Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0811

Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 година относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза

OJ L 150, 30.4.2004, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 79 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; отменен от 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/811/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

168


32004R0811


L 150/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 811/2004 НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Неотдавнашното научно мнение на Международния съвет за изследване на морето сочи, че популацията на северна мерлуза във водите на Общността е пострадала от нива на смъртност от риболов, които са намалили количествата на зряла риба в морето до точката, при която тази популация може да не е в състояние да попълни броя си чрез възпроизводство и че поради това популацията е застрашена от срив.

(2)

Въпросната популация населява протоците Kattegat и Skagerrak, Северно море, Ламанша, водите на запад от Шотландия и навсякъде около Ирландия и Бискайския залив.

(3)

Трябва да се вземат мерки за изготвянето на многогодишен план за възстановяването на тази популация.

(4)

Очаква се възстановяването на тази популация съгласно условията на настоящия регламент да отнеме между 5 и 10 години.

(5)

Целта на плана трябва да се счита за постигната по отношение на тази популация, когато в продължение на две последователни години количеството на зрялата северна мерлуза е по-голямо от нивото, определено от мениджърите за попадащо в рамките на безопасните биологични граници.

(6)

За да се постигне тази цел, процентът на смъртност от риболов трябва да се контролира така че да е много вероятно количествата на зряла риба в морето да нарастват от година на година.

(7)

Такъв контрол на процента на смъртност от риболов може да бъде постигнат чрез въвеждането на подходящ метод за определяне на нивото на TAC от въпросната популация.

(8)

Веднъж след като бъде постигнато възстановяване, Съветът трябва да вземе решение за последващи мерки в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и разумното използване на рибните ресурси съгласно общата политика по риболова (2).

(9)

Контролни мерки в допълнение към тези, постановени в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), трябва да бъдат включени, за да се осигури съблюдаване на мерките, постановени в настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява план за възстановяване на популацията на северна мерлуза, който населява участък IIIa на Международния съвет за изследване на морето (ICES), подзона IV на ICES, участъци на ICES Vb (води на Общността), VIa (води на Общността), подзона VII на ICES и участъци на ICES VIII a, b, d, e (популацията на северна мерлуза).

Член 2

Цел на плана за възстановяване

Планът за възстановяване, посочен в член 1, цели да увеличи количествата на зряла риба от въпросната популация на северна мерлуза до стойности по-големи или равни на 140 000 тона.

Член 3

Достигане на целевите нива

Когато Комисията установи въз основа на мнение от Международния съвет за изследване на морето и след съгласие с това мнение от страна на Научния, технически и икономически комитет по риболова, че в продължение на две последователни години е достигнато целевото ниво на въпросната популация на северна мерлуза, Съветът решава с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията да замени плана за възстановяване с план за управление на популацията в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 4

Определяне на Общите допустими улови (TAC)

TAC се определя в съответствие с член 5, като за въпросната популация на северна мерлуза количествата зряла северна мерлуза са изчислени от Научния, технически и икономически комитет по риболова в светлината на последния доклад на Международния съвет за изследване на морето на около или над 100 000 тона.

Член 5

Процедура за определяне на TAC

1.   Всяка година Съветът взима решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, за TAC за следващата година за въпросната популация от северна мерлуза.

2.   За 2004 г. TAC се фиксира на ниво, отговарящо на смъртност от риболов от 0,25, което е с 4 % по-малко от сегашното ниво на смъртност от риболов. Що се касае до следващите години от плана за възстановяване, TAC не трябва да надвишава ниво на уловите, за което научните оценки на Научния, технически и икономически комитет по риболова в светлината на последните доклади на Международния съвет за изследване на морето показват, че отговарят на процент на смъртност от риболов от 0,25.

3.   Съветът не следва да приема ниво на TAC, чието улавяне в годината на прилагане на въпросния TAC би довело до намаляване на биомасата на размножителния хайвер по прогнози на Научния, технически и икономически комитет по риболова в светлината на последния доклад на Международния съвет за изследване на морето.

4.   Тогава, когато се очаква, че определянето на TAC за дадена година в съответствие с параграф 2 ще доведе до количество на зрялата риба в края на въпросната година, което надвишава целевото ниво, посочено в член 2, Комисията извършва преразглеждане на плана за възстановяване и предлага евентуални необходими корекции въз основа на последните научни оценки. Такова преразглеждане при всички случаи се извършва не по-късно от три години след приемането на настоящия регламент с цел осигуряване на постигането на целите на плана за възстановяване.

5.   С изключение на първата година от прилагането на настоящия регламент, важат следните правила:

а)

тогава когато правилата, предвидени в параграф 2 или 4, биха довели до TAC за дадена година, който надвишава TAC за предходната година с повече от 15 %, Съветът приема TAC, който не е по-голям с повече от 15 % от TAC за предходната година;

б)

тогава когато правилото, предвидено в параграф 2 или 4, би довело до TAC за дадена година, който е с повече от 15 % по-малък от TAC за предходната година, Съветът приема TAC, който не е по-малък с повече от 15 % от TAC за предходната година.

Член 6

Определяне на TAC при изключителни обстоятелства

Тогава когато количествата на зряла риба във въпросната популация на северна мерлуза се изчислени от Научния, технически и икономически комитет по риболова в светлината на последния доклад на Международния съвет за изследване на морето на по-малко от 100 000 тона, важат следните правила:

а)

член 5 важи тогава когато се очаква неговото прилагане да доведе до увеличаване на количествата на зрялата риба от въпросната популация на северна мерлуза до количество по-голямо или равно на 100 000 тона в края на годината на прилагане на TAC;

б)

тогава когато не се очаква прилагането на член 5 да доведе до увеличаване на количествата на зряла риба от въпросната популация на северна мерлуза до количество по-голямо или равно на 100 000 тона в края на годината на прилагане на TAC, Съветът взима решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, за TAC за следващата година, който е по-нисък от TAC, който би се получил от прилагането на метода, описан в член 5.

Член 7

Регистриране и отчитане на времето, прекарано в зоните

Независимо от член 19а от Регламент (ЕИО) № 2847/93, членове 19д и 19к на въпросния регламент важат за риболовни кораби, опериращи в географската зона, посочена в член 1.

Член 8

Предварително уведомление

1.   Преди всяко влизане в пристанище или всякакъв друго място за разтоварване в държава-членка с повече от два тона северна мерлуза на борда, капитанът на съответния риболовен кораб на Общността или негов представител информира компетентните органи на тази държава-членка най-малко четири часа преди това разтоварване за:

а)

името на пристанището или мястото на разтоварване;

б)

прогнозния час на пристигане в това пристанище или мястото на разтоварване;

в)

количествата в килограми живо тегло на подлежащите на регламентация видове, от които на борда има повече от 50 kg.

2.   Компетентните органи на държава-членка, в която предстои да бъдат разтоварени повече от два тона северна мерлуза, могат да изискат разтоварването на улова, съхраняван на борда, да не започва докато това не бъде разрешено от същите тези органи.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Общността или негов/неин представител, който желае да трансбордира или да разтовари в открито море количество, съхранявано на борда, или да разтовари в пристанище или място на разтоварване на трета държава, изпраща на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава, най-малко четири часа преди трансбордирането или разтоварването в открито море или преди разтоварването в трета държава информацията, посочена в параграф 1.

Член 9

Посочени пристанища

1.   Тогава когато повече от два тона северна мерлуза предстои да бъдат разтоварени в Общността от риболовен кораб на Общността, капитанът на риболовния кораб прави необходимото тези разтоварвания да се извършват само в посочени за целта пристанища.

2.   Всяка държава-членка изрично указва пристанища, в които да се извършват евентуални разтоварвания на северна мерлуза в количества по-големи от два тона.

3.   Всяка държава-членка изпраща до Комисията до 4 юни 2004 г. списъка с посочените пристанища и в рамките на 30 дни след това свързаните с тези пристанища процедури за инспектиране и надзор, включително изискванията и условията за регистриране и отчитане на количествата северна мерлуза при всяко едно разтоварване. Комисията изпраща информацията до всички държави-членки.

Член 10

Диапазон на толеранс

Чрез дерогация от член 5 параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (4), разрешеният диапазон на толеранс в изчисляването на държаните на борда количества северна мерлуза в килограми е 8 % от цифрата в корабния дневник. В случай, че в законодателството на Общността не е постановен никакъв коефициент на превръщане, важи коефициентът на превръщане, приет от държавата-членка под чийто флаг плава корабът.

Член 11

Отделно съхранение

Забранява се да се държи на борда на риболовни кораби на Общността в каквито и да са контейнери количества северна мерлуза смесени с някакъв друг вид морски организми. Контейнерите със северна мерлуза се маркират надлежно за целите на идентифицирането им или се съхраняват в трюма по такъв начин, че да се отделени от другите контейнери.

Член 12

Транспортиране

1.   Компетентните органи на държава-членка могат да изискат всяко едно количество северна мерлуза, уловено в дефинирана в член 1 географска зона и разтоварено най-напред в тази държава-членка, да се претегли в присъствието на контрольори преди да се транспортира на друго място от пристанището на първоначалното разтоварване. Що се касае до северна мерлуза, първоначално разтоварена в пристанище, изрично указано съгласно член 9, представителни извадки в размер на най-малко 20 % от разтоварените количества по брой се претеглят в присъствието на упълномощени от държавата-членка контрольори преди да бъдат предложени за първа разпродажба и продадени. За тази цел до 20 юни 2004 г. държавите-членки представят пред Комисията подробности за извадковия режим, който ще се използва.

2.   Чрез дерогация от условията, постановени в член 13 на Регламент (ЕИО) № 2847/93, всички количества северна мерлуза над 50 kg, които се транспортират до място, различно от мястото на първото разтоварване или внос, се придружават от екземпляр на декларацията, предвидена в член 8, параграф 1 на посочения регламент, отнасяща се до количествата северна мерлуза, които се транспортират.

Член 13

Специфична програма за наблюдение

Чрез дерогация от разпоредбите на член 34в, параграф 1 на Регламент (ЕИО) № 2847/93, специфичната програма за наблюдение за въпросната популация от северна мерлуза може да трае повече от две години от датата на влизането в сила.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 21 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 11 февруари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1954/2003 (ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2001 (ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 23).


Top