Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 година относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

04/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

156


32004R0639


L 102/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 639/2004 НА СЪВЕТА

от 30 март 2004 година

относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално глава III от него, въвежда общ режим на Общността за адаптиране на капацитета на риболовния флот на държавите-членки към равнище, глобално съвместимо с възможностите за риболов.

(2)

Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за определяне реда и условията за структурни дейности на Европейската общност в сектора на рибарството (3), урежда модернизацията на риболовните кораби чрез държавни помощи и държавна помощ за обновяването на риболовните кораби.

(3)

Тъй като риболовният отрасъл в най-отдалечените райони на Европейската общност („най-отдалечени райони“) има относително голямо значение, оправдано е да се отчита тяхното особено положение от структурна, социална и икономическа гледна точка по отношение на управлението на риболовния флот. Поради това е необходимо за нуждите на тези региони да се адаптират разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2371/2002 за регулирането на режима на влизане/излизане и задължително отнемане на капацитета, както и за условията на отпускане на държавни помощи за модернизация и обновяване на риболовния флот.

(4)

Необходимо е също така всяко увеличение на капацитета на регистрирания флот в пристанищата на крайните периферни региони да се сведе до оправданото увеличение на местните възможности за риболов и размерът на флота да остане пропорционален на тези възможности за риболов. За това е необходимо целите, определени в многогодишните програми за ориентиране IV (POP IV) за всеки сегмент от флота, описани в приложението към Решение 2002/652/ЕО на Комисията от 29 юли 2002 г. за изменение на Решения 98/119/ЕО до 98/131/ЕО за продължаване на многогодишните програми за ориентиране за риболовния флот на държавите-членки до 31 декември 2002 г. (4), трябва да се разглеждат като примерни равнища или тавани за развитието на всеки флот, регистриран във френските отвъдморски департаменти, на Азорските острови и на остров Мадейра.

(5)

За частите от флота, регистрирани на Канарските острови, за които не са определени специални цели в рамките на POP IV, се определят специфични примерни равнища. Тези равнища отчитат капацитета на местния флот по отношение на възможностите за риболов.

(6)

Необходимо е да се предотврати корабите, регистрирани в крайните периферни райони, да се прехвърлят и използват в метрополията, след като са получили по-благоприятен статут по отношение на държавните помощи и/или условията за включване във флота.

(7)

Оправдано е към флотовете, регистрирани в крайните периферни региони, да се прилагат същите правила за управление на капацитета на флота и същите режими на отпускане на държавни помощи, като тези, прилагани към флотовете, регистрирани в останалата част на Европейската общност тогава, когато примерните равнища, определени в настоящия регламент, са достигнати, и при всяко положение считано от 1 януари 2007 г., освен за корабите, получили държавна помощ за обновяване, когато включването им във флота е станало преди 31 декември 2007 г.

(8)

Държавите-членки са длъжни да събират информация за корабите, регистрирани в крайните периферни райони, за да улеснят прилагането на настоящия регламент. Тази информация се изпраща на Комисията, която я обобщава в доклад, за да гарантира пълната прозрачност на приложените мерки.

(9)

Тъй като новите общи режими за управление на капацитета на флота и държавните помощи са въведени с Регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 2792/1999, влезли в сила от 1 януари 2003 г., специфичните режими за крайните периферни райони трябва също да се прилагат от тази дата.

(10)

Следва да се приемат необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Специфични референтни равнища

1.   Към частите от флота, регистрирани в най-отдалечените райони по член 299, параграф 2 от Договора, специфичните референтни равнища за капацитет на риболова са следните:

а)

за френските отвъдморски департаменти, Азорските острови и остров Мадейра: съответните цели от POP IV за всяка част от флота, изразена в kW и GRT за всеки краен периферен регион към края на 2002 г.;

б)

за Канарските острови примерните равнища с начална точка капацитета в kW и GRT на частите от флота, съставени от корабите, регистрирани в пристанищата на Канарските острови към 1 януари 2003 г., като тези равнища могат да се увеличават в зависимост от риболовните възможности за съответните части. Увеличенията са оправдани до постигане на целите, приети така, както ако процедурите по POP IV се прилагаха към тези специални части, и трябва да са съобразени с последното по дата научно становище, одобрено от научно-техническия и икономически комитет за риболова, създаден в приложение на член 33 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   Разпоредбите за прилагане на настоящия член се приемат съобразно процедурата предвидена в член 5, параграф 2.

Член 2

Обновяване и модернизация на флота

За частите от флота, посочени в член 1, параграф 1:

1.

чрез дерогация от член 13 от Регламент (ЕО) 2371/2002:

а)

включването на нов капацитет във флота, със или без държавна помощ, е възможно до специфичните референтни равнища, посочени в член 1;

б)

задължението за намаляване на глобалния капацитет на флота с 3 % по отношение на примерните равнища не се отнася за най-отдалечените райони;

2.

чрез дерогация от член 9, параграф 1, буква в), i) от Регламент (ЕО) № 2792/1999, може да бъде отпусната държавна помощ за модернизация на флота по отношение на тонажа и/или мощността;

3.

дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2 престават да се прилагат при достигане на референтните равнища и при всяко положение след 31 декември 2006 г.;

4.

чрез дерогация от член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 2792/1999, може да бъде отпусната държавна помощ за обновяване на флота до 31 декември 2005 г.;

5.

независимо от точка 3, за риболовните кораби, получили държавна помощ за обновяване, дерогацията по параграф 1, буква а) престава да се прилага две години след отпускането на държавната помощ за обновяване и при всяко положение след 31 декември 2007 г.

Член 3

Трансфер на кораби към метрополията

Всеки трансфер на кораби от най-отдалечен район към метрополията се разглежда като включване във флота на метрополията по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Държавната помощ за обновяване на флота и за оборудване и модернизация на риболовните кораби се връща пропорционално при трансфер на корабите към метрополията преди изтичането на:

а)

десет години при обновяване на флота;

б)

пет години при оборудване и модернизация на риболовните кораби,

считано от датата на административното решение за отпускане на държавна помощ.

Член 4

Управление на регистрирания капацитет

1.   Държавите-членки управляват флота, регистриран в най-отдалечените райони, като се съобразяват с настоящия регламент.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 указания за корабите, регистрирани в най-отдалечените райони.

3.   Правилата за прилагане на настоящия регламент се определят по процедурата от член 5, параграф 2.

Член 5

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по рибарство и аквакултури.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на двадесет работни дни.

3.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 6

Доклад

Комисията внася в Европейския парламент и в Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент най-късно до 31 декември 2006 г.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2004 година.

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  Становище от 4 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2369/2002 (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 49).

(4)  ОВ L 215, 10.8.2002 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top