Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0602

Регламент (ЕО) № 602/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение опазването на дълбочинните коралови рифове от последиците от тралирането в зоната на северозапад от Шотландия

OJ L 97, 1.4.2004, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; заключение отменено от 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/602/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

154


32004R0602


L 097/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 602/2004 НА СЪВЕТА

от 22 март 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение опазването на дълбочинните коралови рифове от последиците от тралирането в зоната на северозапад от Шотландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2) предвижда в общата политика в областта на рибарството да се спазва принципът на предпазливост, като се приемат мерки за намаляване на последиците от риболовната дейност върху морските екосистеми.

(2)

Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (3) въвежда ограничения за използването на дънни теглени съоръжения.

(3)

Според последните научни доклади и по-специално докладите на Международния съвет за изследване на морето дълбочинните коралови колонии (Lophelia pertusa) са открити и точно локализирани в зоната на северозапад от Шотландия под юрисдикцията на Обединеното кралство. Тези колонии, наречени „Darwin Mounds“, изглеждат добре запазени, но по тях има белези на увреждане от операциите на дънно тралиране.

(4)

Научните доклади сочат, че тези колонии представляват ареал, населен с важни групи разнообразни биологични видове. Счита се, че тези ареали на много места се нуждаят от приоритетна закрила. По-специално Конвенцията за защита на морската среда в североизточната част на Атлантическия океан (конвенция OSPAR) неотдавна вписа дълбочинните коралови рифове в списъка на застрашените ареали.

(5)

Директива 92/43/ЕИО на Съветаот 21 май 1992 г. за опазването на природния ареал и на дивата флора и фауна включва рифовете в природните ареали от интерес за Европейската общност, за чието опазване е необходимо създаването на специални зони на съхранение (4). Обединеното кралство изрично изрази намерението си да обяви „Darwin Mounds“ за специална зона на съхранение, за да защити въпросния ареал по силата на задължението съгласно споменатата директива.

(6)

Според наличните научни данни отстраняването на щетите, нанесени на коралите от траловете, теглени по морското дъно, е невъзможно или твърде трудно и бавно. Необходимо е поради това да се забрани използването на дънни тралове и подобни съоръжения в зоната около „Darwin Mounds“.

(7)

Регламент (ЕО) № 850/98 следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 30 от Регламент (ЕО) № 850/98 се добавя следният параграф 4:

„4.   Забранява се на корабите да използват какъвто и да било дънен трал или подобно теглено риболовно съоръжение в контакт с морското дъно в зоната, ограничена от линия свързваща следните координати:

59°54′ северна ширина

6°55′ западна дължина

59°47′ северна ширина

6°47′ западна дължина

59°37′ северна ширина

6°47′ западна дължина

59°37′ северна ширина

7°39′ западна дължина

59°45′ северна ширина

7°39′ западна дължина

59°54′ северна ширина

7°25′ западна дължина“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 август 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 10 февруари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 973/2001 (ОВ L 137, 19.5.2001 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top