Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0876

Регламент (ЕО) № 876/2003 на Комисията от 21 май 2003 година за определяне на специфичните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета относно уловите и разтоварванията на дълбоководни морски видове риба при сезонно ловуване от Дания в Скагерак и в Северно море

OJ L 126, 22.5.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 15 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 125 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/876/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R0876


L 126/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 876/2003 НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2003 година

за определяне на специфичните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета относно уловите и разтоварванията на дълбоководни морски видове риба при сезонно ловуване от Дания в Скагерак и в Северно море

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2347/2002 забранява задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на каквото и да било смесено количество от дълбоководни морски видове риба в повече от 100 kg, по време на всеки отделен курс, освен ако даденият риболовен съд притежава разрешение за риболов на дълбоководни видове.

(2)

Регламент (ЕО) № 2347/2002 задава разпоредби, съгласно които при заявление от държава-членка, Комисията може да задава специфични мерки по отношение на възможностите за сезонно или непрофесионално ловуване.

(3)

Дания е заявила искане за назначаване на специфични мерки за сезонен риболов на дълбоководни морски видове във водите на Скагерак и Норвегия, зона ICES, участък IV a.

(4)

Дания е представила подробна информация за въпросната риболовна дейност, от която се вижда необходимостта от подобни мерки, за да се избегне изхвърлянето на неизбежните в такива случаи съпътстващи улови, при количества над 300 kg от дълбоководни видове, които рутинно се хващат от риболовци, преследващи други видове риба, като например червена писия, през определени месеци от годината.

(5)

За целта е подходящо да се предостави разрешение на датските риболовни съдове, нямащи лиценз за дълбоководен риболов, да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват определени количества от дълбоководни видове, за да се намали изхвърлянето на съпътстващите улови и загубите от подобен риболов.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби, плаващи под датски флаг, регистрирани в Общността, които извършват следните дейности:

а)

риболов в норвежки води участък ICES (Международен съвет за изследване на морето), IVа за периода 1 май до 31 октомври, завръщащи се право в пристанището и за периода 1 май до 10 ноември, след риболов в норвежки водиучастък ICES, IVа и за периода 1 май до 31 октомври;

б)

риболов в Скагерак през периода от 1 април до 31 май, завръщащи се право в пристанището и за периода 1 април до 5 юни, след риболов в Скагерак за периода 1 април до 31 май.

Член 2

Специфични мерки

Чрез дерогация от член 3. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2347/2002:

1.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква а) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от синя молва (Molva dypterigia) до 300 kg;

б)

всякакви сборни количества от дълбоководни видове риба, различна от синя молва (Molva dypterigia) до 100 kg.

2.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква б) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 300 kg;

б)

всякакви сборни количества от дълбоководни видове риба, различна от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 100 kg.

3.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква а) и член 1, буква б) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 300 kg;

б)

всякакви количества от синя молва (Molva dypterigia) до 300 kg;

в)

всякакви количества от смеси от дълбоководни видове риба, различна от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) и синя молва (Molva dypterigia) до 100 kg.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.


Top