Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0465

Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно финансовия принос на Общността към програмите на държавите-членки за контрол на риболова

OJ L 157, 30.4.2004, p. 114–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 108 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 183 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 183 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; отменен от 32011R0693 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/465/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

183


32004D0465


L 157/114

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно финансовия принос на Общността към програмите на държавите-членки за контрол на риболова

(2004/465/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Общата политика в областта на рибарството (ОПР) формулира общи правила за опазването, управлението, отговорното използване, преработката и маркетинга на живите водни ресурси.

(2)

Конкретни цели и правила са формулирани по-специално в Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2).

(3)

Отговорността за гарантиране на това, че дейностите, извършвани в рамките на ОПР, са в съответствие с тези правила, е главно отговорност на държавите-членки.

(4)

Държавите-членки трябва да притежават изискващите се човешки и финансови ресурси, за да изпълнят своята отговорност за контролиране на риболовната дейност и за прилагане на правилата на ОПР.

(5)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 подчерта нуждата допълнително да се подобри контрола на риболовната дейност, с цел борба с всички средства срещу незаконния и недеклариран риболов в и извън водите на Общността. Той посочи технологиите за дистанционен контрол като инструмент за по-добро постигане на контролните цели на ОПР и разшири обхвата на задължението за дистанционно наблюдение посредством системи за наблюдение на риболовните кораби, така че той да се разпростира и над риболовни кораби с обща дължина над 15 метра.

(6)

Влизайки в сила от датата на присъединяването, правилата на ОПР ще важат и за новите държави-членки, които трябва да бъдат в състояние да изпълняват всички изисквания, постановени от законодателството на Общността, и по-специално тези в сферата на контрола. На тези нови държави-членки трябва да бъдат предоставени средствата, които да им позволят да изпълняват своите задължения.

(7)

Общността отпуска финансова помощ на държавите-членки от 1990 г. насам, за да направят те контрола по-ефикасен и по-ефективен и по-специално за да въвеждат и доразвиват технологията за дистанционен контрол и информационно-технологичните мрежи, за да повишават уменията на персонала и за да оборудват компетентните власти с патрулни кораби и самолети и хеликоптери за наблюдение.

(8)

В края на 2003 г. изтече срокът на настоящата финансова схема по силата на Решение 2001/431/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. относно финансовия принос от страна на Общността за покриването на някои разходи, направени от държавите-членки при реализирането на системите за контрол, инспектиране и надзор, приложими към общата политика в областта на рибарството (3). Има данни, обаче, че ресурсите на държавите-членки все още са недостатъчни.

(9)

От особена важност е да се гарантира, че правилата на ОПР се прилагат ефективно навсякъде в Общността. Изглежда някои от хората, ангажирани с административните или наказателни процедури, не винаги са с пълно съзнание за нуждата да се налагат санкции, които да обезкуражават евентуални по-нататъшни нарушения, за да се избегне свръх-използването на рибните запаси. Поради това е целесъобразно да се стимулират действия за фокусиране на вниманието върху този въпрос.

(10)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 подчерта нуждата да се засили сътрудничеството и координацията между държавите-членки и с Комисията, за да се засили контрола и се демотивира поведението, противоречащо на правилата на Общата политика по рибарството. През 2006 г. се очаква да е в действие структура, предназначена да организира сътрудничеството и координацията на дейностите по контрола и на средствата, посветени на целите на контрола.

(11)

Поради това е целесъобразно да продължи да се предоставя финансова помощ на държавите-членки до настъпването на този момент. Необходимо е да се гарантира, че средствата на Общността се разпределят ефикасно с оглед на ограничаване на установените слабости. Средствата трябва да се използват в съответствие с принципите на разумния финансов мениджмънт.

(12)

Финансова референтна сума по смисъла на точка 34 на Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура (4) се включва в настоящото решение за цялата продължителност на срока, за който ще се предоставя финансова помощ, без при това да се повлияват правомощията на бюджетния орган както те са дефинирани от Договора.

(13)

Държавите-членки трябва да оценят своите програми и ефекта на своите разходи върху контрола, инспектирането и надзора както за всяка година така и за целия период, покрит от настоящото решение и Решение 2001/431/ЕО.

(14)

Трябва да бъдат въведени временни преходни мерки за исканията за възстановяване на разходи въз основа на Решение 2001/431/ЕО.

(15)

За осигуряване на приемственост с Решение 2001/431/ЕО, настоящото решение трябва да се прилага от 1 януари 2004 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение постановява условията, съгласно които Общността може да дава финансов принос на държавите-членки за техните програми за контрол на риболова.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото решение са в сила следните дефиниции:

1.

„финансов принос“ означава финансова сума, платена от Общността на държава-членка съгласно настоящото решение;

2.

„програма за контрол на риболова“ означава изготвена от държава-членка програма за наблюдение, контрол и надзор в сфери, които са предмет на общата политика в областта на рибарството, каквато се изисква от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

3.

„нова държава-членка“ означава държава, която се присъединява към Общността на 1 май 2004 г.

Член 3

Годишни програми за контрол на риболова

1.   Държавите-членки, желаещи да получат финансов принос, оповестяват пред Комисията своята годишна програма за контрол на риболова, посочвайки:

а)

целите на програмата;

б)

наличните човешки ресурси;

в)

наличните финансови ресурси;

г)

наличния брой кораби и самолети и хеликоптери;

д)

списък на проектите, за които се търси финансов принос;

е)

общия разход, планиран за изпълнение на проектите;

ж)

график за завършване на всеки един от проектите, изброени в програмата;

з)

списък с показатели, които ще се използват, за да се оцени ефикасността на програмата.

2.   Всички държави-членки трябва да представят своите годишни програми за контрол на риболова до 1 юни 2004 г. за 2004 г. и до 31 януари 2005 г. за 2005 г.

3.   Подробни правила по отношение на съдържанието на програмите за контрол на риболова са изложени в приложение I, част А.

Член 4

Обхванати действия

1.   Проектите, за които се търси финансов принос, трябва да се отнасят до едно или повече от следните действия:

а)

закупуване, монтаж и техническа помощ за компютърна технология и изграждане на информационно-технологични мрежи, за да стане възможен ефикасният и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдението, контрола и надзора на риболовната дейност;

б)

закупуване и монтиране на борда на риболовни кораби на:

i)

електронни локализиращи устройства, позволяващи корабите да се следят от разстояние от център за наблюдение на риболова чрез система за наблюдение на корабите чрез сателит (VMS);

ii)

електронни записващи и предаващи устройства, позволяващи изпращането на данни от кораба;

в)

пилотни проекти, касаещи прилагането на нови технологии за контрол на риболовната дейност;

г)

програми за обучение и обмен на държавни служители, отговарящи за задачите по наблюдението, контрола и надзора в риболовните райони;

д)

изпълнение на пилотни схеми за инспектиране и за наблюдатели;

е)

анализ разходи/ползи и оценка на цялостните разходи, направени от компетентните власти за осъществяването на наблюдението, контрола и надзора на риболовната дейност;

ж)

инициативи, включително семинари и медийни изяви, целящи засилване на осъзнаването сред рибарите и другите участници в процеса като инспектори, прокурори и съдии, както и сред широката общественост, на нуждата от борба с безотговорния и незаконен риболов и от прилагане на правилата на Общата политика по рибарството;

з)

закупуване и модернизация на кораби и самолети и хеликоптери, използвани за инспектиране и надзор на риболовната дейност от компетентните власти на държавите-членки.

2.   Подробни правила относно обхващаните действия са изложени в приложение I, част Б.

Член 5

Целеви субсидии на Общността

1.   Паричната референтна сума за изпълнение на действията, за които се предоставя финансова помощ за периода от 2004 г. до 2005 г., ще бъде 70 милиона EUR. Годишните целеви субсидии се одобряват от бюджетния орган в рамките на финансовата рамка.

2.   В решението си за отпускане на финансов принос от Общността, предвидено в член 6, Комисията дава приоритет на действия, които тя смята за най-подходящи за подобряване на ефикасността на дейността по наблюдението, контрола и надзора, вземайки предвид също така резултатите на държавите-членки в изпълнението на вече одобрени програми.

Член 6

Решение за финансовия принос

1.   Въз основа на програмите за контрол на риболова, представени от държавите-членки, всяка година се взема решение в съответствие с процедурата, визирана в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Решението определя:

а)

общата сума на финансовия принос, който ще се отпусне на всяка една държава-членка за действията, посочени в член 4;

б)

процента на финансовия принос;

в)

всякакви условия, важащи по отношение на финансовия принос.

2.   Процентът на финансовия принос не бива да надхвърля 50 % от отговарящите на изискванията разходи. При все това обаче:

а)

за действията, посочени в член 4, параграф 1, буква б), Комисията може да реши да отпусне фиксирана сума за всяко едно устройство за локализиране на кораби или за устройство, позволяващо електронно записване и предаване на данни;

б)

за действията, посочени в член 4, параграф 1, букви в) и ж), Комисията може да вземе решение за процент на приноса по-голям от 50 % от отговарящите на изискванията разходи;

в)

за действията, посочени в член 4, параграф 1, буква з), процентът не може да надвишава 50 % от отговарящите на изискванията разходи за новите държави-членки и не може да надвишава 25 % за старите държави-членки.

Член 7

Аванси

По силата на аргументирано искане на държава-членка, Комисията може да предостави в аванс до 50 % от финансовия принос за една година. Сумата, дадена в аванс, се приспада от сумата на окончателното плащане на финансовия принос за тази държава-членка.

Ако в рамките на срока, постановен в член 8, компетентният орган не поеме обвързващ ангажимент, целият предоставен аванс се възстановява незабавно.

Член 8

Поемане на задължения за плащане

Всяка държава-членка трябва да поеме правен и бюджетен ангажимент в рамките на 12 месеца от края на годината, в която е била уведомена за решението, визирано в член 6.

Член 9

Изпълнение на проекта

1.   Проектите се стартират в съответствие с графика, постановен в годишната програма за контрол на риболова и при всички случаи в рамките на не повече от една година от датата на поемане на ангажимента.

2.   Проектите трябва да бъдат завършени съгласно този график.

Член 10

Неизпълнение на проекти

Когато държава-членка реши да не изпълнява всички или част от проектите, за които ѝ е бил отпуснат финансов принос, тя уведомява незабавно Комисията, посочвайки ефекта от това върху програмата за контрол на риболова.

Член 11

Подлежащи на възстановяване разходи

1.   За да подлежат на възстановяване, разходите трябва:

а)

да са били предвидени в програмата за контрол на риболова;

б)

да са свързани с действия, посочени в член 4;

в)

да засягат проекти със себестойност над 40 000 EUR, освен когато става дума за действия, посочени в член 4 параграф 1 букви г) и ж);

г)

да произтичат от правни и бюджетни ангажименти, поети от държави-членки в съответствие с член 8;

д)

да засягат проекти, реализирани в съответствие с член 9.

2.   Данъкът добавена стойност (ДДС) не подлежи на възстановяване.

3.   Разходите по проекти, които ползват други форми на помощ от Общността, не подлежат на възстановяване.

4.   За новите държави-членки, разходите, направени от 1 януари 2004 г., подлежат на възстановяване при условие че са спазени условията, изложени в настоящото решение и в решението, визирано в член 6.

Член 12

Искания за възстановяване

1.   Държавите-членки представят пред Комисията своите искания за възстановяване на разход в рамките на девет месеца от датата, на която той е бил направен. Исканията трябва да са за суми не по-малки от 20 000 EUR. Искания за суми по-малки от 20 000 EUR не се обработват, освен ако не са надлежно аргументирани.

Подробни правила относно съдържането на исканията за възстановяване са изложени в приложение I, част В.

2.   Искания за проекти, които не са били завършени в съответствие с графика, визиран в член 3 параграф 1 буква ж), могат да се приемат само ако закъснението е оправдано. В случаите когато тези искания не бъдат приети, може да бъде отменен ангажиментът за целеви субсидии от Общността. Евентуално отменяне на ангажимента за целеви субсидии от Общността, свързани с настоящото решение, може да бъде направено най-късно до 31 декември 2008 г.

3.   Когато внасят искания за възстановяване, държавите-членки проверяват и удостоверяват, че разходът е бил направен в съответствие с условията, постановени в настоящото решение и в решението, предвидено в член 6, и в съответствие с правилата за присъждане на държавни поръчки. Искането включва декларация за точността и достоверността на предадените сметки, в съответствие с формуляра, поместен в приложение II.

4.   Ако Комисията сметне, че искането не отговаря на условията, посочени в параграф 3, тя изисква от държавата-членка да представи своите наблюдения по случая. Ако проверката потвърди несъответствие с условията, Комисията отказва да възстановява целия или част от спорния разход и изисква възстановяване на авансираните суми, ако има такива.

Член 13

Валута

По всички програми за контрол на риболова, исканията за възстановяване на разходи и искания за плащане на аванси се изразяват в EUR.

Държави-членки, които не участват в третата фаза на икономическия и паричен съюз, посочват използвания обменен курс.

Възстановяването се извършва в EUR по курса за месеца, в който Комисията е получила искането.

Член 14

Информация

Държавите-членки предоставят на Комисията и на Сметната палата всяка една информация, която те могат да поискат във връзка с изпълнението на настоящото решение и на решението, предвидено в член 6.

Те съхраняват подкрепящите документи на разположение на Комисията и на Сметната палата в продължение на най-малко пет години от датата на възстановяването.

Член 15

Проверки

1.   Без да се засягат проверките, извършвани от държавите-членки в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, служители на Комисията и на Сметната палата могат да извършват проверки на място на проекти, ползващи се от финансов принос.

Комисията може също така да изиска от съответните държави-членки да извършват проверки на място на проекти, ползващи се от финансов принос. Служители на Комисията и на Сметната палата могат да взимат участие в тези проверки.

2.   Ако Комисията сметне, че ресурсите на Общността не са били използвани в съответствие с условията, постановени в настоящото решение или в решението, предвидено в член 6, тя информира за това съответната държава-членка. Ако тези съображения не бъдат опровергани, Комисията намалява или изцяло отменя финансовия принос за спорните проекти. Всички неправомерно получени суми се възстановяват на Комисията заедно с лихвата.

Член 16

Доклади на държавите-членки

Държавите-членки изпращат на Комисията информация, позволяваща ѝ да провери как е използван финансовия принос и да оцени влиянието на мерките, предвидени в настоящото решение, върху дейността по контрола, инспектирането и надзора.

За тази цел те представят на Комисията:

а)

до 30 март на всяка година междинен доклад за оценка за своята програма за контрол на риболова за предходната година, обхващащ следното:

i)

приключени проекти;

ii)

себестойност на проектите;

iii)

ефект върху програмите за контрол на риболова чрез прилагане на показателите, изброени в програмата;

iv)

всяко адаптиране на първоначалната програма.

б)

до 31 декември 2006 г. окончателен доклад за оценка, обхващащ следното:

i)

приключени проекти;

ii)

себестойност на проектите;

iii)

ефект върху програмите за контрол на риболова чрез прилагане на индикаторите, изброени в програмата;

iv)

всяко адаптиране на първоначалната програма;

v)

ефекта на финансовия принос върху програмите за контрол на риболова за целия период от 2001 г. до 2005 г.

Член 17

Доклад до Европейския парламент и до Съвета

Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки съгласно член 16, Комисията представя най-късно до 30 юни 2007 г. до Европейския парламент и до Съвета доклад за прилагането на настоящото решение и на Решение 2001/431/ЕО.

Член 18

Мерки по прилагане

Когато е приложимо, в съответствие с процедурата по член 30 параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, се приемат подробни правила за прилагането на настоящото решение.

Член 19

Преходни разпоредби

От 1 май 2004 г. искания за възстановяване, свързани с финансовия принос за разходи, одобрени въз основа на Решение 2001/431/ЕО, се внасят в съответствие с член 12 на приложение I, част В и приложение II към това решение.

Член 20

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2004.

Член 21

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2004 година.

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  Становище от 1 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 154, 9.6.2001 г., стр. 22.

(4)  ОВ C 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Чact А

Минимални изисквания за информация за годишните програми за контрол на риболова, посочени в член 3

1.

За всеки един проект годишната програма за контрол на риболова трябва да посочва едно от действията, посочени в член 4, и целта, описанието, собственика, мястото, изчислените разходи, административната процедура, която ще се следва, и графика за изпълнение.

2.

Що се касае до корабите и самолетите и хеликоптерите, посочени в член 4, параграф 1, буква з), годишната програма за контрол на риболова трябва също така да посочва:

а)

в каква степен последните ще се използват от компетентните органи за контролни цели като процент от тяхното използваемост за цялата година;

б)

колко часа или дена през годината те ще бъдат използвани за целите на контрола на риболова;

в)

в случай на модернизация, техния остатъчен полезен живот.

3.

Винаги когато е възможно, трябва да има гласност и публичност относно финансовата помощ от Общността.

Част Б

Подробни правила относно отговарящите на изискванията действия, изброени в член 4

1.

Устройствата за локализация на кораби, посочени в член 4, параграф 1, буква б), i), трябва да съответстват на разпоредбите, постановени от релевантните правила на Общността.

2.

Разход, направен за действието, предвидено в член 4, параграф 1, буква г), ще се възстановява в степента, в която той подлежи на възстановяване в съответствие с релевантните национални правила.

3.

Разход, направен за закупуване на оборудване, визирано в член 4, параграф 1, буква з), може да се възстановява в такава степен, в каквато то се използва за контрол на риболовната дейност така както е декларирано от съответната държава-членка.

Част В

Правила относно исканията за възстановяване, посочени в член 12

Исканията за възстановяване включват следното:

1.

препратка към визираното в член 6 решение и таблицата, приложена към него, посочваща отпуснатата помощ;

2.

списък на всички подкрепящи документи, класифицирани по проекти;

3.

сумите, предмет на искането, без ДДС, класифицирани по проекти;

4.

кратко описание относно постигнатото по всеки проект, за който се иска възстановяване, придружено от оценка на ефекта на инвестицията върху дейността по наблюдението, контрола и надзора и от прогноза за нейното използване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗХОД

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ, НАПРАВЕНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ, ИНСПЕКТИРАНЕ И НАДЗОР НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

Съгласно предвиденото в член 12 от Решение 2004/465/ЕО на Съвета

Решение на Комисията от/№:

Национален справочен № (ако има такъв):

Аз, долуподписаният …, представлявайки органа …, отговарящ за релевантните финансови и контролни процедури, чрез настоящото удостоверявам след проверка, че всички посочени по-долу суми представляват общия разход, заплатен през 200_ г. в съответствие с релевантното национално законодателство във връзка с проекти, одобрени и касаещи действия сред изброените в член 4, параграф 1 от Решение 2004/465/ЕО на Съвета:

а)

компютърна технология и информационно-технологични мрежи

EUR (1)

б)

технология за дистанционен контрол (устройства за локализация на кораби и записващи и предаващи устройства)

EUR

в)

пилотни проекти за нови технологии

EUR

г)

програми за обучение и обмен на чиновници от отделите за контрол

EUR

д)

пилотни схеми за инспектиране и за наблюдатели

EUR

е)

оценка на държавния разход в контролната зона

EUR

ж)

семинари и медийни изяви

EUR

з)

придобиване и модернизация на оборудване за контрол, инспектиране и надзор

EUR

 

 

 

EUR

Удостоверявам също така, че декларацията за разход е прецизна и че искането за плащане отчита всички получени до момента суми.

Операциите бяха извършени в съответствие с целите, постановени в Решение на Съвета 2004/465/ЕО, и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2371/2002, и по-специално по отношение на:

спазването на условията, постановени в настоящото решение и в директивите относно съгласуването на процедурите за присъждане на държавни поръчки за труд, доставки и услуги и в съответствие с подробните правила в част В на приложение I към настоящото решение.

прилагането на управленските и контролни процедури, и по-специално с цел да се провери доставката на съфинансираните продукти и услуги и достоверността на разходите, които са предмет на искането, и да се предотвратят, идентифицират и коригират нередности, да се преследват измамите и да се възстановят неправомерно получени суми.

Дата:…/…/…

Име с главни букви, длъжност и подпис на компетентния орган


(1)  Сумата с точност до два знака след десетичната запетая.


Top