EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0058

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността

OB L 11, 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

01/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

256


32003R0058


L 011/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 58/2003 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2002 година

относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

като има предвид, че:

(1)

Все повече програми се създават в широк кръг от области, насочени към разнообразието на категории бенефициери, като част от дейностите, предвидени в член 3 от Договора. Комисията по принцип отговаря за приемането на мерките по изпълнение на такива програми (Програми на Общността).

(2)

Изпълнението на въпросните програми на Общността се финансира поне частично от кредитите, вписани в общия бюджет на Европейския съюз.

(3)

Съгласно член 274 от Договора Комисията отговаря за изпълнението на бюджета.

(4)

Ако Комисията трябва да се съсредоточи предимно върху институционалните си задачи, тя трябва да поеме изцяло отговорността си пред гражданите. Следователно тя следва да има възможност да делегира някои задачи по управлението на програмите на Общността на трети страни. Аутсурсингът на някои управленски задачи може да допринесе, освен това, за по-голяма ефективност в осъществяването на целите, заложени в програмите на Общността.

(5)

Аутсурсингът на управленските задачи следва освен това да зачита ограниченията, установени от институционалната система, както е установена в Договора. Това означава, че задачите, възложени на институциите по силата на Договора, които изискват дискреционна власт при осъществяването на политическия избор, могат да не бъдат предмет на аутсурсинг.

(6)

Освен това, аутсурсингът следва да бъде обект на приходно-разходен анализ който отчита редица фактори, като определяне на задачите, за които се оправдава прибягването до аутсурсинг, приходно-разходен анализ, който включва разходите за проверка и координация, въздействие върху човешките ресурси, ефективност и гъвкавост при прилагането на аутсурсваните задачи, опростяване на използваните процедури, близост на аутсурсваните дейности до крайните бенефициери, подчертаване на ролята на Общността като насърчител на съответната програма и поддържане на необходимото равнище на ноу-хау в рамките на Комисията.

(7)

Един от начините за аутсурсинг представлява използването на органи на Общността, които са юридически лица (изпълнителни агенции).

(8)

За да гарантира еднородността на изпълнителните агенции от институционална гледна точка, следва да се определи техният статут, и по-специално по отношение на някои основни аспекти от тяхната структура, задачи, начин на функциониране, бюджетна система, персонал, надзор и отговорност.

(9)

В качеството си на институция, отговаряща за приложението на различните програми на Общността, Комисията най-добре може да прецени дали и в каква степен могат да бъдат поверени на една изпълнителна агенция задачи, свързани с управлението на една или няколко програми на Общността. Въпреки това прибягването до изпълнителна агенция не освобождава Комисията от отговорността, която носи по силата на Договора, и по специално съгласно член 274 от него. Следователно тя трябва стриктно да напътства изпълнителната агенция в дейността ѝ и да упражнява ефективен контрол върху функционирането ѝ и върху управителните ѝ органи.

(10)

Това означава, че Комисията трябва да има право да решава да създаде или, когато е уместно, да закрие дадена изпълнителна агенция в съответствие с настоящия регламент. Тъй като решението за създаване на изпълнителна агенция е мярка от общо значение по смисъла на член 2 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно определянето на условията за упражняване на изпълнителните правомощия на Комисията (4), такова решение следва да се взема в съответствие с Решение 1999/468/ЕО.

(11)

Комисията трябва също така да може да посочва както членовете на Управителния комитет на изпълнителната агенция, така и нейния директор, така че, прехвърляйки на изпълнителната агенция задачи от своята компетенция, Комисията да запази контрола си над тях.

(12)

Необходимо е също дейността на изпълнителната агенция да отчита графика, определен от Комисията за съответните програми, в чиято реализация агенцията участва. Годишната работна програма на изпълнителната агенция трябва да бъде одобрена от Комисията и да отговаря на бюджетните изисквания.

(13)

За да гарантира, че аутсурсингът е ефективен и че е напълно извлечен опитът на изпълнителната агенция, Комисията трябва да може частично или изцяло да делегира на тази агенция изпълнителски задачи по една или няколко програми на Общността, с изключение на тези, които изискват оперативна самостоятелност при осъществяването на политическия избор. Задачите, които могат да бъдат делегирани, включват пълното или частичното управление на различните фази от цикъла на реализация на даден проект, приемането на съответните актове по изпълнение на бюджета, събирането и обработката на информация, която се предава на Комисията, и изготвянето на препоръки за Комисията.

(14)

Тъй като бюджетът на изпълнителната агенция е предназначен единствено за финансиране на нейните текущи разходи, приходите ѝ следва да се съставят главно от субсидия, вписана в общия бюджет на Европейския съюз, определена от бюджетните органи и отчислена от средствата за финансиране на програмата на Общността, в управлението на които участва изпълнителната агенция.

(15)

С оглед прилагането на член 274 от Договора, кредитите за оперативни нужди по програмите на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция, трябва да останат вписани в общия бюджет на Европейския съюз и използването им да става в рамките на изпълнението на този бюджет. Финансовите операции, свързани с тези кредити, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5).

(16)

На изпълнителната агенция могат да бъдат възложени изпълнителски задачи, свързани с управлението на програми, финансирани от други източници, различни от общия бюджет на Европейския съюз. Все пак това не трябва да води до допълнителни административни разходи, които следва да се покриват от допълнителни кредити за сметка на въпросния общ бюджет. В такива случаи следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент, като се отчитат специфичните разпоредби, произтичащи от основните актове, отнасящи се до съответните програми на Общността.

(17)

За да бъде постигната целта за прозрачност и ефективност на управлението от страна на изпълнителните агенции, е необходимо да се организира вътрешен и външен контрол. За тази цел е необходимо изпълнителните агенции да носят отговорност за своите действия, а Комисията да упражнява административен надзор над нея, като това не отменя възможността за одит и от страна на Съда на Европейските общности.

(18)

Обществеността следва да има достъп до документите, съхранявани от изпълнителната агенция, при условия и ограничения, подобни на тези от член 255 от Договора.

(19)

Всяка изпълнителна агенция трябва да сътрудничи активно и продължително с отделите на Комисията, отговарящи за програмите на Общността, в чието управление тя участва. За да улесни възможно най-много това сътрудничество, всяка изпълнителна агенция следва да бъде разположена на мястото, където се намират Комисията и нейните отдели, в съответствие с протокола за определяне на седалищата на институциите и на някои органи и отдели на Европейските общности и на Европол, приложен към Договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейската общност, на Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия.

(20)

За приемането на настоящия регламент Договорът не предвижда други правомощия освен тези, предоставени съгласно член 308,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява статута на изпълнителните агенции, на които Комисията може да възложи под нейния контрол и на нейна отговорност някои задачи по управлението на програмите на Общността.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

а)

„изпълнителна агенция“ е юридическо лице, учредено в съответствие с настоящия регламент;

б)

„програма на Общността“ е всяка дейност или група дейности, или всяка друга инициатива, която съгласно основния акт и съответното бюджетно разрешение трябва да бъде осъществена от Комисията в полза на една или няколко точно определени категории специфични бенефициери и на нейни разноски.

Член 3

Създаване и закриване на изпълнителни агенции

1.   Комисията може да реши след предварителен приходно-разходен анализ да учреди изпълнителна агенция с цел да ѝ бъде предоставено осъществяването на някои задачи по управлението на една или няколко програми на Общността. Тя определя срока на дейност на изпълнителната агенция.

Приходно-разходният анализ взема предвид няколко фактора, като определянето на задачите, за които е оправдан аутсурсинг, приходно-разходния анализ, който включва разходите за координация и проверки, въздействие върху човешките ресурси, евентуални икономии в рамките на общия бюджет на Европейския съюз, ефективност и гъвкавост в осъществяване на аутсурсваните задачи, опростяване на използваните процедури, близост на аутсурсваните дейности до крайните бенефициери, подчертаване на ролята на Комисията като институция, насърчаваща съответната програма на Общността, и нуждата от поддържане на необходимото равнище на ноу-хау в рамките на Комисията.

2.   На датата, определена за създаването на изпълнителна агенция, Комисията може да продължи дейността ѝ за период, който обаче не може да надвишава предвидения първоначално. Срокът може да бъде подновяван. Когато Комисията счете, че вече не е необходимо да използва услугите на създадена от нея изпълнителна агенция, или установи, че съществуването ѝ вече не отговаря на принципите за добро финансово управление, тя решава да я закрие. В този случай тя назначава двама ликвидатори. Комисията определя условията за ликвидацията на изпълнителната агенция. Нетният резултат от ликвидацията се взема предвид общия бюджет на Европейския съюз. Решението за продължаване на срока или закриване се взема въз основа на описания в параграф 1 приходно-разходен анализ.

3.   Комисията приема решенията, посочени в параграфи 1 и 2, в съответствие с процедурата, установена в член 24, параграф 2. Решенията се изменят в съответствие със същата процедура. Комисията предава на комитета, визиран в член 24, параграф 1, цялата необходима информация в този контекст, и по-специално приходно-разходния анализ, посочен в параграф 1 от настоящия член, и докладите за оценка, посочени в член 25.

4.   В момента на приемането на програмата на Общността, Комисията информира бюджетните органи за евентуалното си намерение да прибегне до изпълнителна агенция при изпълнение на съответната програма.

5.   Всички изпълнителни агенции, създадени съгласно параграф 1 от настоящия член, трябва да са в съответствие с настоящия регламент.

Член 4

Правен статут

1.   Изпълнителна агенция е орган на Общността с роля в обществените услуги.

2.   Изпълнителната агенция е юридическо лице. Във всички държави-членки тя има всички правомощия, които националното законодателство предвижда за юридическите лица. Тя може по-специално да придобива и да продава движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни дела. За тази цел тя се представлява от своя директор.

Член 5

Местоположение

1.   Изпълнителната агенция се намира на едно от местата, където са разположени Комисията и нейните отдели в съответствие с Протокола за определяне на седалищата на институциите и някои органи и служби на Комисията, както и на Европол.

2.   Тя организира службите си в съответствие с изискванията за управлението на програмите на Общността, за които е отговорна, и при спазване на критериите за добро финансово управление.

Член 6

Задачи

1.   За да постигне целта, определена в член 3, параграф 1, Комисията може да възложи на изпълнителната агенция всякакви изпълнителски задачи в рамките на програма на Общността, с изключение на задачите, за които се изисква дискреционна власт в изпълнението на политическия избор.

2.   На изпълнителната агенция могат да бъдат възложени по-специално следните задачи:

а)

частично или изцяло да ръководи фазите от осъществяването на проекта, свързан със специфични отделни проекти в рамките на реализирането на програмата на Общността, и да извършва необходимите проверки за тази цел чрез приемане на съответните изисквания, като използва делегираните ѝ от Комисията правомощия;

б)

да приема инструментите на изпълнение на бюджета в приходната и разходната му част и след упълномощаване от Комисията да извършва всички необходими действия по осъществяване на програмата на Общността, и по-специално дейностите по възлагане на поръчките и насочване на субсидиите;

в)

да събира, анализира и предава на Комисията всякаква необходима информация за ръководство на изпълнението на програмата на Общността.

3.   Условията и редът, критериите, параметрите и процедурите, с които дадена изпълнителна агенция трябва да се съобразява при изпълнение на задачите, посочени в параграф 2, и подробностите от проверките, които трябва да бъдат извършени от отделите на Комисията, които са отговорни за програмите на Общността, в управлението на които е включена агенцията, се определят от Комисията в делегиращия инструмент.

Член 7

Структура

1.   Изпълнителната агенция се управлява от управителен комитет и директор.

2.   Персоналът на изпълнителната агенция е подчинен на директора.

Член 8

Ръководен комитет

1.   Управителният комитет се състои от петима членове, назначени от Комисията.

2.   Периодът, за който се назначават членовете на управителния комитет, по принцип е две години и взема предвид и дължината на периода за изпълнение на програмата на Общността, чието управление е поверено на изпълнителната агенция. Назначаването може да се подновява. При изтичане на мандата им или при подаване на оставка членовете на ръководния комитет остават на длъжност, докато бъде продължен мандатът им или бъдат заместени.

3.   Управителният комитет избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

4.   Управителният комитет се свиква от председателя и заседава най-малко четири пъти годишно. Той може да бъде свикан и по искане на членовете си или най-малко на обикновено мнозинство, или по искане на директора.

5.   Всеки член на управителния комитет, който е възпрепятстван да участва в заседания, може да бъде представляван от друг член, специално упълномощен за заседанието. Всеки член може да представлява само един от останалите членове. В случаите, когато председателят е възпрепятстван, управителният комитет се председателства от заместник-председателя.

6.   Решенията на управителния комитет се приемат с обикновено мнозинство от гласовете. При равен брой гласове решаващ глас има председателят.

Член 9

Задължения на управителния комитет

1.   Управителният комитет приема свой процедурен правилник.

2.   Въз основа на проект, представен от директора, и след одобрение от Комисията управителният комитет приема, най-късно в началото на всяка година, годишната работна програма на изпълнителната агенция, включваща описание на подробните цели и показатели за ефективност. Работната програма трябва да е в съответствие с програмирането, определено от Комисията в съответствие с инструментите за създаване на програмите на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция. Годишната работна програма може да бъде изменена по време на отчетния период съгласно същата процедура, и по-специално за да вземе предвид решения на Комисията, отнасящи се до въпросните програми на Общността. Проектите, включени в годишната работна програма, са придружени от оценка за необходимите разходи.

3.   Управителният комитет определя административния бюджет на изпълнителната агенция съгласно процедурата, установена в член 13.

4.   След като получи съгласието на Комисията, управителният комитет взема решение за приемане на всякакви дарения, завещания и субсидии от източници, различни от Европейския съюз.

5.   Управителният комитет решава как да организира отделите на изпълнителната агенция.

6.   Управителният комитет приема всички специални разпоредби за гарантиране на правото на достъп до документите на изпълнителната агенция в съответствие с член 23, параграф 1.

7.   Най-късно до 31 март всяка година управителният комитет приема и предава на Комисията годишен отчет, придружен със счетоводна и управленска информация. Докладът се изготвя в съответствие с член 60, параграф 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1650/2002. В доклада се отчита както усвояването на кредитите за оперативни нужди за съответната програма на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция, така и изпълнението на административния бюджет.

Не по-късно от 15 юни всяка година Комисията изпраща на бюджетните органи резюме на годишните отчети на изпълнителните агенции за предходната година заедно с това, посочено в член 60, параграф 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1650/2002.

8.   Управителният комитет приема и прилага мерки за борба с измамите и незаконните действия.

9.   Управителния комитет извършва и всички останали задачи, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

Член 10

Директор

1.   Директорът на изпълнителната агенция се назначава от Комисията, която за целта посочва служител съгласно Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (6), наричан по-долу „правилник за длъжностните лица“.

2.   Директорът се назначава за срок четири години по-принцип и като се взема предвид дължината на периода за реализацията на програмата на Общността, чието управление е поверено на изпълнителната агенция. Това назначаване може да бъде подновено. По мнение на ръководния комитет Комисията може да освободи директора преди изтичането на срока на службата.

Член 11

Задължения на директора

1.   Директорът представлява изпълнителната агенция и отговаря за нейното управление.

2.   Директорът подготвя работата на управителния комитет, и по-специално проекта за годишна работна програма на изпълнителната агенция. Директорът участва без право на глас в работата на управителния комитет.

3.   Директорът гарантира реализацията на годишната работна програма на изпълнителната агенция. Той отговаря в частност за изпълнението на задачите, посочени в член 6, и в това си качество взема необходимите решения. Той е упълномощен разпоредител на изпълнителната агенция за усвояването на оперативните кредити по програмите на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция и чийто бюджет е упълномощена да изпълнява от Комисията.

4.   Директорът изготвя временно становище за приходите и разходите и в качеството си на разпоредител изпълнява бюджета за финансиране на дейността на изпълнителната агенция съгласно финансовия регламент, посочен в член 15.

5.   Директорът отговаря за изготвянето и публикуването на докладите, които изпълнителната агенция трябва да представи на Комисията. Това са в частност годишните отчети за дейността на изпълнителната агенция, посочени в член 9, параграф 7, както и всички общи или специални доклади, които Комисията може да изиска да бъдат издадени от изпълнителната агенция.

6.   По отношение на персонала на изпълнителната агенция директорът има правомощията да сключва трудови договори по режима, приложим за останалите служители на Европейските общности. Той отговаря за всички въпроси, свързани с управлението на персонала на изпълнителната агенция.

7.   В съответствие с финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, директорът изготвя системи за управление и вътрешен контрол, адаптирани за изпълнението на задачите, поверени на изпълнителната агенция, с цел да гарантира, че дейностите, които тя упражнява, са законни, отговарят на правилата и са ефективни.

Член 12

Оперативен бюджет

1.   Изготвят се прогнози за всички приходи и разходи на изпълнителната агенция за всяка финансова година, която съвпада с календарната година, и се вписват във функционалния бюджет. Прогнозите, които включват плана за създаване на изпълнителната агенция, се предават за информация на бюджетната институция на Общността заедно с документите по предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз. Планът за създаване, който представя работните места, всичките на срочен трудов договор, както и броя, ранга и категорията на членовете на персонала, работещи в изпълнителната агенция през съответната финансова година, се одобрява от бюджетния орган и се публикува в приложението към раздел III — Комисия — на общия бюджет на Европейския съюз.

2.   Приходите и разходите на оперативния бюджет на изпълнителните агенции се включват в баланса.

3.   Приходите на изпълнителната агенция включват, без това да изключва и други източници, субсидията, вписана в общия бюджет на Европейския съюз, без да се накърняват други приходи, които трябва да бъдат определени от бюджетния орган, и отчислена от финансовата дотация за програмите на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция.

Член 13

Изготвяне на оперативния бюджет

1.   Всяка година директорът изготвя проект на бюджет за функциониране на изпълнителната агенция, включващ разходите за дейността ѝ през следващата финансова година. Той представя този проектобюджет на управителния комитет.

2.   Най-късно до 1 март всяка година управителният комитет приема оперативния проектобюджет за следващия счетоводен период, включително плана за създаване, и ги предава на Комисията.

3.   Въз основа на този проектобюджет и в светлината на създаване на програми на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция, Комисията предлага в рамките на годишния бюджет годишна субсидия за финансиране на дейността на изпълнителната агенция.

4.   В началото на всяка финансова година управителният комитет приема оперативния бюджет на изпълнителната агенция заедно с работната програма в началото на всяка бюджетна година, като го съобразява с различните дарения за изпълнителната агенция и средствата, произтичащи от други източници.

5.   Оперативният бюджет на изпълнителната агенция не може да бъде окончателно приет преди окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз.

6.   Когато Комисията възнамерява да създаде изпълнителна агенция, тя информира бюджетния орган в съответствие с бюджетната процедура и като спазва принципа на прозрачност:

а)

за средствата, необходими за финансиране на дейността на изпълнителната агенция, както и работата, която се изисква да бъде свършена за управление на изпълнителните агенции;

б)

за планираните командировки на длъжностните лица от Комисията за изпълнителната агенция;

в)

за освободените административни ресурси, съпътстващи прехвърлянето на задачи от отделите на Комисията за изпълнителната агенция, и преразпределянето на освободените административни средства.

7.   В съответствие с финансовия регламент, посочен в член 15, всяко изменение в оперативния бюджет, включително на плана за създаване, се предава в рамките на изменението на бюджета в съответствие с процедурата, предвидена в настоящия член.

Член 14

Изпълнение на оперативния бюджет и освобождаване от задължение

1.   Директорът изпълнява оперативния бюджет на изпълнителната агенция.

2.   Счетоводните сметки на изпълнителните агенции се консолидират с тези на Комисията в съответствие с процедурата, установена в членове 127 и 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и в съответствие със следното:

а)

всяка година директорът предоставя за одобрение в ръководния комитет подробен временен баланс за всички приходи и разходи за предходната финансова година, който го предава не по-късно от 1 март на счетоводителя на Комисията и в Сметната палата.

б)

окончателните счетоводни документи се изпращат най-късно до 1 юли следващата финансова година на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

3.   По препоръка на Съвета Европейският парламент най-късно до 29 април на годината N + 2 освобождава Комисията за изпълнението на бюджета на изпълнителната агенция, след като се запознае с доклада на Сметната палата.

Това освобождаване се предоставя едновременно с това, което се отнася до изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз.

Член 15

Финансов регламент, приложим за оперативния бюджет

Стандартният финансов регламент, който се прилага за оперативния бюджет на изпълнителна агенция, се приема от Комисията. Този стандартен регламент не може да се отклонява от финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, само ако това се изисква от специфични оперативни изисквания на изпълнителните агенции.

Член 16

Финансов регламент, приложим за бюджетните кредити за оперативни разходи

1.   Когато в съответствие с член 6, параграф 2, буква б) Комисията е делегирала на изпълнителната агенция задачи по изпълнението на бюджета за бюджетните кредити за оперативни разходи за програмите на Общността, тези бюджетни кредити се вписват в общия бюджет на Европейския съюз и тяхното усвояване се отразява директно в този бюджет под отговорността на Комисията.

2.   Директорът е оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити на изпълнителната агенция за всички дейности по отношение на изпълнението на тези бюджетни кредити за оперативни разходи и за тази цел трябва да спазва изискванията, установени във финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

3.   Освобождаването от задължение по отношение на усвояването на бюджетните кредити за оперативни разходи се дава в рамките на освобождаването, предоставено по отношение на общия бюджет на Европейския съюз, в съответствие с член 276 от Договора, от който е неразделна част.

Член 17

Програми, финансирани от източници, различни от общия бюджет на Европейския съюз

Членове 13 и 16 се прилагат, без да се накърняват специалните разпоредби, установени в основните инструменти, отнасящи се до програмите, финансирани от източници, различни от общия бюджет на Европейския съюз.

Член 18

Персонал

1.   Персоналът на изпълнителната агенция е съставен, от една страна, от длъжностните лица на Европейския съюз, които се командироват като срочно персонал в институциите за отговорни постове в изпълнителната агенция, и от друг срочно нает персонал, пряко нает от изпълнителната агенция, както и други служители, наети от изпълнителната агенция на договор, който може да бъде подновяван. Видът на договора, регулиран от публичното или от частното право, неговият срок и обхватът на задълженията на служителите към изпълнителната агенция, както и необходимите изисквания за квалификация се определят в зависимост от спецификата на задачите и следва да съответстват на правилника за длъжностните лица, както и на съответното действащо национално законодателство.

2.   С изключение на случаите на постоянни дейности и независимо от вида на командировката на длъжностното лице институцията по произход:

а)

не назначава служител на овакантеното от него място за срока на командировката му;

б)

включва в общото отчисление разходите за длъжностните лица, прехвърлени в изпълнителната агенция.

Въпреки това общият брой на работните места по смисъла на параграф 1 и параграф 2, първа алинея, не може да надвишава броя, необходим за изпълнението на задачите, поверени от Комисията на изпълнителната агенция.

3.   Със съгласието на Комисията управителният комитет приема необходимите изпълнителни правила за управлението на персонала в рамките на изпълнителната агенция, ако е необходимо.

Член 19

Привилегии и имунитет

Протоколът за привилегиите и имунитета в Европейските общности от 8 април 1965 г. се прилага за изпълнителната агенция и нейните служители, доколкото той е подчинен на правилника за длъжностните лица.

Член 20

Надзор

1.   Осъществяването на програмите на Общността, поверени на изпълнителни агенции, подлежи на контрол от страна на Комисията. Такъв контрол се упражнява по реда, определен в съответствие с член 6, параграф 3.

2.   Длъжността вътрешен одитор в изпълнителните агенции се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията.

3.   Комисията и изпълнителната агенция изпълняват препоръките на вътрешните одитори, всяка в съответствие със съответните правомощия.

4.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF), създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (7), има по отношение на изпълнителната агенция и целия ѝ персонал същите правомощия, както и към отделите на Комисията. От момента на създаването си изпълнителната агенция става страна по междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните анкети, осъществявани от Европейската служба за борба с измамите (8).Управи телният комитет формализира и приема разпоредбите за улесняване на вътрешните проучвания, проведени от OLAF.

5.   Сметната палата разглежда счетоводните сметки на изпълнителната агенция в съответствие с член 248 от Договора.

6.   Всички актове на изпълнителната агенция, и по-специално всяко решение, както и всеки договор, сключен от нея, трябва изрично да предвиждат възможността вътрешният одитор на Комисията, OLAF и Сметната палата да извършват инспекции на документи на място на всички изпълнители и подизпълнители на договор, финансирани от фондовете на Общността, включително и в помещенията на крайните бенефициери.

Член 21

Отговорност

1.   Договорната отговорност на изпълнителната агенция се урежда от закона, приложим за съответния договор.

2.   В рамките на извъндоговорната си отговорност изпълнителната агенция е длъжна, съгласно общите правни принципи в държавите-членки, да изплати обезщетение за всяка щета, нанесена от нея или от нейните служители при и във връзка с изпълнение на техните задачи. Споровете по съответните обезщетения се уреждат от Съда на Европейските общности.

3.   Личната отговорност на служителите към изпълнителната агенция се урежда от правилата, приложими към нея.

Член 22

Законност на актовете

1.   За всеки акт на изпълнителна агенция, засягащ трето лице, Комисията може да бъде сезирана за контрол на законността от всяко лице, пряко и индивидуално засегнато, както и от държава-членка.

Административното производство се отнася към Комисията в едномесечен срок от датата, на която заинтересованата страна или държавата-членка са узнали за оспорвания акт.

След изслушване на аргументите на заинтересованата страна или на държавата-членка и тези на изпълнителната агенция Комисията се произнася по административното производство в двумесечен срок от датата на неговото започване. Без да накърнява задължението на Комисията да отговори, като изложи писмено мотивите за своето решение, липсата на отговор от страна на Комисията в този срок е равносилна на отхвърляне на процедурата по производството.

2.   Комисията може по своя инициатива да преразгледа всеки акт на изпълнителна агенция. Тя се произнася в двумесечен срок от датата на това преразглеждане, след като е изслушала аргументите на изпълнителната агенция.

3.   Когато Комисията е сезирана за даден акт в съответствие с параграфи 1 и 2, тя може да спре изпълнението на съответния акт или да постанови или предпише временни мерки. В окончателното си решение Комисията може да остави в сила акта на изпълнителната агенция или да реши, че агенцията трябва да го измени частично или изцяло.

4.   Изпълнителната агенция е длъжна в разумен срок да вземе необходимите мерки за изпълнение на решението на Комисията.

5.   Изрично или мълчалив решение за отхвърляне на административна молба от Комисията може да се обжалва пред Съда на Европейските общности в съответствие с член 230 от Договора.

Член 23

Достъп до документите и поверителност

1.   За изпълнителните агенции се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (9).

във всички случаи, когато тя получи заявление за достъп до документ, който съхранява. Управителният комитет приема специалните правила за прилагане на тези разпоредби не по-късно от шест месеца след създаването на изпълнителната агенция.

2.   Членовете на управителния комитет, директорът и членовете на персонала, като и всички други лица, включени в дейността на изпълнителната агенция, дори и след прекратяване на съответните договори са длъжни да не оповестяват информация, която е покрита от задължението за запазване на професионална тайна.

Член 24

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, наречен по-долу „Комитет за изпълнителните агенции“.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 25

Оценка

1.   За първите три години от дейността на всяка изпълнителна агенция се изготвя външен доклад за оценка под ръководството на Комисията, който се предава на управителния комитет на изпълнителната агенция, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата. Той включва приходно-разходен анализ, както е посочено в член 3, параграф 1.

2.   Тази оценка се подновява на всеки три години при същите условия.

3.   В резултат на докладите за оценка изпълнителната агенция и Комисията вземат всички необходими мерки за разрешаване на евентуално констатираните проблеми.

4.   Ако след оценка Комисията установи, че самото съществуване на изпълнителната агенция не е оправдано от гледна точка на доброто финансово управление, тя решава да закрие тази агенция.

Член 26

Временни мерки

Когато са създадени изпълнителни агенции:

а)

годишният доклад за дейността, визиран в член 9, параграф 7, се изготвя за първи път за финансовата 2003 година;

б)

срокът, посочен в член 14, параграф 2, буква б) за предаване на окончателните счетоводни документи, се прилага за първи път за финансовата 2005 година;

в)

за финансовите години преди 2005 г. срокът за предаване на окончателните счетоводни документи е 15 септември.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на десетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2002 година.

За Съвета

Председател

L. ESPERSEN


(1)  ОВ C 120 E, 24.4.2001 г., стр. 89, и ОВ C 103 E, 30.4.2002 г., стр. 253.

(2)  Становище от 5 юли 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 345, 6.12.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 490/2002 (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.

(8)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(9)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


Top