичните възпиращи устройства да се осъвременяват в колкото се може по-кратки срокове в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(6)

Независимите наблюдения на риболовната дейност са от решаващо значение за осигуряването на надеждни количествени оценки на случайния улов на бозайници от семейството на китовете. Ето защо е необходимо да се създадат схеми за наблюдение с независими наблюдатели на борда и да се координира изричното указване на риболовните кампании, в които трябва да се даде приоритет на това наблюдение. За да се осигурят представителни данни за въпросните риболовни кампании, държавите-членки трябва да замислят и реализират подходящи програми за наблюдение за риболовни кораби, плаващи под техен флаг и действащи в такива риболовни полета. За маломерни риболовни кораби с обща дължина под 15 метра, които понякога не са в състояние да допуснат още един човек постоянно на борда в ролята на наблюдател, данни за случайния улов на бозайници от семейството на китовете трябва да се събират чрез научни изследвания или пилотни проекти. Също така трябва да бъдат зададени общи задачи за наблюдение и отчетност.

(7)

За да стане възможно редовното оценяване на ниво Общност и чрез оценяване в средносрочен план, държавите-членки трябва да докладват ежегодно за използването на сонари и за изпълнението на програмите за наблюдатели на борда и да включват цялата събрана информация за приулова и убиване на бозайници от семейството на китовете по време на риболов.

(8)

Рискът, създаден от риболова с плаващи рибарски мрежи за критично застрашената популация на „пристанищния“ дребен кит (морска свиня) в района на Балтийско море, изисква да се преустанови използването на плаващи рибарски мрежи в този зона. Кораби на Общността, които извършват риболов с плаващи рибарски мрежи в този зона, ще бъдат обект на икономически и технически ограничения, изискващи преходен период на намаляване на използването им до пълната забрана на тези риболовни приспособления до 1 януари 2008 г. Регламент (ЕО) № 88/98 на Съвета от 18 декември 1997 г., относно установяване на определени технически мерки за опазването на рибните ресурси във водите на Балтийско море, проливите Белт и Оресунд (5), трябва да бъде изменен, така че да отрази тези мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент постановява мерки, насочени към намаляване на приуловите на бозайници от семейството на китовете от риболовни кораби в районите, указани в приложения I и III.

Член 2

Използване на акустични възпиращи устройства

1.   Без да се засягат други разпоредби на Общността, се забранява на кораби с обща дължина по-голяма или равна на 12 метра да използват риболовните приспособления, дефинирани в приложение I, в районите, в периодите и от датите, посочени там, без едновременната употреба на активни акустични възпиращи устройства.

2.   Капитаните на риболовните кораби на Общността трябва да се уверят, че акустичните възпиращи устройства функционират изрядно когато залагат риболовните приспособления.

3.   Чрез дерогация, параграф 1 не се прилага за риболовни операции, извършвани единствено и изцяло за целите на научно изследване, които се извършват с разрешението и под егидата на държавите-членки или на съпричастните държави-членки, и които целят да разработят нови технически мерки за намаляване на приулова или убиване на бозайници от семейството на китовете.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за следене и оценка чрез научни изследвания или пилотни проекти на ефектите в течение на времето от използването на сонари в съответните риболовни полета и райони.

Член 3

Технически спецификации и условия за употреба

1.   Акустичните възпиращи устройства, използвани в изпълнение на член 2 параграф 1, трябва да отговарят на един от наборите от технически спецификации и условия за употреба, които са дефинирани в приложение II.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държави-членки могат да разрешават временното използване на акустични възпиращи устройства, които не отговарят на техническите спецификации или условия за употреба, дефинирани в приложение II, при условие че техният ефект на намаляване на случайните улови на бозайници от семейството на китовете е достатъчно документиран. Такова едно разрешение е валидно не повече от две години.

3.   Държавите-членки информират Комисията за разрешенията в съответствие с параграф 2 в рамките на два месеца от датата на издаването им. Те предоставят на Комисията техническа и научна информация за акустичните възпиращи устройства, които са обект на разрешението, и за техните ефекти върху приуловите на бозайници от семейството на китовете.

Член 4

Схеми за наблюдатели на борда

1.   Държавите-членки разработват и реализират схеми за наблюдение за съпътстващите улови на бозайници от семейството на китовете с използването на наблюдатели на борда на корабите, плаващи под техен флаг и с обща дължина от и над 15 метра, за риболовните полета и съгласно условията, дефинирани в приложение III. Схемите за наблюдение трябва да са така разработени, че да осигуряват представителни данни за съответните риболовни полета.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за събирането на научни данни за случайните улови на бозайници от семейството на китовете за кораби с обща дължина под 15 метра, действащи в риболовните полета, дефинирани в приложение III, точка 3, посредством подходящи научни изследвания или пилотни проекти.

Член 5

Наблюдатели

1.   За да изпълняват своето задължение да осигуряват наблюдатели, държавите-членки назначават независим, квалифициран и опитен персонал. За да изпълнява своите задачи, подбраният персонал трябва да притежава следната квалификация:

а)

достатъчен опит за да идентифицира видовете бозайници от семейството на китовете и различните риболовни практики;

б)

основни умения за морска навигация и запознатост със съответните инструкции за безопасност;

в)

способност да изпълнява елементарни научни задачи, като например вземане на проби когато това е необходимо и извършване на точни наблюдения и регистриране на резултати в тази връзка;

г)

задоволително владеене на езика на държавата-членка, под чийто флаг плава наблюдаваният кораб.

2.   Задачата на наблюдателите е да следят приуловите на бозайници от семейството на китовете и да събират данните, необходими за екстраполиране на наблюдавания съпътстващ улов към цялото въпросно риболовно поле. По-специално наблюдателите имат за задача да:

а)

наблюдават риболовните операции на въпросните кораби и записват съответните данни за риболовното усилие (характеристики на риболовното оборудване, мястото и времето на началото и края на реалната риболовна операция);

б)

следят случайните улови на бозайници от семейството на китовете.

Наблюдателите могат също така да извършват други наблюдения, определени от държавите-членки, с цел да допринесат за научното разбиране на състава на улова на съответните кораби и на биологичния статус на популацията, обект на риболова.

3.   Наблюдателят изпраща отчет, съдържащ всички събрани данни за риболовното усилие и наблюдения върху случайните улови на бозайници от семейството на китовете, включително обобщение на своите основни заключения, до компетентните органи на съответната държава-членка, под чийто флаг плава корабът.

Отчетът съдържа по-специално следната информация за въпросния период:

а)

име на кораба;

б)

име на наблюдателя и периода от време, през който наблюдателят е бил на борда;

в)

видът на въпросната риболовна кампания (включително характеристики на риболовното оборудване, райони във връзка с приложения I и III и прицелни видове);

г)

продължителност на излизането в морето и съответното риболовно усилие (изразено като обща дължина на мрежите x часове риболов за пасивното риболовно съоръжение и брой на часовете риболов за тегленото риболовно съоръжение);

д)

броя на приулова от бозайници от семейството на китовете, включително животински вид и ако е възможно допълнителна информация за размера или теглото, пола, възрастта и когато е релевантно информация за животните, изгубени по време на изтеглянето на оборудването или освободени живи;

е)

всякаква допълнителна информация, която наблюдателите смятат за полезна за целите на настоящия регламент или всякакви допълнителни наблюдения върху биологията на бозайниците от семейството на китовете (като забелязани в открито море бозайници от семейството на китовете или конкретно поведение по отношение на риболовната операция).

Капитанът на кораба може да изиска екземпляр от отчета на наблюдателя.

4.   Държавата-членка, под чийто флаг плава съответният кораб, съхранява информацията, съдържаща се в отчета на наблюдателя, в продължение на най-малко пет години след края на съответния отчетен период.

Член 6

Годишни отчети

1.   Всяка година до 1 юни държавите-членки изпращат на Комисията изчерпателен годишен отчет за изпълнението на членове 2, 3, 4 и 5 през предходната година. Първият отчет трябва да обхваща както оставащата част от годината след влизането в сила на настоящия регламент, така и цялата следваща година.

2.   Въз основа на отчетите на наблюдателите, предоставени съгласно член 5 параграф 3, и на всички други подходящи данни, включително тези за риболовното усилие, събрани в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г. за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на общата политика в областта на рибарството (6), годишният отчет трябва да включва количествени оценки на целия приулов на бозайници от семейството на китовете във всяко от съответните риболовни полета. Този отчет трябва да включва оценка на изводите от отчетите на наблюдателите и всякаква друга подходяща информация, включително евентуални научни изследвания, извършени в държавите-членки за намаляване на приулова на бозайници от семейството на китовете по време на риболов. Когато докладват за резултатите от научните изследвания или пилотните проекти, предвидени в член 2, параграф 4 и член 4, параграф 2, държавите-членки правят необходимото за постигането на достатъчно високи стандарти на качество при техния замисъл и реализация и осигуряват на Комисията подробна информация относно тези стандарти.

Член 7

Цялостна оценка и преглед

1.   Най-късно една година след представянето от страна на държавите-членки на техния втори годишен отчет, Комисията докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за функционирането на настоящия регламент в светлината на информацията, която е налична в резултат на приложението на член 6, и в светлината на оценката от страна на Научния, технически и икономически комитет по риболова на отчетите на държавите-членки. Отчетът разглежда по-конкретно прилагането на настоящия регламент по отношение на видовете кораби и райони, качеството на информацията, получена от схемите за наблюдатели, и качеството на пилотните проекти и може да бъде придружен от подходящи предложения.

2.   Този отчет се актуализира след представянето на четвъртия годишен отчет от държавите-членки.

Член 8

Адаптиране към техническия прогрес и други технически указания

1.   Следните разпоредби се приемат в съответствие с процедурата за управление, постановена в член 30 параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

а)

оперативни и технически указания относно задачите на наблюдателите, изложени в член 5;

б)

подробни правила относно изискванията към отчетността, изложени в член 6.

2.   Измененията в приложение II, които са необходими, за да бъде той адаптиран към научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата за регламентиране, постановена в член 30 параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 9

Изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

Следните членове се добавят в Регламент (ЕО) № 88/98:

„Член 8а

Ограничение по отношение на плаващите рибарски мрежи

1.   От 1 януари 2008 г. се забранява да се държат на борда или да се използват за риболов плаващи рибарски мрежи.

2.   До 31 декември 2007 г. кораб може да държи на борда или да използва за риболов плаващи рибарски мрежи, ако това му е разрешено от компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава.

3.   През 2005 г. максималният брой кораби, на които държава-членка може да разреши да държат на борда или да използват за риболов плаващи рибарски мрежи, не може да надвишава 60 % от броя на риболовните кораби, които са използвали плаващи рибарски мрежи през периода от 2001 г. до 2003 г.

През 2006 г. и 2007 г. максималният брой на корабите не може да надвишава съответно 40 % и 20 % от броя на риболовните кораби, които са използвали плаващи рибарски мрежи през периода от 2001 г. до 2003 г.

4.   До 30 април на всяка година държавите-членки изпращат на Комисията списък на корабите, на които се разрешава да извършват риболовна дейност използвайки плаващи рибарски мрежи; за 2004 г. информацията се изпраща не по-късно от 31 август 2004 г.

Член 8б

Условия по отношение на плаващите рибарски мрежи

1.   Плаващи шамандури с радарни рефлектори трябва да бъдат завързани към всеки край на мрежата, така че местоположението ѝ да може да бъде определено по всяко време. Шамандурите трябва да бъдат трайно обозначени с регистрационните букви и номер на кораба, на който принадлежат.

2.   Капитанът на риболовен кораб, който използва плаващи рибарски мрежи, води дневник, в който трябва да записва следната информация на ежедневна основа:

а)

общата дължина на мрежите, намиращи се на борда;

б)

общата дължина на мрежите, използвани във всяка една риболовна операция;

в)

количествата на съпътстващите улови на бозайници от семейството на китовете;

г)

датата и мястото на тези улови.

3.   Всички риболовни кораби, които използват плаващи рибарски мрежи, трябва да държат на борда разрешителното, посечено в член 8а, параграф 2.“

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 10 февруари 2004 г.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последното изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 9, 15.1.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 48/1999 (ОВ L 13, 18.1.1999 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 176, 15.7.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РИБОЛОВ, ПРИ КОЙТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКУСТИЧНИ ВЪЗПИРАЩИ УСТРОЙСТВА

Зона

Риболовно съоръжение

Период

Начална дата

А.

Зоната от Балтийско море, описан от линията, минаваща от точката на шведския бряг на 13° източна дължина, след това право на юг до 55° северна ширина, след това право на изток до 14° източна дължина, след това право на север до брега на Швеция; района, описан от линията, минаваща от точката на източния бряг на Швеция на 55°30′ северна ширина, след това право на изток до 15° източна дължина, след това право на север до 56° северна ширина, след това право на изток до 16° източна дължина и след това право на север до брега на Швеция

а)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа

цялата година

1 юни 2005 г.

б)

всякаква плаваща рибарска мрежа

цялата година

1 юни 2005 г.

Б.

Подзона IV и подразделение III a на Международния съвет за изследване на морето

а)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа или комбинация от такива мрежи, чиято обща дължина не надвишава 400 метра

а)

1 август—31 октомври

1 август 2005 г.

б)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа с размер на плетката > 220 mm

б)

цялата година

1 юни 2005 г.

В.

Участъци VII e, f, g, h и j на Международния съвет за изследване на морето

а)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа

а)

цялата година

1 януари 2006 г.

Г.

Подразделение VII d на Международния съвет за изследване на морето

а)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа

а)

цялата година

1 януари 2007 г.

Д.

Подразделение 24 на Балтийско море (с изключение на района, покрит в А)

а)

всякаква дънно заложена мрежа или оплитаща мрежа

а)

цялата година

1 януари 2007 г.

б)

всякаква плаваща рибарска мрежа

б)

цялата година

1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКУСТИЧНИ ВЪЗПИРАЩИ УСТРОЙСТВА

Всички акустични възпиращи устройства, използвани в изпълнение на член 2 параграф 1, трябва да отговарят на един от следните набори характеристики на сигнала и на разстановката

 

Набор 1

Набор 2

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИГНАЛА

*

Синтез на сигнала

Цифров

Аналогов

*

Тонален/широколентов

Широколентов/тонален

Тонален

*

Нива на източника (макс.-мин.) re 1 mPa@1m

145 dB

130-150 dB

*

Фундаментална честота

а)

20-160 KHz широколентов размах

б)

10 KHz тонален

10 KHz

*

Високочестотен флажолет

Да

Да

*

Продължителност на пулсиране (номинална)

300 ms

300 ms

*

Междупулсационен интервал

а)

4-30 секунди на случаен принцип

б)

4 секунди

4 секунди

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗСТАНОВКАТА

*

Максимално разстояние между две акустични възпиращи устройства по протежение на мрежата

200 m като по едно акустично устройство е фиксирано във всеки край на мрежата (или комбинация от мрежи, закрeпени една към друга)

100 m като по едно акустично устройство е фиксирано във всеки край на мрежата (или комбинация от мрежи, закрепени една към друга)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РИБОЛОВНИ ПОЛЕТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ, И МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА РИБОЛОВНО УСИЛИЕ, КОЕТО ИЗИСКВА НАБЛЮДАТЕЛИ НА БОРДА

1.   Общи задължения за наблюдение

На годишна основа се планират и изпълняват схеми за наблюдение на приулова на бозайници от семейството на китовете по представителен начин в риболовните полета, дефинирани в таблицата в параграф 3.

Схемите за наблюдение трябва да бъдат направени достатъчно представителни чрез адекватно разпределяне на покритието с наблюдатели върху флотилиите, времето и риболовните райони.

Като общо правило схемите за наблюдение трябва да се основават на извадкова стратегия, замислена така че да позволява изчисляване на процента на приулова на бозайници от семейството на китовете за най-често срещаните животински видове в съпътстващия улов за единица риболовно усилие от дадена флотилия така че да се постигне коефициент на вариация ненадвишаващ 0.30. Извадковата стратегия трябва да бъде замислена въз основа на съществуващата информация за дисперсията на предишните точки от извадката за приулова.

2.   Пилотни схеми за наблюдение

Тогава когато поради липса на информация за дисперсията на наблюденията върху съпътстващия улов, извадковите стратегии не могат да бъдат построени така че да се постигне коефициент на вариация, който е в рамките на лимита, зададен в параграф 1, държавите-членки прилагат пилотни схеми с наблюдатели на борда две последователни години, започвайки от датите в параграф 3 за съответните риболовни кампании.

Тези пилотни схеми с наблюдатели трябва да се базират на извадкова стратегия, целяща да определи дисперсията на величината „приулов“, което ще осигури основа за построяването на последващи извадкови стратегии съгласно условията на параграф 1 и също така ще осигури количествени оценки на съпътстващия улов на бозайници от семейството на китовете за единица риболовно усилие, разбит по животински видове.

Пилотната схема трябва да покрива като минимум следната минимална стойност на риболовното усилие:

а)

за всички риболовни кампании, дефинирани в точка 3, с изключение на тези с пелагични тралове (единични и двойни) от 1 декември до 31 март в подзони VI, VII и VIII на Международния съвет за изследване на морето:

 

Флотилии от повече от 400 риболовни кораба

Флотилии от повече от 60 и по-малко от 400 риболовни кораба

Флотилии от по-малко от 60 риболовни кораба

Минимално усилие обхванато от пилотната програма

Риболовно усилие от 20 риболовни кораба

5 % риболовно усилие

5 %, обхващайки най-малко три различни риболовни кораба

б)

за пелагични тралове (единични и двойни) от 1 декември до 31 март в подзони VI, VII и VIII:

 

Флотилии от повече от 60 риболовни кораба

Флотилии от по-малко от 60 риболовни кораба

Минимално усилие обхванато от пилотната програма

10 % от риболовното усилие

10 %, обхващайки най-малко три различни риболовни кораба

3.   Риболовни полета, които трябва да се наблюдават, и начални дати на наблюдението

Зона

Риболовно съоръжение

Начална дата

А.

Подзони VI, VII и VIII.

Пелагични тралове (единични и двойни)

1 януари 2005 г.

Б.

Средиземно море (на изток от линията 5°36′ западна дължина)

Пелагични тралове (единични и двойни)

1 януари 2005 г.

В.

Участъци VI a, VII a и b, VIII a, b и c и IX a на Международния съвет за изследване на морето (ICES).

Дънно заложена мрежа или уплитащи мрежи, използващи размер на плетката равен или по-голям от 80 mm

1 януари 2005 г.

Г.

Подзона IV на ICES, подразделение VI a на ICES и подзона VII на ICES с изключение на Участъци VII c и VII k

Плаващи мрежи

1 януари 2006 г.

Д.

Подзони на ICES III a, b, c, III d на юг от 59° северна ширина, III d на север от 59° северна ширина (само от 1 юни до 30 септември), IV и IX

Пелагични тралове (единични и двойни)

1 януари 2006 г.

Е.

Подзони на ICES VI, VII, VIII и IX

Тралове с висок отвор

1 януари 2006 г.

Ж.

Подзона на ICES III b, c, d, изключвайки районите, посечени в редове А и Д на приложение I

Дънно заложена мрежа или уплитащи мрежи, използващи размер на плетката равен или по-голям от 80 mm

1 януари 2006 г.


Top