Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2866

Регламент (EО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 година относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

OJ L 359, 31.12.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2866/oj

10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31998R2866


L 359/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2866/98 НА СЪВЕТА

от 31 декември 1998 година

относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 109л, параграф 4, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (1),

(1)

Като има предвид, че съгласно член 109й, параграф 4 от Договора третият етап на Икономическия и паричен съюз започва на 1 януари 1999 г.; като има предвид, че Съветът, на заседание в състав държавни и правителствени ръководители, потвърди на 3 май 1998 г., че Белгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия изпълняват необходимите условия за приемането на единна валута от 1 януари 1999 г. (2).

(2)

Като има предвид, че съгласно Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото (3), еурото е валутата на държавите-членки, които приемат единната валута от 1 януари 1999 г.; като има предвид, че въвеждането на еурото изисква приемането на валутните курсове, по които еурото ще замести националните валути и по които ще се съотнася към националните парични единици; като има предвид, че валутните курсове в член 1 са валутните курсове, посочени в член 1, трето тире от Регламент (EО) № 974/98.

(3)

Като има предвид, че съгласно Регламент (EО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 г. относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еурото (4), всяко позоваване на екю в правните инструменти се заменя с позоваване на еуро при курс 1 еуро за 1 екю; като има предвид, че член 109л, параграф 4, второ изречение от Договора предвижда, че приемането на валутните курсове само по себе си не променя външната стойност на екюто; като има предвид, че това се осигурява чрез приемането като валутни курсове на валутните курсове към екюто на валутите на държавите-членки, които приемат еурото, както са изчислени от Комисията на 31 декември 1998 г. съгласно установената практика за изчисляване на всекидневните официални курсове на екюто.

(4)

Като има предвид, че министрите на държавите-членки, които приемат еурото като своя единна валута, управителите на централните банки на тези държави-членки, Комисията и Европейският паричен институт/Европейската централна банка са приели съответно на 3 май 1998 г. (5) и на 26 септември 1998 г. две комюникета за определянето и приемането на неотменими валутни курсове за еурото.

(5)

Като има предвид, че Регламент (EО) № 1103/97 предвижда, че валутните курсове се приемат като 1 еуро, изразено във всяка национална валута на държавите-членки, които приемат еурото; като има предвид, че за да се осигури висока степен на точност, тези курсове ще се приемат с шест цифри, без да се определят обърнати курсове или двустранни курсове между валутите на държавите-членки, които приемат еурото,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неотменимо фиксираните валутни курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото, са:

1 еуро

=

40,3399

белгийски франка

=

1,95583

германски марки

=

166,386

испански песети

=

6,55957

френски франка

=

0,787564

ирландски лири

=

1 936,27

италиански лири

=

40,3399

люксембургски франка

=

2,20371

нидерландски гулдена

=

13,7603

австрийски шилинга

=

200,482

португалски ескудо

=

5,94573

финландски марки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 декември 1998 година.

За Съвета

Председател

R. EDLINGER


(1)  ОВ С 412, 31.12.1998 г., стр. 1.

(2)  Решение 98/317/EO на Съвета от 3 май 1998 г. в съответствие с член 109й, параграф 4 от Договора (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 30).

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 160, 27.5.1998 г., стр. 1.


Top