Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0108

Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК

OJ L 41, 13.2.2002, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/108/oj

06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

164


32001L0108


L 041/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 януари 2002 година

за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като действат в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Приложното поле на Директива 85/611/ЕИО на Съвета (4) е било първоначално ограничено до предприятията за колективно инвестиране от отворен тип, които предлагат своите дялови единици на публична продажба в Общността и които имат за единствена цел да инвестират в ценни книжа (ПКИПЦК). В преамбюла на Директива 85/611/ЕИО беше посочено, че предприятията, които не са обхванати от директивата, ще бъдат обект на последваща координация.

(2)

Като се отчита развитието на пазара е желателно да се разширят целите за инвестиране от предприятието, за да могат те да извършват инвестиции във финансови инструменти с достатъчна ликвидност, различни от прехвърлими ценни книжа. Финансовите инструменти, които могат да фигурират в инвестиционния портфейл на ПКИПЦК, са изброени в настоящата директива. Техниката за избор на елементи на инвестиционен портфейл чрез индекс, се явява техника на управление.

(3)

Определението за прехвърлими ценни книжа, фигуриращо в настоящата директива, се ползва само по смисъла на същата и не се отнася по никакъв начин за различните определения, използвани в националните законодателства за други цели, например за целите на данъчното облагане. Това определение не обхваща акции и други ценни книжа, които са еквивалентни на акции, издадени от компании от типа на „Building Societies“ и „Industrial and Provident Societies“, чиято собственост може на практика да бъде трансферирана само посредством обратно изкупуване от предприятието, което я е емитирало.

(4)

Инструментите на паричния пазар включват инструментите, които могат да се трансферират и които нормално не се договарят на регулираните пазари, но се договарят на паричния пазар, например държавните и общинските съкровищни бонове, сертификатите за депозиране, съкровищните билети, средносрочните бонове и банковите акцепти.

(5)

Полезно е понятието „регулиран пазар“, използвано в настоящата директива, да съответства на това, използвано в Директива 93/22/ЕИО от 10 май 1993 г., отнасящо се до услугите по инвестиране в областта на ценните книжа (5).

(6)

Желателно е да се разреши на ПКИПЦК да инвестират своите активи в дялови единици от ПКИПЦК и/или други дружества за колективно инвестиране от отворен тип, които инвестират също в ликвидни финансови активи, посочени в настоящата директива и които функционират на принципа на разпределение на рисковете. Необходимо е ПКИПЦК и другите дружества за колективно инвестиране, в които инвестира колективно ПКИПЦК, да бъдат подчинени на ефективен надзор.

(7)

Следва да се улесни развитието на възможностите за вложение от едно ПКИПЦК в други ПКИПЦК и други дружества за колективно инвестиране. При това положение е необходимо да се проявява грижа такава дейност по вложение да не намалява защитата на инвеститора. По причина нарастването на възможностите, които се откриват пред ПКИПЦК да инвестират в дялови единици на други ПКИПЦК и/или дружества за колективно инвестиране, е необходимо да се установят някои правила, отнасящи се до количествените ограничения, съобщаването на информациите и превенцията на феномена на каскадата.

(8)

За да се държи сметка за развитието на пазара и предвид перспективата за завършването на икономическия и паричен съюз е желателно да се позволи на ПКИПЦК да извършват инвестиции под формата на банкови депозити. За да се гарантира подходяща ликвидност на вложенията под формата на депозити, тези депозити трябва да бъдат възстановими при поискване или да могат да бъдат изтеглени. Ако тези депозити се осъществяват в кредитна институция, чието седалище е в трета страна, кредитната институция трябва да се съобразява с разумните правила, еквивалентни на тези, предвидени в законодателството на Общността.

(9)

Освен в случая, когато ПКИПЦК инвестира в банкови депозити в съответствие с правилата на фонда или с неговите учредителни документи, може да бъде необходимо да се разрешава всички ПКИПЦК да държат допълнителни ликвидни активи, например в банкови депозити, платими при предявяване. Държането на тези допълнителни ликвидни активи може да се окаже оправдано, по-специално в следните ситуации: при покриване на текущи или извънредни плащания; в случай на плащания, необходимото време за реинвестиране в прехвърлими ценни книжа, в инструменти от паричния пазар и/или в други финансови активи, предвидени от настоящата директива; за определен период от време, категорично необходим в случаите, когато по причина неблагоприятна ситуация на пазара, инструментите на паричния пазар и другите финансови активи следва да бъдат суспендирани.

(10)

По разумни съображения е необходимо да се избягва ПКИПЦК да концентрират извънредно своите вложения, като ги излагат на насрещен риск в една и съща единица или за всички единици, принадлежащи към една и съща група.

(11)

ПКИПЦК следва да бъдат изрично оторизирани в рамките на тяхната обща инвестиционна политика и/или по смисъла на покриването за постигане на определена финансова цел или за профила на риска, посочен в проспекта, да осъществяват вложения в деривативни финансови инструменти. За осигуряване на защитата на инвеститорите е необходимо да се ограничи максималното потенциално излагане, произтичащо от деривативните финансови инструменти, така че да не надхвърли нетната обща стойност на портфейла на даденото ПКИПЦК. За да се осигури постоянна чувствителност към рисковете и към задълженията, произтичащи от операциите с деривативни инструменти и за да се контролира спазването на ограниченията, установени за инвестициите, тези рискове и задължения трябва да бъдат оценявани и контролирани постоянно. Също така, за да се осигури защитата на инвеститорите чрез оповестяване, ПКИПЦК следва да опишат стратегиите, техниките и ограниченията за инвестиране, прилагащи се за техните операции с деривативни инструменти.

(12)

Що се отнася извънборсовите деривати следва да се наложат допълнителни изисквания относно избираемостта на контрагентите и на инструментите, както и ликвидността и постоянното оценяване на позициите. Тези допълнителни изисквания имат за цел да гарантират на инвеститорите подходящо равнище на защита, близо до това, от което те се ползват, когато закупуват деривативни инструменти на регулираните пазари.

(13)

Операциите с деривати не могат в никакъв случай да бъдат използвани за заобикаляне на принципите и правилата, посочени в настоящата директива. Що се отнася до извънборсовите деривати допълнителните правила в областта на разпределение на рисковете следва да се прилагат за рисковете, породени за един от контрагентите или за група контрагенти.

(14)

Някои техники за управление на портфейла, предназначени за ПКИПЦК, инвестиращи основно в акции и/или облигации, се основават на възпроизвеждането на индексите на акциите и/или облигациите. Желателно е да се разреши на ПКИПЦК да възпроизвеждат индексите на общовалидните и признати акции и/или облигации. Може впоследствие да се окаже необходимо да се определят по-гъвкави правила за разпределение на рисковете за ПКИПЦК, които инвестират в акции и/или облигации за тази цел.

(15)

Дружествата за колективно инвестиране, подчинени на настоящата директива, не следва да бъдат използвани за цели, различни от тези за колективно инвестиране на средства, събрани от обществото, в съответствие с правилата, определени от настоящата директива. В случаите, изброени в настоящата директива, едно ПКИПЦК може да притежава дъщерни предприятия само ако те са необходими за ефективното изпълнение за сметка на колективното дружество на някои дейности, които също са определени в настоящата директива. Следва да се осигури ефективно наблюдение на ПКИПЦК. Установяването на дъщерно дружество на ПКИПЦК в трета страна при това положение следва да се позволява само в случаите и при условията, определени в настоящата директива. Общото задължение да се действа единствено в интерес на притежателите на дялови единици и в частност с цел по-добра възвръщаемост на разходите не могат в никакъв случай да оправдаят факта, че едно ПКИПЦК взима мерки, които са в състояние да възпрепятстват компетентните органи да изпълняват ефективно своята задача по наблюдението.

(16)

Необходимо е да се гарантира на по-голям брой дружества за колективно инвестиране свободната трансгранична продажба на техните дялови единици, като се гарантира на инвеститорите минимална уеднаквена защита. Преследваните цели могат да бъдат при това положение постигнати само посредством обвързваща директива на Общността, постановяваща определени минимални стандарти. Настоящата директива извършва само минимална изискуема хармонизация и не надвишава необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с разпоредбите на член 5, трети параграф от Договора.

(17)

Следва да се приемат необходимите мерки за прилагане на настоящата директива в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(18)

Комисията може да предвиди кодифициране в определено време, след като бъдат изработени предложенията за това,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 85/611/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2, първото тире се заменя от следния текст:

„чиято единствена цел е колективното инвестиране в прехвърлими ценни книжа и/или в други ликвидни финансови активи, посочени в член 19, параграф 1 на капитал, привлечен чрез публично предлагане и чието функциониране е съобразено с принципа на разпределението на рисковете, и“

2.

Към член 1 се добавят следните параграфи:

„8.   По смисъла на настоящата директива „прехвърлими ценни книжа“ означава:

акции от дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции от дружества („акции“),

облигации и други форми на секюритизиран дълг („дългови ценни книжа“),

всички други негоцируеми ценни книжа, даващи право на придобиване на такива прехвърлими ценни книжа чрез подписка или замяна,

с изключение на техниките и инструментите, посочени в член 21.

9.   По смисъла на настоящата директива „инструменти от паричния пазар“ означава обичайно договорени инструменти на паричния пазар, които са ликвидни и чиято стойност може да бъде определена с точност по всяко време.“

3.

В член 19, параграф 1, буква а) се заменя от следния текст:

„а)

ценните книжа и инструментите от паричния пазар, котирани или договорени на регулиран пазар по смисъла на член 1, параграф 13 от ДИУ, и/или“

4.

В член 19, параграф 1, букви б) и в) изразът „инструменти от паричния пазар“ се добавя след израза „прехвърлими ценни книжа“;

5.

Към член 19, параграф 1:

в края на буква г) се добавят думите „и/или“,

добавят се следните точки:

„д)

дялови единици от ПКИПЦК, оторизирани в съответствие с настоящата директива и/или други дружества за колективно инвестиране по смисъла на член 1, параграф 2, първо и второ тире, независимо дали са разположени в държава-членка или не, при условие че:

такива други дружества за колективно инвестиране са оторизирани в съответствие със законодателство, предвиждащо тези дружества да бъдат подчинени на надзор, който компетентните за ПКИПЦК власти оценяват като еквивалентен на предвидения от законодателството на Общността и сътрудничеството между органите е достатъчно гарантирано,

равнището на защита, гарантирана за притежателите на дялови единици от тези други дружества за колективно инвестиране, да бъде еквивалентна на предвидената за притежателите на дялови единици в ПКИПЦК и, по-специално правилата, отнасящи се до деленето на активи, до заемането, до предоставянето, до бланкова продажба и инструменти от паричния пазар, да бъдат еквивалентни на изискванията на настоящата директива,

дейностите на тези други дружества за колективно инвестиране да бъдат обект на шестмесечни и годишни доклади, позволяващи оценка на активите и пасивите, на приходите и на операциите през докладвания период,

съотношението на активите на ПКИПЦК или на другите дружества за колективно инвестиране, чието закупуване е предвидено, което, в съответствие с правилата на фонда на ПКИПЦК или техните учредителни документи може да бъде извършено чрез инвестиране глобално в дялови единици от други ПКИПЦК или други дружества за колективно инвестиране, не надхвърля 10 %, и/или

е)

депозити в кредитна институция, платими при поискване или които могат да бъдат изтеглени и имащи падеж след не повече от 12 месеца, при условие че кредитното учреждение има седалище в държава-членка или, ако седалището на кредитното учреждение е разположено в трета страна, ще бъде подчинено на разумни правила, считани от компетентните власти за ПКИПЦК като еквивалентни на предвидените от законодателството на Общността, и/или

ж)

деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на инструменти, даващи възможност за уреждане в текущо плащане, които са договорени на регулиран пазар, посочен в букви а), б) и в); и/или деривативни финансови инструменти, договорени извънборсово, при условие че:

основното се състои от инструменти, подчинени на настоящия параграф, във финансови показатели, в лихва, в обменен курс или във валута, в които ПКИПЦК могат да инвестират в съответствие със своите инвестиционни цели така, както те произлизат от правилата на фонда или от учредителните документи на ПКИПЦК,

контрагентите в сделките с извънборсови деривати да бъдат институции, обект на разумен надзор и принадлежащи на категориите, одобрени от компетентните органи в сферата на ПКИПЦК, и

извънборсовите деривати да бъдат обект на надеждна и проверима оценка на дневна база и да могат по инициатива на ПКИПЦК да бъдат продавани, ликвидирани или приключвани чрез операция по прихващане във всеки момент и на тяхната точна стойност, и/или

з)

инструменти от паричния пазар, различни от договорените на регулиран пазар и посочени в член 1, параграф 9, ако емисията или емитента на тези инструменти са регулирани за целите на защитата на инвеститорите и спестяванията, и тези инструменти са:

емитирани или гарантирани от централна, регионална или местна власт или от централна банка на държава-членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета страна или, в случай на федерална държава, от един от членовете, съставящи федерацията, или от международна публична институция, в което участват една или повече държави-членки, или

емитирани от предприятие, чиито ценни книжа са договорени на регулираните пазари, посочени в букви а), б) или в), или

издадени или гарантирани от учреждение, подчинено на разумен надзор според критериите, определени от правото на Общността, или от учреждение, което е подчинено и което се съобразява с разумни правила, оценени от компетентните власти като най-малкото толкова строги, колкото предвидените от правото на Общността, или

емитирани от други институции, принадлежащи към категориите, одобрени от компетентните органи в областта на ПКИПЦК, доколкото инвестициите в тези инструменти са обект на правила за защита на инвеститорите, еквивалентни на предвидените в първо, второ и трето тире, и емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер най-малкото 10 милиона EUR, и което представя и публикува своите годишни счетоводни отчети в съответствие с Директива 78/660/ЕИО (7), който е образувание, което, в рамките на група дружества, включваща едно или повече листвани дружества, се занимава с финансирането на групата, или е образувание, което се занимава с финансирането на способи за секюритизация, ползващи се от банкова линия за финансиране.

6.

В член 19, параграф 2, буква а) изразът „и инструменти от паричния пазар“ се добавя след думите „прехвърлими ценни книжа“;

7.

В член 19, параграф 2, буква б) и параграф 3 се заличават.

8.

Член 20 се заличава.

9.

Член 21 се заменя от следния текст:

„Член 21

1.   Управляващото или инвестиционното дружество трябва да използва метод на управление на рисковете, който да му позволява да контролира и да измерва във всеки момент риска, свързан с позициите и приноса им за профила на общия портфейлен риск; то следва да използва метод, позволяващ точна и независима оценка на стойността на извънборсовите деривати. То следва да съобщава редовно на компетентните органи, според подробните правила, определени от тези органи, типовете деривативни инструменти, основните рискове, количествените ограничения, както и избраните методи за оценка на рисковете, свързани със сделки по деривативни инструменти за всяко ПКИПЦК, управлявано от него.

2.   Държавите-членки могат да разрешават на ПКИПЦК да прибягват до техники и инструменти, свързани с ценни книжа и инструменти от паричния пазар при условия и в границите, които тези държави установяват, доколкото тези техники и тези инструменти се използват за целите на ефективно портфейлно управление. Когато тези операции засягат използването на дериватните инструменти, тези условия и тези граници се съобразяват с разпоредбите на настоящата директива.

В никакъв случай тези операции не следва да водят ПКИПЦК до отклонение от тези инвестиционни цели, както са изложени в правилата на фонда на ПКИПЦК, в неговите учредителни документи или в неговия проспект.

3.   ПКИПЦК осигурява така, че глобалният риск, свързан с дериватните инструменти, да не надхвърля общата нетна стойност на неговия портфейл.

Рисковете се изчисляват, като се взима предвид текущата стойност на основните активи, риска за контрагента, предвидимото развитие на пазарите и наличното време за ликвидирането на позициите. Този принцип се прилага също и за следващите алинеи.

Едно ПКИПЦК може, в рамките на своята инвестиционна политика и в границите, определени в член 22, параграф 5, да инвестира в дериватни финансови инструменти, доколкото глобално, рисковете, на които са изложени основните активи, не надхвърлят границите за инвестиции, установени в член 22. Държавите-членки могат, когато едно ПКИПЦК инвестира в дериватни финансови инструменти, основаващи се на индекс, да позволят тези инвестиции да не трябва да бъдат комбинирани с границите, установени в член 22.

Когато прехвърлими ценни книжа или инструмент от паричния пазар съдържат дериватен инструмент, последният следва да бъде взет под внимание при прилагането на изискванията на настоящия член.

4.   Държавите-членки изпращат на Комисията изчерпателни информации и ѝ съобщават за всяко изменение на тяхната регламентация относно методите, използвани за изчисляване на рисковете, посочени в параграф 3, включително рисковете за контрагента в извънборсови деривативни транзакции, най-късно до 13 февруари 2004 г. Комисията съобщава тези информации на другите държави-членки. Информациите са обект на обмяна на възгледи в рамките на контактен комитет, в съответствие с процедурата, предвидена в член 53, параграф 4.“

10.

Член 22 се заменя от следния текст:

„Член 22

1.   ПКИПЦК не може да инвестира повече от 5 % от своите активи в прехвърлими ценни книжа или инструменти от паричния пазар, емитирани от същия субект. Дадено ПКИПЦК не може да инвестира повече от 20 % от своите активи в депозити, направени към същия субект.

Рискът за контрагента на ПКИПЦК в дадена сделка с извънборсови дериватни транзакции не може да надхвърля:

10 % от нейните активи, когато контрагентът е кредитна институция, посочена в член 19, параграф 1, буква е), или

5 % от нейните активи в другите случаи.

2.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първо изречение, най-много до 10 %. Въпреки това, общата стойност на прехвърлимите ценни книжа и на инструментите от паричния пазар, държани от ПКИПЦК към емитентите, във всеки от които той инвестира повече от 5 % от своите активи, не може при това положение да надхвърли 40 % от неговите активи. Това ограничение не се прилага за депозитите в кредитни институции, представляващи обект на разумен надзор, и за сделките с извънборсови дериватни инструменти с тези институции.

Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, дадено ПКИПЦК не може да комбинира:

инвестиции в прехвърлими ценни книжа или инструменти от паричния пазар, емитирани от,

депозити направени в, и/или

рискове, произтичащи от извънборсови дериватни транзакции с

една-единствена единица, които надхвърлят 20 % от нейните активи.

3.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първо изречение, най-много до 35 %, ако ценните книжа или инструментите от паричния пазар са емитирани или гарантирани от държава-членка, от нейните местни власти, от трета държава или от публични международни институции, в които участват една или повече държави-членки.

4.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първо изречение, най-много до 25 % за някои облигации, когато те са емитирани от кредитна институция, което има седалище в държава-членка и е обект на специален публичен надзор, имащо за цел защита на притежателите на облигации. В частност сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, следва да бъдат инвестирани в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват кредитите, произтичащи от облигациите, и които, в случай на фалит на емитента, да бъдат използвани приоритетно за изплащането на сумите на принципала и плащането на натрупаните лихви.

Когато дадено ПКИПЦК инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея и емитирани от един-единствен емитент, общата стойност на тези инвестиции не може да надхвърли 80 % от стойността на активите на ПКИПЦК.

Държавите-членки изпращат на Комисията списъка с горепосочените категории облигации и категориите емитенти в съответствие със законите и разпоредбите относно контрола, посочени в първа алинея, оправомощени да емитират облигации, съобразени с критериите, описани по-горе. Тези списъци се придружават от бележка, уточняваща статуса на предложените гаранции. Комисията предава незабавно на другите държави-членки тази информация заедно с коментари, които тя прецени за подходящи, и прави тази информация. публично достояние. Такива форми на съобщаване могат да подлежат на обмен на мнения в рамките на контактния комитет съгласно процедурата, предвидена в член 53, параграф 4.

5.   Прехвърлимите ценни книжа и инструментите от паричния пазар, посочени в параграфи 3 и 4, не се вземат предвид за целите на прилагането на ограничението от 40 %, посочено в параграф 2.

Ограниченията, предвидени в параграфи 1, 2, 3 и 4, не могат да бъдат комбинирани; вследствие на това инвестициите в прехвърлими ценни книжа или в инструменти от паричния пазар, емитирани от същия субект, в депозити или в дериватни инструменти, реализирани със същия субект в съответствие с параграфи 1, 2, 3 и 4, не могат в никакъв случай да надхвърлят общо 35 % от активите на ПКИПЦК.

Дружествата, които са включени в същата група за целите на консолидираните счетоводни отчети, определени в съответствие с Директива 83/349/ЕИО (8) или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се оценяват като една цяла единица за изчисляването на ограниченията, предвидени в настоящия член.

Държавите-членки могат да позволяват кумулативни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и инструменти от паричния пазар в същата група с ограничение до 20 %.

11.

Добавя се следният член:

„Член 22а

1.   Без да се засягат ограниченията, предвидени в член 25, държавите-членки могат да завишат ограниченията, предвидени в член 22, най-много до 20 % за инвестиции в акции и/или в облигации, емитирани от един и същи субект, когато, в съответствие с правилата на фонда или учредителните документи, политиката на вложения на ПКИПЦК има за цел да възпроизведе състава на индекс на акции или на облигации, признат от компетентните органи, на следната основа:

съставът на индекса е достатъчно диверсифициран,

индексът представлява представителен еталон на пазара, за който се отнася,

публикуван е по подходящ начин.

2.   Държавите-членки могат да завишат ограничението, предвидено в параграф 1, най-много до 35 %, когато това се окаже оправдано от изключителни обстоятелства на пазара, по-специално на регулираните пазари, където обширно доминират някои движими ценни книги или някои инструменти от паричния пазар. Инвестицията до това ограничение е позволена само на един емитент.“

12.

В член 23, параграф 1, изразът „на ценни книжа, емитирани или гарантирани“ се заменя от „ценни книжа и инструменти от паричния пазар, емитирани или гарантирани“.

13.

Член 24 се заменя от следния текст:

„Член 24

1.   ПКИПЦК може да придобива дялови единици от ПКИПЦК и/или други дружества за колективно инвестиране, посочени в член 19, параграф 1, буква д), при условие че най-много 10 % от тези активи са вложени в дялови единици от същото ПКИПЦК или в друго дружество за колективно инвестиране. Държавите-членки могат да завишат това ограничение най-много до 20 %.

2.   Инвестициите в дялови единици от дружества за колективно инвестиране, различни от ПКИПЦК, не могат да надхвърлят общо 30 % от активите на ПКИПЦК.

Държавите-членки могат, когато дадено ПКИПЦК е придобило дялови единици от ПКИПЦК и/или други предприятия за колективно инвестиране, да позволяват активите на тези ПКИПЦК или другите предприятия за колективно инвестиране да не бъдат задължително комбинирани по смисъла на ограниченията, предвидени в член 22.

3.   Когато ПКИПЦК инвестира в дялови единици на други ПКИПЦК и/или други дружества за колективно инвестиране, които се управляват пряко или по делегация от същото управляващо дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано от общо управление или контрол, или чрез съществено пряко или непряко участие, това управляващо дружество или друго дружество не може да начислява такси за подписка или за изплащане за инвестицията на ПКИПЦК в дяловите единици на тези други ПКИПЦК и/или дружества за колективно инвестиране.

ПКИПЦК, което инвестира значителна част от своите активи в други ПКИПЦК и/или други дружества за колективно инвестиране, оповестява в своя проспект максималното равнище на възнагражденията за управление, които могат да бъдат начислени едновременно на самото ПКИПЦК и на други ПКИПЦК и/или на други дружества за колективно инвестиране, в които то възнамерява да инвестира. То посочва в своя годишен доклад максималния процент на възнагражденията за управление, начислени както на равнище ПКИПЦК, така и на равнище ПКИПЦК и/или друг дружество за колективно инвестиране, в които то инвестира.“

14.

След член 24 се въвежда следният член:

„Член 24а

1.   Проспектът уточнява категориите активи, в които дадено ПКИПЦК е оправомощено да инвестира. Той посочва дали операциите с деривативни финансови инструменти са разрешени; в този случай той уточнява по достатъчно ясен начин дали тези операции могат да бъдат осъществявани за целите на хеджирането или с оглед осъществяването на инвестиционните цели, както и възможните отражения от използването на дериватни финансови инструменти върху профила на риска.

2.   Когато ПКИПЦК инвестира основно в която и да е от категориите активи, определени в член 19, различни от прехвърлими ценни книжа и инструменти от паричния пазар или възпроизвежда индекс на акциите или на облигациите, регламентиран от член 22а, то неговия проспект трябва да включва и, когато е необходимо, във всички други евентуални промоционални документи достатъчно видима бележка, привличаща вниманието върху неговата инвестиционна политика.

3.   Когато нетната стойност на активите на дадено ПКИПЦК е в състояние да бъде по-нестабилна заради състава на неговия портфейл или техниките на управление на портфейла, които могат да бъдат използвани, проспектът и, когато е подходящо, всички други промоционални документи следва да съдържат достатъчно видима бележка, привличаща вниманието върху тази характеристика на ПКИПЦК.

4.   По искане на инвеститор, управляващото дружество трябва да предоставя и допълнителни информации за количествените ограничения, прилагащи се за управлението на риска на колективното дружество, информации за избраните методи за спазването на тези ограничения и за последното развитие на рисковете и рентабилността на основните категории инструменти.“

15.

В член 25, параграф 2:

1.

третото тире се заменя от следния текст:

„25 % от дяловите единици на едно и също ПКИПЦК и/или друг вид дружество за колективно инвестиране по смисъла на член 1, първо и второ тире,“;

2.

добавя се следното тире:

„10 % от инструментите от паричния пазар, емитирани от един и същи емитент.“

16.

В член 25, параграф 2, второто изречение се заменя от следния текст:

„Ограниченията, предвидени във второ, трето и четвърто тире могат да не бъдат спазвани в момента на придобиването, ако в този момент брутната сума на облигациите или на инструментите от паричния пазар, или нетната сума на емитираните ценни книжа, не може да бъде изчислена.“

17.

В член 25, параграф 3, букви а), б) и в), думите „и инструменти от паричния пазар“ се добавят след думите „прехвърлими ценни книжа“.

18.

В член 25, параграф 3, буква д) се заменя от следния текст:

„д)

акциите, държани от едно или повече инвестиционни дружества в капитала на дъщерни дружества, работещи единствено за дейностите по управление, консултиране или за продажба в страната, където е разположено дъщерното предприятие, що се отнася до обратното закупуване на дяловите единици по искане на притежателите на дяловите единици, изключително от негово или от тяхно име.“

19.

В член 26, параграф 1 се заменя от следния текст:

„1.   ПКИПЦК не следва непременно да се съобразяват с ограниченията, предвидени в настоящия раздел, при упражняването на правата на записване, отнасящи се до прехвърлими ценни книжа или инструменти от паричния пазар, които са част от техните активи.

Като се грижат за спазването на принципа на разпределяне на риска, държавите-членки могат да позволят на неотдавна оторизираните ПКИПЦК, да дерогират членове 22, 22а, 23 и 24 за период от шест месеца, следващи датата на тяхното разрешаване.“

20.

В член 41, параграф 2 се заменя от следния текст:

„2.   Параграф 1 не представлява пречка за придобиването от съответните дружества на прехвърлими ценни книжа, на инструменти от паричния пазар или на други финансови инструменти, посочени в член 19, параграф 1, букви д), ж) и з).“

21.

Член 42 се заменя от следния текст:

„Член 42

Не могат да осъществяват бланкови продажби на прехвърлими ценни книжа, на инструменти от паричния пазар или на други финансови инструменти, посочени в член 19, параграф 1, букви д), ж) и з):

нито инвестиционни дружества,

нито управляващи дружества или депозитари, действащи за сметка на доверителни тръстове.“

22.

След член 53 се въвежда следният член:

„Член 53а

1.   Освен функциите, предвидени от член 53, параграф 1, Контактният комитет може също да заседава като Регулаторен комитет по смисъла на член 5 от Решение 1999/468/ЕО (9), за да подпомага Комисията относно техническите изменения, които следва да се внесат в настоящата директива в областите, уточнени по-долу:

изясняване на определенията, предназначено да гарантира уеднаквено прилагане на настоящата директива в цялата Общност,

изравняване на терминологията и преформулиране на определенията в зависимост от последващите актове, отнасящи се до ПКИПЦК и до свързаните с тях материи.

2.   В случай, че е направено позоваване на настоящия параграф, членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат при спазване на разпоредбите на член 8 от същото.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е установен на три месеца.

3.   Комитетът изработва свой процедурен правилник.

Член 2

1.   Най-късно до 13 февруари 2005 г. Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на Директива 85/611/ЕИО така, както е изменена, и когато е подходящо, за предложенията за изменения. Докладът, по-специално:

а)

анализира средството за укрепване и разширяване на единния пазар на ПКИПЦК, по-специално относно трансграничното търгуване на ПКИПЦК (включително фондовете, принадлежащи на трети страни), функционирането на паспорта за управляващите дружества, функционирането на опростения проспект като инструмент за информация и търгуване, повторното проучване на полето на допълнителните дейности и на възможностите за подобрено сътрудничество на органите по надзор относно съвместното тълкуване и прилагането на директивата;

б)

преразглежда приложното поле на директивата относно начина, по който тя се прилага за различните типове продукти (напр. институционни фондове, фондове за недвижимо имущество, фондове майки и фондове за хеджиране); изучаването следва да обхваща в частност мястото на такива фондове на пазара, регулирането на тези фондове в държавите-членки, когато е необходимо, и оценка на необходимостта да се продължава хармонизацията на тези фондове;

в)

оценява организацията на фондовете, включително правилата и практиките в областта на делегирането и отношенията между управляващия фонда и депозитаря;

г)

преразглежда правилата за ПКИПЦК в областта на инвестициите, напр. използването на деривативни и други инструменти и техники, свързани с ценните книжа, регламентацията на индексни фондове, регламентацията на инструментите от паричния пазар, депозитите, регламентацията на инвестициите „фонд на фондовете“, както и различните ограничения за инвестициите;

д)

анализира конкурентната позиция между капиталите, управлявани от управляващи дружества и от „самоуправляващи се“ инвестиционни дружества.

За изработването на своя доклад, Комисията организира колкото е възможно по- широки консултации със съответните професионални сектори и потребителски групи и надзорните органи.

2.   Държавите-членки могат да предоставят на ПКИПЦК, съществуващи на датата на влизането в сила на настоящата директива, срок който не надвишава 60 месеца, считани от съответната дата, за да се съобразят с новото национално законодателство.

Член 3

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 13 август 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби не по-късно от 13 февруари 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Методите на това позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на датата на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAŇETE


(1)  ОВ С 280, 9.9.1998 г., стр. 6 и ОВ С 311 Е, 31.10.2000 г., стр. 302.

(2)  ОВ С 116, 28.4.1999 г., стр. 44.

(3)  Становище на Европейския парламент от 17 февруари 2000 г. (ОВ С 339, 29.11.2000 г., стр. 220), Обща позиция на Съвета от 5 юни 2001 г. (ОВ С 297, 23.10.2001 г., стр. 35), и Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2001 г. и Решение на Съвета от 4 декември 2001 г.

(4)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27).

(5)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.). Директива, последно изменена с Директива 1999/60/ЕО (ОВ L 162, 26.6.1999 г., стр. 65).“

(8)  Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.“

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“


Top