Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2646

Регламент (EO) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 година за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

OJ L 335, 10.12.1998, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 137 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 137 - 139
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 49 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2646/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

137


31998R2646


L 335/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2646/98 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 1998 година

за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1), и по-специално членове 4 и 5, параграф 3 от него,

след консултации с Европейската централна банка (2),

като има предвид, че по силата на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (EO) № 2494/95, всяка държава-членка е длъжна да изготвя хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), като се започне с индекса за януари 1997 г.,

като има предвид, че член 9 от Регламент (EO) № 2494/95 изисква да се осигури последователното прилагане на формула на индекс от типа Ласпер спрямо всички подиндекси или категории на съответните разходи; като има предвид, че техните тегла следва правилно да отразяват структурата на извършените разходи,

като има предвид, че подиндексите на ХИПЦ, които се отнасят до тарифни цени на практика се получават пряко от доставчици или се изчисляват от държавите-членки на базата на предоставяните от доставчици данни за тарифните цени и техния основен модел на потребление,; като има предвид, че съществува значително приложно поле за процедурни различия в съставянето на подиндекси, при което промените в структурата на тарифите се правят едновременно с извършването на промени в тарифната цена на даден елемент в такава степен, че се налага потребителите да правят отново избор при своето потребление; като има предвид, че по тази причина е важно да се осигури възможност за получаване на съотносима базисна информация, за да се гарантира, че получените ХИПЦ удовлетворяват изискванията за съпоставимост, предвидени в член 4 от Регламент (EO) № 2494/95,

като има предвид, че по силата на член 6 от Регламент (EO) № 2494/95, базисната информация за изготвянето на ХИПЦ, която следва да се получи от статистическите звена, се състои от онези цени и тегловни стойности, които е нужно да се вземат предвид, за да се постигне съпоставимост,

като има предвид, че по силата на член 7 от Регламент (EO) № 2494/95, статистическите звена, призовани от държавите-членки да съдействат при събирането или предоставянето на данни за цените, следва да бъдат задължени да позволяват наблюдение на реално действащите цени и при поискване да предоставят обективна и изчерпателна информация,

като има предвид, че по силата на член 4 от Регламент (EO) № 1749/96 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (EO) № 1688/98 на Съвета (4), ХИПЦ следва да се съставя така че да включва измененията в цената на новопридобила значение стока или услуга,

като има предвид, че настоящият регламент не би следвало да изисква от държавите-членки да извършват нови статистически проучвания,

като има предвид, че предвидените в настоящият регламент мерки са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет (СПК),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да се установят минимални стандарти относно трактовката на „тарифни цени“ в Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„тарифа“ означава списък на предварително определени цени и условия за закупуването и потреблението на една и съща стока или услуга или на сходни стоки и услуги, които са фиксирани централно от доставчика, от държавата или по споразумение за упражняване на влияние върху схемите на потребление посредством подходящо диференцирани цени и условия според характеристиките на потребителите, нивото, структурата или времевите характеристики на потреблението. Тарифите не подлежат на договаряне по отношение на домакинства;

2.

„тарифна цена“ означава цена в рамките на дадена тарифа, която се отнася до съставен елемент или единица на потребление от съответната стока или услуга.

Член 3

Базисна информация

Базисната информация представлява всички тарифни цени и тегла, които отразяват структурата на потреблението на стоката или услугата според характеристиките на потребителите, нивото, структурата или времевите характеристики на потреблението.

Член 4

Източници на данни

1.   Подиндексите на ХИПЦ, включващи тарифни цени, се изчисляват от държавите-членки на основата на базисна информация съгласно определението по член 3, предоставяна от доставчика.

2.   Статистическите звена, призовани от държавите-членки да съдействат при събирането или предоставянето на базисна информация, са длъжни при поискване да предоставят обективна и изчерпателна информация и позволяват на организациите и институциите, отговарящи за съставянето на официалните статистически данни, при поискване от тяхна страна, да получават информация на онова равнище на детайлност, което е необходимо за оценяването на спазването на изискванията за съпоставимост и на качеството на подиндексите на ХИПЦ.

Член 5

Процедура

Подиндексите на ХИПЦ, включващи тарифни цени, се изчисляват посредством формула, която съответства на формулата от типа Ласпер, която е използвана при другите подиндекси. Те трябва да отразяват промяната в цената на базата на променените разходи за поддържане на структурата на потребление на домакинствата преди дадената промяна в тарифата. Когато настъпи промяна в тарифата и когато, след тази промяна:

1.

съставен елемент или единица на потреблението остане непроменен спрямо своята спецификация, то цената на този елемент или единица по старата и по новата тарифа се сравняват пряко и ценовата разлика се взима в ХИПЦ;

2.

съставен елемент или единица на потреблението се промени спрямо своята спецификация, или бъде добавен нов съставен елемент, който не представлява нова стока или услуга за потребителя, то промяната в цената се изчислява с тегла, съответстващи на разходите за запазване на структурата на потребление, която се отнася за период, до една година, предшестващ промяната. Корекциите с цел отразяване на промените в спецификацията следва да са в съответствие с корекциите с цел отразяване на качеството, извършени за други подиндекси;

3.

съставен елемент или единица на потреблението с нова и ясно различима спецификация, представляващ нова стока или услуга за потребителя, се добавя към тарифата, те се третират като „наскоро придобили значение стоки и услуги“ съгласно определеното в Регламент (EO) № 1749/96. Ако разходът за новата стока или услуга е значителен, той се включва в индекса чрез свързване от месеца, когато влиза в сила новата тарифа, като се използва прогнозна стойност или на очакваното потребление непосредствено след това, или на потреблението в рамките на 12 месеца.

Член 6

Съпоставимост

За съпоставими се считат ХИПЦ, съставени по реда на процедурите, описани в член 5 от настоящия регламент или по реда на други процедури, които не водят до получаване на индекс, който системно се различава с повече от една десета от един процентен пункт средно в течение на една година спрямо предходната година от индекс, съставен по реда на тези процедури.

Всякакви изменения в процедурите и практиките с цел осигуряване на съпоставимост съгласно определеното в настоящия параграф се прилагат най-рано при подиндексите, следващи влизането в сила на настоящия регламент, и най-късно до декември 1998 г. и влизат в сила с индекса за януари 1999 г.

Член 7

Качествен контрол

Държавите-членки се задължават да предоставят на Комисията (Евростат) информация относно разработените процедури относно трактовката на тарифните цени, когато тези процедури се отличават от определените в член 5 от настоящия регламент, преди да започне прилагането на такива процедури.

Държавите-членки се задължават също така при поискване да предоставят на Комисията (Евростат) информация относно процедурите, използвани за изпълняване на поставеното в настоящия регламент изискване за минимални стандарти.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 1998 година.

За Комисията:

Yves-Thibault DE SILGUY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  Становище, представено на 8 юли 1998 г.

(3)  ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 23.


Top