Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1954

Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 година за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95

OJ L 289, 7.11.2003, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 30 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 11 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1954/oj

04/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

30


32003R1954


L 289/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1954/2003 НА СЪВЕТА

от 4 ноември 2003 година

за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Регламент (ЕИО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (3) предвижда Съветът да постанови мерки на Общността, регулиращи достъпа до зоните и до рибните запаси с оглед стабилното развитие на риболовните дейности.

(2)

Режимът на достъп до определени зони и рибни ресурси, определен в членове 156 до 166 и членове 347 до 353 от Договора за присъединяването на Испания и Португалия е изтекъл на 31 декември 2002 г. Следователно определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 685/95 на Съвета от 27 март 1995 г. за управлението на риболовното усилие по отношение на определени зони на Общността и на рибните ресурси (4) и Регламент (ЕО) № 2027/95 на Съвета от 15 юни 1995 г. за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността (5), се нуждаят от адаптиране към новата законодателна рамка.

(3)

Други разпоредби, зададени в Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95 са предназначени за установяването на една обща система за управлението на риболовното усилие, за да се предотврати неговото нарастване, и които не са свързани с Акта за присъединяването на Испания и Португалия. Тези разпоредби са важни за управлението на риболовните полета и следва да бъдат запазени.

(4)

За да се обезпечи, че общото риболовно усилие на всички нива на съществуващите риболовни усилия, няма да се повишава, е необходимо да се установи нов режим на управление на риболовното усилие в зоните на Международният съвет за изследване на морето ICES зони — V, VI, VII, VIII, IX и X, както и CECAF участъците 34.1.1, 34.1.2. и 34.2.0. Режимът следва да ограничи риболовното усилие, като се вземат за основа на прилаганите риболовни усилия в съответните риболовни полета през периода 1998 г. до 2002 г.

(5)

За да се осигури последователност на правилата, регулиращи различните риболовни усилия, в настоящия регламент се задават разпоредби за ограничаване на общото риболовно усилие, което да бъде прието от Съвета като критерий, при определянето на правилата за управлението на риболовното усилие за едни и същи зони или части от тях, като част от общата програма за възстановяване на рибните ресурси. Прегледът на приложението и изпълнението на настоящата схема към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета за преоценка на ситуацията.

(6)

За защитата на деликатната ситуация във водите около Азорските острови, островите Мадейра и Канарските, както и за запазване на местната индустрия на тези острови по отношение на структурната, социалната и икономическата ситуация, е необходимо да се ограничат някои риболовни дейности в тези води на кораби, регистрирани в пристанищата на тези острови. Прегледът на тези мерки към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета да преоцени ситуацията.

(7)

Областта южно и западно от Ирландия е оценена като област с висока концентрация на млади екземпляри на мерлуза. Областта е защитена със специални изисквания за ограничаване използването на дънни тралове. За същите цели в областта трябва да се въведат специфични ограничения на риболовното усилие в рамките на споменатата по-горе обща програма. Прегледът на тези изисквания към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета за преоценка на ситуацията.

(8)

Задължение на държавите-членки по флага на корабите, да приемат мерки за управление на риболовното усилие и като резултат да създадат условия за прозрачност и равнопоставеност по отношение на управлението и извършването на мониторинговите процедури.

(9)

Като се имат предвид специалните изисквания за съхранение на морските видове, с разпространение във води, намиращи се под юрисдикцията на повече от една държава-членка, на държавите-членки би трябвало да бъде разрешено да ограничават риболовните дейности на кораби под собствен флаг по отношение на използвани риболовни принадлежности, на сезонност и на области на действие.

(10)

Трябва да се създаде възможност Комисията да уточни границите за максималното риболовно усилие, като се базира на обосновани заявки на държавите-членки за разрешение за пълното използване на риболовните възможности.

(11)

Като следствие от изменението на управлението на режима на риболовното усилие, следва да бъдат направени и съответните изменения в заглавията IIА и III на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (6).

(12)

За да се осигури правна надеждност и да се избегнат нарушенията в текущите баланси в географските области и рибните ресурси в тях и за да се гарантира, че прилаганото риболовно усилие е в съответствие с наличните ресурси, Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95 следва да бъдат изменени.

(13)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящият регламент установява критериите и процедурите за система за управление на риболовното усилие в ICES зони — V, VI, VII, VIII, IX и X, както и CECAF участъци 34.1.1, 34.1.2. и 34.2.0.

Член 2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящия регламент се въвеждат следните определения:

а)

„зони ICES и CECAF“ са зоните, дефинирани в Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 г. относно представянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (8);

б)

„риболовно усилие“, за един кораб, е резултатът от риболовния капацитет на кораба и неговата риболовна дейност, а за група риболовни кораби – сумата от риболовните усилия на всеки от корабите в групата.

ГЛАВА II

РЕЖИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Дял I

Разпоредби за дадени риболовни полета

Член 3

Мерки, засягащи риболова на дънни видове риба и определени черупчести и ракообразни организми

1.   С изключение на зоните, определени в член 6, параграф 1, държавите-членки:

а)

извършват оценка на нивата на риболовните усилия, упражнявани от кораби с габаритна дължина равна или по-голяма от 15 метра, като средногодишен резултат за периода 1998—2002 г., за всяка от зоните на ICES и всяка от участъците на CECAF, за които става дума в член 1, относно дънните риболовни полета, с изключение на тези, регламентирани в Регламент (ЕО) № 2347/2002 от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (9) и лова на раковини и миди, рак пустинник, омари, регламентиран в приложението към настоящия регламент. Изчислението на риболовното усилие следва да бъде извършено на база измерения риболовен капацитет на даден кораб като инсталирана мощност, изразена в киловати (kW);

б)

определят нивото на общото риболовно усилие, съгласно буква а), за всяка зона на ICES и всяка област на CECAF, по отношение на риболовните полета, посочени в буква а).

2.   Режимът управление на риболовното усилие, определен в параграф 1, се установява, без да се засяга програмата за възстановяване на ресурсите, която Съветът може да приеме.

3.   Когато Съветът приема програма за възстановяване на ресурсите, която включва и управлението на риболовното усилие за всички части от зоните или участъците, посочени в член 1, тази програма в същото време предвижда необходимото адаптиране на настоящия регламент.

4.   До 31 декември 2006 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането на режима на управление на риболовното усилие, определен в параграф 1. Въз основа на този доклад, Съветът взема решение относно необходимостта за адаптиране на режима.

Член 4

Риболовни кораби с габаритна дължина 15 метра и по-малко

1.   Риболовното усилие на кораби с габаритна дължина 15 метра и по-малко се оценяват глобално за всяка риболовна област или зона, съгласно член 3, параграф 1, за периода 1998 г. до 2002 г.

2.   Риболовното усилие на кораби с габаритна дължина 10 метра и по-малко се оценяват глобално за всяка риболовна област или зона, съгласно член 6, параграф 1, за периода 1998 г. до 2002 г.

3.   Държавите-членки осигуряват ограничаването на риболовното усилие на тези кораби до равнището, оценено в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 5

Условия, приложими за определени риболовни дейности

1.   Във водите до 100 морски мили от базовата линия на Азорските о-ви, Канарските о-ви и остров Мадейра, заинтересованите държави-членки могат да ограничават риболовните кораби, регистрирани в пристанищата на тези острови, с изключение на корабите на Общността, традиционно осъществяващи риболовна дейност в тези води, до размера на риболовното усилие, което е традиционно упражнявано там.

Правила за прилагането на настоящия параграф се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

3.   До 31 декември 2006 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на разпоредбите, предвидени в параграф 1 и, когато е приложимо, предоставя на Съвета предложения за приемането на тези разпоредби.

Дял II

Член 6

Условия, отнасящи се за биологично чувствителните зони

1.   Специален режим на риболовното усилие се прилага в зоната, затворена от бреговете на Ирландия на юг от 53° 30′ N и на запад от 07° 00′ W и правите линии, свързващи последователно следните географски координати:

точка от брега на Ирландия с географска ширина 53° 30′ N

географска ширина 53° 30′ N, географска дължина 12° 00′ W

географска ширина 53° 00′ N, географска дължина 12° 00′ W

географска ширина 51° 00′ N, географска дължина 11° 00′ W

географска ширина 49° 30′ N, географска дължина 11° 00′ W

географска ширина 49° 30′ N, географска дължина 07° 00′ W

точка от брега на Ирландия с географска дължина 07° 00′ W

2.   В зоната, определена в параграф 1, държавите-членки оценяват нивата на риболовното усилие, упражнявано от корабите с габаритна дължина от 10 метра и повече, като средногодишни за периода 1998 г.—2002 г., за дънните риболовни полета, с изключение на тези, зададени в Регламент (ЕО) № 2347/2002 и лова на раковини и миди, рак пустинник, омари, и определят допустимото ниво на риболовното усилие за всяка дейност и вид морски организъм.

3.   До 31 декември 2008 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на режима на риболовното усилие, определен в параграфи 1 и 2, във връзка с други мерки за управление във въпросните зони. Въз основа на този доклад Съветът взема решение относно необходимостта за адаптиране режима.

Дял III

Общи разпоредби

Член 7

Списък на риболовните кораби

1.   Държавите-членки изготвят списък на риболовните кораби, плаващи под техния флаг и регистрирани в Общността, на които е разрешено извършването на риболовни дейности в риболовните полета, определени в членове 3 и 6.

2.   Държавите-членки могат впоследствие да заменят риболовните кораби, намиращи се в списъка, при условие че общото ниво на риболовното усилие на корабите в дадената зона или риболовни полета, определени в членове 3 и 6, няма да нарасне.

Член 8

Ограничаване на риболовното усилие

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, които се налагат с цел ограничаване на риболовното усилие, когато риболовното усилие, съответстващо на риболовните кораби с режим на свободен достъп, намиращи се в списъка по член 7, надвиши определеното усилие.

2.   Държавите-членки регулират риболовното усилие посредством мониторинг на дейността на техните риболовни флоти и посредством предприемането на конкретни действия, в случай че нивото на риболовното усилие, разрешено в съответствие с член 11, приближава граничните стойности, за да се гарантира, че риболовното усилие няма да превиши тези граници.

3.   В съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (10), всяка държава-членка следва да издава специални разрешителни за риболов за корабите, плаващи под неин флаг и извършващи риболовни дейности в участъците, посочени в членове 3 и 6.

Член 9

Държавите-членки могат да извършват ограничения по отношение на специфични риболовни принадлежности, сезони и части от зоните на ICES и участъците на CECAF, по отношение на риболовните кораби, плаващи под техен флаг.

Член 10

Нотификация

1.   До 30 ноември 2003 г. държавите-членки уведомяват Комисията за:

а)

списъка на риболовните кораби, за които се отнася член 7;

б)

оценките за риболовното усилие, определени в членове 3 и 6;

в)

мерките за ограничаването на риболовното усилие по член 8.

2.   Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за промените по отношение на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Комисията препраща на всички други държави-членки информацията по параграфи 1 и 2.

4.   При предоставянето на списъка на риболовните кораби, предвиден в член 7, държавите-членки подчертават всяко изменение, настъпило в списъците след последното им представяне, съгласно изискванията на член 1 от Регламент (ЕО) 2092/98 на Комисията от 30 септември 1998 г. относно декларирането на риболовното усилие, упражнявано в определени риболовни зони и спрямо определени рибни ресурси (11).

Член 11

Вземане на решения

1.   Въз основа на информацията, предоставяна съгласно член 10 и след консултации със заинтересованите държави-членки, Комисията следва до 29 февруари 2004 г. да представи на Съвета предложение за регламент, в който да се определи максималното годишно риболовно усилие за всяка държава-членка и по отношение на всяка зона и риболовна дейност, съгласно членове 3 и 6.

2.   Въз основа на предложението от Комисията Съветът, произнасящ се с квалифицирано мнозинство, следва до 31 май 2004 г. да приеме решение за максималното годишно риболовно усилие, съгласно параграф 1.

Регламентът, който трябва да бъде приет от Съвета, може да предвиди разпоредби за приемането на правила за прилагане, в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

3.   Ако до 31 май 2004 г. Съветът не успее да приеме въпросното решение, Комисията следва да приеме до 31 юли 2004 г. регламент за определяне на максималното годишно риболовно усилие за всяка държава-членка и по отношение на всяка зона и риболовна дейност, съгласно членове 3 и 6 въз основа на предложенията, за които става дума в параграф 1 и в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 12

Адаптиране

1.   Въз основа на искане от дадена държава-членка, максималното годишно риболовно усилие, фиксирано в член 11, параграфи 2 или 3, може до бъде адаптирано от Комисията или посредством увеличение на максималното риболовно усилие в дадена зона или област, или посредством преразпределение на риболовното усилие между отделните зони и области, като по този начин се дава възможност на държавите-членки да упражнят изцяло своите риболовни възможности, в случаите, когато определени видове са защитени с ТАС или да се насочат към риболовни дейности, които не са предмет на ограничение. Искането следва да бъде придружено от информация, обясняваща защо не е изчерпала квотите си и, за видовете, които не са предмет на ТАС, научна информация за състоянието на рибните запаси. Решенията се приемат от Комисията в едномесечен срок от получаването на заявлението, в съответствие с процедурата по член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   Максималните нива на риболовно усилие, посочени в член 11, се адаптират от съответните държави-членки в зависимост от обмена на квоти, осъществен в приложение на член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и повторни отпускания и/или удръжки, направени в приложение на член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, както и на член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, в съответствие с параграф 3 на настоящия член.

3.   В случай че държавите-членки решат да обменят всички или част от възможностите за риболов, които им са отпуснати, те съобщават на Комисията едновременно с обмена им на квоти, риболовното усилие, съответстващо на тези обмени, договорени помежду им.

В случай на повторно отпускане и/или удръжки на квоти, държавите-членки съобщават на Комисията риболовното усилие съответстващо на тези повторни отпускания и/или удръжки.

ГЛАВА III

РЕЖИМ НА КОНТРОЛ

Член 13

Специални разпоредби за контрол

За целите на настоящия регламент дял IIА на Регламент (ЕИО) № 2847/93 се прилага:

а)

в зоната, дефинирана в член 6, параграф 1 на настоящия регламент;

б)

във всички зони, освен зоната, дефинирана в член 6, параграф 1, като не се прилагат членове 19а, параграф 3, 19б, 19в, 19 и 19д, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Член 14

Изменения

Регламент (ЕИО) № 2847/93 се изменя, както следва:

1.

Член 19а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   за целите на настоящия дял, засегната риболовна зона означава ICES или CECAF зони и участъци, за които се прилагат схемите за ограничаване на риболовното усилие, съгласно разпоредбите на Общността.“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На риболовните кораби на Общността се забранява да провеждат риболовни дейности във въпросните зони и области, освен ако за целта не са получили специално разрешение от съответната държава-членка на флага“

2.

Член 19ж се заменя със следното:

„Член 19ж

Всяка държава-членка следва да води записи за осъщественото риболовно усилие от корабите, плаващи под неин флаг, във всяка от въпросните зони и области, на база на информацията от риболовните дневници и информацията, събирана в съответствие с член 19д, параграф 4“

3.

Член 19з се заменя със следното:

„Член 19з

Всяка държава-членка следва да извършва глобална оценка на осъщественото риболовно усилие от корабите с габаритна дължина над 15 метра, плаващи под неин флаг, във всяка от въпросните зони и области, и за корабите с габаритна дължина над 10 метра, за зоните и участъците, за които се отнася член 6 на Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно управление на риболовното усилие в определени риболовни зони на Общността и рибните ресурси (*).

(*)  ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1.“"

4.

В член 19и първото тире се заменя със следното:

„—

през предишния месец за подобни области, за дънни видове, преди 15-то число на всеки месец“

5.

Следният член се добавя след член 19и:

„Член 19й

Всяка държава-членка незабавно уведомява останалите държави-членки за корабите, плаващи под неин флаг, чието разрешение за упражняване на риболовни дейности в една или повече риболовни области, посочени в членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета, е оттеглено или анулирано.“

6.

Член 19й става член 19к;

7.

В член 20а параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато риболовни кораби, за които се отнася глава IIА, извършват риболовни действия в дадените зони, те могат да носят на борда само съответните риболовни принадлежности и уреди.

2.   Риболовни кораби, извършващи риболовни дейности в зони, отлични от тези, за които се отнася параграф 1, могат да преминават през въпросните зони, при условие че съответните риболовни принадлежности и съоръжения са надлежно складирани и вързани, така че те да нямат готовност да се използват незабавно, в съответствие с втория алинея на член 20, параграф 1.“

8.

Член 21а се заменя със следното:

„Член 21а

Всяка държава-членка определя датата, на която всеки риболовен кораб, плаващ под неин флаг, или регистриран в Общността, се очаква да е достигнал тавана на разрешеното риболовно усилие, съгласно регламента, посочен в членове 11, параграфи 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета. От тази дата се забраняват риболовните действия на въпросния кораб в съответните зони и области. За това Комисията следва да бъде уведомена, както и останалите държави-членки.“

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Отмяна

1.   Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) 2027/95 се отменят, считано от:

а)

датата на влизането в сила на регламента, посочен в член 11, параграфи 2 или 3;

или

б)

1 август 2004 г.,

което настъпи по-рано.

2.   Позоваванията на отменените регламенти се четат като позовавания на настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2003 година.

За Съвета

Председател

G. TREMONTI


(1)  Становище от 17 декември 2002 г. (все още непубликувано Официален вестник).

(2)  Становище от 4 юни 2002 г. (все още непубликувано Официален вестник).

(3)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(4)  ОВ L 71, 31.3.1995 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 199, 24.8.1995 г., стр. 1, Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 149/1999 (ОВ L 18, 23.1.1999 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1637/2001 на Комисията (ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 20).

(9)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(11)  ОВ L 226, 1.10.1998 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Дънни видове, с изключение на тези, зададени в Регламент (ЕО) № 2347/2002

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Б.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Миди Сен-Жак

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

В.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Рак пустинник и морски рак

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0


Top