Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2119

Регламент (ЕО) № 2119/2003 на Комисията oт 2 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (EО) № 2465/96

OJ L 318, 3.12.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 320 - 321
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 120 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2119/oj

10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

88


32003R2119


L 318/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2119/2003 НА КОМИСИЯТА

oт 2 декември 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (EО) № 2465/96

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), изменен с Регламент (ЕО) № 1799/2003 (2), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 изброява физическите и юридическите лица, институциите, корпорациите, агенциите и лицата от предишното правителство на Ирак, обхванати от блокирането на финансови средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 21 ноември 2003 г. Комитетът по санкциите, основан с Резолюция 661 (1990) на Съвета за сигурност на ООН, реши да измени списъка на физическите и юридическите лица, институциите, корпорациите, агенциите и лицата от предишното правителство на Ирак, за които се прилага блокирането на финансови средства и икономически ресурси. Следователно приложение III трябва да бъде съответно изменено.

(3)

С оглед гарантиране на ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2003 година.

За Комисията

Christopher PATTEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органи и образувания от предишното правителство на Ирак, посочени в член 4

1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Допълнителна информация: предишният управител е бил Dr Issam El Moulla HWEISH; офиси в Мосул и Басра.

2.

Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Багдад, Ирак.

3.

Rasheed Bank (известна също като: а) Al-Rashid Bank, б) Al Rashid Bank, в) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq или Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.

4.

Rafidain Bank (известна също като Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Допълнителна информация: офиси в Ирак, Обединеното кралство, Йордания, Обединените арабски емирства, Йемен, Судан и Египет.

5.

Iraqi Airways Company (известна също като: а) Iraq Airways Company, б) Iraqi Airways, в) Iraq Airways, г) IAC, д) I.A.C.)“.


Top