Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0585

Решение на Съвета от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

OJ L 256, 3.8.2004, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 176–181 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 209 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 209 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 16 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/585/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


32004D0585


L 256/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 юли 2004 година

относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

(2004/585/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (3), и по-специално членове 31 и 32 от него, предвижда нови форми на участие на заинтересовани лица в общата политика в областта на рибарството посредством създаването на регионални консултативни съвети.

(2)

За изграждането на последователен подход при създаването на регионални консултативни съвети е необходимо на всеки от тях да съответства управително звено, основано на биологични критерии, и те да са ограничени по брой, за да могат да предлагат състоятелни съвети, както и по практически съображения.

(3)

Тъй като регионалните консултативни съвети са организации, ръководени от представители на заинтересованите среди, те следва да адаптират структурата си към специфичните характеристики на съответните риболовни полета и региони. Въпреки това е необходима обща рамка за създаването на регионални консултативни съвети.

(4)

В интерес на ефективността е необходимо да бъде ограничен размерът на регионалните консултативни съвети, като в същото време бъде гарантирано, че в тях са представени интересите на всички страни, засегнати от общата политика в областта на рибарството, и бъде признато първенството на риболовните интереси предвид на упражняваното въздействие върху тях от управленските решения и политики.

(5)

С оглед на осигуряването на последователна политика по въпроси от общ интерес за повече от един регионален консултативен съвет, от решаващо значение е да бъдат установени връзки между различните регионални консултативни съвети.

(6)

Предвид на подновените с Решение 1999/478/ЕО на Комисията (4) задачи на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури, който се състои от представители на широк кръг европейски организации и интереси, работата на регионалните консултативни съвети следва да бъде координирана с тази на въпросния комитет, на който те също така следва да изпращат докладите си.

(7)

За осигуряване на ефективност при създаването на регионалните консултативни съвети е от решаващо значение публичните фондове да допринасят за покриване на разходите по учредяването и първоначалния етап на дейността им и на разходите за устни и писмени преводи.

(8)

В настоящото решение е включена финансова референтна сума, по смисъла на точка 34 от Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и усъвършенстването на бюджетната процедура (5), за целия срок на действие на финансовите разпоредби, без с това да се засягат пълномощията на бюджетния орган, както са определени в Договора,

РЕШИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„заинтересована държава-членка“ означава държава-членка, която има риболовен интерес в района или риболовните полета, попадащи в обхвата на дейността на определен регионален консултативен съвет;

2.

„сектор рибарство“ означава подсектора на улов, включващ корабособственици, рибари от малък мащаб, рибари наемни работници, организации на производителите, както и включително преработватели, търговци и други пазарни организации и мрежи от женски организации;

3.

„други групи по интереси“ означава включително екологични организации и групи, производители на аквакултури, потребители и риболовци с цел отдих или спортуване.

Член 2

Създаване на регионални консултативни съвети

1.   По един регионален консултативен съвет се създава за всеки от следните райони:

а)

Балтийско море;

б)

Средиземно море;

в)

Северно море;

г)

северозападните води;

д)

югозападните води;

е)

пелагичните запаси;

ж)

флота за открито море/за дълги разстояния.

2.   Географските райони, попадащи в обхвата на действие на всеки регионален консултативен съвет, са определени в приложение I. Всеки регионален консултативен съвет може да създава подучастъци, които да се занимават с въпроси, отнасящи се до специфични риболовни и биологични региони.

Член 3

Процедура

1.   Представители на сектор рибарство и други групи по интереси, които имат интерес от създаването на определен регионален консултативен съвет, представят искане за учредяване на такъв регионален консултативен съвет до заинтересованите държави-членки и до Комисията. Искането е съвместимо с целите, принципите и насоките на Общата политика по рибарството, както са определени в Регламент (ЕО) № 2371/2002, и включва:

а)

изложение на целите;

б)

оперативни принципи;

в)

първоначални процедурни правила;

г)

предварителна оценка на бюджета;

д)

временен списък на организациите.

2.   Заинтересованите държави-членки определят дали заявлението за създаване на съответния регионален консултативен съвет е представително за представляваните от него интереси и дали е съобразено с разпоредбите на настоящото решение, ако е необходимо, след като обсъдят въпроса със заинтересованите лица, и по общо съгласие предават на Комисията препоръка за учредяването на съответния регионален консултативен съвет.

3.   След като оцени препоръката и при необходимост внесе поправки в искането, Комисията приема решение във възможно най-кратък срок и във всички случаи прави необходимото, за да приеме такова решение най-късно в срок от три месеца, като посочва датата, от която регионалният консултативен съвет започва дейността си. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Структура

1.   Всеки регионален консултативен съвет се състои от общо събрание и изпълнителен комитет.

2.   Общото събрание провежда заседания най-малко веднъж годишно за одобряване на годишния доклад и на годишния стратегически план, съставен от изпълнителния комитет.

3.   Общото събрание назначава изпълнителен комитет в състав до 24 члена. Изпълнителният комитет управлява работата на регионалния консултативен съвет и приема препоръките, издавани от негово име.

Член 5

Състав

1.   Регионалният консултативен съвет се състои от представители от сектора рибарство и други групи по интереси, засегнати от Общата политика по рибарството.

2.   Европейските и националните организации, представляващи сектора рибарство, и други групи по интереси могат да предлагат на заинтересованите държави-членки избрани от тях лица за членове на съответния съвет. Въпросните държави-членки постигат споразумение за назначаването на членовете на общото събрание.

3.   В общото събрание и изпълнителния комитет две трети от местата са предназначени за представители на сектора рибарство и една трета — за представители на други групи по интереси, засегнати от общата политика в областта на рибарството.

4.   В изпълнителния комитет има най-малко един представител на подсектора улов от всяка заинтересована държава-членка.

Член 6

Участие на нечленове

1.   Учени от институти от заинтересованите държави-членки или международни органи се канят да участват като експерти в работата на регионалните консултативни съвети. Всеки друг квалифициран учен също може да бъде поканен.

2.   Комисията и националните и регионалните администрации на заинтересованите държави-членки имат право да участват във всяко от заседанията на даден регионален консултативен съвет като активни наблюдатели.

3.   Представител на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури има право да вземе участие във всяко от заседанията на даден регионален консултативен съвет като активен наблюдател.

4.   Представители на сектор рибарство и други групи по интереси от трети страни, включително представители от регионални рибарски организации, които имат риболовен интерес в района или риболовните полета, попадаща в обхвата на дейност на даден регионален консултативен съвет, могат да бъдат поканени да участват в този регионален консултативен съвет в качеството на активни наблюдатели при обсъждането на въпроси, които ги засягат.

5.   Заседанията на общото събрание са публични. Заседанията на изпълнителния комитет са публични, освен в изключителните случаи, когато изпълнителният комитет с мнозинство е взел решение за обратното.

Член 7

Функциониране

1.   Регионалните консултативни съвети приемат необходимите мерки за изграждане на своята организационна структура, включваща, когато е уместно, секретариат и работни групи.

2.   Регионалните консултативни съвети приемат необходимите мерки за осигуряване на прозрачност на всички етапи от процеса на вземане на решения. Препоръките, приети от изпълнителния комитет, незабавно се предоставят на разположение на общото събрание, Комисията, заинтересованите държави-членки и — при поискване, на всеки член на обществеността.

3.   Членовете на изпълнителния комитет приемат препоръки по възможност с консенсус. Ако не може да бъде постигнат консенсус, особените мнения, изразени от отделни членове, се записват в препоръките, приети от мнозинството от присъстващите и гласували членове. При получаването в писмен вид на препоръките Комисията и, когато е приложимо, заинтересованите държави-членки, дават прецизен отговор по тях в разумен срок и най-късно в рамките на три месеца.

4.   Всеки регионален консултативен съвет назначава свой председател с консенсус. Председателят изпълнява функциите си безпристрастно.

5.   Заинтересованите държави-членки предоставят необходимата подкрепа, включително логистична подкрепа, за улесняване на функционирането на даден регионален консултативен съвет.

Член 8

Координация между регионалните консултативни съвети

Ако даден въпрос е от общ интерес за два или повече регионални консултативни съвета, те координират позициите си с оглед на приемането на съвместни препоръки по този въпрос.

Член 9

Финансиране

1.   Регионален консултативен съвет, който е придобил качеството на юридическо лице, може да кандидатства за финансова помощ от Общността.

2.   За финансиране на оперативните разходи на даден регионален консултативен съвет по време на първите пет години от дейността му може да бъде отпускана помощ от Общността за подпомагане на стартирането на дейността му, в съответствие с условията, установени в приложение II, част 1.

3.   Помощ от Общността може да бъде отпускана и за покриване на разходите за устни и писмени преводи за нуждите на заседанията на регионалните консултативни съвети, както е установено в приложение II, част 2.

4.   Финансовата референтна сума за изпълнението на тази дейност по подпомагане за периода от 2004 до 2011 г. е 7 596 000 EUR. За периода след 31 декември 2006 г. сумата се смята за потвърдена, ако за този етап е съвместима с действащите финансови перспективи за периода, започващ през 2007 г. Отпускането на годишните суми става с разрешението на бюджетния орган в границите по финансовата перспектива.

Член 10

Годишен доклад и одит

1.   Всеки регионален консултативен съвет предава годишен доклад за своите дейности на Комисията, заинтересованите държави-членки и Консултативния комитет по рибарство и аквакултури преди 31 март в годината, настъпваща след годината, за която се отнася докладът.

2.   Комисията или Сметната палата могат по всяко време да разпоредят извършването на одит от външен орган по техен избор или от отдели на самата Комисията или Сметна палата.

3.   Всеки регионален консултативен съвет назначава сертифициран одитор за периода, през който съветът ползва средства от фондовете на Общността.

Член 11

Преглед

Три години след датата, на която последният регионален консултативен съвет е започнал дейността си, или най-късно до 30 юни 2007 г., Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящото решение и функционирането на регионалните консултативни съвети.

Член 12

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2004 година.

За Съвета

Председател

C. VEERMAN


(1)  Становище, дадено на 1 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище, дадено на 26 февруари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1242/2004 (ОВ L 236, 7.7.2004 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 70.

(5)  ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, последно изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Регионални консултативни съвети, посочени в член 2

Наименование на регионалния консултативен съвет

Райони на ICES (Международния съвет за изследване на морето), отдели на CECAF (1) (Риболовен комитет за източния централен Атлантик) и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море

Балтийско море

IIIb, IIIc и IIId

Средиземно море

Крайбрежните води на Средиземно море на изток от линията 50°36′ западна дължина

Северно море

IV, IIIа

Северозападни води

V (с изключение на Vа и само водите на ЕО в Vb), VI, VII

Югозападни води

VIII, IХ и Х (водите около Азорите) и секторите на CECAF 34.1.1., 34.1.2. и 34.2.0. (водите около Мадейра и Канарските острови)

Пелагични запаси (северен путас, скумрия, сафрид, херинга)

Всички райони (включително Балтийско море и Средиземно море)

Флота за открито море/дълги разстояния

Всички води, непринадлежащи на ЕО


(1)  За целите на настоящото решение районите на ICES са определените в Регламент (ЕИО) № 3880/91 (ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1); Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1), а секторите на CECAF са определените в Регламент (ЕО) № 2597/95 (ОВ L 270, 13.11.1995 г., стр. 1); Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разходи, извършени от регионалните консултативни съвети

Част 1

Принос в покриването на разходите за стартиране на дейността на регионалните консултативни съвети (РКС)

Общността дава своя принос за покриване на част от оперативните разходи на РКС, извършени от годината на тяхното създаване за период от максимум пет години. Отпуснатата сума за всеки РКС за покриване на оперативните му разходи няма да надвишава 90 % от неговия оперативен бюджет и не може да надхвърля 200 000 EUR през първата година. През следващите четири години максималната финансова помощ прогресивно ще намалява (1) и ще се определя в зависимост от бюджетната наличност. Комисията сключва с всеки РКС и за всяка година „споразумение за оперативна безвъзмездна помощ“, което ще постанови точните условия и процедурата за отпускането на финансирането. Приносът на Общността ще се отнася само за действително извършените разходи и ще бъде отпускан при условие че останалите източници на финансиране са разпределени.

Допустимите за финансиране разходи ще се състоят от разходите, необходими за осигуряване на нормалното функциониране на регионалните консултативни съвети и за да могат да изпълняват поставените им цели.

Следните преки разходи са допустими за финансиране:

разходи за персонал (разноски за персонала за един ден работа по проекта),

ново или използвано оборудване,

материали и доставки,

разпространение на информация до членовете,

пътни разноски и разноски по настаняване на експертите, присъстващи на заседанията на РКС (на основата на скáли или правила, постановени от отделите на Комисията),

одити,

резерви за извънредни ситуации в размер на не повече от 5 % от допустимите преки разходи.

Част 2

Разходи за устни и писмени преводи

Комисията ще включи за всеки РКС и за всяка година споразумение за действие за отпускане на безвъзмездна помощ в размер до 50 000 EUR, в което ще бъдат определени точните условия и реда за отпускане на финансирането.


(1)  Първата година: 200 000 EUR (90 %), втората година: 165 000 EUR (75 %), третата година: 132 000 EUR (60 %), четвъртата година: 121 000 EUR (55 %), петата година: 110 000 EUR (50 %).


Top