Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1181

Регламент (ЕО) № 1181/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини

OJ L 165, 3.7.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1181/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


32003R1181


L 165/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1181/2003 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета предвижда възможността за прилагане на общите стандарти за търговия с риба и рибни продукти в Общността, и по-специално, за да се облекчи търговията, основана на честна конкуренция. Тези стандарти могат да се отнасят и до етикетирането.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета (2) установява общите стандарти за търговия с консервирани сардини в Общността.

(3)

Голямото разнообразие от консервирани продукти, които са доставяни, представяни и търгувани в Общността по същия начин като консервирана сардина прави необходимо да се предостави на потребителя достатъчна информация за идентичността и основните характеристики на даден продукт. За целта се налага да бъдат разписани правила за търговските описания относно консервирани продукти, представяни и търгувани в Общността по същия начин като консервираната сардина.

(4)

Стандартът Codex STAN94 на Codex Alimentarius, както и конкретните условия, които преобладават на пазара на Общността, следва да бъдат взети под внимание за целта.

(5)

В интерес на прозрачността на пазара е да съществува честна конкуренция и голямо разнообразие на избор. Затова е необходимо да се обозначат различните видове продукти от консервирана сардина като такива, изготвени от точно определени видове риба.

(6)

Необходимо е също така, да се вземат предвид измененията на кодовете по Комбинираната номенклатура (КН) за продукти от консервирана сардина.

(7)

Терминът „сардина“ може да бъде част от търговско описание на продукт от типа на сардината, само ако той е качествено адекватно определен. Търговски описания, основаващи се само на географски имена, не са достатъчно ясни. За да се подобри идентификацията на всеки отделен тип продукт от сардина и по този начин да се избегне объркването с различни други видове риба, научните наименования на видовете риба следва да бъдат използвани.

(8)

Комбинирането на думата „сардина“ с общото название на продукти, тип сардина може само да предизвика объркване по отношение на истинското естество на продукта. От друга страна общите наименования, които не включват думата „сардина“, могат да продължат да се използват при пласмента продукти от типа на сардина, в зависимост от законите на Страната член относно пласмента и по начин, да не се въвежда консуматора в заблуждение.

(9)

Изискванията, разписани в настоящия регламент, следва да се прилагат без да се нарушава Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаването на законите на държавите-членки по отношение на етикетирането, представянето и рекламирането на хранителни продукти (3).

(10)

За целта Регламент (ЕИО) № 2136/89 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, за които се отнася настоящият регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2136/89 се изменя, както следва:

1.

Думите „относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини“ в заглавието се заменят от следното: „относно установяване на общи пазарни стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина“.

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящият регламент определя стандартите, регулиращи търговията с консервирани сардини и търговските описания за консервирани сардини и продукти тип сардина на пазара на Общността.“

3.

Добавя се следният член 1а:

„Член 1а

За целите на настоящия регламент:

1.

„консервирани сардини“ означава продукти, приготвени от риби от вида Sardina pilchardus;

2.

„консервирани продукти тип сардина“ означава продукти, които се представят и търгуват по същия начин като консервираните сардини, но които са приготвени от един от следните видове риба:

а)

Sardinops melanosticus, S. neophilchardus S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

б)

Sardinella melanosticus, S. brasilienis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

в)

Clupea harengus;

г)

Spratus spratus;

д)

Hyperlophus vitatus;

е)

Nematalosa vlaminghi;

ж)

Etrumeus teres;

з)

Ethmidium maculatum;

и)

Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

й)

Opisthonema oglinum.“

4.

Първото тире на член 2 се заменя от следното:

„—

те трябва да попадат под кодове по КН 1604 13 11, 1604 13 19 и ex 1604 20 50;“.

5.

Добавя се следният нов член 7а:

„Член 7а

1.   Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), консервирани продукти тип сардина могат да се търгуват в Общността под търговско описание, което се състои от думата „сардина“ и свързано с него научното наименование на вида риба.

2.   Там където описанието, за което става дума в параграф 1, се поставя върху контейнери с консервирани продукти тип сардина, той трябва да бъде изпълнен в ясни и четливи букви.

3.   Научното наименование включва при всеки случай родовото и специфичното латинско наименование.

4.   Под единично търговско описание може да се търгува само един единствен вид риба.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79.

(3)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.“


Top