Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2329

Регламент (ЕО) № 2329/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно сключването на споразумение за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

OJ L 345, 31.12.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 101 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2329/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


32003R2329


L 345/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2329/2003 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2003 година

относно сключването на споразумение за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него, във връзка с член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първата алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейската общност и Република Мозамбик договориха и подписаха споразумение за риболов, по силата на което на рибарите от Европейската общност се гарантират условия за риболов в териториалните води на Република Мозамбик и риболовните зони под нейна юрисдикция;

(2)

Споразумението предвижда и икономическо, финансово и научно-техническо сътрудничество в областта на риболова в името на съхранението и устойчивото използване на рибните ресурси, както и партньорство между предприятията на двете страни с оглед осъществяването на взаимноизгодни стопански инициативи в риболовния отрасъл и прилежащите към него дейности.

(3)

Необходимо е това споразумение да бъде прието.

(4)

Важно е да се определи схемата на разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик (по-долу наричано „споразумението“) се приема от името на Европейската общност.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Възможностите за риболов, определени в протокола към споразумението, се разпределят между държавите-членки по следната схема:

а)

Хладилни траулери за дънен риболов:

Испания

общ допустим улов (TAC) 550 тона дълбокоморски скариди

(295 допълнителен улов за всеки вид, предвиден в протокола)

Гърция

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 тона допълнителен улов по разпределението по видове от протокола)

Италия

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 тона допълнителен улов по разпределението по видове от протокола)

Португалия

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 това допълнителен улов по разпределението по видове от протокола).

б)

Хладилни кораби за улов на тон с риболовни мрежи:

Испания

кораба17

Франция

18 кораба

в)

Кораби с индустриални въдици за риболов на малки дълбочини:

Испания

8 кораба

Франция

1 кораб

Португалия

5 кораба

Ако със заявленията за издаване на лиценз, подадени от тези държави-членки, не се изчерпват възможностите за риболов, предвидени в протокола, Комисията ще разглежда молби за издаване на лиценз от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито кораби извършват риболов в рамките на споразумението, съобщават на Комисията наличните количества от всеки улов, осъществен в риболовната зона на Мозамбик по реда и условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г., определящ условията на приложение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета за контрола на улова от риболовни кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (2).

Член 4

Председателят на Съвета е оторизиран да посочи лицето/лицата, упълномощени да подпишат споразумението от името на Европейската общност (3).

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Съвета

Председател

A. MATTEOLI


(1)  Становище от 4 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Top