Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0026

Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността

OJ L 5, 9.1.2004, p. 25–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 5 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2017; отменен и заместен от 32017R0218

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/26/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

122


32004R0026


L 005/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2003 година

относно регистъра на риболовния флот на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 15, параграфи 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

За целите на прилагането на общата политика в областта на рибарството съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, е необходимо всяка държава-членка да води регистър на всички риболовни кораби, плаващи под неин флаг, и въз основа на националните регистри Комисията да състави регистър на риболовния флот на Общността.

(2)

За да бъде ефикасно и пълноценно средство за прилагане на общата политика в областта на рибарството, регистърът на риболовния флот на Общността трябва да обхваща всички риболовни кораби на Общността, включително и тези, които се използват само в аквакултурите.

(3)

За да се набере необходимата информация за управление на капацитета на флота и риболовната дейност, е необходимо да се съберат данни за характеристиките на корабите, фигуриращи в националния регистър на риболовния флот на всяка държава-членка съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(4)

Необходимо е да се определят процедурите за предаване на Комисията на данните от националните риболовни регистри на държавите-членки, за да се гарантира редовното актуализиране на регистъра на риболовния флот на Общността.

(5)

Характеристиките и външната маркировка, вписани в регистъра, воден от всяка държава-членка, се съобщават съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г., определящ характеристиките на риболовните кораби (2), последно изменен с Регламент (ЕО) № 3259/94 (3), както и на Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби (4).

(6)

Държавите-членки следят непрекъснато за качеството на данните, вписвани в националния регистър на риболовния флот, които Комисията проверява при получаването им.

(7)

За да се проследява движението на корабите между държавите-членки и да се гарантира ясна връзка между регистър на риболовния флот на Общността и другите компютърни системи, свързани с риболовната дейност, е необходимо всеки риболовен кораб в ЕС да притежава единен идентификационен номер, който не може да се променя, нито да се преотстъпва.

(8)

С оглед на ефикасното прилагане на настоящия регламент и опростяване на управлението на базата данни, следва да се определят комуникационните средства, които ще се използват от държавите-членки и от Комисията.

(9)

Необходимо е да се предвиди възможността Комисията да предоставя на държавите-членки достъп до пълната база данни от регистъра на риболовния флот на Общността при зачитане на разпоредбите за защита на личните данни от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(10)

Предвид промените, внесени с член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 в системата на управление на регистрите на риболовния флот, е необходимо да бъде отменен Регламент (ЕО) № 2090/98 на Комисията от 30 септември 1998 г. за регистъра на риболовния флот на Общността (6), изменен с Регламент (ЕО) № 839/2002 (7).

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент:

а)

определя минимума данни относно характеристиките и събитията, свързани с корабите, които трябва да фигурират в регистъра, воден от всяка държава-членка за риболовните кораби, плаващи под неин флаг (по-долу наричан „национален регистър“);

б)

определя задълженията на държавите-членки за събиране, заверяване и предаване на данните от националния регистър на Комисията;

в)

определя задълженията на Комисията за водене на регистъра на риболовния флот на Общността (по-долу наричан „общностен регистър“).

2.   Данните от общностния регистър се използват като отправна точка при прилагане на общата политика в областта на рибарството.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага към всички риболовни кораби на Общността, включително и тези, които се използват само за аквакултурите по определението от приложение III, точка 2.2 към Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета (8).

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„събитие“ е всяко влизане или излизане на даден кораб от флота, както и всяко вписване или изменение на данните, определени в приложение I.

2.

„предаване“ е всяко съобщаване по дигитален път на едно или няколко събития чрез телекомуникационната мрежа, свързваща националните администрации и Комисията;

3.

„моментална снимка“ е сборът от регистрираните събития, свързани с корабите от флота на една държава-членка между датата на инвентаризация, посочена в приложение I, и датата на предаване на данните;

4.

„лични данни“ са името и адресът на ползвателите и собствениците на риболовни кораби.

Член 4

Събиране на данни

Всяка държава-членка събира незабавно данните, посочени в приложение II за риболовните кораби на Общността, плаващи под неин флаг.

Член 5

Вписване в националния регистър

Всяка държава-членка заверява събраните данни съгласно член 4 и ги вписва в националния си регистър.

Член 6

Периодично предаване

На първия работен ден от месец март, юни, септември и декември всяка година всяка държава-членка предава на Комисията моментална снимка.

Член 7

Вписване в общностния регистър

1.   При получаване на моменталната снимка Комисията проверява съдържащите се в нея данни и ги вписва в общностния регистър. Ако не се открие никаква грешка, тази снимка замества предишната.

Ако се открият грешки, Комисията изпраща своите забележки на съответната държава-членка, която извършва необходимите поправки в националния си регистър и изпраща на Комисията нова моментална снимка в срок от десет работни дни, считано от датата на съобщението на Комисията.

2.   След получаване и проверка на новата моментална снимка, Комисията я регистрира или я отхвърля, ако моменталната снимка съдържа грешки, които са несъвместими с правилното прилагане на общата политика в областта на рибарството.

Ако моменталната снимка все още съдържа грешки, Комисията ги съобщава на държавата-членка, която е длъжна незабавно да ги отстрани по процедурата от член 8.

3.   Държавите-членки имат достъп до общностния регистър по правилата от член 11, двадесет работни след датата на периодичното предаване на моменталната снимка.

Член 8

Междинно предаване

1.   Когато прилагането на специални мерки в рамките на общата политика в областта на рибарството налага това, по своя инициатива или по искане на Комисията държавата-членка предава незабавно на Комисията актуализираните данни от националния си регистър за корабите, засегнати от тези мерки.

2.   В данните се включват всички събития, свързани с въпросните кораби от момента на включването им във флота до датата на предаване на данните.

3.   Данните се проверяват от Комисията в момента на получаването им и заместват предишните в общностния регистър.

Член 9

Средства за комуникация между Комисията и държавите-членки

1.   Предаването на данни от държавите-членки на Комисията се извършва с компютърна система, разработена от Комисията.

2.   Държавите-членки имат достъп чрез Интернет до общностния регистър и контрола на предаването на данните.

Член 10

Идентификационен номер „CFR“

Номерът CFR, посочен в Приложение I, е единен идентификационен номер на риболовния кораб. Той фигурира при всяко предаване на данни между държавите-членки и Комисията за характеристиките и събитията, свързани с риболовните кораби.

Номерът се дава окончателно при първото вписване на риболовния кораб в националния регистър. Той не може да се променя, нито да се преотстъпва на друг кораб.

Член 11

Достъп

1.   Държавите-членки имат достъп до всички данни от общностния регистър, при условие че се съобразяват с разпоредбите за защита на личните данни от Регламент (ЕО) № 45/2001, и по-специално член 8 от него.

2.   Обществеността има достъп до версия на общностния регистър, която не съдържа лични данни.

3.   Молбите за достъп до личните данни в общностния регистър се обработват от Комисията съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 12

Отменяне

Регламент (ЕО) № 2090/98 се отменя.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 септември 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 декември 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(3)  ОВ 339, 29.12.1994 г.., стр. 11.

(4)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 27.

(7)  ОВ L 134, 22.5.2002 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ И ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Наименование на зоната

Максимален брой знаци

Подреждане (1)

Ляво/Дясно

Определения и забележки

Страна на регистрация

3

Държава-членка (код Alpha 3 ISO), където корабът е регистриран за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Това винаги е деклариращата страна.

CFR (2)

12

(Community fleet register number).

Единен идентификационен номер на риболовен кораб.

Държава-членка (код Alpha 3 ISO), последван от идентификационна поредица от 9 знака. Поредица с по-малко от 9 знака се попълва отляво с нули.

Код на събитието

3

Идентификационен код на типа декларирано събитие.

(Таблица 1)

Дата на събитието (3)

8

Дата (ГГГГ/ММ/ДД), на която е станало събитието.

Номер на лицензията

1

Кораб, разполагащ с лиценз за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 3690/93:

 

Y (да) N (не)

Регистрационен номер

14

Л

 

Външна маркировка

14

Л

Съгласно Регламент (ЕИО) № 1381/87

Име на кораба

40

Л

 

Пристанище на регистрация

5

Л

Национален код (4)

Индекс IRCS

1

Кораб, разполагаш с международна радиокомуникационна система:

 

Y (да) N (не) U (неизвестно) (7)

IRCS

7

Л

International radio call sign

Международна позивна

Индекс VMS

1

(Vessel monitoring system)

Кораб, разполагаш с устройство за наблюдение със сателит съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

 

Y (да) N (не)

Основно риболовно съоръжение (5)

3

Л

Код на основното риболовно съоръжение (Таблица 3)

Допълнително риболовно съоръжение

3

Л

Код на допълнителното риболовно съоръжение (Таблица 3)

LOA

6

Д

(Length over all)

Обща дължина в метри съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

LBP

6

Д

(Length between perpendiculars)

Дължина между перпендикулярите в метри съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Тонаж в GT

8

Д

В GT съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Друг тонаж (6)

8

Д

В регистър тона по конвенцията от Осло или в друга мярка, която се уточнява от държавата-членка.

GTs (6)

7

Д

В GT разрешено увеличение на тонажа по съображения за сигурност съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Основни мощности (6)

8

Д

В киловати съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Допълнителни мощности (6)

8

Д

В киловати. Описва се всяка мощност, която не фигурира в графа основни мощности.

Материал на обвивката

1

Код (таблица 4)

Влизане в експлоатация: година

4

Съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Влизане в експлоатация: месец

2

Съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Влизане в експлоатация: ден

2

Съгласно Регламент (ЕИО) № 2930/86.

Сегмент

3

Код (таблица 5)

Страна вносител/износител

3

Код Alpha 3 ISO на страната вносител/износител

Тип износ

2

Код (таблица 6)

Код на публичната помощ

2

Код (таблица 7)

Дата на административното решение

8

Дата (ГГГГ/ММ/ДД) на административното решение, посочено в Регламент (ЕО) № 1438/2003, член 6.

Сегмент, визиран в административното решение

3

Код на сегмент POP, който се съобщава съгласно Регламент (ЕО) № 1438/2003.

Година на построяване

4

 

Място на построяване

100

Л

Свободен текст. Име на корабостроителния завод, град и държава.

Име на ползвателя

100

Л

Ползвател на кораба:

 

Физическо лице: име, презиме

 

Юридическо лице: име

Адрес на ползвателя

100

Л

Свободен текст. Адресът трябва да бъде достатъчно точен за контакти: улица, номер, пощенска кутия, пощенски код, град и държава.

Указание на собственика

1

Ползвателят е и собственик на кораба:

 

Y (да) N (не)

Име на собственика

100

Л

Собственик на кораба:

 

Физическо лице: име, презиме

 

Юридическо лице: име

Адрес на собственика

100

Л

Свободен текст. Адресът трябва да бъде достатъчно точен за контакти: улица, номер, пощенска кутия, пощенски код, град и държава.


Таблица 1   Код на типа събития

Включване във флота

Инвентаризация

CEN

Новопостроен

CST

Промяна на дейността

CHA

Внос, трансфер в ЕС

IMP

Във флота

Промяна

MOD

Напускане на флота

Унищожаване, корабокрушение

DES

Смяна на дейността

RET

Износ, трансфер в рамките на Общността

EXP


Таблица 2   Дати на инвентаризация по страни

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989 г.

NLD

1.9.1989 г.

DEU, ESP

1.1.1990 г.

IRL

1.10.1990 г.

ITA

1.1.1991 г.

GRC

1.7.1991 г.

SWE, FIN

1.1.1995 г.

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004 г.


Таблица 3   Код на риболовните съоръжения

Категория съоръжение

Вид съоръжение

Код

Стационарно (С) или теглено (Т) съоръжение

Пелагично (П) или дънно (Д) съоръжение

Въртящи се мрежи

Гъргъри с плъзгач

PS

T

П

Гъргъри без плъзгач

LA

T

П

Кръгови мрежи

Грибове

SB

T

Д/П

Датски грибове

SDN

T

Д/П

Шотландски грибове

SSC

T

Д/П

Грибове между два кораба

SPR

T

Д/П

Тралове

Тралове с прът

TBB

T

Д

Дънни тралове

OTB

T

Д

Дънни тралове

PTB

T

Д

Пелагични тралове

OTM

T

Д/П

Пелагични тралове

PTM

T

Д/П

Сдвоени тралове

OTT

T

Д/П

Драги

Драги с влекач

DRB

T

Д

Ръчни драги, използвани на борда на кораба

DRH

T

Д

Механични драги, включени в засмукващите драги

HMD

T

Д

Повдигнати мрежи

Повдигнати мрежи, манипулирани от кораба

LNB

С

П

Повдигнати мрежи, манипулирани от брега

LNS

С

П

Хрилни мрежи

Хрилни мрежи (закотвени)

GNS

С

Д

Хрилни мрежи (свободни)

GND

С

Д/П

Хрилни мрежи (обкръжаващи)

GNC

С

Д/П

Тройни риболовни мрежи

GTR

С

Д/П

Тройни мрежи и хрилни мрежи комбинирани

GTN

С

Д/П

Капани

Кош

FPO

С

Д

Въдици и кукички

Чепарета и ръчни въдици с пръчка

LHP

С

Д/П

Механични чепарета и въдици

LHM

С

Д/П

Парагаци и кърмаци

LLS

С

Д

Свободни индустриални въдици

LLD

С

П

Влачещи се въдици

LTL

Т

П

Неизвестен риболовен уред (8)

 

NK

 

 

Няма съоръжение (9)

 

NO

 

 


Таблица 4   Код на материала на обвивката

Дърво

1

Метал

2

Стъклени/пластмасови влакна

3

Други

4

Неизвестен (10)

5


Таблица 5   Код на сегментите

Дата на събитието преди 31.12.2002 г.

Код POP's

Дата на събитието след 1.1.2003 г.

Флот на метрополията

MFL

Краен периферен регион (11)

Франция

Код POP IV

Португалия

Код POP IV

Испания

CANl до CANn

Аквакултури

AQU


Таблица 6   Код на типовете внос

Износ или трансфер в рамките на Общността

EX

Износ в рамките на смесено дружество

SM


Таблица 7   Код на държавните помощи

Помощ, която не е съфинансирана от Общността

AE

Помощ, съфинансирана от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 2792/1999

AC

Няма публична помощ

PA


(1)  Релевантна информация при предаване на данни с точно определена дължина.

(2)  Преди наричан вътрешен номер.

(3)  При инвентаризация на флота, датата на инвентаризация в държавата-членка (таблица 2). За всички други видове събития се съобщава датата на официалния документ, с който се регистрира събитието.

(4)  Всяка промяна в националния код трябва да бъде одобрена от Комисията.

(5)  Най-често използваното на борда на кораба риболовно съоръжение през годишния период или през риболовната кампания.

(6)  Цифрова стойност факултативно с две цифри след десетичния знак. За десетичен знак се използва точката. Хилядите не се разделят.

(7)  Име на корабите от флота или декларираните кораби от 1 януари 2003 г.

(8)  Актуално име на кораба от флота или на регистрираните кораби след 1 януари 2003 г.

(9)  Важи само за допълнителното риболовно съоръжение.

(10)  Не важи за корабите от флота или декларираните след 1 януари 2003 г.

(11)  Временен код до приемането на сегментите за Канарските острови и на сегменти, различни от POP IV за крайните периферни региони на Франция и Португалия след приемането на проекторегламента на Съвета относно управлението на регистрираните флоти в крайните периферни региони. (COM(2003)175 заключителен).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ, КОИТО СЕ СЪОБЩАВАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА СЪБИТИЕ ОТ ТАБЛИЦА 1 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I

 

Включване във флота

Във флота

Напускане на флота

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Страна на регистрация

X

X

X

X

X

X

X

X

CFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Код на събитието

X

X

X

X

X

X

X

X

Дата на събитието

X

X

X

X

X

X

X

X

Индикатор на лиценза (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Регистрационен номер

X

X

X

X

X

X

X

X

Външна маркировка

X

X

X

X

X

X

X

X

Име на кораба

X

X

X

X

X

X

X

X

Пристанище на регистрация

X

X

X

X

X

X

X

X

Показател IRCS

X

X

X

X

X

X

X

X

IRCS (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Показател VMS (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Основно риболовно съоръжение

X

X

X

X

X

X

X

X

Допълнително риболовно съоръжение

X

X

X

X

X

X

X

X

LOA (1)  (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

LBP (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Тонаж GT (4)  (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

Друг тонаж (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

GT's

X

X

X

X

X

X

X

X

Основна мощност

X

X

X

X

X

X

X

X

Допълнителни мощности

X

X

X

X

X

X

X

X

Материал на обвивката

X

X

X

X

X

X

X

X

Година на влизане в експлоатация (6)

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Месец на влизане в експлоатация

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Дата на влизане в експлоатация

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Сегмент

X

X

X

X

X

X

X

X

Страна вносител/износител

X

X

Тип износ (1)

X

Код на публичната помощ

X

X

X

 (11)

X

X

X

Дата на административното решение (12)

X

X

X

Сегмент, визиран в административното решение (10)

X

X

X

Година на построяване (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

Място на построяване (5)  (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

Име на ползвателя (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Адрес на ползвателя (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Указание за собственика

X

X

X

X

X

X

X

X

Име на собственика (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X

Адрес на собственика (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  Задължителна информация за всички кораби от флота или декларирани след 1 януари 2003 г.

(2)  Оставя се празно, ако показателят IRCS е „N“ (не).

(3)  Една от двете дължини трябва да се декларира за всяко събитие преди 31 декември 2002 г.

(4)  Един от двата вида тонаж се декларира за всяко събитие преди 31 декември 2003 г.

(5)  Задължителна информация за всички кораби от флота или декларирани след 1 януари 2004 г.

(6)  Годината на влизане в експлоатация или построяване да се декларира за всяко събитие преди 31 декември 2002 г.

(7)  Задължителна информация за всички кораби от флота или декларирани след 1 януари 2003 г., чиято обща дължина е равна или по-голяма от 15 метра и дължината между перпендикулярите е равна или по-голяма от 12 метра.

(8)  Задължителна информация за всички кораби от флота или декларирани след 1 януари 2003 г., чиято обща дължина е равна или по-голяма от 27 метра и дължината между перпендикулярите е равна или по-голяма от 24 метра.

(9)  Оставя се празно, ако указанието за собственост е „Y“ (да).

(10)  Попълва само при включване във флота след 1 януари 2003 г. с административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002.

(11)  Информация, задължителна само при увеличаване на тонажа, разрешено от съображения за сигурност.

(12)  Попълва само при включване във флота след 1 януари 2003 г. с административно решение, взето след 1 януари 2000 г.


Top