Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0924

Решение на Съвета от 17 декември 2001 година за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите-членки, които не са приели еурото като единна валута

OJ L 339, 21.12.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 69 - 69
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 56 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32014R0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/924/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

262


32001D0924


L 339/55

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 17 декември 2001 година

за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите-членки, които не са приели еурото като единна валута

(2001/924/ЕО)

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Когато прие Решение 2001/923/ЕО (3), Съветът е предвидил, че то би било ефективно в държавите-членки, които са приели еурото като единна валута.

(2)

При все това е важно обменът на информация и на персонал, както и мерките за оказване на помощ и обучение, осъществявани по програмата, да бъдат еднакви за цялата Общност, и следователно е уместно да се вземат необходимите мерки, за да се осигури едно и също ниво на защита на еурото в държавите-членки, които не са го приели.

РЕШИ:

Член 1

Прилагането на членове от 1 до 13 от Решение 2001/923/ЕО се разширява в държавите-членки, които не са приели еурото като единна валута.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

То се прилага от 1 януари 2002 г.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

A. NEYTS-UYTTEBROECK


(1)  ОВ C 240 E, 28.8.2001 г., стр. 124.

(2)  Становище от 13 ноември 2001 г. (все още непубликувано в Oфициален вестник).

(3)  ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50.


Top